Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Date: 18 - Nov- 2009,DVB
လတ္တေလာ က်င္းပခဲ့ေသာ APEC ထိပ္သီးညီလာခံတြင္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား၏
လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္မႈမ်ားစြာကို ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရေသာ္လည္း
ကာဗြန္ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္မႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိရန္
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားမွာမူ ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရပါသည္။
ဖိလစ္ပိုင္မွ ဗီယက္နမ္အထိ က်ယ္ျပန္႔ေသာ နယ္ေျမတေလွ်ာက္ကို
မုန္တိုင္းမ်ားႏွင့္ ေရႀကီးမႈမ်ားက ဖ်က္ဆီးလိုက္ၿပီးေနာက္တြင္
အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသအေပၚ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲျခင္း၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္
ထင္ရွားစြာ ႐ုပ္လံုးေပၚလာခဲ့ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ဆိုင္ကလုန္း၊ နာဂစ္စ္သည္ အားလံုး၏ ရင္ထဲတြင္
ခါးသီးေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ယခင္အပတ္က သေဘာတူညီမႈ မရရွိခဲ့ျခင္းသည္
အလြန္ႏြမ္းပါးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စိုးရိမ္စရာလကၡဏာ ျဖစ္ၿပီး၊
ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသကမ္းေျခမွာ အလံုးစံု ယိုယြင္းပ်က္စီး ေနပါသည္။
ျမန္မာျပည္ အေရွ႕ပိုင္း ကရင္ျပည္နယ္တြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ Karen
Environmental and Social Action Network (KESAN) မွ Stephen Thompson က
ကူညီ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ မရျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဆံုး႐ံႈးမႈ
ျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု ေျပာခဲ့ပါသည္။
ဧရာဝတီသည္ ကမာၻေပၚတြင္ ႏုန္းပို႕ခ်မႈ အမ်ားဆံုး ျမစ္တစင္းျဖစ္ၿပီး၊
ယခုအခါ ယင္းေဒသ၌ ႏုန္းတင္က်န္ခဲ႔မႈႏႈန္း နည္းပါးလာၿပီ ျဖစ္သည္။
ဆိုက္ကလုန္းမုန္တိုင္းမ်ား ျပင္းထန္စြာ ဝင္ေရာက္မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
(၁၀)ႏွစ္လွ်င္ (၁)ႀကိမ္ခန္႔ ျဖစ္တတ္ၿပီး၊ ၿပီးခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ အတြင္း
နာဂစ္စ္ အပါအဝင္ (၃) ႀကိမ္ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။
အျခားေဒသမ်ားတြင္လည္း စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနပါသည္။
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲလာျခင္းကို မၾကာမီအတြင္း ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း
မရွိပါက အေရွ႕ေတာင္ အာရွတဝိုက္ရွိ လူထုအေပၚ ျပင္းထန္ေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ
ေသခ်ာေပါက္ ျဖစ္ေပၚလာမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ အဆုိပါ ဆိုးက်ဳိးမ်ားသည္
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ျပည္သူမ်ားအေပၚ အေသအခ်ာ က်ေရာက္မည္ ျဖစ္၍ အေျခအေန
ပိုမို ဆိုးဝါးသြားလိမ့္မည္ဟု EarthRights International မွ Marty
Berghofen က ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။
ကာဗြန္ေလ်ာ့ခ် ျဖတ္ေတာက္မႈသည္ တိုးတက္မႈအတြက္ အဟန္႔အတားတစ္ခုအျဖစ္
ယူဆေနေသာ အေမရိကန္၏ မျပတ္သားမႈကို အခ်ဳိ႕က ျပစ္တင္ခဲ့ၾကသည္။ အဓိက ျပႆနာ
တစ္ရပ္ဟု ႐ႈျမင္ေနေသာ္ျငားလည္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအဖို႔
ကာဗြန္ေလ်ာ့ခ်ျဖတ္ေတာက္ျခင္းကို ဥပေဒ မူၾကမ္း ျပ႒ာန္းသင့္သည္ဟု အခ်ဳိ႕က
ဆိုျပန္ပါသည္။
ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအနက္မွ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယက
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ကာဗြန္ ထုတ္လႊတ္မႈ ေလ်ာ့ခ်ရန္
မျဖစ္ႏိုင္ေသးပါဟု အခိုင္အမာ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈမ်ား
ျဖစ္ရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏိုင္ငံမ်ားမွ
ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပႆနာျဖစ္လာေစမည့္
ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ပါဟု ၎တို႔က ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
လန္ဒန္ အေျခစိုက္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕မွ အဘီေဂးအက္ဂါက
DVB သို႔ ေျပာၾကားရာတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေပါင္း (၁၈၀) ခန္႔အနက္မွ
အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ (G-77) ႏိုင္ငံ မ်ားသည္ ကိုပင္ေဟဂင္ ေဆြးေႏြးပြဲကို
သပိတ္ေမွာက္ႏိုင္ေခ် ရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ယခုလက္ရွိ နည္းလမ္းမွာ
ကမာၻ႔ေျမာက္ဖက္ျခမ္းက ကာဗြန္ ထုတ္လႊတ္မႈကို သိသာစြာ ျဖတ္ေတာက္ေပးရန္ႏွင့္
ကမာၻ႔ေတာင္ဖက္ျခမ္းအား အလိုက္သင့္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးရန္
ျဖစ္သည္ဟု သူမက ေျပာၾကားပါသည္။
ေလာေလာဆယ္ တင္ျပထားေသာ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားအရ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ
ကိုပင္ေဟဂင္တြင္ က်င္းပရန္ရွိေသာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ
ထိပ္သီးညီလာခံမတိုင္ခင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားကို ၂၀၅၀
ေနာက္ဆံုးထား၍ ၅၀% ေလ်ာ့ခ်ျဖတ္ေတာက္ရန္ သေဘာတူ ၾကမည္ဟု ဆိုပါသည္။
အဆိုပါအခ်က္သည္ APEC ထိပ္သီးညီလာခံတြင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကေသာ
လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ ၎အစား ကိုပင္ေဟဂင္ ေဆြးေႏြးပြဲသည္ ၾသဇာႀကီး
သတင္းစကား ထုတ္ျပန္ရန္ အဆင့္တစ္ခုျဖစ္သည္ဟုသာ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
အေမရိကန္ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးေကာင္စီမွ မိုက္ကယ္ဖ႐ိုမင္ကမူ ႏိုင္ငံတကာက
အျပည့္အဝ ပါဝင္ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ တရားဝင္စာခ်ဳပ္တစ္ခုအျဖစ္ ေမွ်ာ္လင့္ရန္
မျဖစ္ႏိုင္ပါဟု သံုးသပ္ပါ သည္။
Stephen Thompson က အဓိက လႊမ္းမိုးေနေသာ အေၾကာင္းရင္းမွာ စီးပြားေရးပင္
ျဖစ္သည္။ ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ (ကာဗြန္) ထုတ္လႊတ္မႈ ရပ္ဆိုင္းေရးသည္
ေရရွည္တြင္ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္ႏိုင္ငံမဆို
(ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ) ယင္းကိစၥကို ေဆြးေႏြးလိုမည္ မဟုတ္ပါဟု
ေျပာၾကားပါသည္။
အိုဘားမားသည္ ေလာေလာဆယ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိေနပါသည္။ ကမာၻ႔ကာဗြန္
ထုတ္လႊတ္မႈ အမ်ားဆံုး ႏွစ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ လာမည့္လ ကိုပင္ေဟဂင္
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားမွာ
ေသေရးရွင္ေရးတမွ် အေရးႀကီးေၾကာင္း ေျပာဆို ေဆြးေႏြးၾကပါလိမ့္မည္။

--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

BBC News, Date: 19 - Nov - 2009
အေမရိကန္ သမၼတ ဘားရက္အိုဘားမားသည္ ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတ လီေျမာင္ဘက္
ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးကိစၥ၊ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏ်ဴကလီးယား အေရးကိစၥမ်ားကို
ေဆြးေႏြးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ ထားပါသည္။
အိုဘားမားသည္ ၎၏ အာရွခရီးစဥ္ ေနာက္ဆံုးခရီး တေထာက္အျဖစ္ ဆိုးလ္တြင္
အခ်ိန္တစ္ရက္ပင္ မၾကာေသာ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။
အေမရိကန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယား ႏွစ္ဖက္အာဏာပိုင္မ်ားက ယခုတိုင္
လက္မွတ္ထိုးႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေသာ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ေရး
သေဘာတူညီခ်က္ကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနသည့္ ကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြး
ေျဖရွင္းရမည္ဟု ေျပာပါသည္။
ေရွ႕ဆက္၍ ေဆြးေႏြးစရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔
အိုဘားမားအစိုးရ၏ ပထမဆံုး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ မေစလႊတ္မီ ယခုေဆြးေႏြးပြဲကို
က်င္းပျခင္း ျဖစ္သည္။
ေျခာက္ႏုိင္ငံ ေဆြးေႏြးပြဲကို ျပန္လည္ စတင္၍ ေျမာက္ကိုရီးယား၏
ႏ်ဴကလီးယား ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အဆံုးသတ္ရန္ႏွင့္ အျပန္အလွန္အားျဖင့္
ဘ႑ာေရး အကူအညီေပးကာ ကမာၻ႔အသိုင္းအဝိုင္းသို႔ လက္တြဲေခၚရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ
အေမရိကန္ အထူးကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕လည္း ယခု ေဆြးေႏြးပြဲသို႔
ပါဝင္တက္ေရာက္မည္ ျဖစ္သည္ဟု ႐ိုက္တာသတင္းမ်ားက ဆိုပါသည္။
သို႔ရာတြင္ ဆိုးလ္မွ ဘီဘီစီ သတင္းေထာက္ John Sudworth ကမူ အေရးႀကီးေသာ
တိုးတက္မႈမ်ား ရရွိရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အနည္းငယ္သာ ရွိသည္ဟု
ေျပာၾကားပါသည္။

ေရွာင္ဖယ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံ
သမၼတ အိုဘားမား၏ ခရီးစဥ္အတြက္ လံုၿခံဳေရး တာဝန္ယူထားေသာ စစ္တပ္ႏွင့္
ရဲတပ္ဖြဲ႕ ဝင္ေပါင္း ၁၃,၀၀၀ ခန္႔ရွိသည္ဟု ေဒသတြင္း သတင္းမ်ားက ဆိုပါသည္။
ေျမာက္ကိုရီးယား၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ မွတ္တမ္းမ်ားကို ပိုမို
အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေတာင္ကိုရီးယား ဆႏၵျပသူမ်ားက အေမရိကန္ သမၼတကို
တိုက္တြန္းထားပါသည္။
အိုဘားမားသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့စဥ္ တ႐ုတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
ဝမ္က်ားေပါင္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏ်ဴကလီးယား
အေရးကိစၥလည္း ပါဝင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေနၾကပါသည္။
ကမာၻ႔စည္းဝိုင္းအျပင္မွ ေျမာက္ကိုရီးယားကို ႏ်ဴကလီးယား
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ ျပန္လည္ တက္ေရာက္ရန္ အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္
ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးက တိုက္တြန္းေနပါသည္။
ယခင္လက "ဝမ္က်ားေပါင္" သည္ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအီးႏွင့္
ေတြ႔ဆံုရန္ ၿပံဳယမ္းသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။

--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

From Monsters and Critics.com, Date: 18 - Nov - 2009
ေနျပည္ေတာ္အစိုးရသည္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ ယူနန္ျပည္နယ္
ဆက္သြယ္မည့္ မီးရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား
စတင္ ျပဳလုပ္ေတာ့မည္ဟု Media Reports က ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ပါသည္။
ျမန္မာ-တ႐ုတ္ မီးရထားလမ္းသည္ ေျမာက္ပိုင္း ရွမ္းျပည္ၿမိဳ႕ေတာ္၊
လား႐ႈိးႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ Jiegao ၿမိဳ႕ကို ဆက္သြယ္မည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းမ္
အပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္က ေဖၚျပပါ သည္။
တ႐ုတ္ မီးရထားဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔
လတ္တေလာ ေရာက္ရွိ ေနၿပီး၊ အဆိုျပဳထားေသာ မီးရထား လမ္းေၾကာင္းႏွင့္
ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးမည္ဟု သိရသည္။
မီးရထား လမ္းဆက္ေၾကာင္းအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ လမ္းေၾကာင္း (၃)သြယ္ကို
ေရြးခ်ယ္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရထားလမ္းတည္ေဆာက္ေရး
စီမံကိန္းတန္ဖိုးမွာ ေဒၚလာသန္း (၅၀၀) ခန္႔ ရွိမည္ဟု သတင္းစာမ်ားက
ေဖၚျပပါသည္။
လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရန္ကုန္-လား႐ိႈး ဆက္သြယ္ထားေသာ
မီးရထားလမ္းရွိေနၿပီး ျဖစ္သည္။

--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

18 Nov 2009,upstreamonline.com
ေဒးဝူးအင္တာေနရွင္နယ္၏ ေရႊစီမံကိန္းႏွင့္ PTTEP ၏ ဇဝစ္ခ စီမံကိန္း(၂၀၁၃
ေမ) ကုိ စတင္ခဲ့ ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံကလာမည့္ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း ၎၏
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လုပ္မႈကုိ ၂ ဆတုိးရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။
ႏုိင္ငံပုိင္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း MOGE က ၎၏
ျပည္တြင္း သဘာဝဓာတ္ ေငြထြက္ရွိမႈသည္ လက္ရွိ တစ္ေန ကုဗေပ ၁.၂ ဘီလ်ံမွ ၂၀၁၅
တြင္ တစ္ေန႔ ကုဗေပ ၂ ဘီလ်ံအထိ တုိးတက္လာမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါသည္။
(တေန႔ထြက္ရွိေသာ ကုဗေပသန္းေထာင္ေပါင္း = bcfd)
ေရႊမွ တစ္ေန႔ ကုဗေပ သန္း ၅၀၀ ႏွင့္ ဇဝစ္ခမွ တစ္ေန႔ ကုဗေပ သန္း ၃၀၀၊
စုစုေပါင္း တစ္ေန႔ ကုဗေပ သန္း ၈၀၀ ဝန္က်င္ထြက္ရွိလာမည္ဆုဆုိပါသည္။
(တစ္ေန႔ထြက္ရွိေသာ ကုဗေပသန္းေပါင္း = MM cfd)
ေရႊမွ ၁၀၀ MM cfd ႏွင့္ ဇဝစ္ခမွ ၆၀ MM cfd ကုိ ျပည္တြင္း ေစ်းကြက္သုိ႔
ေပးပုိ႔ရန္ MOGE က ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။
ျပည္တြင္း သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ အသံုးျပဳမႈကုိ လက္ရွိ ၂၀၀ MM cfd မွ ၅၀၀ MMcfd
သုိ႔ တုိးျမႇင့္ သြားရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ႏုိင္ငံပုိင္ ေရနံလုပ္ငန္း MOGE
က Ascope 2009 တြင္ ယေန႔တင္ျပခဲ့သည္ ဟု သိရွိရသည္။

--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

ျမန္မာျပည္တြင္း အဓမၼအလုပ္ေစ ခုိင္းျခင္းခံရေသာေၾကာင့္ မေက်မနပ္ ျဖစ္ကာ
ယခု ငါးလအတြင္း တုိင္တန္းမႈ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တုိးျမင့္လာေၾကာင္း၊
တုိင္တန္းမႈ ထက္ဝက္ေက်ာ္မွာ စစ္တပ္က လူငယ္တပ္သားမ်ား ဖိအားေပးစု
ေဆာင္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။
ႏုိင္ငံတကာအလုပ္သမားအဖြဲ႕(အုိင္ အယ္လ္အုိ) ကထုတ္ျပန္ေသာစာရင္း မ်ားအရ
အဓမၼလုပ္သားအျဖစ္ ေစခုိင္းျခင္း ခံရမႈမ်ား တုိက္ဖ်က္ေရးမွာ
သတ္မွတ္ထားသည့္ အဆင့္သုိ႔ မေရာက္ႏုိင္ေသးေပ။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လအတြင္း
အုိင္အယ္လ္အုိ အဖြဲ႕ႀကီးက ျမန္မာစစ္ အစိုးရ၏ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပုံ
အေျခခံဥပေဒသစ္ကုိ ေဝဖန္ခဲ့သည္။ အုိင္အယ္လ္အုိ၏ အဆုိအရ အဓမၼ လုပ္သား
အျဖစ္ေစ ခုိင္းခံရေသာေၾကာင့္ တုိင္တန္းမႈမ်ားမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလအတြင္းက
၁၅၂ မႈရွိ ခဲ့ရာမွ ေအာက္တုိဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔ တြင္ ၂၂၃ မႈအထိေရာက္ရွိခဲ့သည္။
၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ အသက္ မျပည့္ေသးသူမ်ား စစ္တပ္သို႔
အဓမၼသြင္းျခင္း ခံရေသာေၾကာင့္ တုိင္တန္းမႈေပါင္း ၁၀၂ မႈရွိခဲ့ေၾကာင္း၊
အုိင္အယ္လ္အုိ ကဝင္ေရာက္ ေျဖရွင္းေပးမႈေၾကာင့္ စစ္တပ္က
ျပန္လည္ထြက္ခြင့္ရသူ ကေလး ၅၉ ဦးရွိေၾကာင္းသိရသည္။ အမႈ ၃၀ မွာ အစုိးရက
စုံစမ္းစစ္ေဆး ေဖာ္ထုတ္ဆဲျဖစ္သည္ဟု အုိင္အယ္လ္ အုိ၏ အစီရင္ခံစာကဆုိသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မတရားအလုပ္ ေစခုိင္းျခင္းခံရမႈမ်ားမွာ
ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ စစ္အစုိးရက အေကာင္အထည္
ေဖာ္လ်က္ရွိေသာ လမ္းေဖာက္ျခင္း၊ တံတားေဆာက္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ
အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားတြင္ ေပၚတာ
အျဖစ္ ေခၚယူခုိင္းေစမႈမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕မွာ စစ္တပ္တြင္
မုိင္းရွင္းသူမ်ား အျဖစ္ ေစခုိင္းခံရသည္။ မည္သုိ႔ဆိုေစကာမူ အုိင္အယ္အုိက
ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာမွာ ျမန္မာျပည္တြင္း မတရားအလုပ္
ေစခုိင္းခံရျခင္းကုိ မေက်နပ္ေသာေၾကာင့္ တုိင္တန္းမႈမ်ား
ျမင့္တက္လာျခင္းသည္ အဓမၼလုပ္သား ဦးေရ ျမင့္တက္လာသည္ကုိ ေဖာ္ညႊန္းရာ
ေရာက္သည္ဟု သတိေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္။
ယခုကဲ့သို႔ မတရားေစခုိင္းမႈမ်ားကုိ မေက်နပ္ေသာေၾကာင့္ တုိင္တန္းမႈမ်ား
ျမင့္တက္လာျခင္းသည္ ျပည္သူလူထုက မိမိတုိ႔၏အခြင့္အေရးကုိ ယခင္ကထက္ ပုိမုိ
သိရွိ နားလည္လာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ ဟု အုိင္အယ္လ္အုိ၏ အစီရင္ခံ စာကဆုိသည္။
ျမန္မာစစ္အစုိးရႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အလုပ္သမား အဖြဲ႕ႀကီးအၾကား သေဘာတူညီမႈ
တစ္ရပ္္ ရရွိထားသည္မွာ မွန္္ေသာ္လည္း မတရား အလုပ္ေစခုိင္း
ျခင္းခံရမႈမ်ားမွာဆက္ လက္ျဖစ္ ေပၚေနသည္ဟု အုိင္အယ္လ္အုိက နားလည္ထားသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ေမလက မေကြးတုိင္းအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အဓမၼ လုပ္သား
ေစခုိင္းခံရမႈမ်ားအနက္မွ တုိင္တန္းမႈ ၁၁ မႈ ခန္႔ကုိ အစုိးရ တရားရုံးက
ၾကားနာစစ္ေဆးမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း အုိင္အယ္လ္အုိကဆုိ သည္။
မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ ျမန္မာစစ္အစိုးရက အုိင္အယ္အုိအဖြဲ႕အား
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း မတရားလုပ္သား ေစခုိင္းမႈမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍
ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လာေရာက္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ယင္း သုိ႔
ပညာေပးရာတြင္ အရပ္ဘက္ႏွင့္ စစ္ဘက္အာဏာပိုင္မ်ား ပါ ပါဝင္သည္။ မၾကာေသးခင္
ရက္ပုိင္းကလည္း ျပည္တြင္းထုတ္ Bi Weekly ဂ်ာနယ္တြင္ အုိင္အယ္လ္အုိမွ
ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျပန္ၾကားေရး အရာရွိ စတိမာရွယ္လ္ႏွင့္
အင္တာဗ်ဴးတစ္ခု ေဖာ္ျပပါရွိလာသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။
50 Percent rise in Burma forced labour ကုိဆီေလ်ာ္ေအာင္ဘာသာျပန္ ထားျခင္းျဖစ္သည္။

--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

19 Nov 2009 , Gulf News
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ပင္လယ္ေအာ္ ကမ္းလြန္ေရျပင္ ပုိင္နက္ ျပင္ပနယ္နမိတ္စည္းႏွင္
့ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရးဆုိမႈကုိ ကုလသမဂၢ သက္ဆုိင္ရာေကာ္မစ္ရွင္က
ယာယီ ဆုိင္းင့ံထားလုိက္ပါသည္။ "ဒက္ကား"၏ ေျပာဆုိမႈအရ ေနျပည္ေတာ္က
အေရးဆုိေနေသာ ပင္လယ္ေရျပင္သည္ ဘဂၤလားေဒရွ္ ျမစ္မ်ားက
သယ္ေဆာင္ပုိ႔ခ်ထားသည့္ သဲႏုန္းမ်ားျဖင့္ ဖဲြ႕စည္း ျဖစ္ေပၚေနသည္ဟု
ဆုိပါသည္။
ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနက ယမန္ေန႔ညက ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္တြင္
ကုလသမဂၢေကာ္မရွင္ (UN Commission on the limits of the Continental
Shelf) CLCS က ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ား၏ တင္ျပမႈႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၏
ကန္႔ကြက္စာကုိ ၾကားနာ စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ေနျပည္ေတာ္အစုိးရ၏ အေရးဆုိမႈကုိ
ဆုိင္းငံ့ထားရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပပါသည္။
စဥ္းစား သံုးသပ္ရာတြင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ စစ္ေဆးရန္ လုိအပ္သည့္ အခ်ိန္အထိ
တင္ျပမႈမ်ားႏွင့္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားကုိ ၾကားနာျခင္းအား ဆုိင္းင့ံထားရန္
ေကာ္မရွင္က ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္ဟု သိရွိရပါသည္။
တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၎၏
ကမ္းလြန္ပင္လယ္ပုိင္နက္ အေရးဆုိမႈကုိ ၂၀၀၈ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ က CLCS ထံ
တင္ျပခဲ့ၿပီး ၂၀၀၉ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ကုလသမဂၢ ညီလာခံမတုိင္မီတြင္ အဆုိပါ
တင္ျပမႈကုိ ၾကားနာစစ္ေဆးခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။
ယခုအေရးဆုိမႈကုိ အေသးစိတ္ ၾကားနာစစ္ေဆးရန္ ဆပ္ေကာ္မရွင္
ဖဲြ႕စည္းရမည့္အစား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၏ ကန္႔ကြက္စာကုိ စဥ္းစားသံုးသပ္ေနဆဲ
ယခုအဆင့္တြင္ ဆပ္ေကာ္မရွင္ ဖဲြ႕စည္းျခင္း မျပဳရန္ CLCS က
ဆံုးျဖတ္လုိက္ပါသည္။ အဆုိပါ ကန္႔ကြက္စာကို ကုသမဂၢ အေထြေထြ
အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံသုိ႔လည္း ေပးပုိ႔ထားသည္ဟု သိရွိရသည္။

--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

By Simon Roughneen, From Worldpress.org . 17 Nov 2009
မၾကာေသးမီက စကၤာပူႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း လီကြမ္ယူး ဝါရွင္တန္တြင္
အေမရိကန္ - အာဆီယံ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေကာင္စီမွ ကမကထျပဳလုပ္ေသာ
ဆုႏွင္းသဘင္ အခမ္းအနား သုိ႔ တက္ေရာက္ စကားေျပာခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ
အခမ္းအနားသုိ႔ အေမရိကန္သမၼတ Obama လည္း တက္ေရာက္ပါသည္။ ၎၏ ေျပာၾကားေသာ
မိန္႔ခြန္း အႏွစ္ခ်ဳပ္မွာ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားသည္ တ႐ုတ္၏ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈ
ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ညႇိရာတြင္ မိမိတုိ႔ ေဒသတြင္း အေမရိကန္ ပါဝင္လာမႈကို
အေရးပါသည္ဟု ျမင္ၾကေၾကာင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။
အေမရိကန္ - တ႐ုတ္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ စီးပြားေရး ျပႆနာမ်ားမွ
မထင္မွတ္ပဲ ထြက္ေပၚလာလာမည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ လာမည့္ရက္မ်ားအတြင္း
သတင္းေခါင္းစဥ္မ်ားကုိ လႊမ္းမုိးေနေပလိမ့္မည္။ ကမၻာ့စီးပြားေရး
နာလန္ထမႈတြင္ တ႐ုတ္သည္ အဓိကေမာင္းႏွင္အား အင္ဂ်င္ ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္
ကမၻာႀကီးကလည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ႀကီးမားေသာ အင္အားမ်ား ျပန္လာေရးကုိ
ေစာင့္ေနၾကပါသည္။
တ႐ုတ္၏ ကံၾကမၼာေကာင္းမ်ားသည္ ကမၻာႀကီးအတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူ
ျဖစ္ေနသည္မွာ အံ့ၾသဖြယ္ျဖစ္ေၾကာင္း Harvard တကၠသုိလ္၏ Kennedy School of
Government မွ William Overholt က ေျပာပါသည္။ ကမၻာ့စီးပြားေရးကုိ
ျပန္လည္၍ ေမွ်ာလုိက္ရာတြင္ ကမၻာ့စီးပြားေရး ျပန္လည္ ရွင္သန္လာေရးအတြက္
သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ စေကးကုိက္ ေနရာခ်ထားႏုိင္ေသာသူမွာ ကမၻာေပၚတြင္
အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏွစ္ႏိုင္ငံတည္းသာ ရွိပါသည္ဟု ၎က ဆုိပါသည္။
ယခုႏွစ္ တုိးတက္မႈအတြက္ ခန္႔မွန္းရာတြင္ အာရွတုိက္တြင္ တ႐ုတ္မပါဝင္ဘဲ
တုိးတက္မႈႏႈန္းမွာ ၆.၇% မွ ၁.၁% သုိ႔ က်သြားခဲ့ပါသည္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္၏
ေနာက္ဆံုးရ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ဆုိပါသည္။ အဆုိပါ ကိန္းဂဏန္းအရ စီးပြားေရး
နာလန္ထမႈ မွန္မွန္တုိးတက္ေနေစေရးမွာ အလွမ္းေဝးေနေသးသည္ဟု သတိေပးေနသလုိ
ရွိေပသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ အာရွသည္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပသုိ႔ တင္ပုိ႔ေသာ
ပုိ႔ကုန္အေပၚတြင္သာ မွီခုိေနရဆဲ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ဟု ဆုိပါသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား စီးပြားေရး မေကာင္းမခ်င္း၊
အာရွစီးပြားေရးလည္း မေကာင္းႏိုင္ေၾကာင္း Standard Chartered Bank မွ
Chief Economist Gerard Lyons က ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္ အစီရင္ခံစာတြင္
ေရးသားထားပါသည္။ အာရွ၏ ျပႆနာမွာ ပုိ႔ကုန္အေပၚတြင္သာ မီွခုိေနရဆဲ
ျဖစ္ျခင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ေရးသားထားပါသည္။
အေမရိကန္ႏွင့္ ဂ်ပန္တုိ႔သည္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ
ကိစၥရပ္မ်ားကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ကလည္း အေမရိကန္ကုိ
ထိတ္လန္႔သျဖင့္ ၎၏နယ္ေျမမွ အေမရိကန္ စစ္စခန္းမ်ားကုိ
ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားရန္ ႀကိဳးစားေနၿပီး၊ အေမရိကန္ကလည္း Hatoyama အစုိးရ၏
မသဲကြဲေသာ ႏုိင္ငံျခားေရးရာ မူဝါဒမ်ားကို ပုိမုိစုိးရိမ္စြာ
ေစာင့္ၾကည့္ေနပါသည္။ စင္ကာပူတြင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွလဲြ၍ က်န္အေရွ႕အာရွ
သံုးႏိုင္ငံမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ Obama သည္
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၊ ႏ်ဴကလီယာ မျပန္႔ပြားေရး၊ ေျမာက္ကုိရီးယား၊
အီရန္ႏွင့္ အာဖ ဂန္နစၥတန္ အေရးကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာအပါအဝင္ ASEAN ၁၀ ႏုိင္ငံအတြက္မူ ႏုိဝင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔ အစီအစဥ္သည္
ပထမဆံုး အေမရိကန္ - အာဆီယံ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးအျဖစ္ မီးေမာင္းထုိး
မွတ္တမ္းဝင္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။
အာဆီယံကုိ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ဝါရွင္တန္၏ အေထာက္အပံ့ပါဝင္ေရးအတြက္
ပုိမုိ ေသခ်ာေစရန္ Obama ၏ စကၤာပူခရီးစဥ္က ႀကိဳးပမ္းလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
Bush အစုိးရလက္ထက္က တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏိၵယတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မူဝါဒမ်ားတြင္
ေအာင္ျမင္မႈအခ်ဳိ႕ ရွိေသာ္လည္း၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွကုိမူ လ်စ္လ်ဴျပဳစရာအျဖစ္
ခံယူခဲ့ပါသည္။ ေဒသတြင္းတြင္ ထုိင္းႏိုင္ငံ၊ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံတုိ႔
ကဲ့သုိ႔ေသာ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာကပင္ ရွိေနေသာ အေမရိကန္၏ မဟာမိတ္ႏုိင္ငံမ်ား
ပါဝင္ေနေသာ္လည္း၊ အၾကမ္းဝါဒတုိက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေလာက္ အေရးမႀကီးဟု
ယူဆ၍လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာအစုိးရ၏ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊
အေမရိကန္က ဂ႐ုမစုိက္ခဲ့ပါ။
စင္ကာပူကမူ တမူထူးျခားစြာျဖင့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ Bush အစုိးရႏွင့္
လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ေရးအတြက္ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ခဲ့ၿပီး
အေမရိကန္မွ ပုိ႔ကုန္မ်ား စကၤာပူသုိ႔ ၇၃% တုိးတက္ပုိ႔ ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ အဂၤါေန႔ကလည္း စကၤာပူသည္ အာရွပစိဖိတ္ လြတ္လပ္စြာ
ကုန္သြယ္ေရးဇုန္အတြက္ တုိက္တြန္းမႈ အေရးကိစၥကို တံဆိပ္ကပ္လာပါသည္။ အာရွ -
ပစိဖိတ္ေဒသသည္ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရး၏ တစ္ဝက္ခန္႔ကုိ ေနရာယူထားပါသည္။
ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တင္းက်ပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား
ေလ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လမ္းေဟာင္းသို႔ ျပန္ေလွ်ာက္ျခင္းမ်ဳိးသည္
စီးပြားေရးပ်က္ကပ္မွ ႏုိးထကာ ကမၻာ့စီးပြားေရးအတြက္ အႏၱရာယ္ပင္
ျဖစ္ေၾကာင္း စင္ကာပူႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး George Yeo က
ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။ အာဆီယံသည္ တ႐ုတ္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ အိႏိၵယႏွင့္
လည္းေကာင္း ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆုိၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း၊
Obama ကလည္း လက္မွတ္ေရးထုိးေရးအတြက္ တြန္းအားေပးလိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု
ယူဆရပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ၂၆ ႏွစ္အတြင္း အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း
အမ်ားဆံုးရွိေနခ်ိန္တြင္ အခ်ဳိ႕ဒီမုိကရက္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားကုိ
စိတ္အခန္႔မသင့္မႈမ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာေၾကာင့္ တြန္းအားေပးလိမ့္မည္
မဟုတ္ေပ။
အာဆီယံအတြက္မူ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ေရးထက္ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥမရွိေတာ့ဟု
ယူဆရေၾကာင္း၊ Obama အေနျဖင့္ အေမရိကန္ - အာဆီယံ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္မႈ
သေဘာတူ စာခ်ဳပ္အတြက္ စိတ္ဝင္စားမႈရွိေၾကာင္း ျပသရန္လုိမည္ဟု ထင္ေၾကာင္း
ဝါရွင္တန္ရွိ Heritage Foundation မွ Walter Lohman ၏ အဆုိအရ
သိရွိရပါသည္။
ယခုလ အေစာပုိင္းက စစ္အစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ အေမရိကန္
ႏုိင္ငံျခားေရးဌာန အဆင့္ျမင့္ အာဏာပုိင္မ်ား သြားေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္
ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏွင့္ ပတ္သက္၍
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးမားစြာျဖင့္ သမၼတ Obama သည္ ၎၏ မိနစ္ ၉၀ ၾကာ အာဆီယံ
ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ျမန္မာအစုိးရကုိ ဖိအားေပးလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ Obama
အေနျဖင့္ အေမရိကန္တုိ႔၏ ကာလၾကာရွည္က ရပ္တည္ခ်က္ျဖစ္ေသာ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးေရး၊ အစုိးရ၊
တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အတုိက္အခံမ်ားၾကား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးတုိ႔ကုိ
ျပန္လည္ ေဖာ္ျပလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဗုဒၶဟူးေန႔က စကၤာပူတြင္
အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္
ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ေနာက္ထပ္ကန္႔သတ္မႈမ်ား ခ်မွတ္မည္
မဟုတ္ဘဲ၊ ရွိရင္းစဲြ အေရးယူမႈမ်ားကုိသာ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ တုိးတက္မႈမ်ား
မျဖစ္ေပၚမခ်င္း ဆက္လက္ ထားရွိသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါသည္။
ယခုကိစၥတြင္ သမၼတ Obama ၏ ေျပာဆုိမႈမ်ားသည္ အျခားအာဏာပိုင္မ်ားထက္
ပုိမုိ ေလးနက္လိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ဦးစားေပးေသာ
ျပတ္သားသည့္ ေၾကညာခ်က္သည္ Asean ၏ က်န္အဖဲြ႕ဝင္မ်ားအေပၚတြင္လည္း
ျမန္မာအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တာဝန္ ပုိမုိႀကီးလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။
Obama ၏ ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာဆုိမႈမ်ားသည္ ထုိင္းပါလီမန္မွ Kraisak
Choonharan ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အေမရိကန္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚမူဝါဒသည္
႐ႈတ္ေထြးၿပီး အဓိပၸါယ္ ေကာက္ယူရခက္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခ်က္ကုိ
ေခ်ဖ်က္ခဲ့ပါသည္။ Kraisak ၏ ဆုိလိုခ်က္မွာ Asean ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ
အျပဳသေဘာ ဆက္ဆံမႈမ်ားကုိ မွားသည္ဟု အေမရိကန္က ဆုိေသာ္လည္း အေမရိကန္တုိ႔
ေနာက္ဆံုး စစ္အစုိးရႏွင့္ ျပန္လည္ဆက္ဆံရန္ မူဝါဒခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းကို
ရည္ရြယ္ေျပာဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံသည္ အေမရိကန္ - အာဆီ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးကုိ အေသအခ်ာ အနီးကပ္
ေစာင့္ၾကည့္ေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားအတြင္း
အေရွ႕ေတာင္အာရွသုိ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျပတ္သားစြာျဖင့္ စီးပြားေရးႏွင့္
ႏိုင္ငံေရးတုိ႔တြင္ အေတာ္ေျခလွမ္းေရာက္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။
ထိပ္သီးအစည္းအေဝးမတုိင္မီ တ႐ုတ္သမၼတဟူက်င့္ေတာင္၏ မေလးရွားခရီးစဥ္တြင္
မၾကာေသးမီက ဖြင့္ေပးလုိက္ေသာ မေလးရွားဘဏ္လုပ္ငန္း က႑တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏
အႀကီးဆံုးဘဏ္မွ ခုိင္မာစြာ ဝင္ေရာက္ ေနရာယူရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။
ထုိ႔အျပင္ တ႐ုတ္သည္ ၎၏ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈအတြက္ ေဒသတြင္းသုိ႔
ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ဝင္ေရာက္လာရာ ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္က ဝါရွင္တန္တြင္
လီကြမ္ယူးက ဘီဂ်င္း၏ စစ္အင္အား တုိးခ်ဲ႕မႈအတြက္ စုိးရိမ္မႈကို
ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး၊ အင္အားခ်ဲ႕မႈမွာ ထုိင္ဝမ္ အေရး ေၾကာက္ရြံ႕မႈထက္
ပုိေၾကာင္း ေျပာၾကားလုိက္ပါသည္။ လီကြမ္ယူ တုိက္႐ုိက္ေဖာ္ျပေသာ
အခ်က္တစ္ခုမွာ ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ႏွင့္
ကၽြန္းမ်ားကုိ တ႐ုတ္၏ အေရးဆုိမႈေၾကာင့္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏုိင္ငံ
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ တင္းမာမႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာအခ်က္ ျဖစ္ပါ သည္။
အေမရိကန္ - အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးသည္ အာရွ - ပစိဖိတ္စီးပြားေရး
အသုိင္းအဝုိင္း (APEC)ေဆြးေႏြးပဲြ၏ အရန္ေဆြးေႏြးပဲြအျဖစ္ ေပၚထြက္လာျခင္း
ျဖစ္သည္။ APEC သည္ မူလအားျဖင့္ ၂၁ ႏိုင္ငံ၊ ခ်ီလီမွ ကေနဒါမွ
ပါပူဝါနယးူဂီနီမွ ေတာင္ကုိရီးယားအထိ အခ်င္းခ်င္း ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္
စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို တုိးတက္ျပဳလုပ္ရန္ စတင္
ဖဲြ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ကမၻာ့ GDP ၏ တစ္ဝက္ေက်ာ္ေက်ာ္သည္ APEC ၏ ၂.၇ ဘီလီယံရွိ
လူဦးေရ၏ ထည့္ဝင္မႈမ်ား ပါဝင္ပါသည္။
ယခုအခါ အဖဲြ႕ႀကီးသည္ မိမိ၏ အေရးပါမႈ၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ
ကုန္သြယ္ေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ေရးမ်ားႏွင့္သာ ႐ုန္းကန္လ်က္
ရွိေနပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်တုိ႔ကလည္း ပင္ -
ပစိဖိတ္ အသိုင္းအဝိုင္း အယူအဆအတြက္ အျမင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေပၚတြင္သာ
ေမ်ာေနသျဖင့္ APEC ၏ အနာဂတ္ရွိ မရွိ ေစာင့္ၾကည့္ေပေတာ့မည္။
တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ G-20 ၏ အုပ္စုဖဲြ႕မႈသည္ ယခုအခါ
ကမၻာ့စီးပြားေရးထုတ္လုပ္မႈ၏ ၈၀% ထိ ႏိုင္ငံမ်ားကုိ စုစည္း
ေဖာ္ေဆာင္လာႏိုင္ၿပီး၊ စီးပြားေရး နာလန္ထူမႈ၏ ဗဟုိခ်က္ ျဖစ္လာေနၿပီ
ျဖစ္ပါသည္။ ထုိေၾကာင့္ တစ္ခ်ဳိ႕က APEC ၏ ေန႔ရက္မ်ားသည္
ကိန္းဂဏန္းမ်ားအျဖစ္သာ က်န္ေတာ့သည္ဟု ျမင္လာၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။
ထုိကဲ့သုိ႔လည္း မျဖစ္ႏုိင္ေသးပါ။ East Asia Forum တြင္ Peter Drysdale
ႏွင့္ Shiro Armstrong တု