Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

၁၇.၂.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း(၃)

  1. ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ မေရရာေသးေသာမွ်ေျခ

(Asia Times On Line မွ 16 February 2012 ရက္စဲြပါ Larry Japan ၏ Precarious balance for Myanmar reform ကုိ ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

**************************************************************************

ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ မေရရာေသးေသာမွ်ေျခ

(Asia Times On Line မွ 16 February 2012 ရက္စဲြပါ Larry Japan ၏ Precarious balance for Myanmar reform ကုိ ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ အနာဂတ္သည္ သေဘာထားထင္းမာသူမ်ားႏွင့္ လစ္ဘရယ္သမားမ်ားၾကား ပုိမုိ ျပင္းထန္လာေသာ အာဏာလြန္လြန္ဆဲြမႈမ်ားၾကားတြင္ ေမးခြန္းေမးစရာျဖစ္လာခဲ့သည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လကၡဏာအခ်ဳိ႕သည္ အားတက္ဖြယ္ရွိၿပီး၊ ႏုိင္ငံတကာက သမၼတဦးသိန္းစိန္အေပၚ ေကာင္းမြန္ေသာ အျမင္မ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ အခ်ိန္မေရြး ပ်က္ယြင္း သြားႏုိင္သည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ယခုခ်ိန္အထိ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ေကာင္းမြန္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားသည္ လက္ေတြ႕က်ေသာ ေျပာင္းလဲမႈ အနည္းငယ္သာ လုပ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးျခင္းႏွင့္ လာမည့္ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အတုိက္အခံ NLD အားပါဝင္ခြင့္ျပဳျခင္း အပါအဝင္ယခုရရွိထားေသာ ႏုိင္ငံေရးအရ တုိးတက္ မႈမ်ားသည္ အခ်ိန္မေရြး ေနာက္ျပန္လွည့္သြားႏုိင္ေၾကာင္း စုိးရိမ္မႈမ်ားတုိးပြားလ်က္ရွိသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ၎၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္မ်ားကုိေထာက္ခံေသာ လစ္ဘရယ္ ျဖစ္ေသာ ဝန္ႀကီးမ်ားကုိ ဒုသမၼတဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးဦးေဆာင္ေသာ သေဘာထား တင္းမာသူမ်ားႏွင့္ ဒီမုိကေရစီေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ေထာက္ခံသည္ဟု လူသိရွင္ၾကားေၾကညာထားေသာ္လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကုိ ေႏွာင့္ေႏွးေအာင္ ျပဳလုပ္ေနေသာ ဝန္ႀကီးအခ်ဳိ႕၏ ဖိအားေပးမႈမ်ားက ေႏွာက္ယွက္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

သံုးသပ္သူမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ယခုေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ျဖစ္သေလာ (သုိ႔မဟုတ္)အရပ္သားအစုိးရပံုျဖင့္ စစ္တပ္ၾသဇာ လႊမ္းမုိးေရးကုိသာ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနသေလာ ဆုိသည္ကုိ ဝိဝါဒကဲြလ်က္ရွိသည္။ ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယခုအခ်ိန္အထိ ဦးသိန္းစိန္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ ေထာက္ခံလ်က္ရွိေသာ္လည္း သူမႏွင့္ နီးစပ္ေသာ သတင္းမ်ားအရ သူမသည္ သတိႀကီးစြာ ထားလ်က္ ရွိသည္ဟု သိရွိရသည္။ ဥေရာပသမဂၢေရာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကပါ ဧၿပီလၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တျခင္း အပါအဝင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ ပုိမုိတုိးတက္မႈမ်ားရွိပါက ၎တုိ႔၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အေရးယူမႈမ်ားကုိ ႐ုတ္သိမ္းမည္ဟု ေျပာခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားသည္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးသမားမ်ားကေသာ္လည္း၊ သေဘာထားတင္းမာသူမ်ားကေသာ္ လည္းေကာင္း အနာဂတ္ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားတြင္ ၾသဇာလႊမ္းမုိးလိမ့္မည္ ဆုိသည္ကုိ ျပဆုိမည္ျဖစ္သည္။

အစုိးရအဖဲြ႕အတြင္း လူတစ္ဦး၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ လက္ရွိဝန္ႀကီးမ်ား၏ ၂၀% သည္ လစ္ဘရယ္ မ်ားျဖစ္ၿပီး၊ အျခား ၂၀% သည္ သေဘာထား တင္းမာသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ က်န္ ၆၀% မွာ ၿခံစည္း႐ုိးခြထုိင္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းသည္။

အခ်ဳိ႕ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားကမူ အစုိးရအဖဲြ႕အတြင္း မည္သုိ႔ကဲြျပားေနေစကာမူ ၎တုိ႔သည္ စစ္တပ္မွ လာသူမ်ားျဖစ္၍ စစ္အစုိးရက အေသအခ်ာ စီမံထားျခင္းျဖစ္႐ုံမက စစ္အစုိးရ၏ သဘာဝမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု ယံုၾကည္ေနပါသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊသည္ အနားယူသြားၿပီဆုိေသာ္လည္း ေနာက္ကြယ္မွ ႀကိဳးကိုင္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ၎တုိ႔က ယံုၾကည္ေနဆဲျဖစ္သည္။ “သမၼတဦးသိန္းစိန္ဟာ ျမန္မာအစုိးရသစ္ မဟာဗ်ဴဟာရဲ႕ ႐ုပ္ေသး႐ုပ္ပါ။ ဦးသန္းေရႊက မူဝါဒတုိက္႐ုိက္ခ်ၿပီး ေနာက္ကြယ္ကေန ႀကိဳးကိုင္ေနတုန္းပါပဲ”ဟု ဝါရွင္တန္တြင္ ႏုိင္ငံေရးခုိလံႈခြင့္ေတာင္းခဲ့သူ ဦးေအာင္လင္းထြဋ္က Asia Times Online သုိ႔ ေျပာသည္။

ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ၏ ထိပ္တန္းအဖဲြ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိသူအခ်ဳိ႕ကမူ အရပ္သားအစုိးရသစ္သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတုိ႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ဆႏၵျပင္းျပၿပီး ႐ုိးသားေၾကာင္း ျငင္းခ်က္ ထုတ္သည္။ “ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ သူ႔ကုိ ေထာက္ခံသူေတြဟာ လူႀကီးလူေကာင္းဆန္ဆန္(Gentlemen’s Agenda) လုပ္ရတာကုိ စိတ္တက္ႂကြေနၾကပါတယ္”ဟု အစုိးရသစ္ကုိ ကုိယ္တုိင္အႀကံေပးခဲ့သူ၊ ဇန္နဝါရီလ(၁) ရက္ေန႔က ႏွလံုးေရာဂါျဖင့္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ေသာ ျမန္မာပညာရွင္၊ စာေရးဆရာ၊ အယ္ဒီတာ ေနဝင္းေမာင္က မၾကာခဏ ေျပာသည္။

အစုိးရအဖဲြ႕ဝင္အမ်ားစုက အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈႀကီးမားျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ၏ အပစ္ပယ္ခံျဖစ္ျခင္းႏွင့္ တုိင္းျပည္တစ္ဝွမ္း စစ္တပ္ပံုရိပ္ ပ်က္စီးျခင္းမ်ား အပါအဝင္ ဦးသန္းေရႊ၏ ဖိႏွိပ္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ မုန္းတီးေၾကာင္း ဆုိၾကသည္။ ဦးသန္းေရႊ၏ အေမြဆုိးမ်ားကုိ တြန္းလွန္ေရးသည္ ဦးသိန္းစိန္၏ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး  အစီအစဥ္မ်ား၏ ေနာက္ကြယ္မွ တြန္းအားျဖစ္ေၾကာင္း ၎တုိ႔ကဆုိၾကသည္။

                ဦးသိန္းစိန္က ၎သည္ ဦးသန္းေရႊ၏ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈကုိ စိတ္မခ်မ္းမသာျဖစ္ၿပီးရၿပီး၊ ကာလအတန္ၾကာ ကတည္းက တုိင္းျပည္ကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျပဳလုပ္ရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ေနာ္ေဝဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဝန္ႀကီးသုိ႔ မၾကာမီကေျပာခဲ့သည္ဟု ရန္ကုန္ရွိသံတမန္မ်ား၏ အဆုိအရသိရွိရသည္။ ဦးသိန္းစိန္၏ အမ်ဳီးသမီးကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သုိ႔ ေျပာၾကားရာတြင္ သူမ၏ခင္ပြန္းသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ကတည္းက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကုိ စတင္ လုပ္ေဆာင္လုိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္ဟုသိရွိပါသည္။

ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ နီးကပ္သူမ်ားက ဦးသိန္းစိန္သည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ဘုန္ေတာ္ႀကီး အေရးအခင္းအၿပီးႏွင့္ ၂၀၀၈ ဆုိက္ကလံုးနာဂစ္အၿပီးတြင္ အေရးႀကီးေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလုိအပ္ေၾကာင္းသိရွိလာသည္ဟု ယံုၾကည္ ေနၾကသည္ဟု ေနျပည္ေတာ္ရွိ စစ္တပ္ အသိုင္းအဝိုင္းမွလာေသာ သတင္းမ်ား အရ သိရွိရသည္။

ဦးသိန္းစိန္သည္ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံရေသာ ေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈၿပီးေနာက္ တုန္လႈပ္သြားခဲ႔ေၾကာင္း၊ ဦးသိန္းစိန္အား အနီးကပ္ ကူညီေနသူ တစ္ဦးက Asia Times Online သို႔ ေျပာသည္။ ထိုသို႔ အျမင္ရွိသူမ်ားမွာ ဦးသိန္းစိန္ တစ္ဦးတည္းမဟုတ္ပဲ၊ အစိုးရအတြင္းတြင္ေရာ စစ္တပ္ အတြင္းမွာပါ ၎၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္မ်ားကို စြဲၿမဲစြာလိုလားသူမ်ား ရွိသည္။ “စပ္တပ္ထဲမွာ အမ်ားက ေလးစားနံမည္ေကာင္းရဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိသူေတြ၊ ျပည္သူ အျမင္မွားေနတာ ျပန္ေကာင္းေစလိုသူေတြ ရွိပါတယ္” ဟု အေမရိကန္ Georgetown တကၠသိုလ္မွ ျမန္မာအေရး ကၽြမ္းက်င္သူ David Steinberg က ေျပာသည္။

ယခုအထိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနျခင္းမွာ အေသအခ်ာ စီမံေရးဆြဲထားျခင္း မဟုတ္ပဲ ႀကံဳသလုိလုပ္ေဆာင္ေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ ေျပာရလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ဦးေဆာင္ေနေသာ ရထားဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းကို ျပရမည္ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ႔ေသာ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ အခ်ိဳ႕က စာေရးသူအား ေျပာျပရာတြင္ ၎တို႔သည္ ဦးေအာင္မင္း၏ ရိုးသားမႈကို ယံုၾကည္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။

“ဒါက ပုဂၢိဳလ္ေရးေၾကာင္႔ပါ” ဟု ၿပီးခဲ႔သည့္လက KNU သည္ အစိုးရႏွင္႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ ေရးထိုးၿပီး မၾကာမီ ကရင္ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးက Asia Time Online သို႔ ေျပာသည္။ ၿပီးခဲ႔သည့္ ႏိုဝင္ဘာက ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းရိုင္ျပည္နယ္တြင္ အႀကိဳညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲ၌ ေခတၱနားၿပီး လက္ဖက္ရည္ ေသာက္ခ်ိန္တြင္ ကရင္ႏွင္႔ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အဆိုပါ အခမ္းအနားႏွင္႔ နီးစပ္သူ သတင္းတစ္ရပ္က ဆိုသည္။

လက္ဖက္ရည္ေသာက္ခ်ိန္ တစ္ခုတြင္ ဦးေအာင္မင္းသည္ KNU အား ရထားလမ္းမ်ား တိုက္ခိုက္မႈမလုပ္ရန္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ေတာင္းပန္ခဲ႔ရာ ကရင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဦးေအာင္မင္းအား ႏွစ္သက္သေဘာက်သြားခဲ႔ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာရထားလမ္းမ်ားအား တိုက္ခိုက္မႈ အခ်ိဳ႕ ရွိခဲ႔ရာ KNU က ျပဳလုပ္သည္ဟု ယံုၾကည္မႈမ်ား ရွိခဲ႔သည္။

အခ်ိဳ႕ေစာင္႔ၾကည့္ေလ႔လာသူမ်ားက ပုဂၢိဳလ္ေရးပုံစံခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားသည္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဆန္႔က်င္ရလဒ္မ်ား ရတတ္သည္ဟု ယံုၾကည္ေနၾကသည္။ “အရာရာတိုင္း ၾကည့္ရတာ ပုဂၢိဳလ္ေရး ဆက္သြယ္မႈေတြရဲ႕ ရလဒ္ေတြလို႔ ထင္တာပဲ။ သမၼတႀကီး နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႔ရဲ႕ ဆက္ဆံေရးကို ၾကည့္ပါလား” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 15 ႏွစ္ခန္႔ ေနထိုင္ခဲ႔သူ ဥေရာပသံတမန္ေဟာင္းတစ္ဦးက ေျပာသည္။ “ဒါဟာ လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးတစ္ခုလံုးရဲ႕ မဟာ အမွားႀကီးပါပဲ။ ၿခံဳၿပီး စီမံခ်က္ ေရးဆြဲထားတာမရွိေတာ႔၊ အကယ္၍ အေျခအေနေတြ ေျပာင္းသြားခဲ႔ရင္၊ တစ္ညတည္းနဲ႔ အားလံုး တစ္မ်ိဳး ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

“ဒီေျပာင္းလဲမႈေတြဟာ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း စနစ္တက်စီမံထားျခင္းမရွိရင္၊ အနာဂတ္မွာ ေနာက္ျပန္ လွည့္သြားႏိုင္တဲ႔ အႏၱရာယ္ရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင္႔ အက်င္႔ပ်က္ခ်စားမႈမ်ား ဆက္ရွိေနရင္၊ ရက္စက္မႈေတြ ဆက္ရွိေနရင္ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ထိုင္းႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကၽြမ္းက်င္သူ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာအစိုးရသစ္သည္ ႏိုင္ငံေရးအရ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလအတြင္း အားလံုးထက္ ဦးစားေပးရမည့္ကိစၥမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္ တည္ၿငိမ္ေရးကို ထိန္းသိမ္းေရးျဖစ္သည္ကို သိထားရာ လစ္ဘရယ္ျဖစ္သူမ်ားေရာ သေဘာထား တင္းမာသူမ်ားကပါ သေဘာထားတူညီၾကသည္။ လူထုအတြင္း မၿငိမ္သက္မႈမ်ား ထပ္မံျဖစ္ပြားမည္ကုိ စိုးရိမ္ျခင္းသည္ အမ်ား ေမွ်ာ္လင္႔ေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလႊတ္ေပးရန္ လအတန္ၾကာ ေႏွာင့္ေႏွးရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္ေပမည္။ ထိုသို႔ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းေၾကာင္႔ပင္ မၾကာမီက လႊတ္ေပးခဲ႔ေသာ အရွင္ဂမီၻရအား ယခုတေလာ ေခတၱ ဖမ္းဆီးေခၚယူ ေမးျမန္းခဲ႔ျခင္း ျဖစ္လိမ္႔မည္။

ဦးသန္းေရႊ၏ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ စီမံခ်က္မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား အခ်ိန္ဆြဲရန္ႏွင္႔ စစ္တပ္ အုပ္စုမ်ားၾကား ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပုံစံကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ရည္ရြယ္သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအနာဂတ္ႏွင္႔ပတ္သက္၍ ဦးသန္းေရႊ၏ အျမင္ကို ထင္ဟပ္ေနသည္။ အေျခခံဥပေဒတြင္ ဦးသန္းေရႊက ၎၏ ေနရာႏွင္႔ မိသားစုစည္းစိမ္ခ်မ္းသာကို စိန္ေခၚမည့္ အာဏာကို မည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကိုမွ် မတည္ေစေတာ႔ပဲ၊ အာဏာကို ခြဲေဝအပ္ႏွင္းထားသည့္ စနစ္ကို ဖန္တီးထားသည္။ ဦးသန္းေရႊသည္ ယခင္စစ္အာဏာရွင္ ဦးေနဝင္း၏ မိသားစုမ်ားကို ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ခဲ႔သည္။ ဦးသန္းေရႊသည္ စနစ္သစ္တြင္ ဥပေဒမ်ားေျပာင္းလဲေရး ခက္ခဲေစရန္လည္း လုပ္ေဆာင္ထားသည္။ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရာတြင္ လိုအပ္သည္ထက္ပို၍ လႊတ္ေတာ္၏ ေလးပုံသံုးပုံက သေဘာတူမွသာ ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။ လႊတ္ေတာ္၏ ေလးပုံတစ္ပုံသည္ စစ္တပ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ေနရာ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးမ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္၍ စစ္တပ္က ဗီတိုအာဏာ ရထားသည့္ သဖြယ္ ျဖစ္ေနသည္။

သို႔ေသာ္ ဦးသန္းေရႊသည္ ႀကိဳတင္တြက္ဆရာတြင္ မတြက္မိေသာအခ်က္မွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးေရႊမန္းႏွင္႔ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္တို႔သည္ လူႀကီးလူေကာင္းဆန္စြာ လုပ္ေဆာင္လာလိမ္႔မည္ ဟူေသာ အခ်က္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္ရ အားေကာင္းလာၿပီး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ပါဝင္လာရန္ စိတ္ဓါတ္ ခြန္အားမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစသည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတြင္ အမ်ားက ထည့္သြင္းစဥ္းစားမိျခင္းမရွိေသာ အခ်က္မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ေသာ လႊတ္ေတာ္၏က႑ ျဖစ္သည္။ ေဝဖန္သံုးသပ္သူမ်ားႏွင္႔ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားက ယခု လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္သည္ ယခင္ ဦးေနဝင္း လက္ထက္က ဆိုရွယ္လစ္လႊတ္ေတာ္ ကဲ႔သို႔ ရာဘာတံဆိပ္တံုးလႊတ္ေတာ္သာ ျဖစ္လိမ္႔မည္ဟု ယံုၾကည္ေနခဲ႔ၾကသည္။ ယခုအထိမူ ထိုကိစၥသည္ မွန္ကန္ျခင္း မရွိခဲ႔ေပ။ ဦးေရႊမန္းသည္ ၎အား လစ္လ်ဴ႐ႈၿပီး ဦးသိန္းစိန္အား သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ႔စဥ္က အႀကီးအက်ယ္ စိတ္ပ်က္သြားခဲ႔ဖူးသည္။ လႊတ္ေတာ္အား ျပည္သူမ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳမႈအတြက္ ပို၍ မ်က္ႏွာပန္းလွေစရန္ ဦးေရႊမန္းသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင္႔ NLD က လာမည့္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္လာျခင္းကို ေထာက္ခံခဲ႔သည္။

၎သည္ ၿပီးခဲ႔သည့္ ဒီဇင္ဘာလ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုစဥ္က ေျပာၾကားရာတြင္ ၎အေနျဖင္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လႊတ္ေတာ္သစ္အား အေမရိကန္ကြန္ဂရက္ကဲ႔သို႔ ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္လိုေၾကာင္း ေျပာခဲ႔သည္ဟု သတင္းမ်ားက ဆိုသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုအပ္တဲ႔ လုပ္ေဆာင္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ လာမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဟာ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈ ရွိမယ္။ အမ်ားကလည္း ေထာက္ခံႏိုင္မွာပါ” ဟု ဦးေရႊမန္းက ဥေရာပ သမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မရွင္နာမင္းႀကီး Andris Piebalgs အား စကားျပန္မွတဆင္႔ ယခုအပတ္ အေစာပိုင္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ လက္ေတြ႕ရလဒ္ထက္စာလွ်င္ က်င္းပပံု တရားမွ်တမႈ ရွိသည္ မရွိသည္ ဆိုသည္မ်ားက အနာဂတ္ လူႀကီးလူေကာင္း ဆန္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ လမ္းေၾကာင္းကို သက္ေသထူမည္ ျဖစ္သည္။ အနည္းဆံုးအားျဖင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္မ်ားသည္ အႏိုင္ရထားေသာ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) အား လာမည့္ 2015 အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႀကိတ္အနယ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရလိမ့္မည္ဟု သေဘာေပါက္ေစလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

ဦးသိန္းစိန္က သမၼတအျဖစ္ သက္တမ္းတစ္ခုသာ ထမ္းေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တရားမဝင္ ေၾကညာထားသည္။ ဦးေရႊမန္းကလည္း တစ္ေန႔တြင္ သမၼတ ျဖစ္လိုေၾကာင္း ျပသထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရန္ ဦးေရႊမန္းအေနျဖင့္ သေဘာထား တင္းမာေသာ ဦးေအာင္ေသာင္း၊ ဦးေဌးဦး၊ ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္း တို႔ကဲ့သို႔ေသာ သံုးမရသည့္ အတားအဆီးမ်ားကို USDP မွ ဖယ္ရွားရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္ဟု ဦးေရႊမန္း၏ အႀကီးတန္းအႀကံေပးမ်ား၏ အဆိုအရ သိရသည္။

အစိုးရအဖြဲ႕တြင္းမွ ဦးေရႊမန္း၏ မဟာမိတ္မ်ား ေမွ်ာ္လင့္ေနေသာအခ်က္မွာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD မွ အႏိုင္ရရွိလာျခင္းေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိေသာ သေဘာထား တင္းမာသူမ်ားအား ရွင္းပစ္ရန္ ႏိုင္ငံေရးအရ အေၾကာင္းျပခ်က္ ရရွိႏိုင္မည္ ဆိုေသာ အခ်က္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လႊတ္ေတာ္ေနရာအတြက္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါက ဦးေရႊမန္းသည္ ယင္းအား အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ခြင့္ျပဳလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ သေဘာထား တင္းမာသူမ်ားကို ဆန္႔က်င္လ်က္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေျခကုတ္ရၿပီး ဩဇာလႊမ္းမိုးေရး မဟာဗ်ဴဟာသည္ အႏၱရာယ္မ်ားရွိႏိုင္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို လက္ရွိ ေထာက္ခံေနသူ မ်ားႏွင့္လည္း သေဘာထား မတူမႈအသစ္မ်ား ထြက္ေပၚလာႏိုင္သည္။

“အံ့ဩစရာေကာင္းတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔အဖြဲ႕ဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဩဂုတ္လက ေတြ႕ၿပီးကတည္းက ဆက္ဆံေရး ျပဳလုပ္ခဲ့တာကိုပါ” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အတၳဳပၸတၱိကို ေရးသားသူ ၿဗိတိသွ်ပညာရွင္ ဂ်ပ္စတင္ဝင္တယ္ (Justin Wintle)က ေျပာသည္။ “လကၡဏာ ၾကည့္ရတာေတာ့ မရိုးမသားမရွိပါဘူး။ ကိုယ့္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးရန္သူကို ဆက္ဆံရာမွာ ကိုယ့္အထဲကို ေခၚသြင္းရတာပဲ။ အဲဒါ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အစစ္အမွန္ ႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ခုပါ” ဟု ယင္းက ဆိုသည္။

အဆိုပါ အေရးပါလွေသာ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္မႈသည္ပင္ စနစ္တက်စီမံျခင္းမဟုတ္ဘဲ အစိုးရ၏ သဘာဝအတိုင္း ႀကံဳသလို လုပ္ေဆာင္ လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သာ လာမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိပါက သူမသည္ ဦးေရႊမန္းႏွင့္ USDP ၏ လႊမ္းမိုးမႈမ်ားအား ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ စိန္ေခၚမည့္သူအျဖစ္ ထြက္ေပၚလာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ "ငါသိပါတယ္။ ဒီအေျခအေနမွာ ဒီတံတားကိုေတာ့ ျဖတ္ရမွာပါ" ဟု ဦးေရႊမန္းက ယင္း၏ သားျဖစ္သူ တိုးႏိုင္မန္းအား ေျပာခဲ့သည္ဟု မိသားစုႏွင့္ နီးစပ္ေသာ သတင္းမ်ားအဆိုအရ သိရသည္။

*******************************************************************