Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၂၀.၉.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ႏုနယ္သည့္ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚက ညီညြတ္ေရး

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ႏုနယ္သည့္ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚက ညီညြတ္ေရး

မိုးျမင့္ၿငိမ္း

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္း ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္အတူ သမုိင္းဝင္အခ်ိဳးအေကြးမ်ားလည္း ဆက္တိုက္ဆိုသလုိ ေပၚေပါက္ လာလ်က္ရွိေနသည္။ ဘံုလံုတစ္လွည့္ ငါးျပန္တစ္လွည့္ဆုိသလုိ ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားသည္လည္း ေကာင္းခ်ည္တစ္ခါ ဆိုးခ်ည္တစ္လွည့္ျဖင့္ ေရွ႕ တိုးတက္ ျဖစ္ထြန္းသြားမႈမ်ားကို အားရသေလာက္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးကိုလည္း စိုးရိမ္မိပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျပာင္း အလဲကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ဒီမုိကရက္တစ္အိုင္ကြန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ သံုးပြင့္ဆုိင္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းၿပီး ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဤသည္မွာလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈ ခ်ိဳးေဖာက္လိုက္သည့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္ေအာင္ ဦးတည္သြားေစေသာ အေျပာင္း အလဲျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဂိုဏ္းဂဏဝါဒ (factionalism) ႀကီးစိုးေနသည္ကို ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ ေတြ႕ရေပမည္။ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္၌သာမက လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးအစရွိသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးတို႔တြင္လည္း ေရရွည္တည္တံ့သည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းထက္ အဖြဲ႕အစည္း အတြင္း အုပ္စုဖြဲ႕အင္အားျပခြဲထြက္သည့္ အက်င့္စ႐ုိက္မ်ိဳး ရွိၾကသည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရးသည္ ငါတို႔ႏွင့္သူတို႔ (us and them mentality) စိတ္အခံျဖင့္ ညႇိႏိႈင္းသည့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ိဳးကို တည္ေဆာက္၍ မရႏုိင္ေလာက္ေအာင္ တံတုိင္းမ်ားတည္ေဆာက္ထားသည့္ အစြန္းႏွစ္ဖက္ႏုိင္ငံေရး (polarization politic) ျဖစ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ယခုအခါတြင္ တိုးတက္ဖို႔အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိေနသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း၏ အမ်ိဳးမ်ိဳးသံုးသပ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။ အထူးျခားဆံုး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ မေရာက္ဖူးလွ်င္ပင္ ေခတ္မမီေတာ့သလို ျဖစ္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ ေရာက္လာၾကသည့္သူတိုင္းလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုထိေတာ့ ေစာင့္ဆုိင္းေနရဦးမည္ဟု သိသြားၾကသူခ်ည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ ပါဝင္ေနသည့္ stakeholder မ်ားကလည္း ကုစားစရာေတြ အလြန္မ်ားသည့္ ႏုိင္ငံအား ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၏ အေရး ႀကီးေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ားမွ စတင္၍ ေျပာင္းလဲေနရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ယခုကဲ့သို႔ တိုးတက္ဖို႔အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီေခတ္က လည္း ရရွိခဲ့ဖူးသည္။ ထိုအခ်ိန္အခါတုန္းကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အာရွတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ အလားအလာအေကာင္းဆံုးႏုိင္ငံအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း ခံရသည္။ သို႔ေသာ္ အထက္ကဆိုခဲ့ၿပီးသလုိ စာေရးသူတို႔၏ ျမန္မာႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈမွာ ဂုိဏ္းဂဏဝါဒသာ ႀကီးစိုးခဲ့သည္ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံေရးသမုိင္းမွာ အကြဲအၿပဲသမုိင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရမည္ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ အာရွတြင္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အံ့မခန္းရယူႏုိင္ခဲ့သည့္အတြက္ အာရွက်ားမ်ားဟုပင္ တင္စားေခၚေဝၚျခင္းခံရသည့္ ႏုိင္ငံမ်ား တစ္ႏုိင္ငံၿပီးတစ္ႏုိင္ငံ ေပၚထြက္လာခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ ေၾကြးၿမီးမ်ားကို မဆပ္ ႏုိင္ေသာ အဆင္းရဲဆံုးႏုိင္ငံအျဖစ္ ေဒဝါလီခံခဲ့ရသည္။

ေနာင္ၾကဥ္ေလာက္သည့္ သမုိင္းသင္ခန္းစာမ်ားရွိသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ္၏ ဇစ္ျမစ္ျဖစ္ေသာ ဂုိဏ္းဂဏဝါဒကို ျမန္မာႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈတြင္ မရွိသင့္ေတာ့ဟုဆုိေသာ အသိမ်ိဳး ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ေနသည့္ stakeholder မ်ားတြင္ ရွိေနၿပီဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ေမွ်ာ္လည္းေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္လည္း အားလံုးပါဝင္သည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္စဥ္ကုိ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား ညႇိညႇိႏိႈင္းႏိႈင္း တိုင္ တုိင္ပင္ပင္ ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မ်ားမၾကာမီကာလတုန္းက ႏုနယ္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံေရးသက္တမ္းအတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာ ဏာႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာႏွစ္ရပ္ၾကားလိုအပ္သည္ထက္ အခ်င္းပြားမႈကို ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္အတြက္ ညီညြတ္မႈအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္စရာရွိေနသည္။ ထို႔ အျပင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို မလိုလားသည့္ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမွာလည္း အင္အားေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ရွိေနေသးသည္ျဖစ္ရာ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးမွာ အကဲဆတ္မႈမ်ား၊ မေသခ်ာမႈမ်ား အျပည့္ရွိေနေသးသည့္အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုသူမ်ားၾကား ညီညြတ္မႈမွာ အမွန္ပင္ အေရးႀကီးပါသည္ဟု စာေရးသူအေနျဖင့္ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ တစ္ဖက္၌လည္း ညီညြတ္မႈကို ေတြ႕ေနရသည့္အတြက္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္  စာေရးသူ၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္မွာ ေမွးမွိန္သြားခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ပိုမို၍ပင္ ေတာက္ပလာလ်က္ရွိသည္။ ယခုအခါတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေကာ့မွဴးလႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႔မွာ အေမရိကန္သို႔ မေရွ႕မေႏွာင္းသြားေရာက္၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးအေျခအေနကို တိုးျမႇင့္ေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေျခအေနမ်ားကို ေျပာဆုိေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္သည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အဓိကဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ေပးခ်င္သည့္အရာထဲတြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈကို ဖယ္ရွားေရးလည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ ေဆာင္ရြက္ေအာင္လည္း မီဒီယာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သံတမန္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးလည္း ျဖစ္သည္။ ယခုခရီးစဥ္တြင္လည္း ထိုကိစၥကို ဦးစားေပးေျပာၾကားမည္ဟုလည္း ယူဆရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံအား အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈအေပၚ ဖယ္ရွားေပးရန္ အေမရိ ကန္အစိုးရအား ေျပာၾကားလုိက္ျခင္းအေပၚမွာေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံေရး၏ ညီညြတ္မႈကို စာေရးသူ ေတြ႕ျမင္လိုက္ရသည္။ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈကို ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလက္နက္အျဖစ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုးဆြဲကိုင္ခဲ့သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ကမာၻကို တရားဝင္အသိေပးလုိက္သလိုရွိၿပီး ယခုလက္ရွိအစိုးရအေပၚ သံသယမ်ားကင္းရွင္းရန္ တိုက္တြန္းလိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ ေသာ အခင္းအက်င္းမ်ိဳးကို ေရရွည္စဥ္ဆက္မျပတ္ ထိန္းသိမ္းသြားႏုိင္လွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရးမွာ ပတိ႐ူပအနာဂတ္ျဖစ္ေတာ့မည္ကို စာေရးသူ ျမင္ေယာင္မိ ေပေတာ့သည္။

****************************************


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place.
Logo for Google Drive

Document yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၂၀.၉.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္း

  1. ျမန္မာ့သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား အီးယူသို႔တင္ပို႔မႈ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိရန္ ေဆြးေႏြးမည္
  2. သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ The Voice ဂ်ာနယ္အား ပုဒ္မ ၅၀၀ ျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ရန္ တရား႐ံုးဆံုးျဖတ္

 ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏုိင္ငံေရးသတင္း

  1. ၂၁ ရက္ေန႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာမွ ျငင္းပယ္
  2. ပုသိမ္ NLD ႐ံုးအား အသိအမွတ္မျပဳေၾကာင္း NLD ဗပာုိ႐ံုးခ်ဳပ္မွ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္

 သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

******************************

ျပည္တြင္းသတင္း

ျမန္မာ့သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား အီးယူသို႔တင္ပို႔မႈ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိရန္ ေဆြးေႏြးမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ရွိသည့္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားအား ဥေရာပသမဂၢ(အီးယူ)ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရာတြင္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိေရး အတြက္ လာမည့္ေအာက္တိုဘာလပိုင္းတြင္ အီးယူအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီလာမယ့္ ေအာက္တိုဘာလလယ္မွာ အီးယူကအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕က ျမန္မာႏိုင္ငံကိုလာပါမယ္။ ဒီအဖြဲ႕က ျမန္မာ့သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းေတြကို တင္ပို႔ တဲ့အေပၚမွာ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရဖို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကိစၥရပ္ေတြကုိ အဓိကေဆြးေႏြးသြားမွာပါ။ သစ္တင္ပို႔မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဥေရာပသမဂၢ က အဖြဲ႔ တစ္ခု ခုလိုလာေရာက္တာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္ပါတယ္”ပာု သစ္ေတာေရးဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ဥေရာပသမဂၢမွ လာမည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ က်င့္သံုးမည့္ တရားဝင္ သစ္ေတာထြက္ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ပါမွသာ အီးယူသို႔ တင္ပို႔ႏိုင္မည့္ စနစ္သစ္တြင္ ျမန္မာပါဝင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းစနစ္သစ္အတြက္ အာာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအနက္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံက သာ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး က်န္ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။

“ျမန္မာအစိုးရရဲ႕ ေျပာင္းလဲမႈေတြအတြက္ ဥေရာပသမဂၢက ခုဆိုေလွ်ာ့မႈေတြ ေတာ္ေတာ္လုပ္ေပးေနပါၿပီ။ ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ လက္နက္တင္ပို႔ေရာင္း ခ်တာကလြဲၿပီး က်န္တဲ့ပိတ္ဆို႔မႈေတြကို ဖြင့္ေပးထားပါတယ္။ ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႔လည္း ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ဒီ့ထက္ပိုၿပီး ဆက္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုပါလိမ့္ မယ္”ပာု ျမန္မာ့အေရးေလ့လာေနသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ ဥေရာပေကာ္မရွင္၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ကုန္သြယ္ေရးဦးစားေပးမႈမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ျပန္လည္သတ္မွတ္ေပးရန္ အဆိုျပဳထားၿပီး ယင္းအဆိုအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဥေရာပသမဂၢသို႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ပုိ႔ရာတြင္ အေကာက္ခြန္လြတ္ ကန္႔ သတ္ခ်က္လြတ္ျဖင့္ တင္ပို႔ခြင့္ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

YC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ The Voice ဂ်ာနယ္အား ပုဒ္မ ၅၀၀ ျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ရန္ တရား႐ံုးဆံုးျဖတ္

The Voice Weekly သတင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ တရားစြဲဆိုထားမႈအေပၚ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန၏ ဂုဏ္ သိကၡာကို ထိခိုက္ေစသည္ပာုဆုိကာ The Voice Weekly အား ပုဒ္မ ၅၀၀ျဖင့္ စြဲခ်က္တင္သင့္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာလ ၂၀ရက္ေန႔တြင္ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ တ႐ံုးက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

“သတင္းမီဒီယာဆိုတာ မွန္တာကို မွန္ပါတယ္လို႔ သတင္းေဖာ္ျပေပးရမွာပါပဲ။ ဒါမွလည္း ျပည္သူေတြ အမွန္ကိုျမင္ႏိုင္မွာပါ။ ဒီအေပၚမွာ သတၱဳ တြင္းက သူတို႔ဂုဏ္သိကၡာကုိ ထိခိုက္ေစလို႔ဆိုၿပီး တရားစြဲတယ္။ တရား႐ံုးကလည္း ပုဒ္မ ၅၀၀နဲ႔စြဲဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်လိုက္ၿပီဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အမွန္အတိုင္းျဖစ္ေအာင္လို႔ ခ႐ိုင္ကေနတိုင္း၊ တိုင္းကေနဗပာုိအထိ တက္ၿပီး အယူခံဝင္သြားမွာပါ”ပာု The Voice မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ထပ္မံစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနက The Voice ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္က သတင္းေရးသားသူအမည္ ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးက ပလပ္ခဲ့ၿပီး တစ္ဖန္ The Voice ဂ်ာနယ္အေပၚ တရားစြဲဆိုမႈမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီ၊ မညီ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံု႐ံုးသို႔ တင္ျပႏိုင္ရန္အတြက္ လက္ရွိစစ္ေဆးေနမႈကို ဆိုင္းငံ့ေပးရန္ The Voice ဂ်ာနယ္၏ ေလွ်ာက္ ထားခ်က္အား တရား႐ံုးက ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ပယ္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

YC

******************************

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏုိင္ငံေရးသတင္း

၂၁ ရက္ေန႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာမွ ျငင္းပယ္

စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္မည့္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔တြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးေရွ႕အပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္၊ သမၼတ႐ံုး၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ ေဒသအသီးသီးတြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ား၊ ဆုေတာင္းပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရန္ သက္ဆိုင္ရာသို႔ခြင့္ျပဳမိန္႔ေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပ၍ ျငင္းပယ္ျခင္းခံထားရေၾကာင္း သိရသည္။

“စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုေတာင္းပြဲေတြ၊ စစ္ပြဲရပ္တန္႔ဖို႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈေတြလုပ္ဖို႔အတြက္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေတာင္းခံခဲ့တာမွာ သက္ဆိုင္ရာက ကားလမ္းပိတ္တယ္။ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္တယ္ဆိုၿပီး အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပ ျငင္းပယ္ခံထားရပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္ကိုလည္း တပ္မ ေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးေရွ႕မွာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ဖို႔အတြက္ သက္ဆိုင္ရာကို စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔က စာတင္ခဲ့ေပမယ့္ ၁၆ ရက္ေန႔မွ ျငင္းပယ္ခဲ့ ပါတယ္”ပာု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုေတာင္းပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေနသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုေတာင္းပြဲမ်ားႏွင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ခ်ိဳးျဖဴငွက္႐ုပ္ပါ စက်င္ေက်ာက္ေက်ာက္သားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေက်ာက္တိုင္အား စိုက္ထူျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသ႐ုပ္ျပကြက္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေတးဂီတမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ အျပာေရာင္ မုိးပ်ံပူ ေဖာင္းလႊတ္တင္ျခင္း၊ ေနျပည္ေတာ္၊ သမၼတအိမ္ေတာ္၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အျခားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးမ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ျပည္တြင္းစစ္မ်ား ရပ္တန္႔ေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆႏၵျပ လမ္းေလွ်ာက္မႈမ်ား ၿပီးဆံုးသြား ပါက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အင္းလ်ားကန္ေပါင္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား Pojector ျဖင့္ တိုက္႐ိုက္ျပသႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားသူလူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ ယင္းကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုေတာင္းပြဲမ်ားႏွင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အျဖဴေရာင္တြဲလက္မ်ားကြန္ရက္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကြန္ရက္၊ ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္၊ ကာတြန္းဆရာမ်ားအဖြဲ႕၊ ေႏွာင္ႀကိဳးမဲ့ လူမႈကြန္ရက္၊ ရွမ္းျပည္ေက်ာက္မဲလူငယ္မ်ားကြန္&#