Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle 2011 - (2)
yangonchronicle 2011 - (2)

၃.၈.၂ဝ၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း(၂)

  1. ကြန္ဂရက္က အာဖရိကကုန္သြယ္ေရးအစီအစဥ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚအေရးယူမႈ သက္တမ္းတိုး

(2 August 2012 ရက္စြဲပါ Washington Post မွ AP၏ Congress renews African trade program,sanctions on Myanmar ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ေျမာက္ကိုရီယားတြင္ ေရလႊမ္းမိုးမႈေၾကာင့္ စားနပ္ရိကၡာအကူအညီအေရးတႀကီးရွာေဖြဟု ကုလေျပာ

(3 Augest 2012 ရက္စြဲပါ BBC News မွ UN: North Korea seeks immediate food aid after floods ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

***********************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ကြန္ဂရက္က အာဖရိကကုန္သြယ္ေရးအစီအစဥ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚအေရးယူမႈ သက္တမ္းတိုး

(2 August 2012 ရက္စြဲပါ Washington Post မွ AP၏ Congress renews African trade program,sanctions on Myanmar ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ကြန္ဂရက္သည္ ၾကာသပေတးေန႔က အာဖရိကဆာဟာရေအာက္ပိုင္း ေဒသမ်ားစီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္အားေပးမည့္ ကုန္သြယ္ေရးအစီအစဥ္၏ အဓိကဥပေဒကို သက္တမ္းတိုးေပးခဲ့သည္။

အဆိုပါဥပေဒကို ေအာက္လႊတ္ေတာ္(House)ႏွင့္ ဆီးနိတ္ႏွစ္ခုလံုးကအသံျဖင့္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ သြင္းကုန္ဆိုင္ရာ အေရးယူမႈကိုလည္း သမၼတအာဏာျဖင့္ခ်မွတ္ေရးကိုလည္း သက္တမ္းတိုးခဲ့သည္။

အဆိုပါ အာဖရိကတိုးတက္ႀကီးထြားေရးႏွင့္အခြင့္အလမ္းဥပေဒ(Africa Growth and Opportunity Act)ကို သံုးႏွစ္သက္တမ္းတိုးခဲ့ရာ တတိယႏိုင္ငံမ်ားမွ ပိတ္စမ်ားျဖင့္ခ်ဳပ္လုပ္ေသာ အာဖရိကမွအဝတ္အထည္မ်ားအတြက္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါဥပေဒသည္ စက္တင္ဘာလတြင္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အာဖရိကစက္႐ံုမ်ားမွ ပစၥည္းမွာယူရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ရသည္။ အဆိုပါ ဥပေဒေအာက္တြင္ အၾကံဳးဝင္ေသာ ႏိုင္ငံေလးဆယ္ခန္႔စာရင္းတြင္ ဆူဒန္ေတာင္ပိုင္းႏိုင္ငံ(South Sudan)ကိုလည္း ထပ္မံေပါင္းထည့္ေပးခဲ့သည္။

“AGOA နဲ႕ ၎ရဲ႕တတိယႏိုင္ငံ အဝတ္အထည္ဥပေဒေတြဟာ အာဖရိကမွာ အားေကာင္းတဲ့လူလတ္တန္းစား ေပၚထြန္းလာမႈကို အေထာက္အကူျပဳပါတယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားအကူအညီအေပၚမွီခိုေနရမႈကိုလည္း ေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြ အတြက္လည္း အေရးႀကီးတဲ့ေစ်းကြက္သစ္ဖြင့္ေပးပါတယ္”ဟု အာဖရိကေရးရာ ႏိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရးဆပ္ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဆီနိတ္တာ Chris Choons,D-Del ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါဥပေဒကို ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္က ျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္အဝတ္အထည္ႏွင့္ ဖိနပ္အဖြဲ႕အစည္းဥကၠ႒ Kevin M Burke က ေျပာၾကားရာတြင္ ဤဥပေဒလမ္းေၾကာင္းျဖင့္ အေမရိကန္အဝတ္အထည္ႏွင့္ ဖိနပ္လုပ္ငန္းအတြင္းမွ အလုပ္သမားေလးသန္းဆက္လက္မွီခိုႏိုင္ၿပီး ကမၻာ့ေစ်းကြက္တြင္ ဆက္လက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံမွ သြင္းကုန္ကိုအေရးယူေသာဥပေဒကို သက္တမ္းတစ္ႏွစ္တိုးခဲ့သည္။ ၎သည္ အေရးယူမႈမ်ား႐ုတ္သိမ္းေရး၊ ယခင္အတုိင္း ထားရွိေရးတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕၏အာဏာကို မထိခိုက္ေစခဲ့ပါ။ သြင္းကုန္ကန္႔သတ္မႈဥပေဒမွာ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးအရ ဆက္ဆံျခင္းကို ကန္႔သတ္ေသာဥပေဒ၏အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္။

“ျမန္မာအစိုးရဟာ ဒီဥပေဒျဖစ္လာေစတဲ့ စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြကို ဆက္လက္ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းဖို႔ ကြ်န္ေတာ္အားေပးလိုပါတယ္”ဟု ေအာက္လႊတ္ေတာ္နည္းလမ္းရွာေဖြေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ Dave Camp, R-Mich က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကြ်န္ေတာ္အေနနဲ႔ ျမန္မာအစိုးရကို ေနာက္ထပ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ၊ စီးပြားေရးတိုးတက္ဖို႔နဲ႔ ျမန္မာျပည္သူေတြအက်ိဳးရွိေစမယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအပါအဝင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို အားစိုက္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္ဟု ၎ကေျပာသည္။

အေမရိကန္အစိုးရသည္ ၿပီးခဲ့သည့္လက အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားအား ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ေရနံႏွင့္ ဓါတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းႏွင့္ အလုပ္အတူလုပ္ခြင့္ေပးျခင္းမ်ား ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ ျမန္မာစစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးအရခ်ဳပ္ကိုင္ထားမႈမ်ားကို ေျဖေလ်ာ့ေပးျခင္းႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ အစိုးရဆန္႔က်င္သူမ်ားကို လြတ္လပ္ခြင့္ပိုေပးလာျခင္းေၾကာင့္ တုန္႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ထိုသို႔ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

U.S Campaign for Burma ကလည္း အေရးယူမႈသက္တမ္းတိုးရန္ မဲေပးဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းကိုႀကိဳဆိုခဲ့ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားမရပ္မခ်င္းႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္စည္းလံုးမႈမရမျခင္း အေရးယူမႈမ်ား ဆက္လက္ထားရွိမည္ဆိုသည္ကို ျမန္မာ၏အာဏာရအစိုးရကို ဥပေဒကိုအားေကာင္းရွင္းလင္းစြာ အခ်က္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

                                                    *******************************************************

ေျမာက္ကိုရီယားတြင္ ေရလႊမ္းမိုးမႈေၾကာင့္ စားနပ္ရိကၡာအကူအညီအေရးတႀကီးရွာေဖြဟု ကုလေျပာ

(3 Augest 2012 ရက္စြဲပါ BBC News မွ UN: North Korea seeks immediate food aid after floods ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ေျမာက္ကိုရီးယားတြင္ၿပီးခဲ့သည့္လက အပ်က္အစီးမ်ားခဲ့သည့္ေရလႊမ္းမိုးမ်ားမႈေၾကာင့္ စားနပ္ရိကၡာအကူအညီမ်ား ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း ကုလသမဂၢက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပံဳယမ္းရွိ ကုလသမဂၢတာဝန္ရွိသူမ်ားကေျပာၾကားရာတြင္ ၎တို႔သည္ ေရလႊမ္းမိုးမႈဒဏ္ခံရေသာအပိုင္းမ်ားသုိ႔ အပ်က္အစီးမ်ားမည္မွ်ရွိသည္ကို ၾကည့္႐ႈရန္ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အကူအညီမွာအေရးေပၚလိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာက ေျပာၾကားရာတြင္ လူ(၁၁၉)ဦးေသဆံုးၿပီး၊ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီ၍ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ရေၾကာင္း ဆိုသည္။

အေျခခံအေဆာက္အဦးႏွင့္ လယ္ယာေျမမ်ားပ်က္စီးရျခင္းသည္ တုိင္းျပည္၏ဆုိးရြားလွေသာ စားနပ္ရိကၡာျပတ္လပ္မႈ ျပႆနာကုိ ႀကီးစြာ ထိခိုက္ပါသည္။

အဆုိးဝါးဆံုးထိခိုက္ေသာေဒသမ်ားမွာ South Phyongan ျပည္နယ္ရွိ Anju ၿမိဳ႕ႏွင့္ Songchon ရြာ၊ Kangwon ျပည္နယ္ရွိ Chonnae ရြာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ကုသမဂၢကေျပာသည္။ ထုိေဒသမ်ားတြင္ေနထုိင္သူမ်ားသည္ အေရးေပၚစားနပ္ရိကၡာ၊ ေရသန္႔မ်ားလုိအပ္လ်က္ ရွိသည္။ ၎တုိ႔သည္ ေရလႊမ္းမုိးစဥ္က အညစ္အေၾကးမ်ားေၾကာင့္ ေရာဂါပိုးမ်ားဒဏ္ကုိ ခံၾကရသည္။

နယူးေယာက္ရွိ ကုလသမဂၢေျပာခြင့္ရပုဂိၢဳလ္က အတည္ျပဳေျပာၾကားရာတြင္  ေျမာက္ကုိရီးယားအစုိးရသည္ ကုလသမဂၢအား စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ ေလာင္စာဆီကဲ့သို႔ အေရးေပၚပစၥည္းမ်ားေပးအပ္ရန္ ေတာင္းဆုိထားသည္။

အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံတကာအကူအညီေပးေရးအဖဲြ႕မ်ားသည္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္အလွဴေငြမ်ား စုေဆာင္းလ်က္ရွိၾကသည္။ ၾကက္ေျခနီအဖဲြ႕က ၾကာသပေတးေန႔က ေျပာၾကားရာတြင္(ေပါင္စတာလင္ ၁၉၃၀၀၀)ေက်ာ္ ေပးအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Anju ၿမိဳ႕မွ မၾကာေသးခင္က ဓာတ္ပံုမ်ားကုိ ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းေအဂ်င္စီ KCNA က ေဖာ္ျပရာတြင္ ေရေအာက္ေရာက္ေနေသာ အိမ္မ်ား၊ ေရလႊမ္းေနေသာစုိက္ပ်ဳိးေျမမ်ားႏွင့္ အိမ္အေပၚထပ္တြင္ တက္ေနၾကေသာလူမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။

Anju ၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ေကာ္မတီဒုဥကၠ႒ KIM Kwang-dok က AP သတင္းဌာနသုိ႔ေျပာၾကားရာတြင္ ယခုေရလႊမ္းမုိးမႈမွာ ၿမိဳ႕၏သမုိင္းတြင္ အဆုိးဝါးဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

ယခုေရလႊမ္းမုိးမႈမွာ ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းက ျပင္းထန္ေသာမုိးေခါင္ေရရွားဒဏ္ကုိခံရၿပီးေနာက္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ရာ ျပည္သူမ်ားကုိ ေကၽြးေမြးရန္ ႐ုန္းကန္ေနရေသာ ေျမာက္အစုိးအေပၚ တစ္ပူေပၚႏွစ္ပူဆင့္ျဖစ္ရေၾကာင္း ဘီဘီစီမွ Lucy Williamson က ဆုိးလ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေျမာက္ကုိရီးယားသည္ ျပည္သူမ်ားကုိေကၽြးေမြးရန္ စားနပ္ရိကၡာမ်ားလံုေလာက္ေအာင္ စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ စားနပ္ရိကၡာ အကူအညီမ်ားအေပၚ မွီခုိေနရသည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ႏွစ္လည္မ်ားဆီက စားနပ္ရိကၡာျပတ္လပ္မႈေၾကာင့္ ရာေပါင္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာလူမ်ား ေသဆံုးၾကရေၾကာင္း ယံုၾကည္ရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လက ထုတ္ျပန္ေသာ ကုလသမဂၢအစီရင္ခံစာတြင္ ေျမာက္ကုိရီးယား၏ လူဦးေရ ၂၄ သန္း၏ သံုးပံုႏွစ္ပံုသည္ စားနပ္ရိကၡာ ျပတ္လပ္မႈဒဏ္ကုိ ျပင္းထန္စြာခံစားရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

                                              ******************************************************************************************


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place.
Logo for Google Drive

Document yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

 

၃.၈.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အသုံးဝင္မည့္ အကူအညီ

(The Japan Times သတင္းစာမွ 1 Aug 2012 ရက္စြဲပါ ေခါင္းႀကီးပုိင္းျဖစ္ေသာ Useful help to Myanmar ကုိဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. ႐ိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားအေပၚ ကူညီမႈရပ္ဆိုင္းရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ညႊန္ၾကား

(VOA News မွ 2 August 2012 ရက္စြဲပါ “Bangladesh orders suspension of aid to Rohingya refugees” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားတိုးတက္ေရးအတြက္ Abbott Fund ကေဒၚလာတစ္သန္းကူမည္

(One World South Asia မွ2 August 2012 ရက္စြဲပါ “$1 Million Partnership to Empower Women In Burma”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

*****************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အသုံးဝင္မည့္ အကူအညီ

(The Japan Times သတင္းစာမွ 1 Aug 2012 ရက္စြဲပါ ေခါင္းႀကီးပုိင္းျဖစ္ေသာ Useful help to Myanmar ကုိဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာအတုိက္အခံ ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လတ္တေလာကာလမ်ားအတြင္း ျပည္ပခရီးစဥ္မ်ား သြားေရာက္ရာ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ေထာက္ခံအားေပးၾကသည့္ႏုိင္ငံမ်ားအား ေက်းဇူးတင္စကားေျပာဆုိခဲ့႐ံုသာမက ျမန္မာျပည္သူမ်ား ႀကီးပြားခ်မ္းသာႏုိင္ေရးအတြက္ ျမန္မာျပည္တြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ပါ တုိက္တြန္းေျပာဆိုခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈဒဏ္ကုိ ခံစားခဲ့ရသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝေသာ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား မည္သုိ႔မည္ပုံ လုပ္ကုိင္သြားမည္ဟူေသာအခ်က္ကုိ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အေလးအနက္စဥ္းစားသင့္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္ကုိ ပုိက္ဆံေပး႐ံုသက္သက္ျဖင့္ အမွန္တကယ္လုိလားေသာ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားကုိ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏုိင္မည္မဟုတ္ ဟူသည့္အခ်က္ကုိလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ေမလအတြင္း ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ကာလအတြင္း ပထမဆုံးခရီးစဥ္အျဖစ္ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္မူ ဆြစ္ဇာလန္၊ ေနာ္ေဝ၊ အုိင္ယာလန္၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ျပင္သစ္အစရွိေသာ သမုိင္းဝင္ဥေရာပေဒသခရီးစဥ္ႀကီးကုိ စတင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည္။ ဂ်နီဗာရွိ ႏုိင္ငံတကာအလုပ္သမားအဖြဲ႕ကြန္႔ဖရင့္၌ စကားေျပာဆုိရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ၾကရန္ တုိက္တြန္းသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံပုိင္ စြမ္းအင္ႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေ