Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၂၁.၁၁.၂၀၁၁

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ၂၀၁၀ ပြိဳင့္အလြန္ ဒီမိုကေရစီတိုက္ေဇးရွင္း

*****************************************************************************

ေဆာင္းပါးက႑

၂၀၁၀ ပြိဳင့္အလြန္ ဒီမိုကေရစီတိုက္ေဇးရွင္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံအရပ္သားတစ္ပိုင္းအစိုးရသည္ ယေန႔အခ်ိန္၌ ႏုိင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာတြင္ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ စိန္ေခၚေနသည့္ အရာမွာ တရားဝင္မႈ အက်ဥ္းအက်ပ္(Legitimacy Dilemma) ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ အေတြ႕အႀကံဳမ်ိဳးကို အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းသည့္ ႏုိင္ငံတိုင္းတြင္ေတြ႕ႀကံဳေနရၿမဲျဖစ္ပါသည္။ အာဏာရွင္စနစ္က်င့္သံုးေနေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုသည္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပေပးသည္ဆိုကတည္းကိုက ႏိုင္ငံေရးအရ တစ္စံုတစ္ရာေျဖေလွ်ာ့မႈျပဳလိုက္သည့္ သေဘာပင္ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံတကာတြင္ တရားမဝင္ခဲ့

ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ အတိုက္အခံလုပ္လာသည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွာ ေရြးေကာက္ပြဲစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို မူအရ သေဘာမတူ၍ တစ္နည္း လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ႏုိင္မည္မထင္၍ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ျခင္း မျပဳခဲ့ေပ။ အရည္အတြက္ နည္းပါးေသာ ဒီမိုကေရစီမိတ္ဖက္ပါတီမ်ားသာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အင္အား အႀကီးမားဆံုးႏွင့္ ယခင္ အာဏာရွင္စနစ္မွ ေမြးထုတ္ပံုသြင္းလိုက္သည့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွာ အင္အားအႀကီးမားဆံုးျဖစ္သည္။

ယင္းႏွင့္ အင္အားျခင္းယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္သည့္ ပါတီဟူ၍ ယခင္ ျမန္မာဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီတစ္ျဖစ္လဲ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး ပါတီသာရွိပါသည္။ သို႔တိုင္ေအာင္ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီမွာ ျပည္သူမ်ားအား ပါတီ၏ ရပ္တည္ခ်က္ကို ျပည့္ျပည့္ဝဝထုတ္ေဖာ္မဲဆြယ္ စည္း႐ုံးႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ ဤသို႔ေသာအရပ္ရပ္ အေျခအေနေအာက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီသည္သာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ေရာ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ပါ အမတ္ေနရာအမ်ားစု ရရွိခဲ့သည့္ ရလဒ္မ်ိဳး ေပၚထြက္လာရေလသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲသည္လည္း တရားမွ်တမႈမရွိဟု ႏုိင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာတြင္ ေဝဖန္ခံခဲ့ရပါသည္။ သို႔ႏွင့္ စနစ္တစ္ခုသို႔ အသြင္အျပင္အရေျပာင္းလဲသြားၿပီး ယင္းစနစ္မွ ေပၚထြန္းလာသည့္ အရပ္သားတစ္ပိုင္း အစိုးရမွာလည္း ယခင္အစိုးရ၏ အာဏာရွင္ဆန္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚရေသာတရားမဝင္မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈမရွိသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚရေသာတရားမဝင္ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကိုထမ္းရြက္ခဲ့ရသည္။

အေျပာင္းအလဲမ်ားသြက္လက္

လြန္ခဲ့ေသာတစ္ႏွစ္ခန္႔က ျပည္သူမ်ားမွာ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးကို ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕လိုက္ရသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွာကုန္ဆံုးသြားသလိုပင္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားမွာ ထင္မွတ္ထားသည္ထက္ ပိုျမန္ပိုသြက္သလိုရွိခဲ့ေလရာ ျပည္သူမ်ားမွာ အေျပာင္းအလဲမ်ားအေပၚ အိမ္မက္သဖြယ္လိုျဖစ္ေနရသည္။ အမွန္စင္စစ္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မက်င့္သံုးခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့သည့္အတြက္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းတြင္ေရာ၊ ျပည္သူမ်ားတြင္ေရာ ဒီမိုကေရစီ အေတြ႕အႀကံဳ (Democracy memory) မရွိခဲ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းအဆုိႏွင့္ အေမးလြဲေခ်ာ္၍ ေမးျခင္းမ်ိဳး၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးအပ္ထားသည့္အတိုင္း ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေမးရမည့္ေမးခြန္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးျမန္းျခင္းမ်ိဳး၊ အဆုိပါ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကုိ အရပ္ရပ္ေသာ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ား သေဘာေပါက္နားလည္မႈ မရုွိျခင္းမ်ိဳး (ဥပမာတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးအခြန္ကိစၥ) ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။  သို႔ေသာ္ မည္သုိ႔ပင္ အမွားမ်ား၊ အလြဲမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ ေနရသည္ျဖစ္ေစ လုပ္ရင္းႏွင့္သင္မည္ဆိုေသာ (Learning by doing) စိတ္အခံမ်ားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ ကို အသက္ဝင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။လႊတ္ေတာ္သို႔ လာေရာက္ေလ့လာၾကေသာ ႏုိင္ငံတကာမွ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လႊတ္ေတာ္မွာ တကယ္အလုပ္လုပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီအရိပ္အေယာင္မ်ား သန္းလ်က္ရွိေနၿပီဟူေသာ ေကာက္ခ်က္ခ်မႈမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ အလားအလာေကာင္းမ်ား ရွိေနၿပီဟုသံုးသပ္၍ ရႏုိင္သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္မွလည္း အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေနျပည္ေတာ္ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ စီးပြားေရး ဖိုရမ္သို႔ တက္ေရာက္ပါရန္ တေလးတစား ဖိတ္ၾကားခဲ့သည့္အျပင္ ယင္းမွာသမၼတအိမ္ ေတာ္၌ ေတြ႕ဆံုစကားေျပာေစျခင္းျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအေပၚ ယံုၾကည္မႈမွာလည္းပို၍ တုိးလာေစခဲ့ ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ႏုိင္ငံတကာမွ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေတာင္းဆိုေနသည့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးေရးကိုလည္း ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာမွ သံသယကင္းစ ျပဳလာၿပီျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ဆိုရလွ်င္မူ လက္ရွိအစိုးရမွာအထက္တြင္ ဆိုခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝုိင္းတြင္ တရားမဝင္မႈကို တရားဝင္မႈရွိလာေအာင္ မွန္ကန္မႈရွိသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျမန္ျမန္ထက္ထက္ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

လက္ေတြ႕က်သည့္ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လည္း သူမလြတ္ေျမာက္ခါစက ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းသစ္ကို မသိေသးသည့္အားေလွ်ာ္စြာ မည္သည္မွ ေရေရရာရာ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းမ်ိဳးမရွိခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္ လြတ္လပ္ေရး ဖခင္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သမီးျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ သူမ၏ ဖခင္အတိုင္းလက္ေတြ႕က်သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ိဳးကို စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္လာႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည့္အခါ ျမန္မာႏုိင္ငံေရးအလားအလာေကာင္းမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနေတာ့မည္ဟု သံုးသပ္မိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ လက္ရွိအစိုးရမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေပၚထားရွိေသာေလးစားမႈမွာ သူမအဖို႔ တုိင္းျပည္ေကာင္းစားေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ အခြင့္အေရးေကာင္း ျဖစ္သည္ဟု သေဘာထားမ်ိဳးရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံတကာမွ ေလးစားယံုၾကည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကို လက္ရွိအစိုးရမွ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔ရန္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရမည့္ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ သေဘာထားရွိျခင္းမွာလည္း အစိုးရတစ္ရပ္၏ တရားဝင္မႈကို ျမင့္မားလာေစပါသည္။ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲမဝင္ခဲ့သည့္အတြက္ ဒီမုိကေရစီစနစ္သစ္၏ ပင္မေရစီးေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ခဲ့ႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မကုန္ေသးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ျပည္ပႏုိင္ငံေရးတြင္ ၾသဇာရွိေနဦးမည္သာျဖစ္သည္။ အမွန္စင္စစ္ ပင္မေရစီးေၾကာင္းႏုိင္ငံေရးျဖစ္ေသာ လႊတ္ေတာ္ႏုိင္ငံေရးတြင္ျဖစ္ေစ၊ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပႏုိင္ငံေရးတြင္ျဖစ္ေစ အဓိက အေရးႀကီးသည္မွာကား တည္ဆဲဥပေဒေဘာင္အတြင္းရွိေနဖို႔ပင္ျဖစ္သည္။ အစိုးရႏွင့္ တပ္မွလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ တရားဝင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းလာေစခ်င္ေသာေၾကာင့္ ယခင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမွတ္ပံုတင္ဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးခဲ့ပါသည္။ လက္ေတြ႕က်စြာပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွလည္း တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ခြဲမ်ား၏ သေဘာဆႏၵကို ရယူၿပီးယင္းတို႔၏ သေဘာတူညီမႈမ်ားျဖင့္  ပါတီမွတ္ပံုတင္ရန္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ယံုၾကည္စျပဳလာၾကၿပီ

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈရွိစျပဳလာၿပီျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ႏွင့္ အီးယူအပါအဝင္ အာဆီယံေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားမွလည္း သံသမန္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေပၚ အျပည့္အဝမဟုတ္ေစကာမူ အထုိက္အသင့္ အားရေက်နပ္မႈရွိေၾကာင္း ျပသလာခဲ့သည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ အာဆီယံဥကၠ႒ေနရာကို ျမန္မာႏုိင္ငံအား ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားက လုိလိုလားလားေပးအပ္ခဲ့ေလသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ၂၀၀၆ခုႏွစ္ ကတည္းက အာဆီယံဥကၠ႒ျဖစ္လာရန္ ရွိေသာ္လည္းအေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ ဟန္႔တားကန္႔ကြတ္ျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္မလာခဲ့ေပ။ ယခုအခါတြင္ေတာ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွာလည္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီအမည္ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲလည္းဝင္ အာဆီယံဥကၠ႒လည္း ျဖစ္ဆိုျခင္းေၾကာင့္ သားေရႊအိုးထမ္းလာသည့္ ကိစၥရပ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအာဆီယံဥကၠ႒ ျဖစ္ၿပီး နာရီပိုင္းအတြင္း၌ပင္ အေမရိကန္သမၼတအိုဘားမားမွ ၎၏ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဟီလာရီကလင္တန္ကို ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေစလႊတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ အာဆီယံဥကၠ႒တာဝန္မွာ ႀကီးေလးသည္ႏွင့္အညီ စိန္ေခၚမႈမ်ားလည္းရွိျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံအတြင္း ႏုိင္ငံေရးအရညီညြတ္မႈရွိရန္ အထူးလိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ယခု ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္လာသည့္ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ဘံုတူညီခ်က္ရွိေသာ (Common ground) ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူအျမင္ ရွိလာႏုိင္သည့္လမ္းေၾကာင္းမ်ိဳး လမ္းျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးရွိလာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ လက္ရွိႏုိင္ငံေရးအေျခအေနသည္ သူႏုိင္ ကိုယ္ႏုိင္အျခအေနမ်ိဳး(Win-Win Situation) တြင္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ ႏုိင္ငံေရးသေဘာတူညီမႈမ်ား၏ ရလဒ္ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေရရွည္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ အရာမ်ားကိုအစိုးရတြင္ေရာ၊ အာဏရပါတီႀကီးတြင္ေရာ၊ ဒီမိုကေရစီမဟာမိတ္ပါတီမ်ားႏွင့္ ေပၚထြန္းလာေတာ့မည္ျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီတြင္ေရာ၊ အရပ္ဖက္ ပညာရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ေရာ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုပံုေဖာ္မည့္ အဂၢမဟာဗ်ဴဟာ (Grand strategy) ေရးဆြဲထားရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း………….။

*****************************************************************************


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၂၁.၁၁.၂၀၁၁

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. ထိုင္းေရႀကီးမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုလာႏိုင္
  2. ျမန္မာ- လာအို ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတား ကန္ေဒၚလာ ၂၆ သန္းကုန္က်မည္
  3. မေလးရွား ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကုမၸဏီမ်ား ျမန္မာသို႔ လာေရာက္ေဆြးေႏြးမည္

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဘန္ကီမြန္းတို႕ ေတြ႕ဆံု
  2. ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ျမန္မာသတင္းမီဒီယာသမားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

*****************************************************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

ထိုင္းေရႀကီးမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုလာႏိုင္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္း ေရလႊမ္းမိုးမ်ားေၾကာင့္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔သာ ပိုမိုဝင္ေရာက္လာႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းရွိ စီးပြားေရးပညာရွင္အခ်ိဳ႕က သံုးသပ္ခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး အစိုးရသစ္လက္ထက္မွ စတင္၍ ေျပာင္းလဲလာသည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တရွိန္ထိုးဝင္ေရာက္လာခဲ့သည့္အျပင္ (၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေဝး၌ ျမန္မာႏိုင္ငံအား အာဆီယံအလွည့္က် ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္ အတြက္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွာ ပိုမို ဝင္ေရာက္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရလႊမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းသြားသည့္အတြက္ ၎ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုဝင္ေရာက္လာေတာ့မည္ဆိုသည့္ သတင္းမ်ားေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း၌ အိမ္ျခံေျမ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာလည္း အဆမတန္ တက္ရိပ္ျပသြားခဲ့ေၾကာင္း အိမ္ျခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းတစ္ခုမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုဝင္ေရာက္လာပါက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား၊ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးပြားလာႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

YC

*****************************************************************************

ျမန္မာ- လာအို ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတား ကန္ေဒၚလာ ၂၆ သန္းကုန္က်မည္

ျမန္မာ- လာအို ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတား တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါစီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၆ သန္း ကုန္က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ က်ိဳင္းလတ္ေဒသႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံ လိြဳင္နမ့္သာျပည္နယ္သို႔ ျဖတ္ေက်ာ္တည္ေဆာက္မည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ အဆိုပါစီမံကိန္းအတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံတာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔က ေဆြးေႏြးၿပီး အစည္းအေဝး မွတ္တမ္းတင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံတို႔သည္ ေလာေလာဆယ္တြင္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာအဆင့္သို႔ မေရာက္ေသးဘဲ အစည္းအေဝး မွတ္တမ္းတင္သည့္ အဆင့္သို႔သာ ေရာက္ရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

“အခုကေတာ့ MoU အဆင့္မေရာက္ေသးပါဘူး၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံတာဝန္ရွိသူေတြ စည္းေဝးၿပီး ဆံုးျဖတ္ မွတ္တမ္းတင္ထားတဲ့ အဆင့္ေပါ့။ MoM အဆင့္ပဲ ရွိေသးတယ္။ လ်ာထားတာကေတာ့ တံတားက စုစုေပါင္းအရွည္မီတာ ၆၀၀ ေက်ာ္မယ္။ က်ိဳင္းလတ္ကေန လာအိုႏိုင္ငံ လိြဳင္နမ့္သာျပည္နယ္ကို ဆက္သြယ္ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၆ သန္းကုန္က်မယ္ဆိုတာပါ။ ျမန္မာဖက္က ၁၃ သန္း၊ လာအိုဖက္က ၁၃ သန္းလို႔ ကနဦး သတ္မွတ္ထားေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္း အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးရမယ့္ အပိုင္းေတြ အမ်ားႀကီးက်န္ေသးလို႔ ေစာေစာကတံတားအရွည္နဲ႔ ကုန္က်ေငြကို ႏွစ္ႏိုင္ငံ စိုက္ထည့္မႈ အပိုင္းေတြကေတာ့ ေျပာင္းခ်င္ေျပာင္းႏိုင္ေသးတယ္။ ေလာေလာဆယ္လ်ာထားခ်က္အေနနဲ႔ ေျပာျပတာပါ” ဟု ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ- လာအို ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားစီမံကိန္းအား ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ယူေဆာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

Ref: Weekly Eleven

*****************************************************************************

မေလးရွား ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကုမၸဏီမ်ား ျမန္မာသို႔ လာေရာက္ေဆြးေႏြးမည္

ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕က႑တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ မေလးရွားႏိုင္ငံမွ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိသည့္ ကုမၸဏီ ၁၉ ခုေက်ာ္တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရွိရသည္။

“ မေလးရွားကုမၸဏီေတြ လာၿပီး Oil and Gas က႑ေတြမွာ ျမႇဳပ္ႏွံဖို႔အတြက္ ေဆြးေႏြးမွာ၊ ဒီက႑နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လုပ္ငန္းအခြင့္အလမ္းေတြအေၾကာင္းကို ျမန္မာဘက္ကရွင္းျပၿပီး သူတို႔အေနနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ ေသခ်ာၿပီဆိုရင္ သူတို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ။ လုပ္ငန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔ ဦးစားေပး ေဆြးေႏြးသြားမွာပါ” ဟု UMFCCI မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားေၾကာင္းသိရသည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏမွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၇၅ သန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ က႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္အတြက္ ျမန္မာႏွင့္ မေလးရွားႏွစ္ႏိုင္ငံ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ႏိုဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: Weekly Eleven

*****************************************************************************

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဘန္ကီမြန္းတို႔ေတြ႕ဆံု

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းတို႕သည္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔က အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ဘာလီကၽြန္းရွိ Nikko Hotel တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ေတြ႕ဆံုမႈတြင္ ျမန္မာႏွင့္ ကုလသမဂၢအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အဆင္ေျပသည့္ ေန႔ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ကုလအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ သြားေရာက္မည့္ ကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

“ျမန္မာႏွင့္ ကုလသမဂၢ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက