Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011
yangonchronicle 2011

၂၄.၃.၂၀၁၁

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျမန္မာျပည္မွ ဘိန္းျဖဴႏွင့္ အျခား ျပႆနာမ်ား

(Strategy Page မွ ေဆာင္းပါးကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ေျမာက္ဖ်ား ပိုင္း ေဒသတြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ ကုိင္မ်ား အၾကား တုိက္ခုိက္ မႈမ်ား အနည္းငယ္သာ ရွိေသာ္လည္း ျပႆနာမ်ား ရႈပ္ေထြး မ်ားျပားလ်က္ ရွိသည္။ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ မ်ားက ျမန္မာ စစ္တပ္ အတြက္ ေပးပုိ႔သည့္ စားနပ္ ရိကၡာမ်ား အပါ အဝင္ အျခားေသာ အေထာက္ အပံ့ မ်ားကုိ လမ္းခရီးမွ ပိတ္ဆုိ႔ ဟန္႔တားမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည္။ ယင္းသုိ႔ ပိတ္ပင္ ထားမႈ မ်ားေၾကာင့္ ယခု လပုိင္း အတြင္း တင္းမာမႈမ်ား ပုိမုိ ႀကီးထြား လာလ်က္ ရွိသည္။

ျမန္မာ စစ္အစိုးရ သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏုိဝင္ဘာလက ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ရပ္ က်င္းပ ေပးသည္။ ထုိေရြးေကာက္ ပြဲေၾကာင့္ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ မြန္၊ ရွမ္းႏွင့္ ခ်င္း အပါ အဝင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိ တပ္ဖြဲ႕ ေျခာက္ဖြဲ႕ စုေပါင္းကာ ကာကြယ္ေရး ယူနီယံ တစ္ရပ္ကုိ ဖြဲ႕စည္း လုိက္ၾကသည္။ အဆုိပါ တုိင္းရင္းသား မ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးစီး သြားပါက ၎တုိ႔ အေပၚ ျမန္မာ စစ္တပ္က ထုိးစစ္ဆင္ တုိက္ခုိက္ လာမည္ဟု ယုံၾကည္ ခဲ့ၾကသလုိ စစ္အစိုးရက က်င္းပ ေပးသည့္ ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲ သည္လည္း အတု အေယာင္ အျဖစ္သာ ရႈျမင္ ၾကသည္။ ထြက္ေပၚ လာမည့္ အစိုးရသစ္သည္ စစ္ယူနီေဖာင္း ခၽြတ္ထားေသာ အာဏာရွင္ မ်ား၏ လႊမ္းမုိးမႈ ေအာက္တြင္ ရွိမည္ဟု သတ္မွတ္ ၾကသည္။

တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္မ်ား အသစ္ ဖြဲ႕စည္း လုိက္ေသာ အဆုိပါ မဟာမိတ္ တပ္ဖြဲ႕က စစ္အစိုးရ လုိလားေသာ အျခား တုိင္းရင္းသားမ်ား လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ ေနသည့္ ဘိန္းျဖဴ လုပ္ငန္းမ်ား အေပၚ ထုိးစစ္ဆင္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံရွိ ဘိန္းျဖဴ ေမွာင္ခုိကူး လုပ္ငန္း မ်ားသည္ စစ္အစုိးရ အဓိက ဝင္ေငြ ရရွိရာ ရင္းျမစ္ တစ္ခုလည္း ျဖစ္ရာ ယင္းသုိ႔ တုိက္ခုိက္ ခံရမႈေၾကာင့္ အစိုးရမွာ မ်ားစြာ အခက္ ေတြ႕လ်က္ ရွိသည္။

သုိ႔ေသာ္ စစ္အစိုးရက တစ္ဖက္တြင္ အစြန္း ေရာက္ သည္ဟု ယူဆေသာ လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား စုိက္ပ်ိဳး ထားေသာ ဘိန္းခင္း မ်ားကုိ ဖ်က္ဆီး ပစ္သည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္း ဘိန္းႏွင့္ ဘိန္းျဖဴ ထုတ္လုပ္မႈမွာ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္း နီးပါး က်ဆင္းခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ မၾကာေသးမီ ႏွစ္အ နည္းငယ္ အတြင္း ဘိန္း စုိက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္မႈမ်ား ျပန္လည္ လုပ္ကုိင္ လာခဲ့ သည္ဟု ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာ သူမ်ားႏွင့္ ကုလ သမဂၢ အဖြဲ႕ အစည္း မ်ားက ဆုိသည္။ ျမန္မာ စစ္အစိုးရက တုိင္းရင္းသား မ်ားကုိ ဘိန္းျဖဴမ်ား စုိက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္ခြင့္ ျပဳၿပီး လက္နက္ကုိင္ သူပုန္ မ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ရန္ စည္းရုံး သိမ္းသြင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္သည္။

ျမန္မာ အစိုးရသည္ အင္တာနက္ ေပၚမွ စကား ေျပာဆုိ ႏုိင္သည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ား ကုိလည္း မၾကာ ေသးခင္ ကာလက ပိတ္ပင္ ပစ္ခဲ့သည္။ ပိတ္ပင္ ရျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္း ျပခ်က္မွာ ႏုိင္ငံပုိင္ ဆက္သြယ္ေရး၊ ေၾကးနန္းႏွင့္ စာတုိက္ လုပ္ငန္း၏ ဝင္ေငြကုိ ထိခုိက္ ေစေသာ ေၾကာင့္ဟု ဆုိသည္။ အျခား ႏုိင္ငံမ်ား ဆုိလွ်င္ အဆုိပါ အင္တာနက္မွ ဖုန္းေခၚဆုိ ခမ်ားကုိ ျမွင့္တင္ကာ ျပည္တြင္း တယ္လီဖုန္း လုပ္ငန္းမ်ား ထိခိုက္မႈ မရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေလ့ ရွိၾကသည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ အင္တာနက္ ေပၚမွ တယ္လီဖုန္း ေခၚဆုိႏုိင္၊ စကား ေျပာႏုိင္သည့္ စနစ္မ်ားကုိ ပိတ္ပင္ျခင္းသည္ ေထာက္လွမ္းေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ား အေနျဖင့္ ေခၚဆုိမႈ မ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ နားေထာင္မႈ မျပဳလုပ္ ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ-ထုိင္း နယ္စပ္ ေဒသတြင္ ကရင္ လက္နက္ကုိင္ သူပုန္မ်ားႏွင့္ စစ္တပ္ အၾကား တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚ ေနသည့္ ကိစၥမွာလည္း မၿပီးျပတ္ ေသးေပ။ အဆုိပါ တုိက္ခုိက္မႈ မ်ားေၾကာင့္ တစ္ဖက္ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ဒုကၡသည္မ်ား အေျမာက္ အျမား ဝင္ေရာက္ ခုိလႈံ ေနထုိင္ ၾကရသည္။ ထုိျပႆနာ ေၾကာင့္ ထုိင္းအစုိးရမွာ အက်ပ္ အတည္း မ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ ေနရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာ ျပည္မွ ထြက္ေျပးကာ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘက္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ သြားသူ အားလုံး ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားသုိ႔မေရာက္ႏုိင္ဘဲျဖစ္ေနလ်က္ရွိသည္ဟု လူ႔အခြင့္ အေရး အဖြဲ႕မ်ားက ဆုိသည္။ ျမန္မာ အစိုးရသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ၾကာမွ် ကရင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ ကုိင္မ်ား အေပၚ တုိက္ခုိက္ ႏွိမ္နင္း ခဲ့ရာ ထိခုိက္ ဆုံးရႈံးမႈ ေပါင္း မ်ားစြာလည္း ျဖစ္ေပၚ ခဲ့ရသည္။ သုိ႔တုိင္ေအာင္ ကရင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ ကုိင္မ်ား အေနျဖင့္ ယေန႔ ထက္တုိင္ ခုခံ ေနႏုိင္ ဆဲပင္ ျဖစ္သည္။

****************************************************************************************************************************

ကရင္ ျပည္နယ္ ပဋိပကၡကို ရွည္ၾကာ ေစသူဟု ထိုင္းကို ျမန္မာဝန္ႀကီး စြပ္စြဲ

(23 March 2011 ရက္စြဲပါ ABC News မွ “Burmese Minister Says Thailand Prolonging Conflict” ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာ တပ္မေတာ္ အစိုးရ ႏွင့္ ကရင္ သူပုန္မ်ား အၾကား ပဋိ ပကၡ ၾကာ႐ွည္ ေနျခင္း အတြက္ ထိုင္း ႏိုင္ငံ ကို ျမန္မာ ျပန္ၾကား ေရး ဝန္ႀကီးက အျပစ္တင္ ေျပာၾကား လိုက္သည္။ ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းက ကရင္ ျပည္နယ္ မွ ဒုကၡသည္ စခန္း မ်ားသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ေဒသတြင္း အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံက ေထာက္ပံ့ ထားေသာ သူပုန္ အေျခစိုက္ စခန္းမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆို ခဲ့သည္။ ယင္းက တိုင္းျပည္၏ အမည္ကို တိုက္႐ိုက္ ေျပာဆို စြပ္စြဲျခင္း မ႐ွိ ေသာ္လည္း ျမန္္မာ အေရွ႕ပိုင္း ကရင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ ေနေသာ ေဒသမွာ ထိုင္း ႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္း ေဒသ ျဖစ္သည္။

၁၅ မိနစ္ လႊတ္ေတာ္ဟု ကမၻာ့ အလယ္ ရယ္စရာ ျဖစ္ေနသည့္ အတြက္ နာရီ အေတာ္ မ်ားမ်ား အခ်ိန္ ကုန္ေအာင္ ေျပာင္းလဲ က်င္းပ ေနသည့္ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ အစည္း အေဝး တြင္ ကရင္ ျပည္နယ္မွ လက္နက္ ကိုင္ သူပုန္ ထမႈ အဆံုး သတ္ရန္ အစိုးရ၏ အစီ အစဥ္၊ သူပုန္ မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာ တူညီ ခ်က္ ရရွိ ႏိုင္မည့္ အေန အထား တို႔ အေပၚ ေမးျမန္း မႈကို ဝန္ႀကီးက ျပန္လည္ ႐ွင္းလင္း ေျပာၾကား စဥ္ အထက္ပါ အတုိင္း ေျပာဆို ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

*************************************************************************************************************************

ဂ်ပန္ ႏ်ဴကလီယာ ဓါတ္အားေပး စက္႐ုံတြင္ မီးခိုးမ်ား ထပ္မံ ထြက္လာ ခဲ့ၿပီးေနာက္ အႏၲရာယ္ တားဆီးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ စတင္

(AFP သတင္းမွ 22 March 2011 ရက္စြဲပါ “Work resumes at Japan nuke plant after smoke rises” သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ပမာဏ ႀကီးမားေသာ ေဘး အႏၱရာယ္ကို ေ႐ွာင္လႊဲရန္ အလုပ္ သမားမ်ား အားစိုက္ လုပ္ေဆာင္ ေနေသာ ငလ်င္ ဒဏ္ခံ ဖူကူ႐ွီးမား ႏ်ဴကလီယာ ဓါတ္အားေပး စက္႐ုံတြင္ ထိခိုက္ ပ်က္စီးေနေသာ ဓါတ္ေပါင္းဖို မ်ားမွ မီးခိုးမ်ားႏွင့္ ေရေႏြး ေငြ႕မ်ား အဂၤါေန႔တြင္ ထပ္မံ ထြက္ေပၚ လာခဲ့သည္ဟု က်ိဳဒို သတင္း ဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။

အျဖဴေရာင္ ေရေငြ႕ႏွင့္ တူသည့္ ေရေႏြး ေငြ႕မ်ား အမွတ္ (၂) ဓါတ္ေပါင္းဖိုမွ ထြက္ေန သလို၊ အျဖဴေရာင္ မီးခိုးေငြ႕ႏွင့္ တူေသာ အရာ မ်ားလည္း အမွတ္ (၃) ဓါတ္ ေပါင္းဖိုမွ ထြက္ေန ေၾကာင္း၊ ေရပက္ ဖ်န္းေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အား ျပန္လည္ ရ႐ွိေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ မ်ားကို ယာယီ ရပ္ဆိုင္း ထားရေၾကာင္း က်ိဳဒို သတင္း ဌာနက ေၾကညာသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ လုပ္ငန္း မ်ားကို ျပန္လည္ စတင္ခဲ့သည္ဟု ႏ်ဴကလီယာ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္း႐ွင္းေရး ေအဂ်င္စီက ေျပာၾကားသည္။ တိုက်ိဳ အေ႐ွ႕ေျမာက္ဖက္ ပင္လယ္ ကမ္းစပ္ ဖူကူ႐ွီးမား ႏ်ဴကလီယာ ဓါတ္အားေပး စက္႐ုံမွ ဓါတ္ေပါင္းဖို အေအးေပး စနစ္ကို ဆူနာမီ လႈိင္းမ်ားက ဖ်က္ဆီး လိုက္သည့္ မတ္လ ၁၁ ရက္ ေနာက္ပိုင္း ဓါတ္ေပါင္းဖို အလယ္ ဗဟို လံုးဝ အရည္ ေပ်ာ္ျခင္းကို တားဆီးရန္ အတြက္ စက္႐ုံ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ပညာ႐ွင္မ်ား၊ မီးသတ္ သမားမ်ား၊ စစ္ဖက္ တာဝန္ ႐ွိ သူမ်ားက အစြမ္းကုန္ ႐ုန္းကန္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ႐ွိသည္ဟု သိ႐ွိ ရသည္။

*************************************************************************************************************************************

ကဒါဖီ ႏုတ္ထြက္ သြားေရးသည္ ပန္းတိုင္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ေျပာ

(AFP သတင္းမွ “US says goal is to get Gaddafi to step down” သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

အေမရိကန္ သမၼတ ဘားရက္ အိုဘားမားက “မြမ္မာ ကဒါဖီ ဆင္းေပး ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း အေမရိကန္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား အေနျဖင့္ ကုလ သမဂၢ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာ ေဘာင္အတြင္းမွ ေဆာင္႐ြက္ သြားရန္ ဆံုးျဖတ္ထားေၾကာင္း” ေျပာၾကား လိုက္ျခင္းျဖင့္ လစ္ဗ်ား အေရး ရည္႐ြယ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရာေထြး ေနေသာ အဓိပၸာယ္ မ်ားကို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက တနလာၤ ေန႔တြင္ ထုတ္ေဖာ္ ေၾကညာလိုက္သည္။

“ဗ္ိုလ္မွဴးႀကီး ကဒါဖီက သူ႔ရဲ႕ ျပည္သူေတြ အေပၚ လူသားျခင္း စာနာမႈ ကင္းမဲ့စြာ ၿခိမ္းေျခာက္ ေနမႈ အေပၚ သီးသန္႔ ပစ္မွတ္ထားတဲ့ ကုလ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ ႏုိင္ငံ တကာ အခြင့္ အာဏာရဲ႕ အားေပး ေထာက္ခံမႈ ေဘာင္ထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စစ္တပ္က လႈပ္႐ွား ေနပါတယ္” ဟု သမၼတ အိုဘားမားက ခ်ီလီတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာ ႐ွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

“လူသားျခင္း စာနာ ေထာက္ထားတဲ့ ႀကိဳးပမ္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အထူး သီးသန္႔ ဖြင့္ဆို ထားတဲ့ ကုလ သမဂၢ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အမွတ္ ၁၉၇၃ ရဲ႕ေထာက္ခံ အားေပးမႈ အရ ၿပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္ ကုန္မွာ ဒံုးက်ည္နဲ႔ ေလေၾကာင္း တိုက္ခိုက္မႈ ေတြကို ျပဳလုပ္ ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခြင့္ အာဏာက ေပးထားတဲ့ ေဘာင္ထဲမွာ ႐ွိေနဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေသေသ ခ်ာခ်ာ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ ေနပါတယ္” ဟု သမၼတ အိုဘားမားက ေျပာဆို ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း “စစ္သား လူထြက္ ေခါင္းေဆာင္သည္ ေျမာက္အာဖရိက က လစ္ဗ်ား ႏုိင္ငံကို အႏွစ္ ၄၀ အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ အတြင္း အတိုက္ အခံ လႈပ္႐ွားမႈမ်ားကို ကိစၥ တံုးပစ္ရန္ ႀကိဳးစားသည့္ အေနျဖင့္ အရပ္သား ျပည္သူ မ်ားစြာကို သတ္ျဖတ္ ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ထိုႏုိင္ငံမွ ကဒါဖီ ထြက္သြားရန္ လိုအပ္သည္ ဟူေသာ အယူ အဆမွာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ မူဝါဒပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း “သမၼတ အုိဘားမားက အေလးအနက္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ အေမရိကန္ အစိုးရ အေနျဖင့္ လစ္ဗ်ား အေပၚ ထားေသာ စစ္ေရး ရည္႐ြယ္ခ်က္ မ်ားကို ႐ွင္းလင္း ေျပာဆိုျခင္း မ႐ွိသည့္ အတြက္ ဖိအားမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ေနရသည့္ တိုင္ေအာင္ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ျဖစ္သူ သမၼတ အိုဘားမား ကိုယ္တိုင္က “လစ္ဗ်ား ေျမေပၚ အေမရိကန္ စစ္ဖိနပ္မ်ား ေျခခ်မည္ မဟုတ္”ဟု ခုခံ ကာကြယ္ ေျပာၾကား သြားခဲ့သည္။

အကဲခတ္ ေလ့လာသူ မ်ားက စိုးရိမ္ ေနေသာ အခ်က္ မ်ားမွာ ကစားပြဲ၏ အဆံုးသတ္ကို ႐ွင္းလင္းစြာ မေတြ႕ရ ေသးျခင္းႏွင့္ အီရတ္၊ အာဖဂန္ နစၥတန္ ျပႆနာ မ်ား၏ ေႏွာင္ႀကိဳး မိေနေသာ အေမရိကန္ စစ္တပ္ အေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္ စစ္ပြဲ တစ္ပြဲ ျဖစ္ပြားမည့္ အလား အလာကို ကိုင္တြယ္ရန္ စြမ္းရည္ မ႐ွိသည့္ အခ်က္ တို႔ပင္ ျဖစ္သည္။

လစ္ဗ်ား သူပုန္ မ်ားကို အကာ အကြယ္ ေပးရန္ႏွင့္ ကဒါဖီ၏ တပ္မ်ား အေပၚ မပ်ံသန္း ရဇုံ သတ္မွတ္ရန္ အတြက္ လုပ္ေဆာင္သည့္ အေနျဖင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ျပင္သစ္ တပ္ဖြဲ႕ မ်ားက တိုက္ခိုက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံတကာ ျပစ္တင္ ေဝဖန္မႈ မ်ားလည္း ႀကီးထြား ေနသည္။

******************************************************************************************************************************

ထိုင္းရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ထားဝယ္ကုိ အာ႐ုံျပဳ

(23 March 2011 ရက္စြဲပါ The Nation မွ Nalin Viboonchart ေရးသားေသာ Thai investments to focus on Dawei :NESDB ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ထိုင္း ႏုိင္ငံ၏ ၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသား စီးပြား ေရးႏွင့္ လူမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ စီမံကိန္း (2012-2016) သည္ Southern Seaboard ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းႏွင့္ Pak Bara ေရနက္ ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္း မ်ားကို ေနာက္ခ်န္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ထားဝယ္႐ွိ စက္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္း ကိုသာ အာ႐ုံ ျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္း ေရးဆြဲသူ အႀကီးတန္း တာဝန္ ႐ွိသူ တစ္ဦး၏ အဆို အရ သိ႐ွိ ရသည္။

အၿငိမ္းစား ကူးသန္း ေရာင္း ဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးႏွင့္ အမ်ိဳးသား စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ဘုတ္အဖြဲ႕ (NESDB) ဒါ႐ိုက္တာ Narongchai Akrasaneeက ေျပာၾကား ရာတြင္ ထိုင္း ကုမၸဏီမ်ား အတြက္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံျခင္းက ထိုင္း ႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံျခင္း ထက္ အခြင့္ အလမ္းမ်ား ပို႐ွိ ေၾကာင္း ဆိုသည္။

Narongchai က အထက္ပါ မွတ္ခ်က္ စကားမ်ားကို ထိုင္းစက္မႈ ဖက္ဒေရး႐ွင္း ႏွင့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ႐ုံးတို႔ ပူးေပါင္း က်င္းပေသာ Asean Economic Community (AEC) ေဆြးေႏြး ပြဲတြင္ အဓိက ေျပာခြင့္ ရသူ အျဖစ္ ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ အရင္က Southern Seaboard နဲ႔ Pak Bara ေရနက္ ဆိပ္ကမ္း စီမံ ကိန္းေတြ အေၾကာင္း ခဏ ခဏ ေျပာခဲ့ ပါတယ္။ အခုေတာ့ အဲဒီ စီမံကိန္း ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမ့ပစ္ လိုက္ၿပီ။ ေထာင္တက္ ေနတဲ့ စတီး ပေရာဂ်က္လို ထိုင္း ႏုိင္ငံရဲ႕ အဓိက ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေတြဟာ ထားဝယ္ကို လံုးဝ ဦးတည္ ေနၾကပါၿပီ။ ထိုင္းျပည္သူ ေတြကလည္း ဒီပေရာ ဂ်က္ေတြကို ဆႏၵျပ ေနၾကေတာ့၊ ကၽြန္ေတာ္ တို႔လည္း ဘာမွ မလုပ္ႏုိင္ ေသးပါဘူး” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ မေသခ်ာေသာ ႏိုင္ငံေရး အေျခ အေနသည္ ထားဝယ္၌ ထိုင္း ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈကို မထိခိုက္ ႏိုင္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ျမန္မာ အစိုးရက ထိုေဒသအား အထူး စီးပြားေရးဇုန္ အျဖစ္ ေၾကညာ ခဲ့ၿပီး၍ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ျဖည့္စြက္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ထားဝယ္တြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံရန္ အာ႐ုံစိုက္ လုပ္ေဆာင္ ျခင္းသည္ ၂၀၁၅ တြင္ အျပည့္ အဝ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ၿပီးသည့္ AEC မွ အက်ိဳး ခံစား ခြင့္မ်ား ရ႐ွိရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ တစ္ထပ္တည္း က်ေနေၾကာင္း Narongchai က ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

မဲေခါင္ ေဒသခြဲ ႏုိင္ငံမ်ား သည္ ထိုင္း ႏိုင္ငံ၏ အေရး ႀကီးေသာ ထုတ္လုပ္မႈ မ်ားအတြက္ ပင္ရင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အဆိုပါ ႏိုင္ငံ မ်ားတြင္ သယံ ဇာတ မ်ား ႐ွိၿပီး၊ ၎တို႔အား ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းရည္ ျမင့္လာေအာင္ ထိုင္း ႏုိင္ငံက ျပဳလုပ္ ေပးႏုိင္ ေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာသည္။

AEC သည္ ထိုင္းႏုိင္ငံအား ၎၏ သယံ ဇာတမ်ား ထံမွ အက်ိဳး အျမတ္ အမ်ားဆံုး ရရန္ ဆံုးျဖတ္ ခြင့္ကို ေပးလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ကၽြမ္းက်င္မႈ မ႐ွိပါက တိုင္းျပည္သည္ စီးပြားေရး ေလာကမွ ထြက္သြားရ လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္ဟု Narongchai က ဆိုသည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ AEC ထံမွ အက်ိဳး အျမတ္ ရရန္ အလား အလာ ေကာင္းေသာ နယ္ပယ္ သံုးခု ႐ွိေၾကာင္း၊ ၎တို႔မွာ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ စက္မႈ လုပ္ငန္းႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳး ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းသည္ အလား အလာ အေကာင္းဆံုးဟု ယံုၾကည္ ရေၾကာင္း ၁၁ ႀကိမ္ ေျမာက္ အမ်ိဳးသား စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး စီမံကိန္း အဖြဲ႕က ဆိုသည္။ အဆိုပါ လုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ ေရးႏွင့္ အစိုးရ၏ အေထာက္ အပံ့ အကူ အညီ မ်ားကို ယခုမွ စ၍ အာ႐ုံ ျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။

ေနာက္ထပ္ အက်ိဳး အျမတ္ ရမည့္ လုပ္ငန္းမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ စက္မႈ လုပ္ငန္း ျဖစ္သည္။

Narongchai က ေျပာၾကား ရာတြင္ ထိုင္းႏွင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ၾကား႐ွိ ပဋိပကၡ မ်ားသည္ အာဆီယံ ႏုိင္ငံမ်ား ၾကား ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ မႈကို ေႏွာင့္ေႏွး ေစေၾကာင္း ဆိုသည္။ အကယ္၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ၾကားတြင္ နယ္စပ္ ျပႆနာမ်ား ဆက္လက္ ႐ွိေနမည္ ဆိုပါက ေဒသတြင္း သေဘာ တူညီ မႈမ်ား ရ႐ွိ ႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။

British Dispensary မွ CEO Anurut Vongvanich က အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာၾကား ခဲ့ရာ၌ ထိုင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္း႐ွင္ မ်ားသည္ AEC ၏ သေဘာ တရားကို နားလည္ရန္ လိုေၾကာင္း၊ AEC သက္ဝင္ သြားခ်ိန္တြင္ ေအာင္ျမင္ လိုပါက ခ်က္ျခင္း အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ ႏုိင္ရန္ မ်ားကို ျပင္ဆင္ ထားသင့္ေၾကာင္း   ဆိုသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေတြး အေခၚေတြ ေျပာင္းရ ပါမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အက်ိဳး စီးပြား အတြက္ အျခား ကုမၸဏီ ေတြနဲ႔ ဖက္စပ္ လုပ္သင့္ရင္ လုပ္ရပါမယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

နာမည္ တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ ထိုင္း ကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ မခက္ခဲ ေၾကာင္း၊ ေစ်းကြက္ ခ်ဲ႕ထြင္ ႏိုင္ေရး အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ က်ေသာ မဟာမိတ္မ်ား ႐ွာရန္ႏွင့္ ေဒသတြင္း စီးပြားေရး အတြက္သာ စိုးရိမ္ ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Anurut က ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

************************************************************************************************************************************

Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။

The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.