Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2013 (1)
Document yangonchronicle2013 (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle2013 (1)

၂၀.၂.၂၀၁၃

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ထိုင္းစီးပြားေရးျပန္လည္ႏိုးထလာမႈ ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ ေနာက္ဆံုးပတ္အတြင္း ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ပံုေပၚလာ

(BBC news ၏ 19 Feb 2013 ရက္စြဲပါ ‘Thailand Economic recovery picks pace in fourth quarter’ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ကေလးစစ္သားမ်ား လႊတ္ေပးျခင္းအတြက္ ျမန္မာ ဂုဏ္ျပဳ

(18 Feb 2013 ပါ UPI မွ "Myanmar lauded for child soldiers' release"အား ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပဓာနက်လွသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးတုိက္ဖ်က္ေရး

(Bangkok Post သတင္းစာ၏ 19 Feb 2013 ရက္စြဲပါ ေခါင္းႀကီးပုိင္းျဖစ္ေသာ Myanmar war on drugs vital ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

***************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ထိုင္းစီးပြားေရးျပန္လည္ႏိုးထလာမႈ ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ ေနာက္ဆံုးပတ္အတြင္း ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ပံုေပၚလာ

(BBC news ၏ 19 Feb 2013 ရက္စြဲပါ ‘Thailand Economic recovery picks pace in fourth quarter’ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ထိုင္းႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေနာက္ဆံုးသံုးလအတြင္းေမွ်ာ္မွန္းထားသည္မ်ားထက္ပိုမိုခဲ့ၿပီး အဆုိပါဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္ မႏွစ္ကျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အပ်က္အစီးႀကီးမားေသာ ေရဖုံးလႊမ္းမိုးမႈမ်ား မွျပန္လည္ ႏိုးထလာသည္အထိတိုးတက္ႏႈန္းဆက္တိုက္ျမင့္မားခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံ၏ စုစုေပါင္းအသားတင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမွာႏွစ္အစပိုင္းေလာက္မွ စတင္၍ တဟုန္ထိုးတိုးတက္လာခဲ့ၿပီး ေအာက္တိုဘာ - ဒီဇင္ဘာ ကာလတြင္ တိုးတက္ႏႈန္းမွာ ၁၈.၉ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိခဲ့သည္။ စီးပြားေရးသံုးသပ္သူ အမ်ားစုမွာ ၁၅ရာခုိင္ႏႈန္းနီးပါးေလာက္ တိုးတက္မည္ဟု ခန္႔မွန္းခဲ့ၾကသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ သံုးလပတ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးမွာ ၃.၆ ရာခုိင္ႏႈန္းဖြံ႕ၿဖိဳးခဲ့သည္။

သုံးသပ္သူမ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ အဆိုပါကိန္းဂဏန္းသည္ ဗဟိုဘဏ္အေပၚ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာမူဝါဒ ေျဖေလ်ာ႔ေပးရန္ ဖိအားေပးမႈ ေလ်ာ႔သြားႏိုင္သည္ဟုဆိုပါသည္။

“အားလံုးကို ၿခံဳၾကည့္လွ်င္ ထုိင္းစီးပြားေရးမွာယခုအခ်ိန္တြင္ ပုံေကာင္းေကာင္းေပၚေနပါၿပီ” ဟု ဘာကေလရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွ စီးပြားေရးပညာရွင္ Rahul Bajoriaမွ ဘီဘီစီသို႔ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

“ဗဟိုဘဏ္ကေန မၾကာမီ အခ်ိန္မေရြးအတိုးႏႈန္းကို ျဖတ္ေတာက္လိမ့္ဦးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကိန္းကဏန္းမ်ားက ခ်က္ျခင္းအေရးတႀကီး ေဆာင္ရြက္ဖို႔ မလုိေသးဘူးဆုိတာကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေဖာ္ျပ ေနပါတယ္”ဟု၎မွ ဆက္လက္ေျပာၾကား သြားခဲ့သည္။

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေရဖံုးလြမ္းမႈသည္ ထိုင္းႏုိင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုးစက္မႈဇုန္နယ္ေျမမ်ားေပၚ သက္ေရာက္မႈႀကီးမားခဲ့ၿပီး စက္႐ုံအမ်ားအျပား ပိတ္ပစ္လုိက္ရသည္ အထိဆုိးက်ိဳးရလဒ္မ်ားေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင္႔  ထုိင္းစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏ အႀကီးမားဆံုး ေမာင္းႏွင္အားမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ေသာထိုင္းႏုိင္ငံ၏ ပို႔ကုန္မ်ားကိုထိခိုက္ေစခဲ့သည္။ အဓိကက်ေသာ ကမာၻ႔ေစ်းကြက္မ်ားမွ ဝယ္လိုအားေႏွးေကြးလာမႈသည္လည္း ပို႔ကုန္က႑ကိုပိုမိုဆိုးရႊားေစခဲ့သည္။

ရလဒ္အားျဖင့္ ထုိင္းအစိုးရမွာစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ စဥ္ဆက္မျပတ္ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ထုိင္းကုန္စည္တင္ပို႔မႈ က်ဆင္းလာမႈကိုျပည္တြင္းဝယ္လုိအား တက္လာေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင္႔ ေထရန္ ႀကိဳးစားမႈ အစရွိေသာ မ်ားစြာေသာအဆင့္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ရသည္။ သို႔ႏွင့္ ႏုိင္ငံ၏ ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာႏႈန္းမ်ား   ျမႇင္႔ေပးခဲ႔ၿပီး အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ား အမ်ားဆံုး ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိရွိခဲ့သည္။

ထိုင္းအစုိးရသည္ အပ်က္အစီးႀကီးမားသည့္ေရဖုံးလႊမ္းမႈမ်ား အၿပီးအေျခခံအေဆာက္အံု တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၆၅ ဘီလီယံ(သို႔) ၄၀ ဘီလီယံအသံုးျပဳရန္ အစီအစဥ္မ်ားရွိေၾကာင္းကိုလည္းေၾကညာထားခဲ့သည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ဗဟုိဘဏ္ျဖစ္ေသာThe Bank of Thailand သည္ ယမန္ႏွစ္ေအာက္တိုဘာလ အတြင္းအတုိးႏႈန္းကို ၃ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၎၏ အဓိကအေရးပါေသာ ႏႈန္းျဖစ္သည့္ ၂.၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္း သို႔ ဆြဲခ်ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

သုံးသပ္သူမ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္  ခိုင္မာေသာ ျပည္တြင္းဝယ္လိုအား႐ွိၿပီး အစိုးရ အသုံး စရိတ္တိုးလာေသာ္လည္း လူသုံးကုန္ပစၥည္းေဈးႏႈန္း ျမင္႔တက္လာမႈမွာ စိုးရိမ္ဖြယ္ ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဗဟိုဘဏ္ကလည္းအဆိုပါအတိုးႏႈန္းကို ဆက္လက္ ထိန္းထားေနႏိုင္ေသးေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

“ျပည္တြင္းဝယ္လုိအားအရွိန္ဟာ အေသအခ်ာကိုတုိးတက္ေနဦးမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းမွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ဆက္လက္ပ်ံ႕ႏွံသြားပါလိမ့္မည္”ဟု DBS Bank မွ Eugene Leowမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို အာ႐ုံလွည္႔သြားႏိုင္ပါတယ္။ အားေကာင္းတဲ႔တိုးတက္မႈႏႈန္း ႐ွိမယ္႔ကိန္းဂဏန္းေတြကို စဥ္းစားလာပါ လိမ္႔မယ္"ဟုေျပာပါသည္။

----------------------------------------------------------------------------------------------

ကေလးစစ္သားမ်ား လႊတ္ေပးျခင္းအတြက္ ျမန္မာ ဂုဏ္ျပဳ

(18 Feb 2013 ပါ UPI မွ "Myanmar lauded for child soldiers' release"အား ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

photo credit - UPI

ကေလးစစ္သား ၂၄ ဦးကို ျမန္မာစစ္တပ္မွ လႊတ္ေပးျခင္းသည္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား မၾကာခင္ အဆံုးသတ္ေရး ကတိျပဳထားမႈကို ကူညီရာေရာက္သည္ဟု ကုလသမဂၢက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကေလး ႏွစ္ဒါဇင္ကို တနလာၤေန႕က တရားဝင္ လႊတ္ေပးသည့္ အခမ္းအနား ရန္ကုန္တြင္ က်င္းပခဲ့ျပီး ယင္းအခမ္းအနားသို႕ တပ္မေတာ္ အၾကီးတန္းအရာရွိမ်ား၊ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢအရာရွိမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္ဟု ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တစ္ခုတြင္ UNICEF က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

'ဒီလို ကေလး ၂၄ ဦးကို ျပန္လႊြတ္ေပးတာဟာ အစိုးရရဲ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ထဲက အၾကိဳအဆင့္ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။  စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြအတြက္ ကေလးစစ္သား စုေဆာင္းတာ ကေလးေတြကို အသံုးခ်တာဟာ မလုပ္သင့္တဲ့ မလုပ္ရေတာ့မယ့္ ကိစၥဆိုတာကို ျပတဲ့ သူတို႕ ဆႏၵျပင္းျပမႈကို ထင္ဟပ္ရာေရာက္ပါတယ္'ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ကုလသမဂၢညႇိႏိႈင္းေရးမွဴး Ashok Nigam က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 'ဒီလိုကေလးေတြအားလံုးကို လႊတ္ေပးဖို႕ကိစၥကို အရွိန္အဟုန္နဲ႕ ေဆာင္ရြက္ဖို႕ တပ္မေတာ္ကို တိုက္တြန္းပါတယ္။ တပ္မေတာ္မဟုတ္တဲ့ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြကိုလည္း အလားတူေဆာင္ရြက္ေစခ်င္ပါတယ္။' ဟု ၎ကဆက္လက္ေျပာၾကာ