Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၁၁.၁၂.၂၀၁၁

ေဆာင္းပါးက႑

  1. လူထုေခါင္းေဆာင္ အစိုးရအဖဲြ႕ဝင္ျဖစ္ေရးႏွင့္ စဥ္းစားရမည့္ အမ်ိဳးသားေရး တာဝန္

*******************************************************

ေဆာင္းပါးက႑

လူထုေခါင္းေဆာင္ အစိုးရအဖဲြ႕ဝင္ျဖစ္ေရးႏွင့္ စဥ္းစားရမည့္ အမ်ိဳးသားေရး တာဝန္

ေအာင္ေမာင္း

စာေရးသူသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လူအရေရာ မူအရပါ လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ေထာက္ခံသူျဖစ္ၿပီး ပုဂၢလသေဘာတစ္ခုတည္း ျဖင့္ဆိုပါက ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး အမ်ိဳးသမီးသမၼတအျဖစ္ ျမင္ေတြ႕လိုပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယခု ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ပါဝင္ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရႏွင့္ စာေရးသူတို႔ႏိုင္ငံ၏ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားအရ လူထုေခါင္းေဆာင္သည္ သမၼတ၊ ဒုသမၼတႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ျဖစ္ရန္ အေျခအေနမ႐ွိေၾကာင္း ေတြ႕႐ွိရသျဖင့္ ထိုေတြ႕႐ွိခ်က္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူအေနျဖင့္ ေစာေၾကာႏိုင္ရန္ တင္ျပလိုျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ပုဂၢိဳလ္စဲြ၊ မူဝါဒစဲြမပါဘဲ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေနမ်ားေပၚတြင္သာ စဥ္းစားသံုးသပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး လူထုေခါင္းေဆာင္ကို မလိုလားသည့္ စိတ္အခံလံုးဝမ႐ွိပါ ေၾကာင္း ဦးစြာ နိဒါန္းပ်ိဳးရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

NLD ေ႐ြးေကာက္ပဲြဝင္မည္ဟု ဆံုးျဖတ္လိုက္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ၎တို႔ခ်စ္ခင္ေလးစားေသာ လူထုေခါင္းေဆာင္ကို ႏိုင္ငံ့ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ျမင္ေတြ႕ရေတာ့မည္ဟု ဝမ္းသာအားရေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။ အမွန္တကယ္တြင္လည္း ျပည္သူအတြက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အနစ္နာခံ ေပးဆပ္ခဲ့သူ၊ ကမာၻ႕အဆင့္မွီ အရည္အခ်င္းကိုလည္း ပိုင္ဆိုင္ထားသူ၊ ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားစြာ ၾကြယ္ဝသူ၊ ႏိုဗယ္ဆု႐ွင္လည္းျဖစ္သူ သူမ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံကို အေကာင္းဆံုးဦးေဆာင္၍ ျပည္သူ႔မ်က္ႏွာတစ္ခုတည္းကိုသာ ၾကည့္မည့္ ေခါင္းေဆာင္ ေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္လာမည္ ဆိုသည္မွာလည္း ျငင္းဆို၍ရေသာ အခ်က္မဟုတ္ေပ။ သို႔ရာတြင္ အထက္ကဆိုခဲ့သလို ႏိုင္ငံ၏သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ လက္႐ွိအေျခအေနမ်ားက လူထုေခါင္းေဆာင္ အစိုးရ အဖဲြ႕ဝင္ျဖစ္ေရးကို ႀကီးမားစြာ ဟန္႔တားလ်က္႐ွိေနပါသည္။

ပထမ အခ်က္ျဖစ္ေသာ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတေနရာမ်ားအတြက္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ရယူႏိုင္ျခင္းမ႐ွိသည့္ အခ်က္မ်ားအျဖစ္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း(၃) ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယ သမၼတမ်ား၊ ပုဒ္မ ၅၉၊ ပုဒ္မခဲြ (ဃ) ႏွင့္ (စ) တို႔တြင္  ေအာက္ပါ အတိုင္းျပ႒ာန္း ထားသည္။

                (ဃ) ႏိုင္ငံေတာ္အေရးအရာမ်ားျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး ၊ စစ္ေရး စသည့္အျမင္မ်ား႐ွိရမည္။

              (စ) မိမိ ကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ မိဘတစ္ပါးပါးေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ ဇနီး သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ တရားဝင္ သားသမီးတစ္ဦးဦးေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိုတရားဝင္ သားသမီးတစ္ဦးဦး၏ ဇနီး သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းေသာ္ လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံျခားအစိုးရ၏ ေက်းဇူးသစၥာေတာ္ကို ခံယူေစာင့္ေ႐ွာက္႐ိုေသသူ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရ၏ လက္ေအာက္ခံျဖစ္သူ သို႔မဟုတ္ တိုင္းတစ္ပါး၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္သူမ်ား မျဖစ္ေစရ၊ ထိုသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရ၏ လက္ေအာက္ခံျဖစ္သူေသာ္လည္းေကာင္း တိုင္းတစ္ပါး၏ ႏိုင္ငံေသာ္လည္းေကာင္း ခံစားရေသာ အခြင့္အေရးႏွင့္ ေက်းဇူးခံစားခြင့္မ်ားကို ခံစားႏိုင္ခြင့္႐ွိသူမ်ား မျဖစ္ေစရ။

အထက္ပါ ႏွစ္ခ်က္သည္ လူထုေခါင္းေဆာင္ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတ ျဖစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဟန္႔တားေနသည့္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ ျဖစ္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သမၼတျဖစ္ရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္ရန္ မလိုပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သမၼတကို တိုက္႐ိုက္ေ႐ြးခ်ယ္သည့္ စနစ္မဟုတ္ဘဲ လႊတ္ေတာ္မွ ေ႐ြးခ်ယ္သည့္စနစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္သာ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကို သမၼတေလာင္းအျဖစ္ စာရင္းတင္သြင္းျခင္း ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ အခန္း(၃) ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယ သမၼတမ်ား၊ ပုဒ္မ ၅၉ ၊ ပုဒ္မခဲြ (ဆ)တြင္

 “လႊတ္ေတာ္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံပိုင္ခြင့္အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားအျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတအတြက္ သီးျခားသတ္မွတ္ ထားေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္လည္း ျပည့္စံုရမည္”

ဟူ၍သာ ေဖာ္ျပထား႐ွိသည္ျဖစ္ရာ အကယ္၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားအထဲမွ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတ ေနရာမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ႐ွိခဲ့လွ်င္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သည္ အရပ္သားထဲမွ သမၼတအရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စံုသူကို ခန္႔အပ္ေ႐ြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ ႐ွိေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္အေနျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပဲြဝင္ျခင္းမျပဳလွ်င္ပင္ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတ ေနရာမ်ားအတြက္ ကမ္း လွမ္းခံရႏိုင္သည့္ အေျခအေန႐ွိပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးကိုလည္း သမၼတကသာတိုက္႐ိုက္ခန္႔အပ္သည္ျဖစ္ရာ အဆိုပါ ရာထူးအတြက္လည္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ရန္ မလိုအပ္ေခ်။ သို႔ေသာ္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနသည္မွာ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ပုဒ္မ ၅၉၊ ပုဒ္မခဲြ (ဃ)ႏွင့္(စ)ျဖစ္သည္။ ပုဒ္မခဲြ (ဃ)တြင္ စစ္ေရးအျမင္႐ွိရမည္ဟူသည့္အခ်က္သည္ တပ္မေတာ္တြင္ အမႈထမ္းခဲ့သူမ်ားကိုသာ သမၼတအျဖစ္ခန္႔အပ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု လဲြမွားစြာ ယူဆ ေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သာမန္အရပ္သား ပညာ႐ွင္တစ္ဦးသည္ စစ္ေရးစစ္ရာႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ က်မ္းတစ္ေစာင္ျပဳစုႏိုင္ၿပီး မဟာဘဲြ႕၊ ပါရဂူဘဲြ႕မ်ား ရ႐ွိပါကလည္း စစ္ေရးအျမင္႐ွိသူဟု သတ္မွတ္ႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ ပုဒ္မ(ဃ)သည္ လူထု ေခါင္းေဆာင္ သမၼတ၊ ဒုတိယ သမၼတ ျဖစ္ရန္အတြက္ ႀကီးမားေသာ အဟန္႔အတား မဟုတ္ေသးဟုသာ ဆိုရေပလိမ့္မည္။

အဓိက ဟန္႔တားခ်က္မွာ ပုဒ္မ ၅၉၊ ပုဒ္မခဲြ(စ)ျဖစ္သည္။ လက္႐ွိအေျခအေနတြင္ လူထုေခါင္းေဆာင္၏ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ေဒါက္တာ မိုက္ကယ္အဲရစ္ ကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္၍ လင္ခန္းမယားခန္းျပတ္စဲသြားၿပီဟု ေစာဒကတက္ႏိုင္လွ်င္ပင္ သူမ၏သားႏွစ္ဦးသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ၿဗိတိသွ် ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ေနပါေသးသည္။  ယင္းႏိုင္ငံမ်ား၏ ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္သလို ယင္းႏိုင္ငံသားမ်ား ရသင့္ရထိုက္ ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ခံစားရ႐ွိေနၾက သူမ်ားလည္း ျဖစ္ပါသည္။  ထို႔ေၾကာင့္ ပုဒ္မခဲြ(စ)လံုးမွာ ႀကီးမားေသာ အဟန္႔အတားဟု ဆိုရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားစုက လူထုေခါင္းေဆာင္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ တာဝန္တစ္ခုယူသင့္သည္ဟု ယူဆခ်က္မ်ား အေပၚ တြင္လည္း ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမွာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးျဖစ္ရန္ ပုဒ္မ ၂၃၂၊ ပုဒ္မခဲြ(က ၁၊၂၊၃၊၄)တို႔တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယင္းတို႔အထဲမွ နံပါတ္ ၃တြင္ “ ပုဒ္မ ၁၂၁တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံပိုင္ခြင့္ မ႐ွိေစေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း ၿငိစြန္းျခင္းမ႐ွိသူ” ဟု ေဖာ္ျပထား သည္။ ပုဒ္မ ၁၂၁ကို ဆက္လက္ေလ့လာလွ်င္ ပုဒ္မ ၁၂၁ ပုဒ္မခဲြ

(စ) ႏိုင္ငံျခားအစိုးရ၏ လက္ေအာက္ခံျဖစ္သူေသာ္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းတစ္ပါး၏ ႏိုင္ငံသားေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခံစားရေသာ အခြင့္ အေရးမ်ား သို႔မဟုတ္ ေက်းဇူးခံစားခြင့္မ်ားကို ခံစားႏိုင္ခြင့္႐ွိသူ

(ဆ) ႏိုင္ငံျခား တုိင္းျပည္တစ္ခုခု၏ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရး အဖဲြ႕အစည္း (သို႔မဟုတ္) အျခားအဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ ေငြေၾကး၊ ေျမ၊ အိမ္၊ အေဆာက္အအံု၊ ယာဥ္၊ ပစၥည္း စသည္တို႔ကို တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ အေထာက္အပံ့ရယူ သံုးစဲြသူ သို႔မဟုတ္ ယင္းအေထာက္အပံ့ရယူ သံုးစဲြႏိုင္သည့္ အဖဲြ႕အစည္းဝင္ျဖစ္သူ

ထို႔ေၾကာင့္ ပုဒ္မခဲြ (စ) အရ လူထုေခါင္းေဆာင္အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဆိုရာထက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံပိုင္ခြင့္ မ႐ွိေစေသာအခ်က္ႏွင့္ပင္ ညိစြန္းေနေသးသည္ဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူမ၏ သားႏွစ္ဦး သည္ တိုင္းတစ္ပါးအစိုးရ၏ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားကို ခံစားေနရဆဲျဖစ္ၿပီး ထုိသို႔ေသာ ခံစားခြင့္မ်ားကို မိခင္ျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုလည္း လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ပိုင္ခြင့္ ႐ွိေနေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ပုဒ္မခဲြ(ဆ) ကို မူ NLD သည္ ျပည္ပ အေထာက္ အပံ့ ရယူသည္၊ မယူသည္ဆိုသည္မွာ စာေရးသူ အေနျဖင့္ မသိ႐ွိပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ (ဆ)ကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရန္ မလိုဟုသာ ယူဆပါသည္။

သမၼတႀကီးႏွင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္အၾကားတြင္ မည္သို႔ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ႐ွိခဲ့ေၾကာင္း မသိႏိုင္ေစကာမူ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ေ႐ြးေကာက္ပဲြဝင္မည့္သတင္းကို သမၼတႀကီးက ႀကိဳဆိုေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္ျဖစ္ရာ  လူထုေခါင္းေဆာင္အေနျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပဲြဝင္ရန္ အခက္အခဲ မ႐ွိဟု ယူဆရဖြယ္႐ွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဒုသမၼတႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးျဖစ္ရန္မွာမူ အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားက ညိစြန္းေနပါေသးသည္။

လူထုေခါင္းေဆာင္ သမၼတ၊ ဒုသမၼတႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးကဲ့သို႔ေသာ တာဝန္ႀကီးမ်ားကိုရယူေစလိုသည္မွာ ျပည္သူတို႔၏ လိုလားေတာင့္တ ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ လူထုေခါင္းေဆာင္ အစိုးရအဖဲြ႕ဝင္ျဖစ္ေရးအတြက္ ဖဲြ႕စည္းပံုပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပင္ႏိုင္ဖြယ္၊ အဓိပၸါယ္ ထပ္မံဖြင့္ဆိုႏိုင္ဖြယ္ ႐ွိပါသည္။ ဥပမာ ခင္ပြန္း၊ ဇနီးျဖစ္သူသည္ ႏိုင္ငံျခားသားပင္ ျဖစ္ေစကာမူ ကြယ္လြန္သြားၿပီဆိုပါက လင္ခန္းမယားခန္းျပတ္စဲသည္ဟု မွတ္ယူရမည္၊ သားသမီးမ်ားသည္ တိုင္းတပါး၏ ေက်းဇူးသစၥာကို ေစာင့္သိရေသာ ႏိုင္ငံျခားသားျဖစ္ေစကာမူ ထို သားသမီးကို သားသမီးအျဖစ္မွ စြန္႔လႊတ္ေၾကာင္း ေၾကညာၿပီးလွ်င္၊ ထိုသားသမီးမွ ရ႐ွိေနေသာ အေထာက္အပံကိုလည္း မယူေတာ့လွ်င္ အဆိုပါကန္႔သတ္ခ်က္ ပ်က္ျပယ္သည္ဟူသည့္ အခ်က္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဥပေဒမ်ားလည္း ယခင္ကထက္ ေျဖေလ်ာ့လာၿပီျဖစ္သလို လူထုေခါင္းေဆာင္၏သားမ်ား အမ်ိဳးသားလြတ္လပ္ေရးေခါင္းေဆာင္ႀကီး၏ ေျမးမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္ခံယူႏိုင္ရန္  ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည့္ အလားအလာလည္း ႐ွိေကာင္း႐ွိႏိုင္ ပါသည္။ ဆိုရလွ်င္ လူထုေခါင္းေဆာင္ အစိုးရအဖဲြ႕အတြင္း ပါဝင္လာႏိုင္ေရးအတြက္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အမ်ားညီ ျပင္ဆင္ႏိုင္ၾကပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ထိုသို႔ လူထုေခါင္းေဆာင္၏ မ်က္ႏွာကိုၾကည့္၍ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္လိုက္လွ်င္ အနာဂတ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေခါင္းေဆာင္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ရာ၌ ျပႆနာမ်ားစြာ ႐ွိလာပါလိမ့္မည္။ အနီးကပ္ဆံုး ဥပမာေပးရလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မ်ိဳးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထိုင္လာၾက ေသာ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏိၵယႏြယ္ဖြားမ်ားအေနျဖင့္ သမၼတျဖစ္ရန္မွာ ဥပေဒကခြင့္ျပဳေသာ္လည္း လူထု၏ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ အေျခအေနမ်ားက ခြင့္ျပဳႏိုင္ဖြယ္ မ႐ွိပါ။ သို႔ျဖစ္ေစကာမူ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္ေနထိုင္သည္မွာ မၾကာေသးသည့္အျပင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံမ်ား၌ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားလည္း ႐ွိေနေသးေသာ ျမန္မာျပည္ေပါက္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏိၵယႏြယ္ဖြားမ်ားအေနျဖင့္ ေငြေၾကးအင္အားတတ္ႏိုင္ၿပီး ပါတီမ်ားတည္ေထာင္ကာ လႊတ္ေတာ္ကို စိုးမိုး၍ တေန႔ေန႔ တခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သမၼတရာထူးကို ရယူသြားလွ်င္ဆိုသည့္ အေျခအေနကို စဥ္းစားၾကရန္လိုပါသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ လူထု ေခါင္းေဆာင္လည္း ႐ွိေတာ့မည္မဟုတ္သလို ဖဲြ႕စည္းပံုကိုလည္း ယခင္ကအတိုင္း ျပန္လည္သတ္မွတ္ရန္လည္း ႐ႈပ္ေထြးႏိုင္မည့္ အေျခအေနပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ သမၼတ၊ ဒုသမၼတ၊ ဝန္ႀကီးျဖစ္ေရးသည္  ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္ေသာ္လည္း အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အက်ိဳး ဆက္မ်ားကို ၾကည့္ရန္လိုပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အိႏိၵယႏွင့္ တ႐ုတ္ေသြးေႏွာမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံ၏အထြဋ္အထိပ္ရာထူးကို ရယူရန္ လမ္းပြင့္သြား ေပလိမ့္မည္။

စာေရးသူအေနျဖင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ကို မထီမဲ့ျမင္ ျပဳလုပ္ျခင္းမဟုတ္သလို ပုဂၢလခံစားခ်က္အရဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံ၏ အထြဋ္အထိပ္ ရာထူးအတြက္ ထိုက္တန္ေၾကာင္း ျခြင္းခ်က္မ႐ွိ လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႕က်သည့္ ႐ႈေထာင့္မ်ားကိုသာ စဥ္းစားၾကည့္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံတြင္မွ မဟုတ္ဘဲ ၁၉၄၇ခုႏွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္ ေရးဆဲြခဲ့ေသာ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၌ပင္လွ်င္ ႏိုင္ငံျခားသားႏွင့္ လက္ထပ္ထားသူ၊ တုိင္းတပါး၏ ေက်းဇူးကို ခံစားရယူႏိုင္သူမ်ားကို ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ ရာထူးရယူရန္ အမ်ိဳးသား ေရးအျမင္ျဖင့္ ပိတ္ပင္ထား သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္ဆိုခ်င္သည္မွာ လူထုေခါင္းေဆာင္အေနျဖင့္ ရာထူးရယူသည္ျဖစ္ေစ၊ မရယူသည္ျဖစ္ေစ NLD ပါတီ ဆက္လက္ရပ္တည္ သည္ျဖစ္ေစ၊ မရပ္တည္သည္ျဖစ္ေစ ျပည္သူလူထု၏ ရင္ထဲတြင္ အထြဋ္အထိပ္ႏွင့္ အႀကီးျမတ္ဆံုး ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ မည္သူကမွ် လာ၍ ဖ်က္မရ ေအာင္ စဲြထင္ေနသည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ ႏိုင္ငံအတြက္ တာဝန္ေက်ပြန္သည္ဟု ဆိုရာတြင္လည္း ပုခံုးေပၚ၌ ၾကယ္ပြင့္ေတြ ႐ွိရန္မလိုအပ္ သလုိ စာ႐ြက္ေပၚတြင္ ႐ိုက္ႏွိပ္ထားေသာ အသိအမွတ္ျပဳလႊာမ်ားလည္း မလိုအပ္ပါ။ အိႏိၵယႏိုင္ငံမွ ဆိုနီယာဂႏီၵသည္ အီတလီသူစစ္စစ္ ျဖစ္ေစကာမူ အိႏိၵယျပည္သူတို႔၏ အသည္းႏွလံုးျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူမသည္ ပါတီဥကၠ႒ ရာထူးေနရာသာ ရယူထားၿပီး ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ရာထူးအတြက္ အိႏိၵယလူမ်ိဳးမ်ားကိုသာ တင္ေပးခဲ့ပါသည္။ သမၼတသည္ သက္တမ္းဆယ္ႏွစ္သာ႐ွိ ၿပီး အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ဆိုသည္မွာ လူထုရင္ထဲတြင္ ထာဝရ႐ွိေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္အေနျဖင့္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ အစိုးရအဖဲြ႕ဝင္ မျဖစ္ခဲ့လွ်င္ပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံ့ရတနာတစ္ပါး ျဖစ္ေနမည္မွာလည္း ေသခ်ာေနသည္ျဖစ္ရာ လူထုေခါင္းေဆာင္ အစိုးရအဖဲြ႕ဝင္ျဖစ္ေရးအတြက္ ဟန္႔တားခ်က္မ်ားႏွင့္ ယင္းဟန္႔တားခ်က္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မည့္ အက်ိဳးဆက္ မ်ားကို စဥ္းစားဆံုးျဖတ္၍ ႏိုင္ငံေရးအရ ေ႐ြးခ်ယ္မႈျပဳရန္မွာ အမ်ိဳးသားေရး တာဝန္ႀကီးတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။

****************************************************************************************************

 

 

 

                                                                                                        

              


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၁၁.၁၂.၂ဝ၁၁

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ႏွစ္ဖက္မွ် စဥ္းစားၿပီး လုပ္ကိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ပန္ၾကား
  1. ဘိလပ္ေျမစက္႐ံုတည္ေဆာက္ခြင့္ရ ေဒသမ်ားတြင္ စက္႐ံုသစ္ ဖြင့္ခြင့္မျပဳေတာ့
  2. က်န္းမာေရးက႑ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး တိုက္တြန္း

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. “ခေမာက္”သည္ NLD နဲ႔မသက္ဆိုင္ေတာ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာတြင္ ေၾကျငာ
  1. ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ မိတ္ေဆြ (၁၀)ပါတီ လယ္ယာေျမ ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ညိႇႏႈိင္း

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

                *********************************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ႏွစ္ဖက္မွ် စဥ္းစားၿပီး လုပ္ကိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ပန္ၾကား

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ယင္းတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းကိစၥအဝဝကို လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ႏွစ္ဖက္မွ်စဥ္းစားၿပီး လုပ္ကိုင္ေပးပါရန္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းျမင့္က ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ပန္ၾကားလိုက္သည္။

ကုန္သည္မ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္းရွိ အခက္အခဲမ်ားကို နားလည္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ဦးတည္မေျပာေစလိုေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ တိုးတက္သည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား လိုအပ္ေနသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ဦးဝင္းျမင့္က ဝန္ခံေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကုန္သည္/စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္၏ ဥကၠ႒အျဖစ္မွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲတာဝန္ထမ္းေဆာင္သူ ဦးဝင္းျမင့္သည္ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္ ေန႔က ယင္းအသင္းခ်ဳပ္၏ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ အသင္းခ်ဳပ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ညီေနာင္အသင္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုၿပီး အစိုးရ&