Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011 - (2)
Document yangonchronicle 2011 - (2)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2011 - (2)

၁၇.၁၂.၂ဝ၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း(၂)

  1. သံတမန္ေရးကုိအေလးမထားသည့္တရုတ္ျပည္

(Japan Times သတင္းစာမွ 16 Dec 2012 ရက္စြဲပါ Dipak Basu ေရးသားသည့္ China doesn't respect diplomacy ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. အိႏိၵယႏိုင္ငံကို နားလည္ခြင့္လႊတ္ေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ စိုးရိမ္သံသယမရွိဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာၾကား

(The Asian Age မွ 15 Dec 2012 ရက္စြဲပါ “No misgivings have to make allowances for friends: Su kyi” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

****************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ာ

သံတမန္ေရးကုိအေလးမထားသည့္တရုတ္ျပည္

(Japan Times သတင္းစာမွ 16 Dec 2012 ရက္စြဲပါ Dipak Basu ေရးသားသည့္ China doesn't respect diplomacy ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔ထုတ္ Japan Times သတင္းစာတြင္ "စစ္ေရးခ်ဥ္းကပ္မႈျဖင့္ မေျပလည္ႏုိင္" ဟူသည့္ ေခါင္းႀကီးပုိင္းကုိ ဖတ္လုိက္ရသည္။ တရုတ္ျပည္၏ အင္ပါယာခ်ဲ႕ထြင္မႈအား သံတမန္ေရးနည္းလမ္းျဖင့္ မည္သုိ႔မည္ပုံဟန္႔တားႏုိင္မည္ဟူေသာ အခ်က္ကုိ ကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္ စဥ္းစား၍သလုိျဖစ္ေနသည္။  တရုတ္ေတြသည္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္မွစကာ(ေမာ္စီတုန္းႏွင့္ ခ်န္ေကရွိတ္အပါအဝင္) နယ္နမိတ္တစ္ခုၿပီးတစ္ခု သိမ္းယူခဲ့ၾကသည္။ တိဘက္၊ အေရွ႕ပါကစၥတန္၊ အေရွ႕မြန္ဂုိလီးယား၊  မန္ခ်ဴးရီးယား၊ ေဖာ္မုိဆာတုိ႔ကုိသိမ္းယူၿပီး အိႏၵိယ၊ ဗီယက္နမ္၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ အင္ဒုိနီးရွား၊ ရုရွား၊ ျမန္မာႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔၏ နယ္နိမိတ္တစ္စိတ္တစ္ေဒသမ်ားကုိ ေတာင္းယူသည္။

အကယ္၍ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံက တရုတ္၏ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ အေလွ်ာ့မေပးဘဲတင္းခဲ့သည့္အခါတုိင္း စစ္မက္ဟူသည့္ ရလဒ္ထြက္ေပၚလာသည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားေသာ တရုတ္-အိႏၵိယစစ္ပြဲ၊ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္ တရုတ္-ဆုိဗီယက္ နယ္စပ္ပဋိပကၡႏွင့္ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ တရုတ္-ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲ စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။ ယခုအခါတြင္မူ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ တရုတ္ကမ္းေျခမွ ကီလုိမီတာ ၁၀၀၀ ေက်ာ္အကြာအေဝးတြင္ရွိသည့္ စပရက္တေလကၽြန္းမ်ား၊ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် တရုတ္ျပည္၏ အစိတ္အပုိင္းမျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ ဆန္ကာကူကၽြန္းမ်ားအပါအဝင္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ျပင္တစ္ခုလုံးကုိ ေတာင္းဆုိလ်က္ ရွိသည္။

လက္ရွိအေနအထားမ်ိဳးတြင္ တရုတ္ကုိဟန္႔တားႏုိင္မည့္နည္းလမ္းမွာ စီးပြားေရးႏွင့္ႏုိင္ငံေရးလက္တုံ႔ျပန္မႈသာျဖစ္သည္ဟု ရႈျမင္မိသည္။ အကယ္၍ ဂ်ပန္ကသာ တရုတ္ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားတင္သြင္းမႈကုိ လက္သင့္မခံေတာ့ဘဲ တရုတ္ျပည္တြင္းေကာ္ပုိရိတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိပါ ခြင့္ျပဳခ်က္မေပးဘဲေနမည္ဆုိပါက ေဘဂ်င္းအစုိးရအေနျဖင့္ သေဘာထားေပ်ာ့ေပ်ာင္းလာႏုိင္သည္။ အကယ္၍ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အျခားေသာ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားက ထုိကဲ့သုိ႔ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မႈတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္မည္ဆုိပါက အက်ိဳးဆက္မွာ ထူးထူးျခားျခားႏွင့္ ထိေရာက္မႈရွိေပလိမ့္မည္။

တိဘက္ႏွင့္ အျခားေသာေဒသမ်ားသည္ပင္ လြတ္လပ္မႈျပန္လည္ရရွိလာႏုိင္သည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ သူ႕အေပၚထားရွိေသာ အျခားႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံ၏ ခ်စ္ၾကည္ရင္ႏွီးသည့္ အျပဳအမူမ်ားကုိ အားနည္ခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ တရုတ္ၾသဇာလႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ကုိင္မႈကုိ လက္သင့္ခံမႈအျဖစ္အဓိပၸာယ္ေဖာ္ခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အာဏာရ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ၏ အဆုိပါ ျပႆနာအေပၚ ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္မႈမွာ လြန္စြာ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းလြန္းသည္ျဖစ္ရာ တရုတ္တုိ႔က ရူးႏွမ္းေသာ အျပဳအမူအျဖစ္ပင္ ရႈျမင္ထားဟန္ရွိသည္။ ယခု ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရရွိသြားသည့္ လစ္ဘရယ္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ ရွင္ဇုိအာေဘးမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ အိႏၵိယႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်တုိ႔ႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕မႈကုိ တရုတ္ျပည္ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈဟန္႔တားေရးအျဖစ္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္ရာ ၎သည္သာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအတြက္ မွန္ကန္သင့္ေတာ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္မိပါသည္။

------------------------------------------------------------------------------------------------

အိႏိၵယႏိုင္ငံကို နားလည္ခြင့္လႊတ္ေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ စိုးရိမ္သံသယမရွိဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာၾကား

(The Asian Age မွ 15 Dec 2012 ရက္စြဲပါ “No misgivings have to make allowances for friends: Su kyi” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

အိႏိၵယႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္အစိုးရေဟာင္းတို႔ ထိေတြ႔ဆက္ဆံခဲ့ျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ကိစၥမဟုတ္ေသာ္လည္း သူမက “တခါတရံ လမ္းလဲႊသြားသည့္တိုင္ေအာင္ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ နားလည္ခြင့္လႊတ္ေပးႏိုင္ ေသာေၾကာင့္ ထိုကိစၥအေပၚ စိုးရိမ္သံသယမရွိေၾကာင္း” ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ပထမဆံုး ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးေရာက္ရွိေနသူ အိႏိၵယျပည္ပေရးရာဝန္ႀကီး ဆာလမန္ခါရွစ္ႏွင့္ မိနစ္ေလးဆယ္ၾကာ ေတြ႕ဆံုၿပီးေနာက္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တစ္ခုမွ ေနာက္တစ္ခုသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေနအထားကို အိႏိၵယႏိုင္ငံက အလြန္လက္ေတြ႕က်ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ စစ္ေဆးသံုးသပ္ေပးေစလိုေၾကာင္း” ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မွန္ကန္စြာစီစဥ္တက်ျဖစ္ေပၚေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးစိုးရိမ္မႈကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “အျမန္ႏႈန္းတစ္ခုထဲသာမက ပါဘူး၊ အရာရာအားလံုးပါပဲ” ဟုရွင္းလင္းသည္။

ယင္းသို႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈက႑ရွိ အေျခခံလူမႈကိစၥရပ္မ်ား ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္ေနျခင္းကိုလည္း ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္ဟုလည္း သိရွိရသည္။

အိႏိၵယႏိုင္ငံအေပၚ သံသယက်န္ရွိေနေသးသလားဟု ေမးျမန္းေသာအခါ သူမက “မိတ္ေဆြအေပါင္း အသင္းဆက္ဆံေရးမွာ တခါတရံ သူက လမ္းမွားတတ္သလို တစ္ခါတစ္ေလ ကိုယ္က လမ္းလဲြတက္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီအေပၚမွာ ခံစားေနစရာအေၾကာင္းမရွိပါဘူး” ဟု ေျဖၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာလက အိႏိၵယခရီးစဥ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အခက္ခဲဆံုးကာလမ်ားတြင္ အိႏိၵယႏိုင္ငံက ပစ္ခြာသြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိေၾကာင္း၊ ယခု အသြင္ေျပာင္းေနခ်ိန္တြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ကူညီရပ္တည္ေပးလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း” ေျပာၾကားခဲ့သည္။

*****************************************************************************************


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

yangonchronicle 2011- (1)
Document yangonchronicle 2011- (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2011- (1)

 

၁၇.၁၂.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ဦးသိန္းစိန္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ရခိုင္ျပည္နယ္သို႕ ေစလႊတ္သင့္

(16 December 2012 ရက္စြဲပါ Bangkok Post မွ Thein Sein should send Suu Kyi to Rakhine ကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

  1. ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အိႏၵိယစစ္တပ္ပုိင္ ဆြီဒင္လက္နက္ေတြ႕ရွိျခင္းကုိ ေဒလီစစ္ေဆး

(AFP News မွ ၁၆ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၂ ရက္စြဲပါ “Delhi probing presence of Swedish arms in Myanmar” သတင္းကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္။)

  1. ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ထားဝယ္သို႔သြား ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးသမားမ်ားက ကန္႔ကြက္

(Bangkok Post မွ 17 Dec 2012 ရက္စြဲပါ “PM in Myanmar for Dawei meet” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. အိႏိၵယကျမန္မာကို စည္း႐ံုးရန္ဘာသာေရးဒစ္ပလိုေမစီ က်င့္သံုး

(The Gulf Today မွ 16 Dec 2012 ရက္စြဲပါ “Khurshid adopts religious diplomacy to woo Myanmar ” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

***************************************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ဦးသိန္းစိန္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ရခိုင္ျပည္နယ္သို႕ ေစလႊတ္သင့္

(16 December 2012 ရက္စြဲပါ Bangkok Post မွ Thein Sein should send Suu Kyi to Rakhine ကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို အေျပာင္းအလဲသို႕ဆြဲေခၚရာတြင္ ေခတ္သစ္သမိုင္း၌ သူမတူေအာင္ရွိေလသည္။ သူသည္ အခက္အခဲၾကားမွ ဇြဲရွိရွိျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမွတဆင့္ သူ၏ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ရည္မွန္းခ်က္အား အခ်ိန္၊ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈႏွင့္ စုစည္းညီညြတ္မႈမ်ားရွိပါက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အမွန္တရားဆိုသည္မွာ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း နားလည္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျပႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ယခုျဖစ္ပ်က္မႈမ်ားသည္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးတြင္ ၎အႏိုင္ရခဲ့ၿပီး မွန္ကန္ေၾကာင္းကို သက္ေသျပႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

မ်ားမၾကာမီအခ်ိန္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအးတိေအးစက္တုန္႕ျပန္မႈေၾကာင့္ ေဝဖန္မႈကို ခံခဲ့ရသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံမဲ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုန္႕ျပန္မႈမရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အမ်ား၏ေလးစားခံရမႈတို႕သည္ အဆိုပါပဋိပကၡအတြက္ အေရးပါၿပီး အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိႏိုင္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ အခ်ိန္အေတာ္လြန္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အကယ္၍သာသူ႕သေဘာဆႏၵအတိုင္း ဝင္ေရာက္လာမႈမရွိပါက သမၼတဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဆြဲေခၚထည့္သြင္းရန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ရခိုင္ျပည္နယ္သို႕ အျမန္ဆံုးေစလႊတ္ၿပီး ႐ိုဟင္ဂ်ာကိစၥ ေရရွည္အေျဖရွာေရးတြင္ ဦးေဆာင္က႑၌ လူသိရွင္ၾကား ေၾကညာ၍ ခန္႕အပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ရွိေနၿပီဟုဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အေျခအေနမွာ ယခင္အတိုင္းဆိုးရြားဆဲျဖစ္ၿပီး ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ခက္ခဲေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ မၾကာခင္က ထပ္မံျဖစ္ပြားေသာ ျပင္းထန္သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ လူသားခ်င္း စာနာေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ပိုမိုလႊမ္းမိုးလာျပီး ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚလူမ်ိဳးေရးခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕လာပါသည္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားက ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ မည္သည့္အခြင့္အေရးမွ် မရေစလိုသည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ျပဳခဲ့ပါသည္။ အစိုးရသည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား ခံစားေနရမႈမ်ားကို သိပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ အေျခအေနမ်ားသည္ အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းသို႕ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ေရးမ်ားတြင္ မ်ားစြာေႏွာင့္ေႏွးေစပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ကိစၥမွာ ဇြန္လႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလက ျဖစ္ခဲ့သကဲ့သို႕ အခ်ိန္မေရြး ထ၍ ေပါက္ကြဲႏိုင္ပါေသးသည္။ အကယ္၍မ်ား ထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့ပါက ဒီမိုကေရစီလုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးတစ္ခုလံုး လမ္းေခ်ာ္သြားႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပံုရိပ္ ပ်က္ယြင္းသြား ႏိုင္ပါသည္။

စာေရးသူသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႕ စက္တင္ဘာလက သြားေရာက္ခဲ့ရာ ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာမ်ားေရာ၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာမူဆလင္မ်ားကပါ ေဒါသျဖစ္မႈႏွင့္ ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ားျမင့္တက္၍ ေျပာျပၾကသည္မ်ားကို ၾကားသိခဲ့ရသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ သဘာဝသယံဇာတေပါေသာ္လည္း ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ ဒုတိယအဆင္းရဲဆံုးျပည္နယ္ျဖစ္ပါသည္။ ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာမ်ားက ဗဟိုအစိုးရသည္ ၎တို႕ကို လ်စ္လ်ဴရႈထားၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံသည္ဟု ခံစားေနၾကရပါသည္။ ဇြန္လက ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ႏွစ္ဖက္စလံုးက ပါဝင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားမွာ ေသဆံုးျခင္း၊ ဒဏ္ရာရျခင္းႏွင့္ ဖ်က္ဆီးခံ ရျခင္းမ်ား ပို၍ခံစားၾကရပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တုိဘာလ အျဖစ္အပ်က္တြင္မူ ႐ိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ ကမန္မူဆလင္မ်ားမွာ ပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္ျခင္း ခံရပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္၏အေျခအေနမွာ အခ်ိန္မေရြးထ၍ေပါက္ကြဲႏိုင္ေသာ အေျခအေနတြင္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လူသိရွင္ၾကားေျပာၾကားခဲ့ရာတြင္ ၎အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ကိစၥတြင္ မၾကာခင္ကဖြဲ႕စည္းေသာ အမ်ိဳးသားစံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္အပါအဝင္ အစိုးရ၏ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို အားနည္းသြားေအာင္မလုပ္လိုေၾကာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းတြင္ အာဏာအကန္႕အသတ္ႏွင့္သာ ရွိျခင္းေၾကာင့္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈရွိပါသည္။ သူ႕အေနျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံလာရေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလာ သည့္အေျခအေနမ်ားမွာ အခ်ိန္မေရြးေနာက္ျပန္လွည့္ သြားႏိုင္ပါသည္။ ထိုအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ဦးစြာစတင္၍ ေရႊ႕ရမည့္သူမွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

အကယ္၍ သမၼတႀကီးသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျပန္လည္စည္းလံုးညီညြတ္ေရး၊ အကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္ အကူအညီေပးေရးအတြက္ ႐ိုးသားစြာ ဆႏၵရွိခဲ့ပါက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ထိုေဒသသို႕ေစလႊတ္ျခင္းထက္ ပိုေကာင္းေသာလုပ္ေဆာင္မႈ ရွိလိမ့္မည္မထင္ေပ။ ထိုသို႕ေသာလုပ္ေဆာင္မႈ သည္ ဦးသိန္းစိန္အတြက္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ရင့္က်က္မႈကို သ႐ုပ္ျပသကဲ့သို႕ျဖစ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အားလည္း အေရးႀကီးေသာ ပဋိပကၡတြင္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း ႏိုင္မည့္အခြင့္အလမ္း ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါမည္။ ထိုသို႕လုပ္ေဆာင္ပါက အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္လာႏိုင္သည္မွာ ရခိုင္ေဒသကို ေရရွည္ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး စဥ္ဆက္မျပတ္လွပေသာအနာဂတ္လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ရွိေနေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

(စာေရးသူ Melanie Teff သည္ Refugees International မွ senior advocate တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ ၎အဖြဲ႕သည္ အျမတ္မယူေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး ကမာၻတစ္ဝွမ္း အိုးမဲ့အိမ္မဲ့မ်ား၊ ႏိုင္ငံမဲ့မ်ား ရပ္စဲသြားေရးလုပ္ေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္ပါသည္။ ကုလသမဂၢေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားအစိုးရမ်ားထံမွ လည္းေကာင္း ရန္ပံုေငြရယူျခင္းမရွိပါ။ သူသည္ ‘Rohingya in Burma: Spotlight on Current Crisis offers opportunity for progress’ အစီရင္ခံစာပူးတြဲေရးသားသူ ျဖစ္ပါသည္။)

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အိႏၵိယစစ္တပ္ပုိင္ ဆြီဒင္လက္နက္ေတြ႕ရွိျခင္းကုိ ေဒလီစစ္ေဆး

(AFP News မွ ၁၆ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၂ ရက္စြဲပါ “Delhi probing presence of Swedish arms in Myanmar” သတင္းကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္။)

အိႏၵိယစစ္တပ္က ၄င္းတုိ႕၏ဂုိေဒါင္မွ လက္နက္မ်ားကုိ ျမန္မာတပ္မေတာ္အစုိးရအပါအဝင္ မည့္သည့္ႏုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္ကုိမွ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ျခင္း မရွိေႀကာင္း ျငင္းဆုိလိုက္ပါသည္။ အိႏၵိယစစ္တပ္သည္ ၄င္း၏လက္နက္တိုက္မွ M-3 ကားလ္ဂတ္စတက္ တင့္ဖ်က္လက္နက္ကုိ ျမန္မာစစ္တပ္၏ လက္ဝယ္္ ေတြ႕ရွိခဲ့ျပီးေနာက္ပုိင္း ထုေခ်ရွင္းလင္းရန္ဖိအားေပးခံေနရသည္။

ျမန္မာတပ္မေတာ္အစုိးရ အေပၚခ်မွတ္ထားေသာ လက္နက္ေရာင္းဝယ္မႈတားျမစ္ခ်က္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္ရာေရာက္သည့္ အျငင္းပြားဖြယ္ ေတြ႕ရွိမႈႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ထုေခ်ရွင္းလင္းရန္ ဆြီဒင္အစုိးရက အိႏၵိယအစုုိးရကို ယခုသတင္းပတ္အေစာပုိင္းတြင္ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ ကားလ္ဂက္စတင္ တင့္ကားပစ္ရုိင္ဖယ္ကုိ ဆြီဒင္နာမည္ႀကီးလက္နက္ကုမၼဏီ Saab က ထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

အိႏၵိယစစ္တပ္သုိ႕ ေရာင္းခ်ေပးထားေသာထုတ္လုပ္မႈအမွတ္စဥ္ပါ ဆြီဒင္လက္နက္ ျမန္မာစစ္တပ္လက္ထဲသုိ႕ေရာက္ရွိသြားပုံကုိ Times of India က ေမးျမန္းေသာအခါအႀကီးတန္းစစ္တပ္တာဝန္ရွိသူက “အိႏၵိယစစ္တပ္သည္ မည္သည့္ႏုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္ကုိမွလက္နက္ေရာင္းခ်ျခင္းမရွိေႀကာင္း၊ ဤကိစၥကုိ စစ္ဆင္ေရးညႊန္ႀကားေရးမႈးက စစ္ေဆးေနေႀကာင္း” ရွင္းလင္းေျဖႀကားသည္။

ဆြီဒင္ႏုိင္ငံလက္နက္မျပန္႕ပြားေရး၊ ပုိ႕ကုန္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးေအဂ်င္စီက အိႏၵိယထံမွရွင္းလင္းခ်က္ကုိ ေတာင္းဆုိထားသည္ဟု ႀကာသာပေတး ေန႕တြင္ ဆြီဒင္ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးအီဝါေဂ်ာ္လင္းက ဆြီဒင္ပါလီမန္သုိ႕ေျပာႀကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမီဳ႕သုိ႕ေရာက္ရွိေနေသာ အိႏၵိယျပည္ပေရးရာဝန္ႀကီး ဆာလမန္ခါရွစ္က “လက္နက္ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်တဲ့စီးပြားေရးမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ မပါဝင္ဘူးဆုိတာကေတာ့ ရွင္းေနျပီးသားပါ။ ဒီကိစၥဘယ္လိုျဖစ္သြားသလဲဆုိတာကုိေဖာ္ထုတ္ဖုိ႕ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ႀကိဳးစားသြားမွာပါ။ ဒါဟာလက္နက္ တစ္ခုတည္းပါ။ ဟုတ္တယ္မုိ႕လား။ သိပ္ႀကီးလြန္းတဲ့ကမၻာႀကီးမွာ လက္နက္ေလးတစ္လက္ေလာက္ကုိေတြ႕ရတဲ့ကိစၥပါ” ဟု သတင္းေထာက္ မ်ားကုိ ေျပာႀကားခဲ့သည္။

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ထိုင္Ɵ