Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2013 (1)
Document yangonchronicle2013 (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle2013 (1)

၂၀.၂.၂၀၁၃

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ထိုင္းစီးပြားေရးျပန္လည္ႏိုးထလာမႈ ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ ေနာက္ဆံုးပတ္အတြင္း ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ပံုေပၚလာ

(BBC news ၏ 19 Feb 2013 ရက္စြဲပါ ‘Thailand Economic recovery picks pace in fourth quarter’ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ကေလးစစ္သားမ်ား လႊတ္ေပးျခင္းအတြက္ ျမန္မာ ဂုဏ္ျပဳ

(18 Feb 2013 ပါ UPI မွ "Myanmar lauded for child soldiers' release"အား ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပဓာနက်လွသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးတုိက္ဖ်က္ေရး

(Bangkok Post သတင္းစာ၏ 19 Feb 2013 ရက္စြဲပါ ေခါင္းႀကီးပုိင္းျဖစ္ေသာ Myanmar war on drugs vital ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

***************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ထိုင္းစီးပြားေရးျပန္လည္ႏိုးထလာမႈ ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ ေနာက္ဆံုးပတ္အတြင္း ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ပံုေပၚလာ

(BBC news ၏ 19 Feb 2013 ရက္စြဲပါ ‘Thailand Economic recovery picks pace in fourth quarter’ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ထိုင္းႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေနာက္ဆံုးသံုးလအတြင္းေမွ်ာ္မွန္းထားသည္မ်ားထက္ပိုမိုခဲ့ၿပီး အဆုိပါဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္ မႏွစ္ကျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အပ်က္အစီးႀကီးမားေသာ ေရဖုံးလႊမ္းမိုးမႈမ်ား မွျပန္လည္ ႏိုးထလာသည္အထိတိုးတက္ႏႈန္းဆက္တိုက္ျမင့္မားခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံ၏ စုစုေပါင္းအသားတင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမွာႏွစ္အစပိုင္းေလာက္မွ စတင္၍ တဟုန္ထိုးတိုးတက္လာခဲ့ၿပီး ေအာက္တိုဘာ - ဒီဇင္ဘာ ကာလတြင္ တိုးတက္ႏႈန္းမွာ ၁၈.၉ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိခဲ့သည္။ စီးပြားေရးသံုးသပ္သူ အမ်ားစုမွာ ၁၅ရာခုိင္ႏႈန္းနီးပါးေလာက္ တိုးတက္မည္ဟု ခန္႔မွန္းခဲ့ၾကသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ သံုးလပတ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးမွာ ၃.၆ ရာခုိင္ႏႈန္းဖြံ႕ၿဖိဳးခဲ့သည္။

သုံးသပ္သူမ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ အဆိုပါကိန္းဂဏန္းသည္ ဗဟိုဘဏ္အေပၚ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာမူဝါဒ ေျဖေလ်ာ႔ေပးရန္ ဖိအားေပးမႈ ေလ်ာ႔သြားႏိုင္သည္ဟုဆိုပါသည္။

“အားလံုးကို ၿခံဳၾကည့္လွ်င္ ထုိင္းစီးပြားေရးမွာယခုအခ်ိန္တြင္ ပုံေကာင္းေကာင္းေပၚေနပါၿပီ” ဟု ဘာကေလရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွ စီးပြားေရးပညာရွင္ Rahul Bajoriaမွ ဘီဘီစီသို႔ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

“ဗဟိုဘဏ္ကေန မၾကာမီ အခ်ိန္မေရြးအတိုးႏႈန္းကို ျဖတ္ေတာက္လိမ့္ဦးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကိန္းကဏန္းမ်ားက ခ်က္ျခင္းအေရးတႀကီး ေဆာင္ရြက္ဖို႔ မလုိေသးဘူးဆုိတာကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေဖာ္ျပ ေနပါတယ္”ဟု၎မွ ဆက္လက္ေျပာၾကား သြားခဲ့သည္။

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေရဖံုးလြမ္းမႈသည္ ထိုင္းႏုိင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုးစက္မႈဇုန္နယ္ေျမမ်ားေပၚ သက္ေရာက္မႈႀကီးမားခဲ့ၿပီး စက္႐ုံအမ်ားအျပား ပိတ္ပစ္လုိက္ရသည္ အထိဆုိးက်ိဳးရလဒ္မ်ားေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင္႔  ထုိင္းစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏ အႀကီးမားဆံုး ေမာင္းႏွင္အားမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ေသာထိုင္းႏုိင္ငံ၏ ပို႔ကုန္မ်ားကိုထိခိုက္ေစခဲ့သည္။ အဓိကက်ေသာ ကမာၻ႔ေစ်းကြက္မ်ားမွ ဝယ္လိုအားေႏွးေကြးလာမႈသည္လည္း ပို႔ကုန္က႑ကိုပိုမိုဆိုးရႊားေစခဲ့သည္။

ရလဒ္အားျဖင့္ ထုိင္းအစိုးရမွာစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ စဥ္ဆက္မျပတ္ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ထုိင္းကုန္စည္တင္ပို႔မႈ က်ဆင္းလာမႈကိုျပည္တြင္းဝယ္လုိအား တက္လာေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင္႔ ေထရန္ ႀကိဳးစားမႈ အစရွိေသာ မ်ားစြာေသာအဆင့္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ရသည္။ သို႔ႏွင့္ ႏုိင္ငံ၏ ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာႏႈန္းမ်ား   ျမႇင္႔ေပးခဲ႔ၿပီး အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ား အမ်ားဆံုး ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိရွိခဲ့သည္။

ထိုင္းအစုိးရသည္ အပ်က္အစီးႀကီးမားသည့္ေရဖုံးလႊမ္းမႈမ်ား အၿပီးအေျခခံအေဆာက္အံု တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၆၅ ဘီလီယံ(သို႔) ၄၀ ဘီလီယံအသံုးျပဳရန္ အစီအစဥ္မ်ားရွိေၾကာင္းကိုလည္းေၾကညာထားခဲ့သည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ဗဟုိဘဏ္ျဖစ္ေသာThe Bank of Thailand သည္ ယမန္ႏွစ္ေအာက္တိုဘာလ အတြင္းအတုိးႏႈန္းကို ၃ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၎၏ အဓိကအေရးပါေသာ ႏႈန္းျဖစ္သည့္ ၂.၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္း သို႔ ဆြဲခ်ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

သုံးသပ္သူမ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္  ခိုင္မာေသာ ျပည္တြင္းဝယ္လိုအား႐ွိၿပီး အစိုးရ အသုံး စရိတ္တိုးလာေသာ္လည္း လူသုံးကုန္ပစၥည္းေဈးႏႈန္း ျမင္႔တက္လာမႈမွာ စိုးရိမ္ဖြယ္ ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဗဟိုဘဏ္ကလည္းအဆိုပါအတိုးႏႈန္းကို ဆက္လက္ ထိန္းထားေနႏိုင္ေသးေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

“ျပည္တြင္းဝယ္လုိအားအရွိန္ဟာ အေသအခ်ာကိုတုိးတက္ေနဦးမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းမွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ဆက္လက္ပ်ံ႕ႏွံသြားပါလိမ့္မည္”ဟု DBS Bank မွ Eugene Leowမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို အာ႐ုံလွည္႔သြားႏိုင္ပါတယ္။ အားေကာင္းတဲ႔တိုးတက္မႈႏႈန္း ႐ွိမယ္႔ကိန္းဂဏန္းေတြကို စဥ္းစားလာပါ လိမ္႔မယ္"ဟုေျပာပါသည္။

----------------------------------------------------------------------------------------------

ကေလးစစ္သားမ်ား လႊတ္ေပးျခင္းအတြက္ ျမန္မာ ဂုဏ္ျပဳ

(18 Feb 2013 ပါ UPI မွ "Myanmar lauded for child soldiers' release"အား ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

photo credit - UPI

ကေလးစစ္သား ၂၄ ဦးကို ျမန္မာစစ္တပ္မွ လႊတ္ေပးျခင္းသည္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား မၾကာခင္ အဆံုးသတ္ေရး ကတိျပဳထားမႈကို ကူညီရာေရာက္သည္ဟု ကုလသမဂၢက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကေလး ႏွစ္ဒါဇင္ကို တနလာၤေန႕က တရားဝင္ လႊတ္ေပးသည့္ အခမ္းအနား ရန္ကုန္တြင္ က်င္းပခဲ့ျပီး ယင္းအခမ္းအနားသို႕ တပ္မေတာ္ အၾကီးတန္းအရာရွိမ်ား၊ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢအရာရွိမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္ဟု ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တစ္ခုတြင္ UNICEF က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

'ဒီလို ကေလး ၂၄ ဦးကို ျပန္လႊြတ္ေပးတာဟာ အစိုးရရဲ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ထဲက အၾကိဳအဆင့္ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။  စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြအတြက္ ကေလးစစ္သား စုေဆာင္းတာ ကေလးေတြကို အသံုးခ်တာဟာ မလုပ္သင့္တဲ့ မလုပ္ရေတာ့မယ့္ ကိစၥဆိုတာကို ျပတဲ့ သူတို႕ ဆႏၵျပင္းျပမႈကို ထင္ဟပ္ရာေရာက္ပါတယ္'ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ကုလသမဂၢညႇိႏိႈင္းေရးမွဴး Ashok Nigam က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 'ဒီလိုကေလးေတြအားလံုးကို လႊတ္ေပးဖို႕ကိစၥကို အရွိန္အဟုန္နဲ႕ ေဆာင္ရြက္ဖို႕ တပ္မေတာ္ကို တိုက္တြန္းပါတယ္။ တပ္မေတာ္မဟုတ္တဲ့ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြကိုလည္း အလားတူေဆာင္ရြက္ေစခ်င္ပါတယ္။' ဟု ၎ကဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္လွ်က္ရွိေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ျပန္လႊတ္ေပးေရးႏွင့္ ျပန္ေပါင္းစည္းေရး အတြက္သာမက အနာဂတ္တြင္ အလားတူ ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းသည္မ်ားအား ကာကြယ္သြားရန္အတြက္ အခ်ိန္ဇယားႏွင့္ တိုင္းတာႏိုင္ေသာ လႈပ္ရွားမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို UN ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရက  ဇြန္လတြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အဆံုးစြန္ေသာကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္သည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း၊ အုပ္စုမ်ား ရွိေနသည္ဟု သတ္မွတ္ခံထားရေသာ ႏိုင္ငံ ၁၄ ခုထဲတြင္ ပါဝင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္။ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားအၾကား တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္ အေျခအေနထဲတြင္ ယင္းကဲ့သို႕ေသာ ကေလးသူငယ္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား အဆံုးသတ္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကုလသမဂၢႏွင့္အတူ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ လွ်က္ရွိသည္။

'ဒီလို ဆက္တိုက္လႊတ္ေပးတာမ်ိဳးေတြကို လာမယ့္ လေတြမွာလည္း အရွိန္ျမႇင့္လုပ္ေဆာင္သြားရမယ္။ ဒါမွ အရြယ္မေရာက္ေသးတဲ့ စစ္သား စုေဆာင္းမႈေတြကို လံုးဝတိုက္ဖ်က္ပစ္မယ့္ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕လက္နက္ကိုင္စစ္တပ္ထဲက ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ကေလးအားလံုး လြတ္ေျမာက္ေရးဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွစ္ရပ္ေပါင္းကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္မယ္။'ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကုလသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္ Bertrand Bainvel က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပဓာနက်လွသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးတုိက္ဖ်က္ေရး

(Bangkok Post သတင္းစာ၏ 19 Feb 2013 ရက္စြဲပါ ေခါင္းႀကီးပုိင္းျဖစ္ေသာ Myanmar war on drugs vital ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ၎၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစိုးရသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း အေရးႀကီးေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အေတာ္မ်ားမ်ားလည္း လြတ္ေျမာက္လာၿပီျဖစ္သလို လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္၊ စုရုံးခြင့္အစရွိသည္ အေျခခံ လြတ္လပ္မႈတုိ႔ရရွိႏုိင္ေရးအတြက္ စစ္မွန္ေသာ လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားကုိလည္း လုပ္ေဆာင္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံ ျမန္မာ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္သည္လည္း (အထူးသျဖင့္ ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစ၍) ပြင့္လင္းေသာ ဒုိင္ယာေလာ့ခ္ႏွင့္ ေဝဖန္ေျပာဆုိမႈမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကုိ လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ခဲ့သည့္တုိင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ၾကာ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းတြင္ အထီးက်န္ျဖစ္ခဲ့သည့္ အက်ိဳးဆက္ဂယက္မ်ားကုိ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ခံစားေနရဆဲပင္ျဖစ္သည္။

တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအေပၚ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳမူဆက္ဆံမႈမွာ အဂတိပါေသာ ဘက္လုိက္မႈတစ္ခုသက္သက္မွ်ပင္မဟုတ္ေပ။ ၂၁ ရာစုေခတ္ႀကီးထဲတြင္ အာဆီယံႏွင့္ အျခားေသာ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံႀကီးမ်ား မည္သုိ႔မွ် လက္သင့္မခံႏုိင္သည့္ လူမ်ိဳးျခားမုန္းတီးဖိႏွိပ္မႈႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈတုိ႔ပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။

ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ား၊ ကခ်င္၊ ကရင္ႏွင့္  အျခားေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ ျပဳမူဆက္ဆံမႈမ်ားအား ဖုံးကြယ္ရန္ ျမန္မာအစိုးရက ႀကိဳးပမ္းေနျခင္းမွာ ျပႆနာတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ေလသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ ၎၏ ရပ္တည္ခ်က္သေဘာထားကုိ ျပန္ေျပာင္းျပဳျပင္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအေပၚ နားလည္အသိအမွတ္ျပဳေရး၊ မတူကြဲျပားျခားနားမႈအေပၚ လက္သင့္ခံေရး အစရွိသည္တုိ႔ကုိ ဦးေဆာင္လုပ္ကုိင္ရမည္သာပင္ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ တရားမဝင္မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေျပာင္းအလဲလုပ္ႏုိင္သည့္ မူဝါဒ မည္မည္ရရ မရွိေသးဟုသိရသည္။ ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္ကဆုိလွ်င္ အာဏာပုိင္အရာရွိႀကီးမ်ားက မူးယစ္ေဆးဝါးႏွိမ္နင္းေရးအတြက္ ကတိကဝတ္မ်ားစြာေပးခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေနာက္ဆုံးတြင္ အနည္းငယ္သာ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။

ျမန္မာအစိုးရက မူးယစ္ေဆးဝါးတုိက္ဖ်က္ေရးအတြက္ အႀကီးအက်ယ္ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည့္တုိင္ ျမန္မာျပည္သည္ ကမာၻေပၚတြင္

မီသာအဖက္တမင္းထုတ္လုပ္သည့္ အႀကီးဆုံးဌာေန တစ္ခုျဖစ္ေနပါသည္။ ျမန္မာသည္ အာဖဂန္နစၥတန္ႏုိင္ငံၿပီးလွ်င္ ကမာၻေပၚတြင္ ဘိန္းႏွင့္ ဘိန္းျဖဴ ဒုတိယအမ်ားဆုံးထုတ္လုပ္သည့္ႏိုင္ငံျဖစ္ရုံမွ်မကပါ။ ယမန္ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘိန္းႏွင့္ ဘိန္းျဖဴထုတ္လုပ္မႈမွာ သိသိသာသာပင္ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ အဆုိပါ ျပႆနာႀကီးႏွစ္ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ထူးဆန္းေသာ ေလာ့ဂ်စ္တစ္ခုကုိ ေရြးခ်ယ္အသုံးျပဳခဲ့သည္။ ဦးသိန္းစိန္က “အစိုးရႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ားအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားက ျပည္တြင္းပဋိပကၡႏွင့္ တရားမဝင္မူးယစ္ေဆးဝါးကိစၥႏွစ္ရပ္စလုံးကုိပါ ေျဖရွင္းသြားေပလိမ့္မည္” ဟု ေျပာဆုိထားသည္။

ထုိသုိ႔ဆုိလွ်င္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည္သူ မိတ္ေဆြတုိင္းက ဦးသိန္းစိန္ကုိ အစပုိင္းတြင္ေျပာခဲ့သလုိဆုိရပါမည္။ “အဆုိပါ ေလာ့ဂ်စ္ျဖင့္ ျပႆနာႏွစ္ရပ္စလုံးကုိ မေျဖရွင္းႏုိင္” ဟူ၍သာ။ ပုိ၍ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖစ္ေစရန္ ညီညြတ္ေသာ ‘ဝ’ တပ္မေတာ္ကိစၥကုိျပန္ၾကည့္ပါမည္။ မၾကာခဏဆုိသလုိ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္ေလ့ရွိသည့္ ‘ဝ’ တပ္ဖြဲ႕သည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ ‘ဝ’ တပ္ဖြဲ႕သည္ ရာဘအမည္ရ စိတ္ၾကြရူးသြပ္ေဆးျပားေစ်းကြက္ကုိ ပုိမုိထိေရာက္စြာပင္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္းထိန္းခ်ဳပ္လာသည္ကုိေတြ႕ရသည္။

ျမန္မာစစ္အစုိးရလက္ထက္တြင္ ‘ဝ’ တုိ႔အေနျဖင့္ အစိုးရကုိ ဆန္႔က်င္တုိက္ခုိက္မႈမျပဳသေရြ႕ စိတ္ၾကြရူးသြပ္ေဆးျပားမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာထုတ္လုပ္ၿပီး ျပည္ပသုိ႔တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ခြင့္ရရွိခဲ့ၾကသည္။

ပုိ၍ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းသည္မွာ ယခုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမၼတ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တြင္ အလားတူမူဝါဒမ်ိဳး က်င့္သုံးေတာ့မည့္သေဘာမ်ိဳးကုိေတြ႕ျမင္ေနရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစိုးရကမူ “ဝ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္ အႀကီးဆုံးႏွင့္ ပါဝါအရွိဆုံး မူးယစ္ေမွာင္ခုိဂုိဏ္းပင္ျဖစ္သည္” ဟု လြန္ခဲ့သည့္ ၅ ႏွစ္နီးပါးကာလခန္႔က ထုတ္ျပန္ ေၾကညာသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ေၾကညာခ်က္မွာ ယေန႔ထက္တုိင္ မွန္ကန္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံကေတာ့ မူးယစ္ေဆးဝါးေမွာင္ခုိကူးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာရယူရကာ အႏၱရာယ္မ်ားလြန္းၿပီး တခါတရံ ညစ္ညမ္းသည့္လုပ္ရပ္မ်ားပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္ဟူေသာအခ်က္ကုိ ေကာင္းစြာသိရွိထားၿပီးျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္မူ ယေန႔အခ်ိန္ထိ မူးယစ္ေမွာင္ခုိမႈတုိက္ဖ်က္ေရး လုပ္ကုိင္ျခင္းမရွိေသးေပ။ ရွမ္းျပည္နယ္ကုိ မူးယစ္ေဆးဝါးကင္းစင္ေသာ ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ ဇုန္တစ္ခုအျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မည့္ ေနာက္ဆုံးသတ္မွတ္ကာလကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အထိ ေရႊ႕ေျပာင္းလုိက္သည္ဟုပင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္လည္း ဘိန္းစုိက္ေတာင္သူမ်ား၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကိစၥကုိေျဖရွင္းေပးႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေပ။ အမွန္တြင္ ၎အေနျဖင့္ ဘိန္းအစားထုိးသီးႏွံစုိက္ပ်ိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ား၊ လမ္းတံတားေဖာက္လုပ္ေရးအစီအစဥ္မ်ားအစရွိသည္တုိ႔ျဖင့္ ေျဖရွင္းေပး၍ရႏုိင္သည္သာပင္ျဖစ္၏။

ဦးသိန္းစိန္သည္ မူးယစ္ေဆးဝါးေမွာင္ခုိကူးသူမ်ား ႏွိမ္နင္းေရးကိစၥထက္ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ စစ္ဘက္အင္အားမ်ားကို ပုိမုိအသုံးျပဳထားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ပင္မမူးယစ္ရာဇာဂုိဏ္းႀကီးမ်ားကုိ ႏွိမ္နင္းဖ်က္ဆီးပစ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ထားၿပီး ျဖစ္သည္ဟုအစြမ္းကုန္ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားေသာ္လည္း အမွန္တကယ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိျပသႏုိင္သည့္ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အနည္းအက်ဥ္းသားေျပာႏုိင္ပါေသးသည္။

***************************************************************


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

Yangon Chronicle(Quotes & Comments)
Document Yangon Chronicle(Quotes & Comments)

Snapshot of the item below:
Yangon Chronicle(Quotes & Comments)

 

*

*

၂၀.၂.၂၀၁၃

သတင္းႏွင့္ေဆာင္းပါးေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

“ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပေနတဲ့သူေတြကို ၿဖိဳခြင္းဖို႔ရဲေတြက ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားပံုရပါတယ္။ သူတို႔ အသံုးျပဳတဲ့ လက္နက္ဟာ စစ္တပ္မွာသာရွိႏိုင္တဲ့ လက္နက္ျဖစ္ၿပီး စစ္ျဖစ္ေနတဲ့ အေနအထားမွာေတာင္ လူေတြဆီကို ရည္႐ြယ္ၿပီး ပစ္ခတ္ျခင္းမျပဳေအာင္ ပယ္ဖ်က္ထားတဲ့ လက္နက္အမ်ိဳးအစားပါ”

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔ထုတ္ မဇၥဳိမဂ်ာနယ္ အတြဲ (၂) အမွတ္ (၂၂) တြင္ပါရွိေသာ “သပိတ္စခန္း ၿဖိဳခြင္းမႈတြင္သံုးသည့္ လက္နက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒုဝန္ႀကီးတုန္႔ျပန္” သတင္းမွ  Justice Jrutht အဖြဲ႕ဒ