Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၁၀.၅.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ေနျပည္ေတာ္ေခါင္းေဆာင္မႈ

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ေနျပည္ေတာ္ေခါင္းေဆာင္မႈ

မိုးျမင့္ၿငိမ္း

ျမန္မာႏုိင္ငံ အာဏာဗဟိုခ်က္ျဖစ္ေသာ ေနျပည္ေတာ္အတြင္း ဘက္အာဏာစက္ဝန္း အသိုင္းအဝန္း၌ ယခုအခါတြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ပ္အတည္း တစ္ခုႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရၿပီျဖစ္သည္။ ယခင္စစ္တပ္အစိုးရ၏ တပ္ခ်ဳပ္ႀကီးဗိုလ္သန္းေရႊ၏ စီမံညႊန္ၾကားမႈျဖင့္ အာဏာခြဲေဝမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့မႈတြင္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ အမည္စာရင္းတင္သြင္း၍ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသည့္ ဒုတိယသမၼတ သူရသီဟ ဦးတင္ ေအာင္ျမင့္ဦးမွာ ယခုအခါတြင္ သူ၏ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္လိုက္ရန္ သမၼတ႐ုံသို႔ စာပို႔ထားသည္ဟူေသာ အတည္မျပဳႏုိင္ေသးသည့္ သတင္း ထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ သီဟသူရဦး တင္ေအာင္ျမင့္ဦးမွာ ယခုႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားကို သေဘာတင္းမာစြာထားသူ hardliner တစ္ဦးျဖစ္ သည္။ ႏုိင္ငံ ေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးေရးကိစၥတြင္လည္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးမွ လႊတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာ ခြင့္ေပးျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ႏုိင္ငံေရးကစားခဲ့ျခင္းမ်ိဳး လည္းရွိခဲ့သည္။

ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးမွာ သူထံခ်ဥ္းကပ္လာသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္ရွင္းမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားေပး၍ ဘ႑ေရး ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ယူခဲ့သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ယခုအခါတြင္ အၿပိဳင္အဆုိင္မရွိတက္လာသည့္ အမ်ိဳးသားခ်န္ပီယံ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား တနည္း crony မ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အပါအဝင္၊ အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးတခ်ိဳ႕ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းတို႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အျခားေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအလြန္ေနာက္က်ေနၿပီဟု သိသည့္အေလွ်ာက္ ႏုိင္ငံကို ကမာၻ၏လားရာအတိုင္း စီးေမွ်ာဖို႔အတြက္ စနစ္သစ္ေျပာင္းသည္ႏွင့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို တစိုက္စိုက္ မတ္မတ္ေဆာင္ရြက္လာခဲ့သည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းအင္အားစုမ်ားေရာ၊ ႏုိင္ငံတကာကပါ အသိအမွတ္ျပဳသည့္ အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေရးအတိုက္အခံမ်ားအေပၚ ယခင္အစိုးရႏွင့္ ျခားနာစြာ ထင္ထားသေလာက္ မတင္းမာသည့္ အတြက္ ယခုလို ျပည္တြင္းအင္အားစုညီညြတ္မႈ ျဖစ္ထြန္းလာရျခင္းျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားကို ေမြးစားခဲ့သည့္ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးအေနျဖင့္ ယခုအစိုးရလက္ထက္ တြင္လည္း သူ၏ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို ဒုတိယသမၼတ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေဘာင္ထဲမွ အရယူရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသးသည္။ အစိုးရဌာနအသီးသီးမွ တင္ျပလာေသာ ဘတ္ဂ်က္ေရးရာ ကိစၥရပ္ မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ ဥပေဒအရတရားဝင္လုပ္ခြင့္ရသည့္ ဒုတိယသမၼတ သီဟသူရ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးမွာ ၂၀၁၁-၁၂ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝမႈ သူလိုသလို ႀကိဳးကိုင္ ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဒီမိုကေရစီအာဏာသံုးရပ္၏ ခြဲေဝမႈအရ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝမႈမွာအေပၚ လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရာ၌ သူ ထင္ထားသလို ႀကိဳးကိုင္၍ မရခဲ့ပါ။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းမွ ကုန္က်စရိတ္ႀကီးၿပီး မလိုအပ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ရပ္ဆုိင္း၊ ျဖတ္သိမ္းၿပီး အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအား အေျခခံ လစာတိုးျမႇင့္ေပးေရးအဆုိကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တင္သြင္းခဲ့သည့္အတြက္ အဆိုပါ အထူး စီမံ ကိန္းမ်ားကို တခ်ိဳ႕ရပ္ဆုိင္း၊ တခ်ိဳ႕ျဖတ္သိမ္းခဲ့ရသည္။

ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးအေနျဖင့္ ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ႏႈတ္ထြက္ျခင္းအေပၚ ႏုိင္ငံေရးကန္႔လန္႔ကာေနာက္ကြယ္သို႔ ဝင္ေရာက္သြားၿပီျဖစ္ေသာ တပ္ခ်ဳပ္ ေဟာင္းႀကီး ဗိုလ္သန္းေရႊမွာ သေဘာက်မည္ေတာ့မဟုတ္ပါ။ ၂၀၁၀ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွ အဆိုတင္သြင္းသည့္ တပ္မေတာ္ သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေရြးခ်ယ္သည့္ ဒုတိယသမၼတတစ္ဦးျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား ခုိင္မာစြာ ခ်ည္ေႏွာင္ထားသည့္သူ လည္း ျဖစ္သြားမည့္သေဘာရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွာလည္း ဒုတိယသမၼတေနရာႏွင့္ ရာထူးျခင္းတူသည့္ သေဘာမ်ိဳးလည္း သက္ေရာက္ လ်က္ရွိသည္။ စီးပြားေရးမွာ လည္း လုပ္ဝါးႀကီးအုပ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွာသည့္ စီးပြားေရး တနည္း crony စီးပြားေရး အားနည္းသြားၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္း ခ႐ုိနီ မ်ားကို ေမြးစားခဲ့သည့္ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးအေနျဖင့္လည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားေပးဖို႔ အားနည္းသြားၿပီလည္းျဖစ္သည္။

ယခုအခါတြင္ ေနျပည္ေတာ္အတြင္းစည္းဝိုင္းအတြင္း ေခါင္းေဆာင္မႈ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ထြန္းႏုိင္ေခ် ရွိသည့္ သတင္းမ်ားထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ သမၼတအႀကံေပးတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဦးကိုကိုလိႈင္က ျပည္ပသတင္းမီဒီယာတစ္ခုျဖစ္ေသာ Bloomberg မွထုတ္လႊင့္သည့္သတင္းတြင္ သမၼတမွာ ပထမ သက္တမ္း ၅ႏွစ္အၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါက အနားယူဖို႔မ်ားသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္းကို ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအနားယူသြားလွ်င္ သမၼတျဖစ္လာ ႏုိင္သူမွာ ယခု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းျဖစ္သည္။ သူရဦးေရႊမန္းမွာ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က နံပါတ္ (၃) ေနရာမွာရွိေနသည့္အတြက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစိန္ထက္ ျမင့္ေနရာမွ ယခုစနစ္အေျပာင္းတြင္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ အျဖစ္ေရာက္ရွိသြားေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထက္ ရာထူးအားျဖင့္ နိမ့္က်သြားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ သူသည္လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္သာျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံ တိုင္းတြင္း သမၼတတိုင္းလိုလို စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳေနရသည္။ ယင္းစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္၊ မႏုိင္ ေပၚမူတည္၍ သူတို႔၏ ေခါင္းေဆာင္မႈကို တုိင္းတာၾကသည္။ စနစ္အေျပာင္းအလဲကို ေခါင္းေဆာင္ေနသည့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္မွာလည္း စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖင့္ ျပည့္လ်က္ရွိသည္။  အတုိင္းအတာတစ္ခုထိ ေက်ာ္လြားသြားခဲ့သည္ေတာင္ ျပည္တြင္း၊ ႏုိင္ငံတကာက ခ်ီးက်ဴးခဲ့ေသးလွ်င္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္စြာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မည္ ဆိုပါက သမိုင္းမွတ္တမ္းဝင္သည့္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္မွာ မလြဲဧကန္ပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပအပ္ပါသည္။

*****************************************

 

 


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

Document yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၁၀.၅.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. သတ္မွတ္ႏႈန္းထက္ ပာိုတယ္ခပိုယူပါက အေရးယူမည္
  1. လႈိင္သာယာစက္ရံုတစ္ရံုတြင္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ဆႏၵျပမႈျဖစ္ပြား

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. ဒုသမၼတေလာင္း ထင္ေၾကးေပးမႈျမင့္တက္
  2. RNDP မွ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ညီလာခံ က်င္းပမည္
  3. ေဇာတိက ဦးခင္လိႈင္မွ နဂါးနီျပည္သူ႔ပါတီ တည္ေထာင္မည္

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

*****************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

သတ္မွတ္ႏႈန္းထက္ ပာိုတယ္ခပိုယူပါက အေရးယူမည္

ျပည္တြင္း ပာိုတယ္တည္းခိုခ ႏႈန္းထားမ်ားကို သတ္မွတ္ႏႈန္းထားမ်ားထက္ ပိုမိုယူပါက ထိေရာက္စြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပာိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ပာိုတယ္ခႏႈန္းထားေတြကို သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေစ်းႏႈန္းေတြထက္ ပိုယူတာေတြ၊ ပာိုတယ္အခန္းလြတ္ေတြ ရွိရဲ႕သားနဲ႔ မရွိေတာ့ပါဘူးလို႔ ေျပာဆိုတာ ေတြကို လိုင္စင္ပိတ္သိမ္းတဲ့အထိ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။ ရန္ကုန္ကပာိုတယ္ေတြကို ေရွာင္တခင္ ဝင္စစ္ေဆးၿပီးေတာ့ စည္းကမ္းနဲ႔ မညီညႊတ္တာ၊ ပာုိတယ္စံႏႈန္းမမီတာေတြကိုလည္း အေရးယူသြားမွာပါ”ပာု အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ဆက္လက္ဆိုသည္။

ၿပီးခ့ဲသည့္ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေလ့လာရန္ ႏိုင္ငံတကာမွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အာဆီယံ       ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ ခရီးသြားမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာသည့္အတြက္ ရန္ကုန္ရွိပာိုတယ္မ်ားမွာ အခန္း           မလံုေလာက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ပာိုတယ္တည္းခိုခ ႏႈန္းထားမွာလည္း အဆမတန္တက္သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ပာိုတယ္ခေစ်းႏႈန္းေတြ ျမင့္တက္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ မတ္လအတြင္းက ပာိုတယ္ကတာဝန္ရွိသူေတြကို ေနျပည္ေတာ္မွာ ေခၚေတြ႕ခဲ့ပါ တယ္။ ပာိုတယ္ေတြဘက္ကလည္း သတ္မွတ္စည္းကမ္းခ်က္ေတြကို လိုက္နာဖို႔လိုသလို ဝန္ႀကီးဌာနေတြကလည္း ၾကပ္မတ္စစ္ေဆးႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္”ပာု ပာုိတယ္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ဆိုသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ပာိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ကန္႔သတ္နယ္ေျမမ်ား၌ ခြင့္ျပဳ ခ်က္ျဖင့္ သြားလာခြင့္ျပဳထားၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ နယ္ေျမအခ်ိဳ႕အား ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သြားလာ ခြင့္ျပဳထား ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးတြင္ ပာိုတယ္ ၇၃၁ လံုးႏွင့္ အခန္းေပါင္း ၂၅၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သတင္းေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

                Ref:Popular News

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

လႈိင္သာယာစက္ရံုတစ္ရံုတြင္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ဆႏၵျပမႈျဖစ္ပြား

ရန္ကုန္၊ ေမ ၉။

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ Hi Mo (Heigh Art Co.Ltd) ဆံပင္တုစက္ရံုမွ ဝန္ထမ္းမ်ား အလုပ္သမားအခြင့္အေရးအတြက္ ေမလ ၉ရက္ေန႔ နံနက္ ၇နာရီ ဝန္းက်င္တြင္ အခ်ိန္မွစတင္ၿပီး ဆႏၵျပမႈတစ္ခု ျဖစ္ပြားေၾကာင္း ယင္းကုမၸဏီမွ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

“အခုလိုမ်ိဳး ဆႏၵျပတာေတြလုပ္တယ္ဆိုတာက ကၽြန္မတို႔အားလံုး ဖိႏွိပ္ခံေနရတာေတြ လစာအႏွိမ္ခံရတာေတြကို သည္းမခံႏိုင္ေတာ့လို႔ပါ။ ကၽြန္မတို႔ အားလံုးက ျပႆနာျဖစ္မွာ ေၾကာက္ၾကပါတယ္။ အခုက လံုးဝမခံႏုိင္ေတာ့လို႔ ပြင့္ထြက္လာတဲ့ သေဘာပါ”ဟု အထက္ပါပုဂၢိဳလ္မွ ဆိုသည္။

Hi Mo ဆံပင္တုစက္ရံုမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အေျခခံလစာမွာ တစ္ရက္လွ်င္ လုပ္အားခ ၂၀၀က်ပ္ေက်ာ္မွ်သာရရွိၿပီး တစ္ေန႔အလုပ္ျပတ္တာေၾကာင့္ လစာမွ ျပန္လည္ေလ်ာ့သည့္အခါ တစ္ရက္ပ်က္ခအား ၅၀၀၀က်ပ္ ျဖတ္ေတာက္ခံရသည္။ ဒါ့အျပင္ အျခားေသာ လစာမွျဖတ္သည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားစြာ ရွိေသးသည္။

“အလုပ္ခ်ိန္က အမွန္တကယ္ ညေန ၅နာရီဆိုၿပီးၿပီ။ အဲ့ဒါကို အခ်ိန္ပိုဆင္းရတာက ည ၉နာရီေက်ာ္အထိ ဆင္းရတယ္။ အဲ့ဒီအတြက္ အခ်ိန္ပို ေၾကးက ေငြ ၇၀ေက်ာ္၊ ၈၀ေလာက္ပဲ ရတယ္”ဟု အဆိုပါစက္ရံုမွ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေန႔စဥ္ေကၽြးေမြးသည့္ အစားအစာမ်ားသည္လည္း ငပိရည္ႏွင့္ အသီးအရြက္ေၾကာ္မ်ားသာ မ်ားသည္။ အသီးအရြက္ေၾကာ္ သည္ ေရလံုျပဳတ္နီးပါးျဖစ္သကဲ့သို႔ ငပိရည္သည္လည္း င႐ုတ္သီးမႈန္႔ေတာင္မပါသည့္ ငပိရည္ျဖစ္သည္။ ခြင့္ရက္မ်ားယူသည့္ အခါတြင္လည္း ခြင့္မေပးသည့္အျပင္ လစာမွ အဆမတန္ျဖတ္ပါသည္။ အဆိုပါအခ်က္မ်ားအျပင္ အျခားေသာဖိႏွိပ္မႈမ်ားလည္း ရွိျခင္းေၾကာင့္ Hi Mo ဆံပင္တုစက္ရံုမွ ဝန္ထမ္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎မွ ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ကၽြန္မတို႔ကေတာ့ ေတာင္းဆိုတာေတြထဲက ေက်နပ္ေလာက္တဲ့အထိ မလိုက္ေလ်ာေပးတဲ့အခ်ိန္အထိ ဆက္ၿပီးဆႏၵျပေနမွာပါ။ အခုလည္း သူတို႔ ဘက္က ေျပေျပလည္လည္ မေဆြးေႏြးသ၍ေတာ့ ဒီအလုပ္သမားရံုအေရွ႕မွာ ဆက္ၿပီးဆႏၵျပမွာပါ”ဟု ယင္းစက္ရံုတြင္ ဆႏၵျပေနသူမ်ားထဲမွ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ ေတာင္းဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားမွာ (၇၈)ခ်က္ပါဝင္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရၿပီး အလုပ္ရွင္ဘက္မွ ျပန္လည္၍ တိက်သည့္ အေၾကာင္းျပန္မႈ မရွိေသးသည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ဆက္လက္ဆႏၵျပေနမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အလင္းေရာင္

*****************************************

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

ဒုသမၼတေလာင္း ထင္ေၾကးေပးမႈျမင့္တက္

ရန္ကုန္၊ ေမ ၁၀။

က်န္းမာေရးအေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္ ရာထူးမွအနားယူမည္ဟု သတင္းထြက္ေနေသာ ဒုတိယသမၼတ သီဟသူရ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးေနရာတြင္ အစားထိုး မည့္သူအျဖစ္ ေရတပ္ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဉာဏ္ထြန္းႏွင့္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး လွေဌးဝင္းတို႔ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ထင္ေၾကးေပးေနေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ဒုသမၼတေလာင္းသစ္အျဖစ္ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးတို႔ ခန္႔မွန္းေျပာဆိုေနရာမွာ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဉာဏ္ထြန္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ လွေဌးဝင္းတို႔ ဒုတိယသမၼတေလာင္းအျဖစ္ ထင္ေၾကးေပး ေျပာဆိုလာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

က်န္မာေရးေၾကာင့္ အနားယူမည္ဟု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သတင္းထြက္ေပၚေနေသာ ရွစ္လုံးေခၚ သီဟသူရ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးသည္ ေနျပည္ေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးအပါအ၀င္ အႀကီးးစားစီမံကိန္းႀကီးမ်ား တည္ေဆာက္ေရး တာဝန္ယူရာတြင္ က်ပ္ ၁၄ဘီလီယံေက်ာ္ စာရင္းမရွင္းႏုိင္ဘဲ ျဖစ္ေနသည္မွာ ၆လ ေက်ာ္ခန္႔ၾကာျမင့္ၿပီးမွ ယခု႐ုတ္တရက္ အနားယူမည့္သတင္း ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္တည္ေဆာက္ေရး ကန္ထ႐ိုက္ ရရွိထားသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ အႀကီးစားတည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းမ်ားကို အတြင္းေရးမွဴး ၁ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ တာဝန္ယူခဲ့ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ အေရးယူခံရၿပီးေနာက္ အတြင္းေရးမွဴး(၁) တာ၀န္ယူခဲ့သူ သီဟသူရ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦး ဆက္လက္တာဝန္ယူခဲ့ၿပီး ေအးရွားေဝါလ္ ဦးထြန္းျမင့္ႏိုင္ႏွင့္ ေဘာလုံး ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္ေဇာ္တို႔ကိုသာ တရုတ္ေရနံႏွင့္ ဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ေရး ျမစ္ဆုံႏွင့္ ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းကဲ့သို႔ အႀကီးစား တည္ေဆာက္ေရးလ ုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့သျဖင့္ ခ႐ုိနီအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ မေက်မနပ္ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္အုပ္ခ်ဳပ္ပုံအရဆိုလွ်င္ သီဟသူရ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦး၏ေနရာတြင္ အစားထိုးလွ်င္ စစ္တပ္မွသာ ျဖစ္ႏုိင္ၿပီး ဦးေရႊမန္းႏွင့္ ဦးတင္ေအးတို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေရးအကဲခတ္တစ္ဦးက သုံးသပ္ေျပာဆိုသည္။

MP

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RNDP မွ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ညီလာခံ က်င္းပမည္

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ ရခုိင္တိုင္ရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရƟ