Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

International Media (2)
Document

Snapshot of the item below:
International Media (2)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား (၂)   

ျမန္မာႏိုင္ငံတံခါးအဖြင့္ - အျမတ္ရသူမ်ားႏွင့္ ဆံုး႐ံႈးသူမ်ား (အဆက္)

(21 Oct 2013 ရက္စြဲပါ BBC News မွ Jonathan Head ေရးသားေသာ Burma’s opening up : The Winners and Losers ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္မွ ကီလိုမီတာအနည္းငယ္သာ ေဝးကြာေသာအရပ္တြင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္က စက္မႈဇုန္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ ေတာင္ဒဂံု တည္ရွိပါသည္။ ၎၏ အစိတ္အပိုင္းအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ သံထည္လုပ္ငန္းေလးမ်ား ျဖစ္ၿပီး၊ ေရွးက်ေသာ နည္းပညာမ်ားျဖင့္သာ လုပ္ကိုင္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

စာေရးသူသည္ ပစ္ကပ္ယာဥ္ငယ္မ်ား တပ္ဆင္ေသာ ဦးေမတၱာႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။ ၎၏ အလုပ္သမားမ်ား သည္ လက္ျဖင့္ဂေဟေဆာ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ စစ္အစိုးရလက္ထက္ ေမာ္ေတာ္ကား တင္သြင္းမႈမ်ား ကန္႔သတ္ ထားစဥ္က ဤလုပ္ငန္းသည္ လုပ္၍ေကာင္းခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ယခုကားမ်ား တင္သြင္းခြင့္ ရရွိ ေသာအခါ ဤလုပ္ငန္းမွာ လုပ္၍မေကာင္းေတာ့ဘဲ ယခုေတြ႕ရေသာ ထရပ္ကားသံုးစီးမွာ ေနာက္ဆံုးလက္က်န္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စက္မႈလုပ္ငန္း အေျချပဳမႈမ်ားခ်ဲ႕ထြင္ရန္ ႀကီးမားေသာ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ဆံုး႐ႈံးမႈ မ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ရႏုိင္ပါသည္။

ရည္မွန္းခ်က္ ႀကီးႀကီးထားေသာ ပေရာ့ဂ်က္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာင္ဖက္ရွိ သီလဝါဆိပ္ကမ္းေဘးမွ စက္မႈဇုန္ စီမံကိန္းျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ပန္စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အာမခံခ်က္ရွိမည့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦး မ်ား ျဖည့္ဆီးေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ထိုေနရာတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထိုင္လာသူမ်ားကို ဖယ္ရွားပစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ေဒၚေဌးေဌးႏွင့္ အနီးအနားမွ လူမ်ားကေျပာၾကားရာတြင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္က ၎တို႔အား ေလ်ာ္ေၾကးအ နည္းငယ္ျဖင့္ ထိုေနရာမွ ႏွင္ခဲ့ေၾကာင္း သို႔ေသာ္ လုပ္ငန္းမစႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ဆက္လက္၍ စိုက္ပ်ိဳးေနခဲ့ေၾကာင္း ေျပာပါ သည္။

ယခုအခါ အစိုးရသည္ သီလဝါတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးမ်ားအလ်င္အျမန္ ယခုႏွစ္ကုန္မတိုင္မီ စတင္ လိုေသာ ေၾကာင့္ စပါးရာသီေျခာက္ခုစာ တန္ဖိုးေငြႏွင့္ ေျမကြက္အစားေပးမည့္ အစီအစဥ္ကို ကမ္းလွမ္းလာပါသည္။

ေဒၚေဌးေဌး ကေျပာၾကားရာတြ္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လက္ခံရန္ဖိအားေပးလာေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ေလ်ာ္ေၾကးမွာ လံုေလာက္မႈမရွိေၾကာင္း ခံစားရသည္ဟု ဆိုပါသည္။

ယခုကဲ့သို႔ေျပာင္းလဲေနသည့္ ကာလမ်ိဳးတြင္ မိမိတို႔သာ ဆံုး႐ံႈးေနရသည္ဟု ခံစားရေၾကာင္း ၎က စာေရးသူ အားေျပာပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ တစ္ကယ္တမ္းတြင္ သူတစ္ဦးတည္းသာ မဟုတ္ေပ။ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားမွာ တစ္ျပည္လံုးတြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိပါသည္။ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္းေၾကာင့္ ယခင္က တန္ဖိုးမရိွေသာ ေျမမ်ား သည္တန္ဖိုးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ယခု ကိစၥမ်ားမွာ ခံစားမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ယခုတေလာ ထြက္ေပၚလာေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ သတင္းေကာင္းမ်ားကို လႊမ္းမိုးအရိပ္ထိုးႏုိင္မည့္ အလားအလာမ်ားမွာ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမွ ထြက္ေပၚ လာႏုိင္ဖြယ္ ရွိေနပါသည္။


 

                                                


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

International Media (1)