Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၁.၁၂.၂၀၁၁

ေဆာင္းပါးက႑

ႀကီးက်ယ္သည့္ ကစားပြဲ

********************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ႀကီးက်ယ္သည့္ ကစားပြဲ

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို သံသယကင္းစျပဳလာေသာ အုိဘားမားအစိုးရသည္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္အား ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္ေစျခင္းျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္- ဝါရွင္တန္ ဆက္ဆံေရးမွာ ႏွင္းခဲေပ်ာ္ခ်ိန္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီဟု ေကာက္ခ်က္ခ် သံုးသပ္၍ ရႏိုင္ပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအတိုင္း ျပည့္ျပည့္ဝဝ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ရာ လိုအပ္ေနေသးသည့္တိုင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအေရး၊ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္၊ ႏုိင္ငံသားလြတ္လပ္ခြင့္မ်ား တစံုတရာ ေျဖေလ်ာ့မႈမ်ား ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ ျဖစ္ရျခင္းမွာလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံလို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံ တစ္ခုအဖို႔ (လုပ္ခဲ့ေသာ္ျငားလည္း အျဖစ္သာျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္) ႐ုတ္ျခည္းေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ဖို႔ရန္ ဝန္ေလးမည္မွာလည္း အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားတြင္ မွားယြင္းမႈမ်ား၊ ပ်က္ကြက္မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေအာင္ သတိထား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ သေဘာပင္ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္၏ ႏုိင္ငံျခားေရးမူဝါဒအေျပာင္းအလဲ

ယခင္ သမၼတ ေဂ်ာ့ဘုရွ္(စ္) လက္ထက္တြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ ျမန္မာဆက္ဆံေရးမွာ အေတာ္ေလး တင္းမာခဲ့ေလသည္။ ဘုရွ္(စ္)အစိုးရအတြင္း ႏုိင္ငံျခားေရးမူဝါဒကို အဓိက ပံုေဖာ္ေနသည့္ ဗိသုကာမ်ားမွာ ေရွး႐ုိးစြဲလက္သစ္ဝါဒီမ်ား(Neo-con) မ်ားျဖစ္သည့္အားေလွ်ာ္စြာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔ အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အေတာ္ေလး တင္းတင္းမာမာဆက္ဆံခဲ့သည္။ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန (State Department) ၏ တစ္ကမာၻလံုးအေပၚ က်င့္သံုးသည့္ အဂၢဗ်ဴဟာမွာ အင္အားသံုး သိမ္းသြင္းေရးမူဝါဒ (Containment Policy) ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ တင္းမာမႈရွိခဲ့သည့္ ဆက္ဆံေရးမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၀၇ခုႏွစ္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေရႊဝါေရာင္သံဃာ အေရးေတာ္ပံုႀကီးအၿပီးတြင္ အထြတ္အထိပ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ အိုဘားမားအစိုးရ တက္လာၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏုိင္ငံျခားေရးမူဝါဒမွာ အင္အားသံုးသိမ္းသြင္းေရး မူဝါဒမွ ေျပာင္းလဲျပင္လြယ္ရွိေသာ ထိေတြ႕ဆက္ဆံေရးမူဝါဒ (Engagement Policy) သို႔ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ခ်က္ျခင္းဆိုသလို ေရႊလမ္းေငြလမ္းေဖာက္ကာ ထိေတြ႕ဆက္ဆံခဲ့သည္ေတာ့ မဟုတ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာ္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္သည့္အေနျဖင့္ သံတမန္နည္းျဖင့္ ကူးခ်ည္သန္းခ်ည္ ညႇိႏိႈင္းအေျဖရွာသည့္ (Shuttle Diplomacy) ကို (ယင္း တို႔၏အေခၚအားျဖင့္ လက္ေတြ႕က်သည့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံေရး (Pragmatic egangement)) က်င့္သံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ တနည္း ေျပာရလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး ႏႈန္းစံတန္ဖိုးမ်ားကို ျပဳျပင္လိုက္နာရန္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ျပဳလုပ္လာေစရန္ ဖိအားေပး ေတာင္းဆိုတိုက္တြန္းၿပီး လုိက္နာေဆာင္ရြက္လာပါက အေမရိကန္မွလည္း ေႏြးေထြးသည့္ ဆက္ဆံေရးကို ျပသလာသည့္ သံသမန္နည္းလမ္းကို ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက အသြားႏွစ္ဖက္ပါသည့္ဓား (Double Edged Sword) ဟု ဝိၿဂိဳလ္ျပဳၾကသည္။

ေဘဂ်င္းသေဘာတူအျမင္

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ရင္းႏွီးစြာဆက္ဆံလ်က္ရွိေသာ ႏုိင္ငံမွာ ေပါက္ေဖာ္ႀကီးတ႐ုတ္ႏုိင္ငံပင္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွာ ေခတ္သစ္တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားခဲ့ေသာတိန္ေရွာက္ဖိန္၏ “ေၾကာင္ျဖဴသည္ျဖစ္ေစ မဲသည္ျဖစ္ေစ ၾကြက္ခုတ္တတ္ဖို႔အေရးႀကီးသည္”ဟူေသာ စကား အတိုင္း တစ္ပါတီကြန္ျမဴနစ္ အာဏာပိုင္စနစ္ႏွင့္ အရွင္းရွင္စနစ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င့္သံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္သည္။ “ခ်မ္းသာတာ ေကာင္းတယ္” ဟူေသာ တိန္ေရွာင္ဖိန္၏ ေနာက္ထပ္ ႏုိင္ငံေရးၾသဝါဒစကားကို က်င့္သံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ေသာ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံမွာ ယခုအခါတြင္ ကမာၻေပၚတြင္ ဒုတိယအင္အားအႀကီးဆံုး စီးပြားေရး စူပါပါဝါျဖစ္လာလ်က္ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။ သို႔ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ကပ္လ်က္ ရွိေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံလို ႏုိင္ငံငယ္ေလးဖို႔ ၎၏ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ ႀကီးမားစြာရွိမည္မွာ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား အမ်ားဆံုးဝင္သည့္ႏုိင္ငံမွာ ေပါက္ေဖာ္ႀကီးျဖစ္ေနသည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚမ်ားစြာ လႊမ္းမိုးထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ယင္း အခ်က္ အလက္မ်ားက သက္ေသျပလ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံျခားေရးမူဝါဒျဖစ္သည့္ ေပက်င္းသေဘာတူအျမင္ကို က်င့္သံုးအေကာင္ အထည္ေဖာ္မႈတြင္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။ အေမရိကန္၏ ဝါရွင္တန္သေဘာတူအျမင္ကို ယွဥ္ၿပိဳင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ ယင္း ေပက်င္းသေဘာတူအျမင္မွာ အာဏာပိုင္ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို အားေပးေထာက္ခံ၍ ယင္းစနစ္သက္ဆိုးရွည္ေစေသာ စီးပြားေရး အကူအညီမ်ားကို ေပးကာ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ထိုအာဏာပိုင္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ သဘာဝသံယံဇာတ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအား ဦးစားေပး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံခြင့္ ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ယခင္အာဏာပိုင္စနစ္ျဖစ္သည့္အားေလွ်ာ္စြာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ေဘဂ်င္းသေဘာတူအျမင္ကို လိုလိုလားလား လုိက္ေလ်ာ ဆက္ဆံခဲ့သည္။

အေနာက္မွအေရွ႕သို႔

ယခုအခါတြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ အဓိက အက်ိဳးစီးပြားမွာ အေနာက္မွ  အေရွ႕သို႔ ေရြ႕လ်ားလာၿပီျဖစ္သည္။ စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ အေရွ႕အာရွႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ တုိင္ဝမ္ကဲ့သို႔ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဖိစီဖိတ္ေဒသတြင္းရွိ ၾသစေၾတးလ်၊ နယူးဇီလန္ႏုိင္ငံတို႔မွာ အေမရိကန္ႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား ယခင္ကတည္းက ရွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္သည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ႏုိင္ငံေရးလြတ္လပ္ခြင့္မ်ား တျဖည္းျဖည္း ရရွိလာကာ သံုးသပ္သူမ်ားက အာဆီယံေႏြဦး (Asian Spring) ဟူ၍ ေခၚဆိုလာၿပီး အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ားသည္ တ႐ုတ္၏ၾသဇာ သက္ေရာက္မႈ ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ အေမရိကန္အား မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ မိတ္ဖက္ႏုိင္ငံအျဖစ္ေရြးခ်ယ္လာၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အာဆီယံေဒသတြင္းတြင္ေရာ၊ ေတာင္အာရွေဒသတြင္းတြင္ပါ အလြန္မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ ေနရာေဒသတြင္ ျဖစ္တည္လ်က္ ရွိေနသည္။ အထူးသျဖင့္ ကမာၻစီးပြားေရးအင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္လာမည့္ အိႏိၵယႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတို႔၏ ၾကားတြင္ရွိေနေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား အပါအဝင္၊ ကမာၻ႔အင္အားခ်ိန္ခြင္လွ်ာကိုပါ ထိန္းညႇိေပးႏုိင္သည့္ ႀကီးက်ယ္ေသာကစားပြဲကို ကစားႏုိင္သည့္ ေနရာေကာင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ကမာၻ႕ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ထိုအခြင့္အေရးမ်ိဳးကို မိမိႏုိင္ငံအက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းေရး အတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးခ်ႏုိင္ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံသည္လည္း ကမာၻေပၚတြင္ မဟုတ္သည့္တိုင္ အာရွတြင္ အဖက္ဖက္ကေန ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရွိသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ထြန္းလာဖို႔ အလားအလာမ်ားစြာ ရွိသည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း…….။

***************************************************************************************


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၁.၁၂.၂၀၁၁

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အား စကၤာပူႏိုင္ငံကဲ့သို႔ တိုးတက္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းမည္ပာု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေျပာၾကား
  2. ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တ႐ုတ္၏ အႀကီးဆံုးဘဏ္႐ံုးခြဲ ဖြင့္လွစ္
  3. ေအတီအမ္ကတ္တစ္ခုတည္းႏွင့္ ဘဏ္တိုင္းတြင္ ေငြထုတ္ယူႏိုင္ရန္ စီစဥ္

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. ျမန္မာ- အေမရိကန္ဆက္ဆံေရးသည္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ဆက္ဆံေရးကို မထိခိုက္ႏိုင္
  2. ကရင္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ တည္ေထာင္ရန္ ေလွ်ာက္ထား

 သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

*****************************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အား စကၤာပူႏိုင္ငံကဲ့သို႔ တိုးတက္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းမည္ပာု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေျပာၾကား

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔၌ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမွတ္(၂) စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အား စကၤာပူႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ျဖစ္လာႏိုင္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း ယာဥ္သြားလာမႈ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ႏိုင္ေစရန္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည့္ ေရႊဂံုတိုင္၊ ကမာရြတ္၊ လွည္းတန္း၊ တာေမြ လမ္းငါးခြဆံုႏွင့္ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းဆံု ခံုးေက်ာ္တံတားမ်ားကို ေလးလအတြင္း အၿပီးတည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၎ခံုးေက်ာ္ တံတား တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းမ်ားကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လကုန္တြင္ အၿပီးသတ္တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ လမ္းတံတားတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီးႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၎စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွ စတင္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ အဆင္ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္တြင္းရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုသာမက ျပည္ပႏိုင္ငံမွ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားကုိပါ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚ ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လူေနအိမ္မ်ား၊ အေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ လြတ္ကင္းမႈမရွိပါက အဆိုပါ အိမ္ရာအေဆာက္အဦးမ်ားကို ၿဖိဳဖ်က္စရာမလိုဘဲ ႏိုင္ငံတကာတြင္ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ႀကိဳတင္တပ္ဆင္ ထားသည့္ Precast စနစ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းမွ အသိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း အထပ္ျမင့္ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ အေဆာက္အဦးမ်ားကို ထပ္မံ၍ ေဆာက္လုပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ား အၿငိမ္းစားယူပါက ၎အိမ္ခန္းမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရရွိႏိုင္ေစရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမွ ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

                                                                                                                              Ref: Venus

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တ႐ုတ္၏ အႀကီးဆံုးဘဏ္႐ံုးခြဲ ဖြင့္လွစ္

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုးဘဏ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ စက္မႈႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးဘဏ္(ICBC)မွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဘဏ္႐ံုးခြဲတစ္ခု လာေရာက္ ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအမ်ားဆံုးႏွင့္ အဓိက ကုန္သြယ္ဖက္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ယခုလာေရာက္ ဖြင့္လွစ္မည့္ တ႐ုတ္ဘဏ္ ႐ံုးခြဲသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ပထမဆံုးလာေရာက္ဖြင့္လွစ္သည့္ ဘဏ္႐ံုးခြဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လာေရာက္ဖြင့္လွစ္မည့္ အဆိုပါ တ႐ုတ္ဘဏ္႐ံုးခြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆာကူရာတာဝါ၌ ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုးဘဏ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ စက္မႈႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးဘဏ္(ICBC) သည္ တ႐ုတ္တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ဘဏ္ခြဲေပါင္း ၁၆,၀၀၀ ေက်ာ္ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ကမၻာေပၚရွိ ႏိုင္ငံေပါင္း ၃၄ ႏိုင္ငံတြင္ ဘဏ္ခြဲေပါင္း ၂၃၄ ဘဏ္ဖြင့္ လွစ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လာေရာက္ဖြင့္လွစ္မည့္ တ႐ုတ္ဘဏ္႐ံုးခြဲအေနျဖင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခြင့္မရရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုပ္ကိုင္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ငန္း အေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ဘဏ္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္လည္း (ICBC)ဘဏ္မွ ေနာင္အနာဂါတ္တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

                                                                                                                              Ref: 7Day News

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ေအတီအမ္ကတ္တစ္ခုတည္းႏွင့္ ဘဏ္တိုင္းတြင္ ေငြထုတ္ယူႏိုင္ရန္ စီစဥ္

ေငြသြင္း၊ ေငြထုတ္ျပဳလုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ေအတီအမ္ကတ္တစ္ခုတည္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဘဏ္တိုင္းတြင္ ေငြထုတ္ယူႏိုင္ရန္ ျမန္မာ ေပးမင့္န္ယူနီယံ(MPU) အဖြဲ႕မွ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာေပးမင့္န္ယူနီယံ(MPU) အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ရွိသည့္ ဘဏ္မ်ားတြင္ ရွယ္ယာထည့္ဝင္ထားၿပီး ၎အဖြဲ႕မွ National Swith ပာုေခၚသည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွ ဘဏ္တိုင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္မည့္ ေအတီအမ္စက္မ်ားျဖစ္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဧရာဝတီ ဘဏ္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ယခုလာမည့္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ဘဏ္မ်ားတြင္ e-Banking အြန္လိုင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ ဘဏ္စနစ္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္တြင္းပုဂၢလိကဘဏ္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အြန္လိုင္းဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ားမွာ ဆိုးရြားလ်က္ရွိေနေသးသည့္အတြက္ e-Banking စနစ္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

“ဘဏ္မွာ ဆက္သြယ္ထားတဲ့ အင္တာနက္လိုင္းကေတာ့ ပ်က္ခဲတယ္၊ ေအတီအမ္စက္မွာ ေငြထုတ္ရင္ေတာင္ မိနစ္ပိုင္းအတြင္း ရတယ္။ ဆက္သြယ္ေရးၾကန္႔ၾကာတဲ့အခါ Debit ကတ္ရွိတဲ့သူက ေအတီအမ္စက္တစ္ခုမွာ ေငြထုတ္တယ္။ အဲ့ဒီေငြစာရင္းလက္က်န္က ဘဏ္ကိုပို႔တာ ဆက္သြယ္ေရးမေကာင္းလို႔ ေနာက္က်တဲ့အခါ အဲဒီသူက ေနာက္ေအတီအမ္စက္မွာ ေသြထပ္ထုတ္ရင္ႏွစ္ခါ ထုတ္သလိုျဖစ္ၿပီး ဘဏ္က ေငြဆံုးရွံဳးတာ မ်ိဳးေတြ ရွိလာႏိုင္တယ္။ ေအတီအမ္စနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔က ဆက္သြယ္ေရးအဓိကပဲ” ပာု ပုဂၢလိကဘဏ္တစ္ခုမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

                                                                                                                  Ref:ေမာ္ဒန္              

***************************************************************************************

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

ျမန္မာ- အေမရိကန္ဆက္ဆံေရးသည္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ဆက္ဆံေရးကို မထိခိုက္ႏိုင္

အစိုးရသစ္လက္ထက္မွ စတင္၍ ယခင္ထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာသည့္ ျမန္မာ-အေမရိကန္ ဆက္ဆံေရးသည္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္မည္ မပာုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရသစ္တစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္လာခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိႀကီးမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေစလႊတ္ျခင္းျဖင့္ အေမရိကန္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚ ထားရွိသည့္ သေဘာထားကို ျပသေပးခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ျမန္မာ-အေမရိကန္ ဆက္ဆံေရး ပိုမိုေက&#