Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

INTERNATIONAL MEDIA (2)
Document INTERNATIONAL MEDIA (2)

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (2)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား (၂)

  1. တရုတ္-ျမန္မာ ေရနံဓါတ္ေငြ႔ပိုက္လုိင္းစီမံကိန္းသည္ အျပန္အလွန္အက်ဳိးရွိေၾကာင္းျမန္မာ သမၼတ ေျပာၾကား

(Xinhua မွ 28 May 2013 ရက္စြဲပါ” China-Myanmar oil, gas pipeline project benefits both: president” သတင္းကိုဘာသာျပန္သည္။)

  1. စီးပြားေရးအရ အကူအညီေပးမူ၏ ၾသဇာမွတဆင့္ ဂ်ပန္တုိ႕ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေျခကုတ္ယူမူ တုိးျမွင့္

(28 May 2013 ရက္စြဲပါ Japan News မွ Boost Japan`s presence in Myanmar using leverage of economic aid ကုိ ဘာသာျပန္ပါသည္။)


တရုတ္-ျမန္မာ ေရနံဓါတ္ေငြ႔ပိုက္လုိင္းစီမံကိန္းသည္ အျပန္အလွန္အက်ဳိးရွိ  ေၾကာင္းျမန္မာသမၼတ ေျပာၾကား

(Xinhua မွ 28 May 2013 ရက္စြဲပါ China-Myanmar oil, gas pipeline project benefits both: president သတင္းကိုဘာသာျပန္သည္။)

ယခုႏွစ္အတြင္း အၿပီးသတ္ကာနီး တရုတ္-ျမန္မာ ေရနံဓါတ္ေငြ႕ပုိက္လုိ္င္း စီမံကိန္းသည္ အေရးပါသည့္အျပင္ ႏွစ္ ႏုိင္ငံအျပန္အလွန္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈစီမံကိန္းျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္က တနလာၤ  ေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံပုိင္ကုမၸဏီ China National Patroleum Coperation (CNPC) ၏ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ လ်ဳိေယာင္ယြန္းႏွင့္ ေတြဆုံစဥ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ယင္းကဲ့သုိ႔ မွတ္ခ်က္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္က ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ယခုအခါဘက္ေပါင္းစုံ တံခါးဖြင့္ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း တရုတ္-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း သြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ခင္မင္ရင္းႏွီးေသာ အိမ္နီးနားခ်င္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ဆက္ဆံေရးအားေပးျမွင့္တင္ရန္ ဆႏၵရွိသည္ဟု ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သမၼတက တရုတ္ comapy မ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံၾကရန္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားကဲ့သို႔ ေရနံခ်က္သန္႔စင္ စက္ရုံထူေထာင္မႈကို ႀကိဳဆုိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိသည္။

CNPC မန္ေနဂ်ာ လ်ဳိေယာင္ယြန္းကလည္း CNPC ကုမၸဏီသည္ ပိုက္လုိင္းတည္ေဆာက္မႈလမ္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ အျပည့္အဝလူမႈတာဝန္ေက်ပြန္မႈရွိေရးကို အစဥ္အၿမဲအေရးတႀကီး ခံယူဆုပ္ကို္င္ထားၿပီး၊ ပိုက္လုိုင္း တစ္ေလွ်ာက္ေဒသမ်ားတြင္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆးေပးခန္းမ်ားတည္ေဆာက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာၾကားသည္။

ထုိေန႔တြင္ပင္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဥာဏ္ထြန္းကလည္း လ်ုဳိေယာင္ယြန္ကို လက္ခံေတြ႔ဆုံခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိုင္ငံ၏ လူမႈ ဖူလုံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ CNPC company ၏ ထိထိေရာက္ေရာက္ ပါဝင္ေနျခင္းကို အသိအမွတ္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တရုတ္သံအမတ္ႀကီး ယန္ဟုိလန္လည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

မၾကာမီလပို္င္းအတြင္း စတင္လည္ပတ္ေတာ့မည့္ ေက်ာက္ျဖဴ-ေရြလီ ေရနံဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လုိက္လုိင္းမ်ား၏ လုံၿခဳံေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးခြန္ထုတ္စရာမ်ားရွိေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာအစုိးရေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင့္ တရုတ္ compay တာဝန္ရွိသူတုိ႔၏ ေတြဆုံမႈ ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။


 

စီးပြားေရးအရ အကူအညီေပးမူ၏ ၾသဇာမွတဆင့္ ဂ်ပန္တုိ႕ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေျခကုတ္ယူမူ တုိးျမွင့္

(28 May 2013 ရက္စြဲပါ Japan News မွ Boost Japan`s presence in Myanmar using leverage of economic aid ကုိ ဘာသာျပန္ပါသည္။

 

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ ဒီမုိကေရစီနွင့္စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမူမ်ားကုိ တြန္းအားေပးလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚ အတြဲလုိက္အကူအညီေပးမူမ်ားစြာျဖင့္ ထြက္ေပၚလာပါသည္။ ၄င္းသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ အာရွတြင္ ေစ်းကြက္သစ္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ မဟာဗ်ဴဟာ စီစဥ္မူ၏အစိတ္အပုိင္းတစ္ခု ျဖစ္ ပါသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇုိအာေဘးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႕သြားေရာက္လည္ပတ္ျပီး၊ တနဂၤေႏြေန႕က ေနျပည္ေတာ္တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

အာေဘးသည္ ျမန္မာသမၼတ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးၾကိဳးပမ္းမူမ်ားကုိ ခ်ီးက်ဴးေျပာဆုိခဲ့ျပီး၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ ျပည္သူ မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ပုဂၢလိကႏွင့္လည္းေကာင္း သက္ဆုိင္ေသာ က႑အားလုံးကုိ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ အကူအညီမ်ား တုိးခ်ဲ႕ေပးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ၏ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးကုိ ေထာက္ခံကူညီရန္ စိတ္အားထက္သန္ ေနပါသည္ဟု ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

အာေဘးက ၄င္း၏အစုိးရသည္ တၿပဳိင္နက္တည္းတြင္ ၾကီးမားသည့္လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္သည့္စက္ရုံ၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားျဖန္႕ျဖဴးသည့္ ပင္မလုိင္းမ်ားနွင့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ယက္မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ပုဂၢလိကက႑ကုိလည္း အကူအညီေပးရန္ အသင့္ရွိ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 2011 ခုႏွစ္မတ္လမွစ၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္လာၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံအမ်ားအျပား ၾကားတြင္ ျပဳိင္ဆုိင္မူမ်ားျပင္းထန္လာေစရာ ျမန္မာေစ်းကြက္သုိ႔လမ္းေဖာက္ရန္ ၾကဳိးစားလာသည့္ အေမရိကန္လည္း ပါဝင္ လာပါသည္။

အာေဘးသည္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးတုိးခ်ဲ႕ေရးကူညီႏုိင္ရန္ ထိပ္တန္းအေရာင္းသမား သဖြယ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာသမၼတကလည္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ရက္ေရာေသာအကူအညီ အတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ျပီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ား၏ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမူအေရးၾကီးပုံကုိ အေလးထားေျပာသြားခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕အပါအ၀င္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားစြာရွိျခင္း၊ အဆင့္ျမင့္လုပ္သားအင္အားစု ရွိျခင္းႏွင့္ ဖြံ႕ျဖဳိးလာႏုိင္သည့္အလားအလာရွိသည့္ ေစ်းကြက္တုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အာရွ၏ ေနာက္ဆုံးထြက္ေပၚလာေသာ မ်က္ႏွာစာသစ္အျဖစ္ အမည္တပ္ၾကပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရုန္းကန္ေနရေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား တုိးတက္လာရန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မူ သည္ ၄င္း၏စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖဳိးတုိးတက္ရန္ အဓိကျမွင့္တင္မူတစ္ခု ျဖစ္လာႏုိင္ ပါသည္။

အာေဘးက သတင္းေထာက္မ်ားသုိ႕ေျပာၾကားရာတြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ ရရွားႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းတုိ႔ကုိ တင္ပုိ႔ သကဲ့သုိ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႕ အေျခခံအေဆာက္အဦးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ပုိ႔ကုန္မ်ားသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖဳိး တုိးတက္မူကုိ ဦးတည္ေစလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္လည္း အာေဘးအစုိးရ၏ ႀကီးထြားေရးမဟာဗ်ဴဟာတြင္ အေရးႀကီးေသာ က႑မွ ပါဝင္လာပါသည္။

အာေဘးက ဦးသိန္းစိန္သုိ႕ေျပာၾကားရာတြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တရားေရးစနစ္ တုိးတက္ရန္ႏွင့္ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ပုိမုိတုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေရးအတြက္ အကူအညီေပးရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္းလည္း ဆုိပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တရားေရးစနစ္တုိးတက္လာျခင္းသည္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမူမ်ားကုိဆြဲေဆာင္ရန္နွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ ရန္နည္းနာမ်ားေလ့လာေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမူကုိဆြဲေဆာင္သည့္ ဝန္းက်င္တစ္ခုဖန္တီးရာတြင္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္လွ ပါသည္။

အာေဘး၏ကတိျပဳထားေသာအစီအစဥ္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လူငယ္တစ္ေထာင္ခန္႔ကုိ ဂ်ပန္သို႔ ဖိတ္ေခၚမည္ျဖစ္ရာ ထိေရာက္မူရိွေသာ အကူအညီျဖစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားၾကားတြင္ ဆင္းရဲမြဲေတမူတုိက္ဖ်က္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီမူရခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ သေဘာတူညီခ်က္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လူ႔အခြင့္အေရးျပႆနာ မ်ားကုိ ေျဖရွင္းေပးမည့္ နည္းလမ္းအတြက္ လမ္းခင္းေပးသည့္ သေဘာရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးသည္ နွစ္ႏုိင္ငံလုံျခဳံေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မူ ပုိမုိအားေကာင္းလာေစရန္လည္း သေဘာတူခဲ့ၾကပါသည္။ ေရေၾကာင္းမိမိကုိယ္ကုိ ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕၏ ေလ့က်င့္ေရး သေဘၤာအုပ္စုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆုံးအၾကိမ္ လာေရာက္ဆုိက္ကပ္ရန္ေမွ်ာ္လင့္ရျပီး၊ ထုိလုပ္ေဆာင္မူသည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား လုံၿခဳံေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မူကုိ စတင္အလုပ္ျဖစ္ေစမည့္လုပ္ေဆာင္မူ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းမွာ အလြန္အေရးၾကီးလွပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အိႏၵိယႏွင့္တရုတ္ၾကားတြင္ရွိေသာေၾကာင့္ ပထဝီႏုိင္ငံေရးအရ အေရးႀကီးေသာေနရာတြင္ရွိပါ သည္။ ထုိ႕အျပင္ ၄င္းသည္ 2014 တြင္ အာဆီယံဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ယူမည္ ျဖစ္ ပါသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံအေပၚ မွီခုိေနေသာလမ္းေၾကာင္းမွ ေျပာင္းလာသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ဆက္ဆံေရး အားေကာင္းရန္ ၾကဳိးစားလာျခင္းသည္ အာေဘး၏ ဒီမုိကေရစီရပ္တည္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေရး  ကုိ ေရွ႕ေဆာင္ရန္ဟူ ေသာ အခ်က္ႏွင့္ကုိက္ညီေနပါသည္။

ထုိသုိ႕တြန္းအားေပးျခင္းသည္ တရုတ္ကစစ္ေရးအရလည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးအရ လည္းေကာင္း ၊ ျပင္းထန္ စြာခ်ဲ႕ထြင္ေနမူကုိ ေစာင့္ၾကည့္ရာလည္း ေရာက္ေပသည္။


 

 

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

INTERNATIONAL MEDIA (1)
Document INTERNATIONAL MEDIA (1)

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (1)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. စိန္ေခၚမႈမရွိတာမဟုတ္ပါ

         (The Daily Star သတင္းစာမွ 24 May 2013 ရက္စြဲပါ Not without challenges ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေဘးကင္းေသာေသာက္ေရအစီအစဥ္ ခ်ယ္လ္ဆီးကလင္တန္ သယ္ေဆာင္ လာ

( The Associated Press  မွ 27 May 2013 ရက္စြဲပါ  “ Chelsea Clinton brings clean water program to Myanmar”  သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆုိသည္။)

  1. ဂ်ာမန္အဓိပတိက အီးယူ-တ႐ုတ္ကုန္သြယ္ေရး အျငင္းပြါးေနမႈကို ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းရွိရန္ လုပ္ေဆာင္လို

( 27 May 2013 ရက္စြဲပါ BBC News မွ German Chancellor moves to cool EU-China trade disputes ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)


 စိန္ေခၚမႈမရွိတာမဟုတ္ပါ

 (The Daily Star သတင္းစာမွ 24 May 2013 ရက္စြဲပါ Not without challenges ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ သမုိင္းဝင္ ခရီးစဥ္သြားေရာက္ခဲ့စဥ္ ၎အေနျဖင့္ မွန္ကန္ သည့္ စကားမ်ားအားလုံးကုိ ေျပာျဖစ္ခဲ့သည္ကုိေတြ႕ရပါသည္။ “ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း လူမ်ိဳးစုမ်ားအခ်င္းခ်င္း ဆူပူအၾကမ္းဖက္ မႈမ်ား ရပ္ဆုိင္းေရး”၊ “မည္သည့္ဘာသာယုံၾကည္သူမဆုိ အမ်ိဳးသားအမွတ္လကၡဏာတစ္ခုရရွိေရး၊ “လက္နက္ကုိင္ ကခ်င္တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ အာဏာႏွင့္ရင္းျမစ္မ်ားခြဲေဝေရး” အစရွိသည္ တုိ႔ကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိ ခဲ့သည္။        

သုိ႔ေသာ္ ဦးသိန္းစိန္က တပ္မေတာ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အထူးေနရာတစ္ေနရာကုိ ရယူသြားမည္ ျဖစ္သည္ဟု အေမရိကန္မီဒီယာမ်ားကုိ အသိေပးေျပာဆုိျခင္းျဖင့္ ဒီမုိကေရစီေဖာ္ေဆာင္ ေနေသာ ျမန္မာ၏ေကာက္ေၾကာင္းရွာမရႏုိင္ ေသာ အေရးကိစၥမ်ားကုိ မီးေမာင္းထုိးျပခဲ့ေပသည္။

“ဒီခရီးစဥ္ဟာ တည္ၿငိမ္မႈရွိတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚက ေနာက္ထပ္သမုိင္းမွတ္တုိင္တစ္ခုပါပဲ” ဟု စင္ကာပူ ႏုိင္ငံ၊ Institute of Southeast Asia Studies မွ Dr Michael Montesano ကေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ လက္ခံက်င္းပသည့္ ကမာၻ႔စီး)