Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

"Century Times" opportunities and threats in current Myanmar Politics
15 May 2010
ကို ဘာသာျပန္သည္။

*ႏိုင္ငံေရး ရာသီဥတုမွ ေပးလာေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား*

၁။ NLD အေပၚ အစိုးရ၏ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား ေၾကာင့္ NLD က ရရွိမည့္ စာနာ ေထာက္ထားမႈ
မဲအမ်ားစုကို ၎တို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ မဝင္ျခင္းေၾကာင့္ အျခား ဒီမိုကေရစီ
အင္အားစုမ်ားက ခြဲေဝ ခံစားရရွိရမည္ ျဖစ္သည္။

The decision by the NLD not to contest may result as an opportunity for
other opposition groups with the probability of capturing key NLD sympathy
votes. It is unclear whether this factor played an issue in the NLD
deliberations. Nevertheless, it is clear that the regime will bare the
consequences in their mistreatment

of the former main opposition leaders. The objective is for new principals
to carry forward the voice for democracy and a differentiation to the
public.

၂။ NLD ေရြးေကာက္ပြဲ မဝင္ျခင္းေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားအၾကား
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈသည္ ပိုမိုမွ်တ၍ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းႏိုင္သည္။

With the absence of the NLD, the regime may view other opposition as less
hostile.
An opportunity for dialogue can arise while having a larger participation in
the decision making process.

၃။ ဓမၼ/အဓမၼ ျငင္းခံုမႈမ်ားတြင္ NLD ရေနက် ျဖစ္သည့္ ဓမၼဘက္သား ဟု သတ္မွတ္ေသာ
တံဆိပ္ကို ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္သူ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ား ခြဲေဝ ခံစား
ရရွိလိမ့္မည္။

NLD is no more the owner of the brand *"good"* who used to appose the *
"evil"* military so that the rest of the contesting stakeholder will be
benifited the brand accordingly.

၄။ NLD ပါတီ ဖ်က္သိမ္း ခံရျခင္းသည္ တပ္မေတာ္အတြက္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္ေသာ
လက္ညွိဳးထိုးစရာ ျမင္သာ ထင္သာ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕ လက္ေဝခံ အဖြဲ႕အစည္းႀကီး
ေပ်ာက္ဆံုးသြားျခင္း ျဖစ္ရာ ထိုသို႔ ရန္သူ မရွိေတာ႔ေသာ အေျခအေနတြင္
တပ္မေတာ္ႀကီးအား ညီညြတ္စြာ ထိန္းသိမ္းသြားႏိုင္ရန္ ခက္ခဲလိမ္႔မည္။

This decision by the NLD have resulted as an end to their public opposition
position. With the regime's greatest threat for over the last 3 decades
becoming abolish, there may be an impact on the unity of the military.

၅။ NLD သည္ မည္သည့္ အခါကမွ် မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား
မခ်မွတ္ခဲ့ဖူးေသာ္လည္း ယခု အဆံုးအျဖတ္သည္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အျဖစ္
တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အံ့အားသင့္ေစခဲ့သည့္ အဆံုးအျဖတ္ ျဖစ္သည္။

This is arguably the first time the NLD has managed to
surprise general Than Shwe, a challenge that may lead him to revise
parts of his strategy, potentially creating new space in specific
areas.

၆။ NLD ပါတီ မရွိေတာ့ျခင္းသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ပါတီႏုိင္ငံေရးႏွင့္
ခြဲျခားလိုက္သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရး ရႈေထာင့္မွ
ေျပာင္းေရႊ႕ ရႈျမင္ သံုးသပ္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ အေျခအေန ေပးလာၿပီ ျဖစ္သည္။

The fact that DASSK would now de facto be out of partisan politics may help
her change some of her perspectives, and put her in the position of a moral
authority, rather than that of a politician, a position in which she is more
likely to influence the entire political spectrum, and that would allow her
to weight on political decisions even within non democratic institutions,
something she had failed to achieve so far, knowing that this scenario may
remain the political reality for a number of years to come.

၇။ NLD ပါတီ ေရြးေကာက္ပြဲ မဝင္ျခင္းေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ ဂုဏ္သေရကို
ထိခိုက္သြားႏိုင္သည္ ျဖစ္ရာ တပ္မေတာ္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ တရားမွ်တမႈ ရွိေရးကို
ပိုမို လုပ္ေဆာင္ရန္ တာဝန္ရွိသြားၿပီ ျဖစ္သည္။

By refusing to take part in the election, the NLD has denied legitimacy to
the post electoral government. The new elected government must earn
legitimacy through several factors including the liberalization across the
socio-economic spectrum.

၈။ NLD ပါတီ၏ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္မႈမ်ားေၾကာင့္ တုံ႔ျပန္ရသည့္ ႏိုင္ငံေရး အရ
ဖိႏွိပ္မႈမ်ား NLD ပါတီ မရွိေတာ့ျခင္းေၾကာင့္ ေလ်ာ့ပါးသြားၿပီး ႏိုင္ငံေရး အရ
လုပ္ကိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမို ေပၚထြက္လာႏုိင္သည္။

The decision by the NLD have resulted as an end to their public opposition
position. With the regime's greatest threat for over the last 3 decades
becoming abolish, there may be an impact on the unity of the military as
well as a re-evaluation of the military's role in the new civilian dominated
politics.

၉။ NLD ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယခုေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တပ္မေတာ္၏ ၿပိဳင္ဘက္
မဟုတ္ေတာ႔ေသာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္၏ ရန္သူလည္း အတိအလင္း မဟုတ္ေတာ့ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္မွ ပါးနပ္ခဲ့လွ်င္ ႏိုင္ငံေရး အရ ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားႏွင့္
ေရရွည္သေဘာ ေဆာင္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာ လိုလားခ်က္မ်ား ေတာင္းဆိုႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

Dialogue may become possible, as DASSK and her party are no more direct
political rivals of the regime.

*ႏိုင္ငံေရး ရာသီဥတုေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚဖြယ္ရွိေသာ အတားအဆီးမ်ား*

၁။ NLD ပါတီႏွင့္ တင္းမာေသာ အတိုက္အခံမ်ား၏ ေရြးေကာက္ပြဲ မဝင္ရန္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ တရားဝင္မႈကို ထိခိုက္သြားႏိုင္သည္
ျဖစ္ရာ အသစ္ေပၚထြန္းလာမည့္ အစိုးရ၏ တရားဝင္မႈကိုလည္း ထိခိုက္ႏိုင္ပါသည္။
ထိုကိစၥသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဂုဏ္သေရကိုလည္း ညႇိဳးႏြမ္းေစသည္ ျဖစ္ရာ အနာဂတ္တြင္
ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းေရးအတြက္ အခက္အခဲ ရွိေစႏိုင္ပါသည္။

The elections losing legitimacy will result in a more challenging process
for the western powers to lessen economic sanctions. Unfortunately, with
current sanctions in place, it will do more harm for the development of the
general public rather than having the effect on it's targets. Sectors such
as aid, civil society development and capacity building will be negatively
effected and in worst case scenario, can even result in implosion of these
sectors.

၂။ NLD ပါတီႏွင့္ တင္းမာေသာ အတိုက္အခံမ်ား၏ ေရြးေကာက္ပြဲ မဝင္ရန္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ျပည္သူလူထုႀကီး၏ ေရြြးေကာက္ပြဲအေပၚ စိတ္ပါဝင္စားမႈႏွင့္
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ညႇိဳးႏြမ္းေစသည္။

While many in the NLD believe this position will raise the dreams of the
general public, instead an argument can be made that this NLD decision will
promote the sentiments of depression and hopelessness- key sentiments
leading to an uprising and a social implosion.

၃။ NLD ပါတီႏွင့္ တင္းမာေသာ အတိုက္အခံမ်ား၏ ေရြးေကာက္ပြဲ မဝင္ရန္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ မီဒီယာ အားလုံးက ဘက္လိုက္၍ ရပ္တည္မည္ ျဖစ္ရာ
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရွိေနေသာ မဲဆႏၵနယ္ စုစုေပါင္း ၄၉၈ ေနရာတြင္
ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ လိုအပ္ေသာ အမတ္ေလာင္းမ်ား ရရွိေရး ေရြးေကာက္ပြဲတြင္
လိုအပ္ေသာ ျပည္ပ မီဒီယာ မ်ားထံမွ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ရရွိေရး အခက္အခဲ
ျဖစ္သြားလိမ့္မည္။

The clear bias in favor of the NLD that can be witnessed in Myanmar exiled
medias is directly (and consciously) contributing to discredit those of the
moderates who are aiming at contesting the elections. This may be
legitimate, within the democratic frame, coming
from a political organization like the NLD, but coming from supposedly
independent media, in a context where the moderates do not have the
opportunity to communicate their own opinions and platform, is a in
contradiction with democratic values.

၄။ NLD ပါတီႏွင့္ တင္းမာေသာ အတိုက္အခံမ်ား၏ ေရြးေကာက္ပြဲ မဝင္ရန္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ ဆံုးျဖတ္သူ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား
ဒီမိုကေရစီ သစၥာေဖာက္မ်ားအျဖစ္ တံဆိပ္တပ္ ခံရရန္ အလားအလာ ရွိေနသည္။

With her strong and uncompromising discourse, Aung San Suu Kyi has not only
led the NLD not to participate to the elections, she
has also discouraged many among the moderates to do so. This is directly
undermining their right to make political choices of their
own, and, again, this may prevent the NLD from being able to influence the
political process through sharing views with the moderates.

၅။ NLD ပါတီႏွင့္ တင္းမာေသာ အတိုက္အခံမ်ား၏ ေရြးေကာက္ပြဲ မဝင္ရန္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် နည္းေသာ္လည္း ျဖစ္သင့္သည့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္
ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈ အလားအလာ လံုးဝေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ NLD ပါတီႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တပ္မေတာ္အား
အခြင့္အေရး ရသည္ႏွင့္ အျပစ္ေပးႏွိပ္ကြပ္ရန္ အသင့္ ေစာင့္ဆိုင္းေနသူမ်ား
ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသထူခဲ့ျခင္းေၾကာင္႔ ျဖစ္သည္။

The decision made by the NLD to effectively boycott the elections is a blow
to any attempts made to build trust between the regime and the opposition.
The regime is reinforced in its view that the opposition is standing in its
way to modernize the country, which may lead to more repression.

၆။ NLD ပါတီႏွင့္ တင္းမာေသာ အတိုက္အခံမ်ား၏ ေရြးေကာက္ပြဲ မဝင္ရန္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ NLD ပါတီ၏ ျမန္မာ႔ႏိုင္ငံေရးတြင္ အေရးပါမႈ အခန္းက႑ကို
ကိုယ္တိုင္ အဆံုးသတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

The NLD denied itself any role in the political process, and failing to
recognize that this may be the only opportunity existing in the
foreseeable future.

၇။ ျမင္သာထင္သာ ရန္သူ မရွိေတာ့ေသာ တပ္မေတာ္၏ အေနအထားသည္ စိုးရိမ္စရာ ေကာင္းသည္။
အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္၏ အာရံုသည္ ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား
အေပၚတြင္ က်ေရာက္လာႏိုင္သည္။

The regime is left without any serious political challenger, which is
detrimental to gradual change.

၈။ NLD ပါတီသည္ တရားဝင္ႏိုင္ငံေရး ပါတီတစ္ခု မဟုတ္ေတာ့ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးတြင္
ဆက္လက္ ပါဝင္ လႈပ္ရွားေနဦးမည္ ျဖစ္ရာ ၎တို႔၏ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈမ်ားေၾကာင့္
ႏိုင္ငံေရးအရ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား ေက်ာသားရင္သား မခြဲျခားဘဲ ေပၚေပါက္လိမ့္မည္။
ဤကိစၥသည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္သည့္ တပ္မေတာ္ပါဝင္ေသာ
အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို လက္ခံသူ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစု အသစ္ ေပၚေပါက္ရန္ အဟန္႔အတား
ျဖစ္ေစလိမ့္မည္။ မည္မည္ရရ အခန္းက႑ မရွိေတာ့ေသာ NLD ပါတီ၏ အဖြ႕ဲဝင္မ်ား၊
အထူးသျဖင့္ ခံစားခ်က္ ျပင္းသည့္ လူငယ္မ်ားအား အသံုးခ်ရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနေသာ
ေအာက္လမ္း ဆရာမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး လုပ္သာကိုင္သာ ရွိသည့္ အခြင့္အေရးမ်ား
ေပ်ာက္ဆံုးသြားမည္။

The likely transformation of the NLD into an underground movement may invite
additional political repression. This could indirectly lead to a reduction
of the space other stakeholders like LNGOs have benefited from.

၉။ တပ္မေတာ္၏ ႏိုင္ငံေရး အရ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ ေထာင္က်ခံ၍
မွတ္ေက်ာက္တင္ ခံရေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ ဦးဝင္းတင္ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံေရး
သမားမ်ားေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ တရားဝင္မႈ သည္ ထပ္မံ ညႇိဳးႏြမ္းလိမ့္ဦးမည္။

The attempts by radicals to manage themselves to get arrested and prove the
political repression may invites more repressions in the future which in
turn may harm more the legitamacy of the elections.

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။

The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

      ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္ခန္႔က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ ျဖစ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုိင္းတရားရုံးေတာ္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ဆင္ ရွင္နာဝပ္ကုိ အၾကမ္းဖက္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆုိဖြယ္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုိင္း တရားရုံးေတာ္က ေမလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

      ထုိင္းအစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားကလည္း ကာဖ်ဴး (သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း အျပင္မထြက္ရ အမိန္႔) ကုိ ခုနစ္ရက္ ထပ္တုိးရန္ အဆုိျပဳမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းရေၾကာင္း ႏုိင္ငံပုိင္ မီဒီယာက ေရးသား ေဖာ္ျပသည္။

      ထုိင္းအစုိးရ အာဏာပုိင္မ်ားက ၿမိဳ႕ေတာ္ ဘန္ေကာက္ အပါအဝင္ အနည္းဆုံး ျပည္နယ္ သုံးခုတြင္ ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ကာဖ်ဴးအမိန္႔ ထားရွိရန္ စီစဥ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ကက္ဘိနက္ အစည္းအေဝးတြင္ ယင္းသုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း TNA သတင္းဌာနက ဆုိသည္။

      ေထာက္လွမ္းေရး သတင္းမ်ားအရ အစုိးရ ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပ အုပ္စုမ်ားသည္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ရုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈမ်ား ထပ္မံ ျဖစ္ေပၚေအာင္ ႀကိဳးစားလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ရွပ္နီ ဆႏၵျပ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ စစ္တပ္အၾကား အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ရွပ္နီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ဖမ္းဆီး အက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ရသည္။ ဆႏၵျပ ေခါင္းေဆာင္ သုံးဦးမွာ ေသေၾက ထိခုိက္မႈမ်ား ပုိမုိျဖစ္ေပၚမည္ စုိးေသာေၾကာင့္ ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕တြင္ သြားေရာက္ အဖမ္းခံခဲ့ၾကၿပီး ဆႏၵျပမႈကုိ ရုပ္သိမ္းရန္ ေဆာ္ၾသခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာ ဆႏၵျပ အုပ္စုငယ္မ်ားမွာ ဆက္လက္ တုိက္ပြဲ ဝင္ေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ ရွပ္နီဆႏၵျပ အုပ္စုမ်ားက လက္ရွိ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘီဇစ္အေနျဖင့္ ပါလီမန္ကုိဖ်က္သိမ္းၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲသစ္ တစ္ရပ္ ထပ္မံ က်င္းပေပးရန္ ေတာင္းဆုိထားၾကသည္။

      လက္ရွိ အေနအထားတြင္ ထုိင္းအစုိးရ စုံစမ္း စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕မ်ားက ရာဇဝတ္ခုံရုံး အေနျဖင့္ သက္ဆင္ရွင္နာဝပ္ကုိ ဖမ္းဝရမ္း ထုတ္ျပန္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိထားသည္။

      ယခုအခါ ျပည္ေျပးဘဝျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားတြင္ ေရွာင္တိမ္းလ်က္ ရွိေသာ သက္ဆင္ ရွင္နာဝပ္က မိမိသည္ ညီညြတ္ေသာ ဒီမိုကေရစီတပ္ဦး (UFD) ေခါင္းေဆာင္ မဟုတ္သလုိ ရွပ္နီဆႏၵျပ အုပ္စုမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ မိမိကုိ ကုိယ္စားျပဳျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း တုံ႔ျပန္ ေျပာဆုိသည္။ UFD သည္ ရွပ္နီ အင္အားစုမ်ား၏ တရားဝင္ နာမည္ ျဖစ္သည္။

      ထုိင္းအစိုးရ အေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ အေရးယူရန္သာ တာဝန္ရွိသည္ဟု သက္ဆင္က ဆုိသည္။

      "ဘယ္လုိ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္မ်ိဳးကုိမွ ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔ သေဘာမတူသလုိ ေထာက္ခံ အားေပးမႈလည္း မျပဳပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ယုံၾကည္တယ္။ အစုိးရ အဖြဲ႕ဝင္ေတြလိုပဲ ကၽြန္ေတာ့္ တုိင္းျပည္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ ခ်စ္တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး အၾကမ္းမဖက္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြနဲ႔ပဲ ပဋိပကၡေတြ အားလုံးကုိ ေျပလည္ေစႏုိင္မယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ယုံၾကည္ပါတယ္" ဟု မစၥတာ သက္ဆင္ ရွင္နာဝပ္က ဆုိသည္။

      ႏုိင္ငံေရး ပဋိပကၡေၾကာင့္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွ ဘဏ္မ်ား၊ ရဲစခန္းမ်ား အပါအဝင္ အေဆာက္အအုံ ၃၀ ခန္႔ မီးေလာင္ကၽြမ္းခဲ့သည္။ ျပည္တြင္း ရုပ္သံမီဒီယာ အေဆာက္အအုံႏွင့္ 
ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၏ အႀကီးဆုံး ေရွာ့ပင္းစင္တာလည္း မီးေလာင္ကၽြမ္းခဲ့သည္။ အဆိုပါ ျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ လူေပါင္း ၅၀ ခန္႔ ေသဆုံးၿပီး ၄၀၀ ခန္႔ ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ၾကသည္ဟု အစုိးရ အာဏာပိုင္မ်ားက ဆုိသည္။

CNN သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

CNN News, 25th May 2010

တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္တို႔သည္ ထိပ္တန္း အဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲကို တနလၤာေန႔က စတင္ၿပီး ႏွစ္ရက္ၾကာ ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ရာ၊အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္က Bejing ကို ေျမာက္ကိုးရီးယားအား အေရးယူရာတြင္ ေထာက္ခံရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

တ႐ုတ္သမၼတ ဟူက်င္းေတာင္ကလည္း ယြမ္ေငြကို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရန္ စိတ္အား ထက္သန္ေၾကာင္း ျပသခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ကို ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း မ႐ွိပါ။

ႏွစ္ဘက္စလံုးက ယခုျပဳလုပ္မည့္ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ ကလင္တန္ အဖြင့္စကား ေျပာခဲ့သလို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳး ျဖစ္ေစရမည္ (win-win solution) ျဖစ္ၿပီး၊ တဖက္ဖက္က အသားစီးရယူမႈကို ေ႐ွာင္႐ွားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာတူ ၾကပါသည္။

သို႔ေသာ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ခက္ခဲေသာ ျပႆနာ အတြက္ တိုးတက္မႈ မည္မွ် ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ဆိုသည္မွာမူ မသိႏိုင္ေသးေပ။

အစည္းအေဝး အဖြင့္ေန႔တြင္ ကုလသမဂၢက အီရန္ကို ပိုမို တင္းၾကပ္စြာ အေရးယူရာတြင္ တ႐ုတ္၏ ေထာက္ခံမႈအေပၚ ကလင္တန္က ခ်ီးက်ဴးလိုက္ၿပီး၊ ယခု ေျမာက္ကုိးရီးယား ကိစၥတြင္လည္း ထိုကဲ့သို႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ိဳး လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

တနလၤာေန႔က အိမ္ျဖဴေတာ္မွ ေျပာၾကားရာတြင္ ေတာင္ကိုးရီးယား စစ္သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္မႈ အတြက္ ေျမာက္ကိုးရီးယားမွ ေတာ္ပီဒိုျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း တရားဝင္စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ား အရ သိ႐ွိရၿပီးေနာက္ ေတာင္ကိုးရီးယားက စစ္ေရးအရ ရပ္တည္မႈ ပိုမို တင္းၾကပ္ရန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးမ်ား ရပ္ဆိုင္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေထာက္ခံေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

ကလင္တန္က ေျပာၾကားရာတြင္ "မႏွစ္ကလည္း ေျမာက္ကိုးရီးယားရဲ႕ ႏ်ဴကလီယာ စမ္းသပ္မႈေၾကာင့္ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီက ျပင္းထန္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏုိင္ေအာင္ ကၽြန္မတို႔ အတူတူ အလုပ္လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီေန႔ ကၽြန္မတို႔ အေရးႀကီးတဲ့ စိန္ေခၚမႈ တစ္ခု ေတြ႕ရျပန္ပါၿပီ။ ေတာင္ကိုးရီးယား သေဘၤာကို နစ္ျမႇဳပ္ၿပီး ဆြလိုက္ျပန္ပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီစိန္ေခၚမႈ ကိစၥရယ္ ကိုးရီးယား ကၽြန္းဆြယ္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေရး အတြက္ တူညီတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြရယ္ကို ေ႐ွ႕ဆက္ႏိုင္ဖို႔ ကၽြန္မတို႔ အလုပ္ အတူလုပ္ၾကရပါဦးမယ္'' ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္သည္ အစြန္႔ပစ္ခံ ေျမာက္ကိုးရီးယား၏ အရင္းႏွီးဆံုး မဟာမိတ္ ျဖစ္သည္။ ယခုလ အေစာပိုင္းက တ႐ုတ္သည္ ႏိုင္ငံျခား ခရီးထြက္ခဲ့ေသာ ေျမာက္ကိုးရီးယား ေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအီကို တ႐ုတ္သို႔ အလည္ေခၚယူခဲ့သည္။

တ႐ုတ္က အဆိုပါ သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္မႈအား ကံမေကာင္းမႈ အျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး၊ အျခား မွတ္ခ်က္မ်ား မေပးခဲ့ဘဲ ကိုးရီးယား ကၽြန္းဆြယ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိန္းသိမ္းရန္သာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကလည္း သူ႔စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္သူ ႐ႈပ္ေထြးလ်က္ ႐ွိပါသည္။

အေမရိကန္က တ႐ုတ္ကို ၎၏ အေမရိကန္ ပို႔ကုန္ ေစ်းကြက္အား ျဖည့္ဆည္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးေစလိုၿပီး တ႐ုတ္ေငြ ယြမ္၏ အေရးပါမႈကို ခြင့္ျပဳေစလိုပါသည္။

သို႔ေသာ္ ဂရိႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ေနေသာ စီးပြားေရး ျပႆနာမ်ားသည္ ဥေရာပ အျခား တိုင္းျပည္မ်ားသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ၿပီး ယူ႐ုိေငြကို ဒုကၡေရာက္ေစခဲ့ေသာေၾကာင့္၊ တ႐ုတ္က ထိုသို႔ လုပ္ရန္ တုံ႔ဆိုင္းေနျခင္း ျဖစ္သည္။

သမၼတ ဟူက်င္