Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၂၃.၂.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. သန္း ၆၀ အတြက္ မနက္ျဖန္

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

သန္း ၆၀ အတြက္ မနက္ျဖန္

ထက္ခိုင္

(ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃ထုတ္ ရန္ကုန္တိုင္းမ္ အတြဲ (၈) အမွတ္ (၈) မွ ထုတ္ယူေဖာ္ျပသည္။)

နိဒါန္း

ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးမွန္သမွ်တို႔တြင္ Power Center အေဟာင္းႏွင့္အသစ္၊ အတြင္းႏွင့္ အျပင္၊ အသစ္အခ်င္းခ်င္း၊ အေဟာင္း အခ်င္းခ်င္း စသည္တို႔အၾကား ပြတ္တိုက္မႈမ်ား မလြဲမေသြ ေတြ႕ႀကံဳရေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ Stakeholder တို႔၏ ေတြးေခၚေျမွာ္ျမင္ႏုိင္စြမ္းက အဓိက က်ေနသည္။ ပန္းတိုင္တူေသာ္လည္း နည္းလမ္းမတူမႈကို နည္းလမ္းမတူမႈဟူ၍ သေဘာမထားႏုိင္ဘဲ နည္းလမ္းမွသည္ ပါဝင္ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ အသြင္အျပင္သို႔ ကူးေျပာင္း ေရာက္ရွိသြားတတ္သလို ယင္းတို႔ ကူးေျပာင္းေရာက္ရွိသြားၿပီး အားၿပိဳင္မႈျပင္းထန္းလာလွ်င္ သမိုင္းေၾကာင္းက ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ ႏုိင္ငံ တည္ေဆာက္ေရး သစ္ပင္သည္ အညႊန္႔လည္းက်ိဳး၊ ပင္စည္လည္းကိုင္းသည့္ အေျခအေနသို႔ ဆိုက္ေရာက္သြားတတ္သည္။ ျမန္မာ့သမိုင္းသည္ တစ္ပတ္ ျပန္လည္တတ္ သည္ဟူေသာ သစၥာတရားသဖြယ္ မွန္ကန္ေနေသာ ဆို႐ုိးအေဟာင္းတို႔ အိပ္ေပ်ာ္ရာမွ ႏိုးထလာျခင္းသည္ သန္း ၆၀ ေသာ ျပည္သူမ်ား၏ အနာဂတ္၊ မ နက္ျဖန္ႏွင့္ တိုက္႐ုိက္ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္လာႏုိင္သည္။

ပါဝါအေရြ႕၊ အလ်င္ႏွင့္ ပြတ္တိုက္မႈ

ပါဝါတို႔ဟူသည္ မည္သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္မဆို အထုိင္ေျပာင္းလဲသြားသည့္အခ်ိန္၌ ကေနဦး ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ ဟန္ခ်က္ပ်က္မႈကို ထိန္း သိမ္းႏုိင္ရန္အေရးႀကီးသည္။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး၏ ဆံုခ်က္သည္ ယင္းပါဝါတို႔ အထိုင္က်မက် ဟန္ခ်က္ထိန္းႏုိင္ မထိန္းႏုိင္ဟူေသာ Capacity အေပၚတြင္ မူတည္ေနသျဖင့္  The Art of Capacity အမွန္ပင္ျဖစ္ေနသည္။ ပါဝါခြဲေဝမႈမ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ အျခားဥပေဒတို႔ အျပင္ လူမႈပဋိညာဥ္ သတိလက္လြတ္ျခင္းေၾကာင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႀကီးတစ္ခုလံုးသို႔ အႏၱရာယ္ဆုိက္ေရာက္ေစႏုိင္သည္အထိ စိုးရိမ္ပူပန္ဖြယ္ရာ ေကာင္းေန သည္။ ပါဝါစင္တာမ်ား အေျပာင္းအလဲတြင္ ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ ပါဝါနယ္နိမိတ္ မျပတ္သားမႈမ်ားသည္လည္း ရံဖန္ရံခါတြင္ ပါဝါခ်င္း ပြတ္တိုက္မႈကို ျဖစ္ေပၚတတ္ၿပီး ပြတ္တိုက္ဖန္ မ်ားလာသည့္အခါတြင္ မီးေတာက္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အေျခအေနကို ဖန္တီးလာေပသည္။ ပါဝါစင္တာတို႔၏ ဗဟုိခ်က္သည္ နံေဘးရွိ ပါဝါအေထာက္ အကူတို႔၏ လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားသည္လည္း ပါဝါဗဟိုခ်က္အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိတတ္သျဖင့္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ပါဝါဗဟိုခ်က္ကိုယ္တိုင္ပင္လွ်င္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို သတိမမူဘဲျဖစ္သြားသည္။ မိမိပါဝါ၏ စည္းကို မိမိဘာသာ ထင္ရွားလာေအာင္ေရးဆြဲၿပီး မိမိနယ္ပယ္တြင္ ခိုင္မာအားေကာင္းေအာင္ တည္ေဆာက္ရမည့္အစား အျခားပါဝါတို႔၏ ျပစ္ခ်က္၊ အားနည္းခ်က္တို႔ကို မ်က္ႏွာမူလာေသာအခါ အသြင္ကူးေျပာင္းစ ပါဝါအခ်င္းခ်င္းဆက္ဆံေရးတြင္ အႏၱရာယ္အႀကီးမားဆံုးေသာ Trust Deficit ကို ဦးတည္လာေတာ့သည္။ ပါဝါအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံ ေရးဟုဆိုရာတြင္ ပါဝါေဟာင္းေသာ္လည္း ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏုိင္ ေနဆဲအေနအထားမ်ားကိုလည္း ခ်င့္တြက္ရန္လိုအပ္သလို ပါဝါအေသးစားတို႔၏ စြမ္းရည္ကို လည္း ေလွ်ာ့မတြက္ရန္လိုသည္။ အဓိကအခ်က္မွာ မိမိပါဝါကို မိမိဘာသာ စည္းျပတ္ေအာင္သံုးသပ္ၿပီး မိမိ ပါဝါ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေဘာင္အတြင္းမွ လြတ္မထြက္သြားရန္ ျဖစ္သည္။ ထီးၿပိဳင္နန္းၿပိဳင္ ပါဝါဂိမ္းတို႔တြင္ ပါဝါအခ်င္းခ်င္း ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားေရွ႕တန္းတင္သည့္ အစြဲေဟာင္းမ်ား မျပတ္ေသးသည့္ အခါ မိမိတို႔၏ လာရင္းကိစၥမ်ားကို ေမ့ေလ်ာ့သြားတတ္သျဖင့္ ပါဝါမ်ား၏ အသက္ေသြးေၾကာမွာ အျခားပါဝါမ်ားအေပၚ နားလည္မႈ၊ ယံုၾကည္မႈ၊ ေလးစားမႈရွိေရးျဖစ္ေနသည္။ (ဤတြင္ ပါဝါအေဟာင္းမ်ားအေပၚတြင္လည္း ဤသ ေဘာတရားထားရွိရန္လုိအပ္မည္။)

သန္း ၆၀၏ မနက္ျဖန္

အမွန္စင္စစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒက အညီအမွ်ခြဲေဝထားေသာ ပါဝါစည္းမ်ားကို ျမင္ေအာင္ၾကည့္၊ သိေအာင္ဆင္ျခင္၊ သန္း ၆၀အတြက္ အ ခက္ျဖစ္ေစလွ်င္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈသည္  ႏုိင္ငံတကာက ေအာခ်ေလာက္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈႀကီးကို ရရွိလာမည္မဟုတ္ပါ။ ပါဝါသည္ စား တတ္သည္၊ စားတတ္ေအာင္လည္း ေသြးထိုးေျမႇာက္ပင့္ေပးမႈမ်ား ရွိတတ္သည္။ ခ်ီးက်ဴးဟန္ျပင္၍ ေခ်ာက္တြန္းတတ္သည္မ်ားလည္း ရွိသည္။ ဤသည္မွာ ပါဝါစင္တာတုိ႔ ေတြ႕ႀကံဳရၿမဲျဖစ္ေသာ သဘာဝတရားသာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ပါဝါဗဟိုခ်က္တို႔ ကိုယ္ႏႈိက္က လက္ကုန္ႏိႈက္၍ စည္းေက်ာ္မိေသာအခါ ပြတ္တိုက္မႈ ညင္သာေစရန္သာ ဆုေတာင္းရသည့္ အေျခအေနအထိ ဆိုက္ေရာက္သြားတတ္ေသာေၾကာင့္ သန္း (၆၀) ေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ မနက္ျဖန္သည္ ယင္းသို႔ အကဲဆတ္လွသည့္ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာကို စိုးရိမ္မႈႀကီးစြာ ေစာင့္ၾကည့္ေနရသည့္အေနအထားကို ေရွာင္ရွားရန္လိုမည္။

လက္ရွိအေနအထားတြင္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ သင္းသတ္ခံရမည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ရစ္ဝဲလာႏုိင္သည့္ အလားအလာ မ်ား ျမင္ေတြ႕လာႏုိင္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ သန္း ၆၀ေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ မနက္ျဖန္အတြက္ မိမိတို႔လာရင္းကိစၥကို မေမ့မေလ်ာ့ ႏွလံုးသြင္း မ်က္ႏွာမူၾကပါမည့္အေၾကာင္း ေမတၱာရပ္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားတိုက္ဆုိင္လာေသာအခ်ိန္တြင္ လာရင္းကိစၥကို ေမ့ေလ်ာ့ သြားၾကရာ သန္း၆၀ေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ မနက္ျဖန္ဟူေသာ လာရင္းကိစၥသည္ ေမွးမွန္ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏုိင္သည္။

နိဂံုး

မိမိတုိ႔ဂိမ္းကို မိမိတုိ႔အာ႐ုံစုိက္ၾကမွ မိမိတို႔လာရင္းကိစၥကို မိမိတို႔အေလးထားၾကမွ သန္း၆၀မွာ အသက္႐ႈေခ်ာင္မည္ဟူ၍ သေဘာရ ေသာေၾကာင့္ လာရင္းကိစၥမေမ့ၾကရန္ သတိေပးႏိႈးေဆာ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ သန္း၆၀ေသာ ျပည္သူမ်ားမွာ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္၍ အတိတ္ကို ျပန္လည္ ပံုေဖာ္ျခင္း မျပဳလုိသည္မွာ ခါသီးၿပီး နာၾကည္းဖြယ္ရာေကာင္းေသာ အရိပ္ဆိုးမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ကို သိရွိပါလွ်င္ မိမိတို႔လာရင္းကိစၥကို မိမိတို႔အာ႐ုံျပဳ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတာဝန္ ေက်ပြန္လာပါလိမ့္မည္။ ပါဝါခ်င္း မပြတ္တိုက္မိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္မွာ ခက္ခဲသည္ မွန္ေသာ္လည္း သန္း ၆၀ အတြက္ မနက္ျဖန္လွေစခ်င္လွ်င္ သတိျဖင့္ ဆင္ျခင္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ စလယ္ဝင္ ဖင္မမည္းခင္က ကြဲတတ္သည္ဟူေသာ ဆို႐ုိးစကားမ်ားသည္ ေရွးလူႀကီးမ်ား အေျခအျမစ္မဲ့ ထားရွိခဲ့ျခင္းမဟုတ္သလို သမုိင္းတေက်ာ့ျပန္ျခင္း၏ အႏၱရာယ္သည္ ယေန႔ဒီမိုကေရစီ ဘယ္ခရီး ေရာက္မလဲ ဟူေသာ အေျဖကို အေျပာင္းအလဲႀကီးႀကီးမားမားျဖစ္ေအာင္လုပ္ႏုိင္သည္။

ေပးထားခ်က္ျဖစ္ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အေျချပဳ၍ ပုစာၦမ်ား တြက္ခ်က္ၾကေသာအခါ ရလဒ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္တတ္သည္မွာ ေပးထား ခ်က္ကို ကုန္စင္ေအာင္မၾကည့္ျခင္း၊ ေပးထားခ်က္ကိုေက်ာ္လြန္၍ တြက္ခ်က္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ား၏ သေဘာ သဘာဝအတိုင္း ေပးထားခ်က္မ်ားကို ကုန္စင္ေအာင္အသံုးျပဳ၍ တြက္ခ်က္ၾကည့္ဖို႔လိုသည္။ ေပးထားခ်က္ကုန္စင္ေအာင္ ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ၿပီးေသာ အခါ ရရွိလာေသာရလဒ္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းမျပဳမီ သန္း ၆၀၏ မနက္ျဖန္ႏွင့္ ျပန္လည္တိုက္ဆုိင္ စစ္ေဆးၾကည့္ရန္သာျဖစ္ေၾကာင္း အႏူးအညြတ္ ေမတၱာရပ္ခံတင္ျပလိုက္ရပါသည္။    ။

*****************************************


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၂၄.၂.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. စတုတၳအႀကိမ္လာေရာက္သည့္ ဗုဒၶျမတ္စြယ္ေတာ္ မွရရွိေသာအလွဴေငြတခ်ဳိ႕ ျပန္လည္လွဴဒါန္းမည္
  2. တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ရွိ လြယ္က်ယ္ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္း ျပန္ဖြင့္

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. တိုင္းရင္းသားအေရး ညီညြတ္ရန္ ပင္လုံစိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္အေၾကာင္း ေဒၚစုေျပာၾကား
  1. ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မိန္႔ခြန္း ျပန္ၾကားေရး ဆင္ဆာျဖတ္
  2. တန္ဖိုးနည္း ဖုန္းရရွိေရး လႊတ္ေတာ္သို႔ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီတင္သြင္းမည္

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

*****************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

စတုတၳအႀကိမ္လာေရာက္သည့္ ဗုဒၶျမတ္စြယ္ေတာ္ မွရရွိေသာ အလွဴေငြတခ်ဳိ႕ ျပန္လည္လွဴဒါန္းမည္

စတုတၳအႀကိမ္ ဗုဒၶျမတ္စြယ္ေတာ္ လာေရာက္အပူေဇာ္ခံစဥ္ ရရွိခဲ့သည့္ အလွဴေငြတခ်ိဳ႕ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး က႑မ်ားတြင္ ျပန္လည္လွဴဒါန္းသြားမည္ဟု တရုတ္ႏိုင္ငံမွ သာသနာေရးဗ်ဴရို ဒုတိယဝန္ႀကီး Mr. Zhang Lebin က ေျပာၾကားသည္။

“စာသင္ေက်ာင္းေတြ တည္ေဆာက္ေပးသြားမယ္၊ အတြင္းတိမ္ မ်က္စိေဝဒနာရွင္ေတြကို ေဆးကုေပးသြားမယ္” ဟု အထက္ပါ ဒုတိယဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ တရုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးတြင္ ဗုဒၶဘာသာကိုအေျခခံ၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးကို တိုးျမႇင့္ သြားမည္ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

တရုတ္-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရး ဘုရားေက်ာင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထူေထာင္ႏိုင္ေရးအတြက္လည္း သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုးလိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရးအတြက္ တရုတ္ျပည္ရွိ ဗုဒၶျမတ္စြယ္ေတာ္၌ ရင္ေငြ႕လံႈထားသည့္ ဗုဒၶျမတ္စြယ္ေတာ္ပံုတူ ၃ဆူကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအ တြက္ လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

ယခုကဲ့သို႔ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကို စတင္ကူညီေပးရန္ စီစဥ္ေနေသာ္လည္း  တိဗက္ေဒသ လာဆာတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တိ ဗက္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ဆႏၵျပပြဲကို တရုတ္အစိုးရက အင္အားသံုး ႏွိမ္နင္းၿဖိဳခြဲခဲ့ဖူးသည္။ ယင္းအၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းမႈတြင္ လူ (၁၀၀)ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ သည္ဟု  ျပည္ပေရာက္ တိဗက္အစိုးရ စာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

တရုတ္အစိုးရ၏ တိဗက္ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းခဲ့သည့္အေပၚ ႏုိင္ငံတကာရွိ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက ကန္႔ကြက္ ရႈတ္ခ်ၾကသလို ျပည္ပေရာက္ သာသနာ့ဥေသွ်ာင္အဖြဲ႕ကလည္း ဆန္႔က်င္ ရႈတ္ခ်ေၾကာင္း သိရသည္။

စတုတၳအႀကိမ္အပူေဇာ္ခံခဲ့ရာတြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံမွ စြယ္ေတာ္တိုက္ဆရာေတာ္သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္သည့္ လွဴဒါန္းမႈ အစုစုမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၉ သန္းေက်ာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာသံုး  ေငြေၾကးမ်ား၊ လက္၀တ္ရတနာမ်ဳိးစုံႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ဳိးစုံ၊ ခန္႔မွန္းတန္ဖုိး က်ပ္ ၂၂၂၉ သန္း လႊဲေျပာင္းလွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တရုတ္ျပည္ဗုဒၶျမတ္စြယ္ေတာ္သည္ ပထမအႀကိမ္ကို ၁၉၅၅ ခုႏွစ္တြင္ ပင့္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရွစ္လၾကာ အပူေဇာ္ခံခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒုတိယအႀကိမ္ကို ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ပင့္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၄၅ ရက္ၾကာ အပူေဇာ္ခံခဲ့ေၾကာင္း၊ တတိယအႀကိမ္ကို ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ပင့္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ရက္ ေပါင္း ၉၀ ၾကာအပူေဇာ္ခံခဲ့ေၾကာင္း၊ စတုတၳအႀကိမ္ကို ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ တြင္ ပင့္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၄၈ရက္ၾကာအပူေဇာ္ခံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကမာၻေပၚတြင္ ဗုဒၶျမတ္စြယ္ေတာ္ႏွစ္ဆူရွိသည့္အနက္ တစ္ဆူသည္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံတြင္ စံပါယ္လ်က္ရွိၿပီး က်န္တစ္ဆူမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ လင္ကြမ္းေက်ာင္းေတာ္၌ မူရင္းအတိုင္း စံပယ္လ်က္ ရွိသည္။ သီရိလကၤာရွိ စြယ္ေတာ္သည္ လက္ဝဲေအာက္စြယ္ေတာ္ ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ စြယ္ေတာ္မွာ လက္ဝဲအထက္ စြယ္ေတာ္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။                                 

Peace Press

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ရွိ လြယ္က်ယ္ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း ျပန္ဖြင့္

တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ရွိ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ လြယ္က်ယ္လမ္းကို ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္လိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။