Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

BBC News,1 - Dec - 2009

        ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသည္ ၎၏ ေငြေၾကး (ဝမ္) ကို တန္ဖိုး ျပန္လည္ သတ္မွတ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။

          တန္ဖိုး က်ဆင္းေနေသာ "ဝမ္" ေငြစကၠဴကို သုည ႏွစ္လံုး ျဖဳတ္ပစ္သည့္ (တန္ဖိုး အဆတစ္ရာ ျမႇင့္တင္မည့္) အစီအစဥ္သည္ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ယံုၾကည္ေနပါသည္။

          ၎၏ အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္ေသာ  တ႐ုတ္ျပည္ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသရွိ ေျမာက္ကိုရီးယား ကုန္သည္မ်ားထံမွ ယခု သတင္းကို ၾကားသိရျခင္း ျဖစ္သည္။

          မီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖၚျပေနေသာ ယခုသတင္းကို ၿပံဳယမ္း အစိုးရႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယား အစိုးရမ်ားက အတည္ျပဳျခင္း မရွိေသးပါ။

          ဤသတင္း မွန္ကန္ပါက ေျမာက္ကိုရီးယား ေငြစကၠဴသည္ သုည ဂဏန္း (၂) လံုး ျပဳတ္သြားမည္ ျဖစ္၍ (၇ ေဒၚလာ = ၄.၂ ယူ႐ို) တန္ဖိုးရွိ ဝမ္ (၁၀၀၀) သည္ (၁၀) ဝမ္ ျဖစ္သြားပါလိမ့္ မည္။

          ယခု သတင္းကို ၾကားသိရေသာ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ၎တို႔ ကိုယ္ပိုင္ ဝမ္ေငြမ်ားကို တ႐ုတ္ ယြမ္၊ အေမရိကန္ ေဒၚလာတို႔ႏွင့္ ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္တြင္ လဲလွယ္ေနၾကသည္ဟု သိရပါသည္။

          ယခု အစီအစဥ္သည္ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးလွေသာ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ေငြေဖာင္းပြမႈကို ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ပံုရသည္ဟု ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာပါသည္။

          သို႔ရာတြင္ ဤကိစၥသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ ရည္ရြယ္ လႈပ္ရွားမႈ တစ္ခုလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံသားမ်ားက ေငြစကၠဴ အေဟာင္းႏွင့္ ေငြစကၠဴ အသစ္ကို လဲလွယ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံတြင္း လည္ပတ္ေနသည့္ ေငြပမာဏကို အစိုးရက သိရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

          ယခု သတင္းသည္ သာမန္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ အစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ပိုမို ခုိင္မာရန္ အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္ပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Xinhua news,2 - Dec - 2009

        ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေန႔စဥ္ စြန္႔ပစ္ေနေသာ ပလပ္စတစ္ အမႈိက္မ်ားမွ စြမ္းအင္ ထုတ္ယူရာတြင္ ဂ်ပန္က ျမန္မာကို ကူညီမည္ဟု ယမန္ေန႔ ဌာနဆိုင္ရာ သတင္းမ်ားတြင္ ေဖၚျပခဲ့ပါသည္။

          ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သူ ၿမိဳ႕ေတာ္သားမ်ားအား ပလပ္စတစ္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို သီးျခား စြန္႔ပစ္ရန္ အႀကံေပး ညႊန္ၾကားထားၿပီး၊ သို႔မွသာလွ်င္ အလြယ္တကူ ေလာင္ကၽြမ္းႏိုင္မည္ဟု ဆိုပါသည္။

          ယခုႏွစ္ ဇြန္လမွစ၍ ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ဳိ႕တြင္ ကၽြတ္ကၽြတ္အိတ္ပါး အသံုးျပဳမႈကို စတင္ တားျမစ္ခဲ့ၿပီး၊ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ မႏၱေလးတြင္ ပထမဆံုး စတင္ကာ ခရီးသြားေဒသ ပုဂံႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ ေနျပည္ေတာ္ တို႔တြင္လည္း စတင္ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

          ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္မူ ကၽြတ္ကၽြတ္အိတ္ပါး အသံုးျပဳမႈ တားျမစ္ျခင္းကို ယခုတိုင္ မထုတ္ျပန္ေသးဘဲ ကၽြတ္ကၽြတ္အိတ္ ထုတ္လုပ္မႈကို ႏိုဝင္ဘာလကုန္တြင္ အရင္ ရပ္ဆိုင္းရန္ အာဏာပိုင္မ်ားက ရာဇသံ ေပးထားပါသည္။

          သို႔ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈအရ အာဏာပိုင္မ်ားက ထုတ္လုပ္မႈ ရပ္ဆိုင္းရမည့္ ေနာက္ဆံုးရက္ကို ေလးလ ေနာက္ဆုတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ သက္တမ္းတိုး ကာလအတြင္း ကၽြတ္ကၽြတ္အိတ္ပါး ေလ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ျပန္လည္ အသံုးျပဳျခင္း၊ ျပန္လည္ ထုတ္လုပ္ျခင္း (Recycle) မူဝါဒမ်ားကို ကုမၸဏီမ်ားက လိုက္နာျခင္းရွိ၊ မရွိကို ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သြားမည့္ စနစ္ကို က်င့္သံုးမည္ ျဖစ္သည္။

          တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္း စြန္႔ပစ္ ပလပ္စတစ္အိတ္မ်ား စုေဆာင္းမည့္ အစီအစဥ္ကို စတင္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္၏ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ပလပ္စတစ္ပိုက္မ်ား ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ျပန္လည္ အသံုးျပဳမည္ ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ပလပ္စတစ္ပစၥည္း စက္႐ံုေပါင္း (၁၄၆) ခု ရွိေနကာ အသံုးျပဳၿပီး ပလပ္စတစ္အိတ္ စြန္႔ပစ္မႈမွာ တစ္ရက္လွ်င္ တန္ခ်ိန္ (၂၀၀) ခန္႔ ရွိသည္ဟု သိရပါသည္။

          အစားအေသာက္ႏွင့္ ကုန္ေျခာက္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္ပိုးရာတြင္ စကၠဴအိတ္၊ အဝတ္အိတ္၊ ငွက္ေပ်ာဖက္ႏွင့္ အင္ဖက္မ်ားအား အစားထိုး အသံုးျပဳရန္ အာဏာပိုင္မ်ားက လူထုကို တိုက္တြန္း ေနပါသည္။

          ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ အသံုးျပဳၿပီး ပလပ္စတစ္အိတ္ တန္ခ်ိန္ (၃၁) သန္းခန္႔ ႏွစ္စဥ္ စြန္႔ပစ္ေနသည္ဟု စည္ပင္သာယာ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ထုတ္ျပန္ ေၾကညာပါသည္။

          ကၽြတ္ကၽြတ္အိတ္ ကင္းစင္ေသာ ေဒသမ်ား ေဖၚေဆာင္ေရး အစီအစဥ္ကို ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ ေဖၚမည္ဟု ဆိုပါသည္။

          စားေသာက္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ ေစ်းမ်ားတြင္ စားေသာက္စရာ ထုတ္ပိုးရာတြင္လည္းေကာင္း၊  အမႈိက္မ်ား ထုတ္ပိုး စြန္႔ပစ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ကၽြတ္ကၽြတ္အိတ္ပါး အသံုးျပဳေသာ အေလ့အထသည္ ျမန္မာလူထုအတြင္း ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိၿပီး ေန႔စဥ္ စြန္႔ပစ္ေနေသာ ပလတ္စတစ္အိတ္မ်ားေၾကာင့္ ႀကီးမားေသာ အမႈိက္ပံုႀကီးမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

 

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

လာမည့္ ၂၀၁၀ တြင္ က်င္းပမည့္ ပါတီစုံ ဒီမုိကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ) အပါအဝင္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအၾကား စီးပြားေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပုိမုိ ေပၚထြန္းလာေအာင္ ျပဳလုပ္ ေပးႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ျမန္မာထိပ္တန္း သံတမန္တစ္ဦးက ခန္႔မွန္း ေျပာၾကားသည္။

အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္ အိႏၵိယ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းက ႀကီးမွဴး က်င္းပေသာ အစည္းအေဝး၌ ျမန္မာႏုိင္ငံ သံအမတ္ႀကီး ဦးၾကည္သိန္းက ယင္းသုိ႔ ေျပာဆုိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

"လာမယ့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပုိင္း အေမရိကန္နဲ႔ အီးယူတုိ႔က ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ သေဘာထား ေျပာင္းလဲလာလိမ့္မယ္လုိ႔ ေကာင္းစြာ ေမွ်ာ္လင့္ ပါတယ္" ဟု ၎က ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ အျပဳသေဘာ ေဆာင္သည့္ အျမင္ျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈမ်ားကုိ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အတုိင္းအတာျဖင့္ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည္။ ထုိအထဲတြင္ ေနာက္ထပ္ ရင္းႏွီး ႁမႈပ္ႏွံမႈ အသစ္မ်ားကုိ ကန္႔သတ္ ပိတ္ပင္သည့္ မူဝါဒမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထြက္ရွိေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား အားလုံးကုိလည္း တင္သြင္းခြင့္ မျပဳရန္ ပိတ္ပင္ထားသည္။ ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ား အားလုံးကုိ ပိတ္ပင္သည့္ မူဝါဒပါ သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ 

အီးယူကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ တပ္မေတာ္အစုိးရ၏ အေပါင္းအပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုမ်ားကုိ ပိတ္ဆုိ႔သည့္ မူဝါဒမ်ားကုိ ျပ႒ာန္းထားသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ ဒုိင္ယာေလာ့ခ္ ျပဳလုပ္မႈ မရွိေသာ္လည္း လာမည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ေနာက္ပုိင္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ထြက္ေပၚလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိေၾကာင္း သံအမတ္ႀကီး ဦးၾကည္သိန္းက ဆုိသည္။

အိႏၵိယ - ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနေပၚတြင္ မွီခုိေနျခင္း မရွိပါေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

"အိႏၵိယနဲ႔ ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ကုန္သြယ္မႈဟာ ၂၀၀၈-၀၉ ခုႏွစ္မ်ားမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၉၅၁ သန္း တန္ဖုိးထိ ရွိခဲ့ပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ရင္းႏွီးႁမႈပ္ႏွံထားေသာ အိႏၵိယ စြမ္းအင္ကုမၸဏီမ်ားသည္ ဓာတ္ေငြ႕ ရွာေဖြတူးေဖာ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အၿပီးသတ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ အဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ရာ အိႏၵိယ-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဓာတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္း သြယ္တန္းမႈမွာ လာမည့္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးၾကည္သိန္းက ဆုိသည္။

Business Standard ဝက္ဘ္ဆုိက္မွ Myanmar hopes polls will herald better ties with all ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Indoburman News . net,24 Nov 2009

          ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အေနအထားေၾကာင့္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ နယ္ပယ္တြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏိၵယက အၿပိဳင္အဆုိင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ႀကိဳးစားလာမႈအေပၚ၌ အက်ဳိးအျမတ္ ရယူရန္ အခြင့္အေရး ရွိေနပါသည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏိၵယ ႏွစ္ႏုိင္ငံစလံုးက မဟာဗ်ဴဟာ ေျမာက္ စစ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အေၾကာင္းအရင္းမ်ားေၾကာင့္ အိႏိၵယ သမုဒၵရာကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးစားေနၾကပါသည္။

          အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားလာႏုိင္ေျခ ရွိသည္။ အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသတြင္ စစ္အင္အား ျဖည့္တင္းရန္ ႀကိဳးစားေနၿပီး အင္ဒုိနီးရွားႏိုင္ငံ Banda Ache တြင္ ေလတပ္ အေျခစုိက္စခန္းတစ္ခု တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ေရနံထြက္ရာ အေရွ႕အလယ္ပုိင္း ေဒသမွ မလကၠာ ေရလက္ၾကားအထိ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေဒသတစ္ခုလံုးကုိ စစ္ေရးအရ တစ္ဦးတည္း လႊမ္းမိုးရန္ အေမရိကန္က ဆံုးျဖတ္ထားၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကလည္း ျမန္မာႏွင့္ ေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းျခင္းျဖင့္ ေျခလွမ္းစေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

          အိႏိၵယသမုဒၵရာႏွင့္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာကုိ ဆက္သြယ္ထားေသာ မလကၠာ ေရလက္ၾကားသည္ ပါရွန္ ပင္လယ္ေကြ႕ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအၾကား အတုိဆံုး ေရလမ္းေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သည္လည္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေရနံႏွင့္ အျခားကုန္ပစၥည္းမ်ား သယ္ေဆာင္ရာတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ ေထာက္ပံ့ေရး လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

          ျမန္မာေရနက္ ဆိပ္ကမ္း ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ ကူမင္းတုိ႔ၾကားတြင္ ဆက္သြယ္မည့္ ေရနံပုိက္လုိင္း စီမံကိန္းကုိ "ဘီဂ်င္း"က ၂၀၀၆ တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရးႀကီးဆံုး ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ မဟာမိတ္ ျဖစ္၍ စစ္လက္နက္ပစၥည္းႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး သင္တန္းမ်ားကုိ အမ်ားဆံုး ေထာက္ပံ့ ကူညီေနပါသည္။

          ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ တ႐ုတ္၏ လႊမ္းမုိးမႈ ႀကီးမားလာျခင္းကုိ တုန္႔ျပန္ရန္အတြက္ အိႏိၵယႏိုင္ငံကလည္း ၎၏ အေရွ႕ဘက္ အိမ္နီးခ်င္း ျမန္မာႏွင့္ ဆက္ဆံေရး အားေကာင္းလာရန္ ႀကိဳးစားေနပါသည္။ အိႏိၵယ ႏုိင္ငံက ၎အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အေရးပါသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းရွိ (တ႐ုတ္ႏွင့္ ကဲြျပားေသာ) စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာ ျမႇဳပ္ႏွံလ်က္ ရွိပါသည္။

          ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုိကုိးကၽြန္းႏွင့္ ပါကစၥတန္ Guadar ရွိ အေျခစုိက္ တ႐ုတ္ဆိပ္ကမ္းမ်ားေၾကာင့္ အိႏိၵယ ပတ္လည္ ေရျပင္ကုိ စုိးမုိးမႈအျဖစ္ အိႏိၵယက အထူးသျဖင့္ စုိးရိမ္ပူပန္ေနပါသည္။ ၎အျပင္ တ႐ုတ္ကုိ အမီလုိက္ရန္အတြက္ အိႏိၵယသည္ ၎၏ စစ္အင္အားကုိ အခ်ိန္ ၾကာျမင့္စြာကပင္ တုိးျမႇင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အိႏိၵယသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ရန္ စတင္ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

          အထက္ပါ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္မွ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစားပါက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံသည္လည္း ၎၏ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကုိ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ရန္ မူဝါဒႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ သတိႀကီးႀကီးႏွင့္ ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လုိအပ္ေနသည္ဟု သံုးသပ္လုိက္ရပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံမွ ျဖတ္သန္းၿပီး အိႏၵိယႏွင့္ ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဓာတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္း သြယ္တန္းမည့္ ကိစၥသည္ လာမည့္ ႏွစ္ႏွစ္မွ သုံးႏွစ္အတြင္း အေကာင္အထည္ ေပၚလာဖြယ္ ရွိေၾကာင္း အိႏၵိယႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးၾကည္သိန္းက ကာလကတၱားၿမိဳ႕တြင္ ေျပာၾကားသည္။

"ဓာတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္း သြယ္တန္းႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ လုပ္ရမယ့္ အခ်ိဳ႕အဆင့္ေတြက လာမယ့္ ႏွစ္ႏွစ္ကေန သုံးႏွစ္ေလာက္ အတြင္းမွာ စတင္ႏုိင္မွာပါ" ဟု ၎က ေျပာသည္။

"ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ GAIL (Gas Authority of India Ltd) Eassar ONGC IOC (India oil Co) စတဲ့ စြမ္းအင္ကုမၸဏီႀကီးေတြ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ၿပီးတာနဲ႔ စတင္ႏုိင္မွာပါ" ဟု ဦးၾကည္သိန္းက ေျပာသည္။

"ဓာတ္ေငြ႕ရွာေဖြ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းေတြကေတာ့ စတင္ေနပါၿပီ" ဟု ၎က ကာလကတၱားတြင္ အိႏၵိယ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းက ႀကီးမွဴး က်င္းပေသာ ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးတြင္ သတင္းေထာက္မ်ားကုိ ေျပာၾကားသည္။

ယခု ႏွစ္ဆန္းပုိင္းတြင္ တရုတ္ႏွင့္ ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ၁၁၀၀ ကီလုိမီတာ ရွည္လ်ားေသာ ဓာတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္း သြယ္တန္းေရးအတြက္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့သည္။

အိႏၵိယႏွင့္ ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အၾကား ကုန္သြယ္မႈမွာ ၂၀၀၈ - ၀၉ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၅၁ သန္းခန္႔ ရွိခဲ့ရာ လာမည့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၁ ဘီလ်ံအထိ ေရာက္ရွိလာမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

"ျမန္မာႏုိင္ငံကေန အိႏၵိယကုိ အဓိက တင္ပုိ႔တာေတြကေတာ့ ပဲ၊ ကၽြန္းသစ္ႏွင့္ သစ္မာတုိ႔ ျဖစ္ၿပီး အိႏၵိယဘက္ကေန သံမဏိ၊ ဘိလပ္ေျမ၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ ေဆးဝါး စတာေတြ ျပန္သြင္းပါတယ္" ဟု သံအမတ္ႀကီး ဦးၾကည္သိန္းက ဆုိသည္။

အိႏၵိယသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ စတုတၳ အႀကီးဆုံးေသာ ကုန္သြယ္ဖက္ ႏုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္သည္။

IANS သတင္းဌာန၏ India-Myanmar gas pipeline in few years ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Interconnetionworld.com,By Macan - Markar , Marwaan,(2 Dec 2009)

        ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးၿမိဳ႕ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၃ မွ ၂၇