Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၂.၁.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. မဂၤလာရွိေသာ ၂၀၁၂ႏွင့္ က်န္ရွိေနေသးေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

မဂၤလာရွိေသာ ၂၀၁၂ႏွင့္ က်န္ရွိေနေသးေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

ႏွစ္သစ္တစ္ခုသို႔ ကူးေျပာင္းခဲ့ပါၿပီ။ ျပည္သူအမ်ား ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္မွာလည္း တျဖည္းျဖည္း ႐ုပ္လံုးေပၚလာၿပီ ျဖစ္သည္။ ကုန္လြန္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ ၂၀၁၁ ႏွစ္ေဟာင္းသည္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ဆက္တုိက္ျဖစ္ထြန္းခဲ့ေသာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္ပါသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့သြားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ စိတ္အခ်ဥ္ေပါက္သြားခဲ့သည့္လူထုမွာ အစိုးရသစ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကင္းမဲ့သြားေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား တဖန္ရွင္သန္လာခဲ့ ပါသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ား၏ ႏုိင္ငံ့အေရးအေပၚ ပိုမိုလာခဲ့ပါသည္။ ဤသည္ပင္လွ်င္ ဒီမိုကေရစီသစ္ပင္ ရွင္သန္ဖို႔ ေကာင္းမြန္သည့္ မ်ိဳးေစ့မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေရး ျဖစ္ထြန္းေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ ထင္မွတ္မထားေလာက္ေအာင္ပင္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သည့္အတြက္ အေျပာင္းအလဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ Players မ်ား၏ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမ်ားကို လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးဆိုသည္မွာ ညစ္ပတ္သည္ဟုဆိုခဲ့သည့္ အျမင္ထက္ ႏုိင္ငံေရးဆိုသည္မွာ အားလံုးႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ႏုိင္ငံ၏အေရးအရာျဖစ္သည္ဟု ျပည္သူမ်ား ပိုမိုသေဘာေပါက္နားလည္လာသည္မွာလည္း ဒီမုိကေရစီစနစ္ ရွင္သန္ေရးအတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳမည့္ အေျခခံအေတြးအျမင္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ဆိုသည္မွာ လူပုဂၢိဳလ္အေရာင္အေသြးမ်ား ကင္းမဲ့သည့္ ႏုိင္ငံသားအားလံုး၏ စိတ္ကူးေမွ်ာ္မွန္း လူ႔အဖြဲ႕အစည္းသ႑န္ျဖင့္ ျဖစ္တည္ေနေသာ အရာပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းစိတ္ကူးျဖင့္ပင္ ႏုိင္ငံကိုခ်စ္သည့္ အမ်ိဳးသား ေရးစိတ္အေျခခံျဖစ္ထြန္းရသည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံကိုခ်စ္ေသာသူတိုင္းသည္ အေရာင္အေသြးရွိသည့္ လူပုဂၢိဳလ္ကို သစၥာခံျခင္းထက္ ႏုိင္ငံေတာ္ ကိုသာ သစၥာခံၾကသည္။ ယင္းသေဘာတရားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရသစ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူ တစ္ခ်ိဳ႕၏ လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးအကဲျဖတ္ပါက ကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိေနေသးသည္။ မူေျပာင္း၊ လူမေျပာင္းျဖစ္ခဲ့ရေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားတြင္ ယခင္အာဏာပိုင္စနစ္၏ ဆိုးက်ိဳးဟုသတ္မွတ္ရမည့္ အထက္က အမိန္႔မွားမွားမွန္မွန္ နာခံက်င့္သံုးသည့္အက်င့္ဆုိးမွာ ယခုအုပ္ခ်ဳပ္မႈကာလတြင္လည္း စြဲစြဲၿမဲၿမဲစူးဝင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ယင္းစြဲၿမဲစြာ စူးဝင္ေနသည့္ မျပဳျပင္ႏုိင္ေသာ အက်င့္ဆုိးသည္ပင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ေျပာသည့္ ေကာင္းမြန္သည့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျဖစ္လာဖုိ႔ ခဲယဥ္းေနပါဦးမည္။ ျဖတ္သန္းရေတာ့မည့္ ၂၀၁၂ တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား၏ ယင္းလိုအပ္ခ်က္ကို တာဝန္ရွိသူမ်ားအၾကား ညႇိႏႈိင္းအေျဖရွာလိမ့္မည္ဟု အထူးပင္ ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။ သို႔မွသာ ဒီမိုကေရစီ စနစ္၏ အႏွစ္သာရ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ တာဝန္ခံမႈကို ျပည္သူမ်ား ယံုၾကည္သက္ဝင္ေစၿပီး အစိုးရတစ္ရပ္၏ တရားဝင္မႈလည္း ျမင့္မားလာႏုိင္ပါမည္။

အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈအျပင္ ေနာက္ထပ္ ႏုိင္ငံေရး အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားျဖစ္ေသာ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးတို႔သည္လည္း အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈ ပီျပင္ေစမည့္ အသက္သြင္းမႈမွာလည္း ႏုိင္ငံအေရး၏ သိမ္ေမြ႕ေသာအႏုပညာတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈ ရွိျခင္းသည္ပင္လွ်င္ ဒီမိုကေရစီမွာ အျခားႏုိင္ငံေရး စနစ္မ်ားထက္ သေဘာတရားေရးအရ အသာစီးရသြားသည့္ အျခင္းအရာပင္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး လမ္းညိႇဳးေထာင္ ေခါင္းညိမ့္ လႊတ္ေတာ္ျဖစ္လိမ့္မည့္ဟု ျပည္သူမ်ား ထင္မွတ္ထားခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္မွာ ေမးခြန္းေမးသူက ေမး၊ အဆိုတင္သြင္းသူက တင္သြင္းႏွင့္ အေတာ္ ၿမိဳင္ခဲ့သည္ကို မီဒီယာမ်က္ႏွာစာတြင္ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။ အတုိက္အခံ အနည္းငယ္သာ ရွိခဲ့ေသာလႊတ္ေတာ္သည္ပင္လွ်င္ ထင္မွတ္ထားသည္ထက္ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္သြားႏုိင္လွ်င္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ား အမတ္ေနရာ အမ်ားစုရရွိသြားပါက ပိုၿမိဳင္ပိုသြက္သြားႏုိင္မည္ဟု ခန္႔မွန္၍ ရႏုိင္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ေနာက္ထပ္ပါဝင္လာဦးမည့္ Players မ်ားအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီအားသာခ်က္ကို အသံုးခ်၍ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလမ္းေၾကာင္း ဆီသို႔ ဦးတည္သြားႏုိင္သည္ကို ယံုၾကည္ေစခ်င္ပါသည္။

ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအၿပီးတြင္ ေနာက္ထပ္ အေရးတႀကီးေဆာင္ရြက္ရဦးမည့္ ကိစၥရပ္မွာ စီးပြာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ကမာၻအဆံုးရဲဆံုး ႏုိင္ငံစာရင္းဝင္ ႏုိင္ငံတစ္ခုတြင္ ေနထုိင္ေနရသည့္ ျပည္သူမ်ားအဖို႔ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအား မည္မွ်လိုလားေၾကာင္းကို ေျပာဆို ေနစရာပင္ လိုလိမ့္မည္မထင္ပါ။ စီးပြားေရးဘဝ အဆင္ ေျပမႈသည္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ရွင္သန္ဖို႔အတြက္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္၌ အစိုးရ၏ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေလာက္ ျဖစ္ထြန္းမႈ မရွိခဲ့ေပ။ ယင္းမွာလည္း စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔အတြက္ ႏုိင္ငံေရး ေရခံေျမခံေကာင္းကို ေပၚေဖာ္ေနရသည့္အတြက္ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ ယခုအခါတြင္ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားၾကား ဘံုသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို အရယူႏုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ရာ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ႏုိင္ငံေရးစြန္႔စားရမႈကို အနည္းဆံုးျဖစ္သြားၿပီဟု တြက္ခ်က္၍ ရႏုိင္ပါသည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ ယခု ၂၀၁၂ ခုႏွစ္သည္ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးကို စနစ္တက်တည္ေဆာက္ရေတာ့မည့္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္ပင္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ သဘာဝသံယံဇာတမ်ားေပါမ်ားၿပီး အလြန္ေနထိုင္၍ ေကာင္းသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကမာၻလွည့္ခရီးသည္မ်ား၏ အာ႐ုံကို သိမ္းယူထားႏုိင္ေလာက္ေအာင္ လွလြန္းပါသည္။ သို႔ေသာ္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ကမာၻ႕အလည္တြင္ နာမည္ဆိုးျဖင့္ေက်ာ္ၾကားခဲ့ရသည္။ ယခုအခါတြင္ေတာ့ ထိုတြင္းနက္ႀကီးထဲမွ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ထြက္စျပဳေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို လုိလာသည့္ Stake holders မ်ားအားလံုး အေနျဖင့္ အၿပီးတိုင္႐ုံးထြက္ႏုိင္ရန္ ယခု မဂၤလာရွိေသာ ႏွစ္သစ္မွ စတင္ႀကိဳးပမ္းရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း….။

***************************************************************************************                                                                                 

 

 

 


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၂.၁.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. မဂၤလာရွိေသာ ၂၀၁၂ႏွင့္ က်န္ရွိေနေသးေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

မဂၤလာရွိေသာ ၂၀၁၂ႏွင့္ က်န္ရွိေနေသးေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

ႏွစ္သစ္တစ္ခုသို႔ ကူးေျပာင္းခဲ့ပါၿပီ။ ျပည္သူအမ်ား ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္မွာလည္း တျဖည္းျဖည္း ႐ုပ္လံုးေပၚလာၿပီ ျဖစ္သည္။ ကုန္လြန္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ ၂၀၁၁ ႏွစ္ေဟာင္းသည္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ဆက္တုိက္ျဖစ္ထြန္းခဲ့ေသာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္ပါသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့သြားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ စိတ္အခ်ဥ္ေပါက္သြားခဲ့သည့္လူထုမွာ အစိုးရသစ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကင္းမဲ့သြားေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား တဖန္ရွင္သန္လာခဲ့ ပါသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ား၏ ႏုိင္ငံ့အေရးအေပၚ ပိုမိုလာခဲ့ပါသည္။ ဤသည္ပင္လွ်င္ ဒီမိုကေရစီသစ္ပင္ ရွင္သန္ဖို႔ ေကာင္းမြန္သည့္ မ်ိဳးေစ့မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေရး ျဖစ္ထြန္းေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ ထင္မွတ္မထားေလာက္ေအာင္ပင္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သည့္အတြက္ အေျပာင္းအလဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ Players မ်ား၏ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမ်ားကို လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးဆိုသည္မွာ ညစ္ပတ္သည္ဟုဆိုခဲ့သည့္ အျမင္ထက္ ႏုိင္ငံေရးဆိုသည္မွာ အားလံုးႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ႏုိင္ငံ၏အေရးအရာျဖစ္သည္ဟု ျပည္သူမ်ား ပိုမိုသေဘာေပါက္နားလည္လာသည္မွာလည္း ဒီမုိကေရစီစနစ္ ရွင္သန္ေရးအတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳမည့္ အေျခခံအေတြးအျမင္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ဆိုသည္မွာ လူပုဂၢိဳလ္အေရာင္အေသြးမ်ား ကင္းမဲ့သည့္ ႏုိင္ငံသားအားလံုး၏ စိတ္ကူးေမွ်ာ္မွန္း လူ႔အဖြဲ႕အစည္းသ႑န္ျဖင့္ ျဖစ္တည္ေနေသာ အရာပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းစိတ္ကူးျဖင့္ပင္ ႏုိင္ငံကိုခ်စ္သည့္ အမ်ိဳးသား ေရးစိတ္အေျခခံျဖစ္ထြန္းရသည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံကိုခ်စ္ေသာသူတိုင္းသည္ အေရာင္အေသြးရွိသည့္ လူပုဂၢိဳလ္ကို သစၥာခံျခင္းထက္ ႏုိင္ငံေတာ္ ကိုသာ သစၥာခံၾကသည္။ ယင္းသေဘာတရားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရသစ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူ တစ္ခ်ိဳ႕၏ လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးအကဲျဖတ္ပါက ကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိေနေသးသည္။ မူေျပာင္း၊ လူမေျပာင္းျဖစ္ခဲ့ရေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားတြင္ ယခင္အာဏာပိုင္စနစ္၏ ဆိုးက်ိဳးဟုသတ္မွတ္ရမည့္ အထက္က အမိန္႔မွားမွားမွန္မွန္ နာခံက်င့္သံုးသည့္အက်င့္ဆုိးမွာ ယခုအုပ္ခ်ဳပ္မႈကာလတြင္လည္း စြဲစြဲၿမဲၿမဲစူးဝင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ယင္းစြဲၿမဲစြာ စူးဝင္ေနသည့္ မျပဳျပင္ႏုိင္ေသာ အက်င့္ဆုိးသည္ပင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ေျပာသည့္ ေကာင္းမြန္သည့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျဖစ္လာဖုိ႔ ခဲယဥ္းေနပါဦးမည္။ ျဖတ္သန္းရေတာ့မည့္ ၂၀၁၂ တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား၏ ယင္းလိုအပ္ခ်က္ကို တာဝန္ရွိသူမ်ားအၾကား ညႇိႏႈိင္းအေျဖရွာလိမ့္မည္ဟု အထူးပင္ ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။ သို႔မွသာ ဒီမိုကေရစီ စနစ္၏ အႏွစ္သာရ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ တာဝန္ခံမႈကို ျပည္သူမ်ား ယံုၾကည္သက္ဝင္ေစၿပီး အစိုးရတစ္ရပ္၏ တရားဝင္မႈလည္း ျမင့္မားလာႏုိင္ပါမည္။

အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈအျပင္ ေနာက္ထပ္ ႏုိင္ငံေရး အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားျဖစ္ေသာ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးတို႔သည္လည္း အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈ ပီျပင္ေစမည့္ အသက္သြင္းမႈမွာလည္း ႏုိင္ငံအေရး၏ သိမ္ေမြ႕ေသာအႏုပညာတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈ ရွိျခင္းသည္ပင္လွ်င္ ဒီမိုကေရစီမွာ အျခားႏုိင္ငံေရး စနစ္မ်ားထက္ သေဘာတရားေရးအရ အသာစီးရသြားသည့္ အျခင္းအရာပင္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး လမ္းညိႇဳးေထာင္ ေခါင္းညိမ့္ လႊတ္ေတာ္ျဖစ္လိမ့္မည့္ဟု ျပည္သူမ်ား ထင္မွတ္ထားခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္မွာ ေမးခြန္းေမးသူက ေမး၊ အဆိုတင္သြင္းသူက တင္သြင္းႏွင့္ အေတာ္ ၿမိဳင္ခဲ့သည္ကို မီဒီယာမ်က္ႏွာစာတြင္ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။ အတုိက္အခံ အနည္းငယ္သာ ရွိခဲ့ေသာလႊတ္ေတာ္သည္ပင္လွ်င္ ထင္မွတ္ထားသည္ထက္ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္သြားႏုိင္လွ်င္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ား အမတ္ေနရာ အမ်ားစုရရွိသြားပါက ပိုၿမိဳင္ပိုသြက္သြားႏုိင္မည္ဟု ခန္႔မွန္၍ ရႏုိင္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ေနာက္ထပ္ပါဝင္လာဦးမည့္ Players မ်ားအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီအားသာခ်က္ကို အသံုးခ်၍ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလမ္းေၾကာင္း ဆီသို႔ ဦးတည္သြားႏုိင္သည္ကို ယံုၾကည္ေစခ်င္ပါသည္။

ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအၿပီးတြင္ ေနာက္ထပ္ အေရးတႀကီးေဆာင္ရြက္ရဦးမည့္ ကိစၥရပ္မွာ စီးပြာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ကမာၻအဆံုးရဲဆံုး ႏုိင္ငံစာရင္းဝင္ ႏုိင္ငံတစ္ခုတြင္ ေနထုိင္ေနရသည့္ ျပည္သူမ်ားအဖို႔ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအား မည္မွ်လိုလားေၾကာင္းကို ေျပာဆို ေနစရာပင္ လိုလိမ့္မည္မထင္ပါ။ စီးပြားေရးဘဝ အဆင္ ေျပမႈသည္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ရွင္သန္ဖို႔အတြက္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုပင္ျဖစ