Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

INTERNATIONAL MEDIA (1)
Document

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (1)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ႐ုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားကုိ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအၾကမ္းဖက္မႈအေပၚ ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈမျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာသမၼတ ၏ အႏၱရာယ္ ႀကီးေသာလုပ္ရပ္
(Foreign Policy in Focus မွ 7 July 2013 ရက္စြဲပါ Burma President’s Dangerous Refusal to Condemn Buddhists for Violence Against Rakhine Muslims ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)
  1. လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ဓာတ္ေငြ႕၀ယ္ယူတင္သြင္းေတာ့မည္

(Natural Gas Asia မွ 5 July 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar power ministry to import gas” သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိ သည္)

  1. ဗုဒၶဂါယာ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈသည္ ျမန္မာႏွင့္  သီရိလကၤာမွ မြတ္ဆလင္  -  ဗုဒၶဘာသာရန္ပဲြမ်ား၏ ဆိုးရြားေသာရ လဒ္ျဖစ္

(  7  July 2013  ရက္စြဲပါ PUNJAB NEWSLINE  မွ Bodh Gaya Blarts Fallout of rising Muslim – Buddhist Hostilities  in  Burma , Lanka ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္ )

  1. ႐ုရွားအိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္ကုမၼဏီ၏ ျမန္မာ႐ုံးခဲြ ဖြင့္လွစ္

(Opp Connect News  မွ 5 July 2013 ရက္စြဲပါ  “ Russian agent opens Myanmar office” သတင္းကို ဘာသာျပန္ ဆိုသည္ )


႐ုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားကုိ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအၾကမ္းဖက္မႈအေပၚ ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈမျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာ သမၼတ၏ အႏၱရာယ္ႀကီးေသာ လုပ္ရပ္
(Foreign Policy in Focus မွ 7 July 2013 ရက္စြဲပါ Burma President’s Dangerous Refusal to Condemn Buddhist s for Violence Against Rakhine Muslims ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)
ျမန္မာႏုိင္ငံအေနာက္ဘက္ေဒသမွ ရခုိင္ျပည္္နယ္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ားအၾကား ဂုိဏ္းဂနဖြဲ႕ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ဖုံးလႊမ္းေနခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္ အျပင္ဗုဒၶဘာသာႏွင့္မြတ္စလင္အသုိင္းအဝုိင္းႏွစ္ရပ္စလုံးသည္ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ မီဒီယာမ်ား၏ ေရးသား ခ်က္မ်ားကုိလည္း ရင္ဆုိင္တုိက္ခုိက္ေနၾကရၿပီး ျမန္မာအစိုးရကလည္း ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈအေပၚ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္း ၏ ႐ႈျမင္ခံစားမႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္လ ၁ ရက္ေန႔ထုတ္ TIME မဂၢဇင္းတြင္ေဖာ္ျပပါရွိေသာ မ်က္ႏွာဖုံးေဆာင္းပါးက ယင္းဆူပူ အၾကမ္း ဖက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လြန္စြာအျငင္းပြားစရာျဖစ္ေစသည့္ ေရးသားခ်က္မ်ဳိးျဖင့္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
ထုိေဆာင္းပါးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ၉၆၉ ဟုအမည္ရသည့္ ဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳးသားေရးလႈပ္ရွားမႈႀကီးကုိ ဦးေဆာင္လ်က္ရွိသူဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးဝီရသူကုိ ျပစ္တင္ေဝဖန္ၿပီး “ဗုဒၶဘာသာအၾကမ္းဖက္သမား၏ မ်က္ႏွာ” ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ယင္းမ်က္ႏွာဖုံးေဆာင္းပါး ပါရွိေသာ TIME မဂၢဇင္းကုိ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္း အေျခအေနမ်ားႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံသားဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အထင္အျမင္လြဲမွားေအာင္ေရးသားသည္ဟူသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ပိတ္ပင္ရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္း ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ အနီးကပ္ ဆန္းစစ္ေလ့ လာၾကည့္မည္ဆုိပါက အဆုိပါအေရးကိစၥသည္ TIME မဂၢဇင္းႏွင့္ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္တုိ႔ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပသည္ထက္ပင္ ပုိ၍႐ႈပ္ေထြး နက္နဲေနသည္ကုိေတြ႕ရသည္။
လတ္တေလာ ရခုိင္ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားအၾကား ပဋိပကၡသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ႐ုိဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသားသုံးဦးက ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကုိ မုဒိမ္းက်င့္သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈမွ စတင္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ သည္။ ထုိသုိ႔ မုဒိမ္းက်င့္သတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္အသုိင္းအဝုိင္းမွ လူမ်ားက တန္ျပန္လက္စားေခ်သည့္ သေဘာျဖင့္ ဆူပူအၾကမ္းဖက္ရာမွစတင္ခဲ့သည္ဟု ဆုိလွ်င္လည္းရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ပုိင္းတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္း ဆူပူ အၾကမ္းဖက္မ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ျဖစ္ေပၚခဲ့ကာ လူေပါင္း ၂၅၀ ေက်ာ္ေသဆုံးခဲ့သည္။ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာမွာ အုိးပစ္အိမ္ပစ္ထြက္ ေျပးခဲ့ ၾကရၿပီး အမ်ားစုမွာ မြတ္စလင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အဆုိပါျဖစ္ရပ္ကုိ လြန္စြာေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခု အျဖစ္ လူတုိင္းကသတ္မွတ္လက္ခံထားခဲ့ၾကသည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ယခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္၌ အေရးေပၚ အေျခအေနထပ္မံေၾကညာခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခုအထိ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အျငင္းပြားေနၾကသည္မွာ ဆူပူအၾကမ္း ဖက္မႈ မ်ားအတြက္ မည္သူ႕ထံတြင္ တာဝန္ရွိသနည္းဟူေသာ ေမးခြန္းအတြက္ျဖစ္သည္။ မည္သူက မည္သူ႕ကုိ တုိက္ခုိက္ ေနျခင္း ျဖစ္သနည္း ဟူေသာေမးခြန္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။
TIME မဂၢဇင္းအပါအဝင္ အမ်ားစုကေတာ့ ၉၆၉ အမည္ရ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားကုိ ဦးေဆာင္လုပ္ ကုိင္ ေနသူ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးဝီရသူကုိ လက္ညႈိးထုိးၾကသည္။ ဦးဝီရသူ၏ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးလႈံ႕ ေဆာ္မႈမ်ား တြင္ ပုိစတာမ်ားျဖန္႔ေဝျခင္း၊ နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီမ်ားေရးဆြဲျခင္း၊ စီဒီေခြမ်ားျဖန္႔ေဝျခင္းတုိ႔ပါဝင္သည္။
ဦးဝီရသူ၏ အိပ္မက္မွာ ဘာသာေရးခြဲျခားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံျဖစ္ေပၚေရးျဖစ္သည္။ ၎က ဘာသာမတူသူမ်ား လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈကုိ တားျမစ္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ေစာင္ပင္ ေရးဆြဲခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မြတ္စလင္ဦးေရမွာ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ်သာရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၉၆၉ လႈပ္ရွားမႈ၏အျမင္အရ အဆုိပါမြတ္စလင္လူနည္းစုသည္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးတစ္ခု ျဖစ္သလုိ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ရပ္လည္းျဖစ္သည္။ ဦးဝီရသူ၏ ေနာက္လုိက္ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးေရမွာလည္း တုိးပြားလ်က္ရွိသည္။ ၉၆၉ လႈပ္ရွားမႈသည္ အၾကမ္းမဖက္ေရး အတြက္ ဦးတည္သည္ဟု ဆုိၾကေသာ္လည္း သူ၏ လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားက အမုန္းတရားမ်ားႏွင့္ ဆူပူအၾကမ္းဖက္လုိမႈမ်ားကုိျဖစ္ထြန္းေစလ်က္ရွိသည္။
Muslim Face group ကဲ့သုိ႔ေသာ အျခားအုပ္စုမ်ားကမူ ယခုကိစၥသည္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသည့္ ဗုဒၶဘာ သာဝင္မ်ားေၾကာင့္ မဟုတ္ေၾကာင္းထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၉၆၉ လႈပ္ရွားမႈအရြယ္အစား ႏွင့္ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈ ႀကီးမားလာမႈႏွင့္ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး အဓိက႐ုဏ္းမ်ား မ်ားျပားလာမႈတုိ႔ အျပန္အလွန္ ဆက္ႏႊယ္ ေနျခင္းမွာ ျငင္းဆန္ ရန္ခက္ခဲလွပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္ေသာ မြတ္စလင္တစ္ဦးက “၉၆၉ တံဆိပ္ေတြ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ပုိမုိ ျမင္ေတြ႕ရေလ၊ လုံၿခံဳမႈမရွိေတာ့သလုိပုိမုိခံစားရေလပါပဲ” ဟု ေျပာၾကားသည္။ အျခားတစ္ဖက္ကုိ ၾကည့္မည္ဆုိပါက ဦးဝီရသူကုိယ္တုိင္ ၎၏ လုံၿခံဳေရးအတြက္ စုိးရိမ္ပူပန္လ်က္ရွိသည္။ Irrawaddy မဂၢဇင္းႏွင့္ ေတြ႕ ဆုံေမးျမန္းရာတြင္ “မြတ္စလင္မ်ားသည္ ၎အဖမ္း ခံရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အသတ္ခံရျခင္းကုိ ျဖစ္ေစခ်င္ၾကေၾကာင္း၊ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ၎ကုိ TIME မဂၢဇင္း အဖုံးတြင္တင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစြန္းေရာက္မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အစၥလာမစ္ႏုိင္ငံအျဖစ္ေျပာင္းလဲရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း” ေျပာၾကား သည္။
ထုိသုိ႔ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်မႈကစားပြဲႀကီးျပဳလုပ္ေနၾကခ်ိန္တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က မည္သည့္ ဘက္မွ ရပ္သည္ဟူေသာ အခ်က္ကုိ လူသိရွင္ၾကားထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိရန္ ျငင္းပယ္လ်က္ရွိသည္။ ABC သတင္းဌာနႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္းတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္၌ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး သုိ႔မဟုတ္ အသားအေရာင္ခြဲျခားမႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟူသည္မွာ ဟုတ္မွန္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ျငင္းပယ္ သည္။ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ပုံေဖာ္ေျပာဆုိေနမႈမ်ားကသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ ပုိမုိထက္ျခမ္းကြဲေစလိမ့္မည္ဟု ဆုိသည္။ ဦးဝီရသူကုိ လည္း ျမင့္ျမတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအျဖစ္သတ္မွတ္ေျပာဆုိသည္။ အမွန္ဆုိရလွ်င္ ယခုလုိ ေျပာဆုိမႈက အစုိးရ၏ ဘက္လုိက္ မႈႏွင့္ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးေျပာဆုိမႈမ်ားအေပၚ ခြင့္ျပဳထားမႈတုိ႔ကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပရာေရာက္သည္။ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို တုိက္႐ုိက္အားေပးအားေျမွာက္မျပဳသည့္တုိင္ ယခုလိုေျပာဆုိမႈမ်ားကလူ႕အဖြဲ႕အစည္းတြင္း ခြဲျခားမႈမ်ားႏွင့္ဖိႏွိပ္မႈမ်ား ထပ္မံ ျပဳလုပ္လာေစရန္အားေပးအားေျမွာက္ျပဳသကဲ့သုိ႔ရွိသည္။
လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ ဘာသာေရးျပႆနာမဟုတ္ဟု ျငင္းဆုိေနေသာ ဦးသိန္းစိန္၏ နည္းဗ်ဴဟာသည္ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကုိ အလြယ္တကူေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေပ။ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ ျပန္လည္မရရွိေသးသလုိ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား တုိးျမင့္လာျခင္းေၾကာင့္ အုပ္စုႏွစ္စုအၾကား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္လည္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ ျခင္းမရွိေပ။ အကယ္၍ ဦးသိန္းစိန္ကထုိသုိ႔ မြတ္စလင္မုန္းတီးေရးေဟာေျပာလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ေနမည္ဆုိပါက ၎အေနျဖင့္ တုိင္းျပည္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ မတူညီေသာတုိင္းရင္းသား မ်ားအၾကားညီညြတ္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းရာ၌ မ်ားစြာထိခုိက္နစ္နာရလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။


လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ဓာတ္ေငြ႕၀ယ္ယူတင္သြင္းေတာ့မည္

(Natural Gas Asia မွ 5 July 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar power ministry to import gas” သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိ သည္)

ျမန္မာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနသည္ ႏုိင္ငံ၏ စြမ္းအင္လုိအပ္ခ်က္ကုိ ျပည့္မွီေစရန္အတြက္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ားထံမွ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ၀ယ္ယူရန္ တင္ဒါ ေခၚလုိက္ၿပီျဖစ္သည္။

၀န္ႀကီးဌာနသည္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ား လည္ပတ္ရန္အတြက္ ၂၀၁၄ မတ္လအထိ ေန႔စဥ္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ကုဗေပသည္ ၁၅၀ မွ ၂၀၀ အထိ ၀ယ္ယူစီစဥ္ေနပါသည္။ ၂၀၁၄ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေန႔စဥ္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ကုဗေပသည္ ၅၀၀ မွ ၆၀၀ အထိ တုိးျမွင့္ ၀ယ္ယူသြားမည္ဟုလည္း သိရွိရသည္။

တင္ဒါေအာင္ေသာ ကုမၸဏီသည္ LNG ဓာတ္ေငြ႕ရည္မွ ဓာတ္ေငြ႕ ေျပာင္းေသာယူနစ္ႏွင့္ ေရေပၚ သုိေလွာင္ကန္ အျဖစ္ သေဘၤာမ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ ဓာတ္ေငြ႕ေပးပုိ႔ရလိမ့္မည္ဟု သိရွိရသည္။ တင္ဒါ အဆုိျပဳလႊာႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား တင္သြင္း ရန္ ေနာက္ဆုံးရက္မွာ ဇူလုိင္ ၃၁ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာအစုိးရသည္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ႀကီးထြားလာေသာ ျပည္တြင္း စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ ျပည္ပသုိ႔ ထုတ္ေရာင္းမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ အျခား ေလာင္စာဆီ ရင္းျမစ္မ်ားကုိလည္း အသုံးျပဳ သြားရန္ မၾကာေသးမီက မူ၀ါဒ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္အစုိးရ အာဏာလႊဲေျပာင္း ကာနီးတြင္ ျပည္တြင္း ပုဂၢလိကကုမၸဏီ ႏွစ္ခုကုိ ဓာတ္ေငြ႕လုိင္စင္ ခ်ေပးခဲ့ သည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ေသာ္လည္း ထုိအခ်ိန္က ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိေသာေၾကာင္း အေသးစိတ္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာျခင္း မရွိခဲ့ပါ။


ဗုဒၶဂါယာ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈသည္ ျမန္မာႏွင့္  သီရိလကၤာမွ မြတ္ဆလင္  -  ဗုဒၶဘာသာ ရန္ပဲြမ်ား၏ ဆိုးရြားေသာ ရလဒ္ျဖစ္

(  7  July 2013  ရက္စြဲပါ PUNJAB NEWSLINE  မွ Bodh Gaya Blarts Fallout of rising Muslim – Buddhist Hostilities  in  Burma , Lanka ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္ )

တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္အေစာပိုင္းက ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွစ္ပါး ဒဏ္ရာရေစခဲ့ေသာ ဗုဒၶဂါယာတြင္ ဗံုးကြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အယ္ကိုင္ဒါမ်ား ပါဝင္ျခင္းမရွိဟု အိႏၵိယအစိုးရ၏ ယူဆခ်က္မွာ မွန္ေကာင္းမွန္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဖယ္ထုတ္ စဥ္းစား၍ မရႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ားမွာ ျပင္ပမွ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္ၿပီး၊ ၄င္းျပင္ပမွ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို အိႏၵိယအစိုးရက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အိႏိၵယမွ မည္သည့္ပုဂၢလိကမဆို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။

ဗုဒၶဂါယာကုိ တိုက္ခိုက္ျခင္းမွ  ျမန္မာ၊ သီရိလကၤာႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာ အခ်ိဳေသာ ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္  မြတ္ဆလင္ဆန္႔က်င္ေရး အဓိက႐ုဏ္းမ်ားအေပၚ လက္တုန္႔ျပန္ျခင္း ျဖစ္ပံုရပါသည္။ အဆိုပါ ဗံုးကြဲမႈမ်ားသည္ ျပင္ပႏွင့္ အခ်ိတ္အဆက္ရွိသည္ဟုေျပာဆိုရန္ ေစာလြန္းေနေသးေသာ္လည္း ျပင္ပမွ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိသည္မွာ သံသယျဖစ္ဖြယ္ မရွိေပ။ ဤ ေနရာတြင္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ အားနည္းခ်က္ကို ထင္ဟပ္ျပန္ပါသည္။

အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံျခား တိုင္းျပည္မွ အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ အိႏိၵယ၏ အားနည္းခ်က္ကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍ သက္ေရာက္ မႈမ်ား အတြက္ ပစ္မွတ္ထားလာပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည္လ အနည္းငယ္အတြင္း အိႏိၵယ၏ အေရွ႕ဖက္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစြန္းေရာက္ ဗုဒၶဘာသာမ်ား ႏိုးထလာၿပီး၊ မြတ္ဆလင္ဆန္႔က်င္ေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား အဆိုးဆံုးပံုစံျဖင့္ အရွင္းဆံုးထြက္ေပၚ လာပါသည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အရပ္သားတစ္ပိုင္းအစိုးရသည္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္မ်ား အေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးမႈ၊ ထိန္းသိမ္းမႈ လံုးဝမလုပ္ခဲ့ေပ။ ရယ္ဒီကယ္ ဗုဒၶဘာသာမ်ားက လူနည္းစုမြတ္ဆလင္ကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို အစိုးရက ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမလုပ္ေပးဟူေသာ ခံစားခ်က္ကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

ႏိုဘယ္ဆုရွင္ႏွင့္ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း အဆိုပါ အဓိက႐ုဏ္းမ်ားအေပၚ မည္ သို႔မွ် ေျပာၾကားျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ျပင္းထန္းစြာ ေဝဖန္ေနသည့္ၾကားမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တစ္ခြန္းမွ် မဟခဲ့ျခင္း သည္ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရး၏ ဖိအားေပးမႈ မ်ားကို ထင္ဟပ္ေနပါသည္။

ထိုနည္းတူပင္ သီရိလကၤာႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔တြင္လည္း မြတ္ဆလင္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမွာ အခ်က္ေပးေခါင္း ေဆာင္ထိုးသည္ အဆင့္ေရာက္ေနပါသည္။ အဆိုပါ တိုင္းျပည္မ်ားမွ မြတ္ဆလင္မ်ား ပစ္မွတ္ထားခံေနရသျဖင့္ အာရပ္ကမာၻတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မေက်နပ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလွ်က္ ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထင္ရွားသည့္ အခ်က္မွာ မြတ္ဆလင္မ်ားၾကားမွ ရယ္ဒီကယ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ အိႏိၵယရွိ ဗုဒၶဘုရားရွင္ ပြင့္ေတာ္မူရာ ဗုဒၶဂါယာကို ပစ္မွတ္ထား လာၾကသည္ဆိုသည့္ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

ဗံုးခြဲရန္ စီစဥ္သူမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ႏွစ္မ်ိဳးမရွိႏိုင္ပဲ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းရွိေနသည္ ဟု ယူဆရပါသည္။ ယခုထိခိုက္မႈ ထက္ပို၍ ၄င္းတို႔စိတ္အားထက္သန္စြာ လုပ္ေဆာင္ေသာ ျပဳမႈခ်က္မွာ ျမန္မာ၊ သီရိလကၤာႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔တြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့မႈမ်ားအတြက္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား အေပၚ လက္စားေခ်လိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ က်ဳးလြန္သုူမ်ားအေနျဖင့္ ႀကီးႀကီးမားမား ထိခိုက္ေစလိုေသာ္လည္း မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္းေလာ့ (သို႔မဟုတ္ )ရည္ရြယ္ခ်က္အထေျမာက္ယံုမွ်ေလာ ဟူေသာကိစၥကိုမူ ရွင္းျပရန္မလြယ္ေပ။ မည္သို႔ဆိုေစ က်ဳးလြန္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔ဆႏၵရွိသည့္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း ရွိသည္ဟု ျပသလိုက္ႏိုင္ပါသည္။

စိတ္ဝင္စားဖြယ္ အခ်က္တစ္ခုမွာ ေဒလီရဲတပ္ဖြဲ႔က ဗုဒၶဂါယာအား အၾကမ္းဖက္သူမ်ားပစ္မွတ္ထားေနၿပီဟု သတင္း မ်ားေပးေနသည့္ၾကားမွ ဘီဟာအစိုးရ၏ မသိက်ိဳးကၽြန္ ျပဳေနမႈျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းမွာ အခ်ိဳ ႔အိႏိၵယမူဂ်ာဟီဒင္စစ္ေသြးၾကြမ်ားက ဗုဒၶဂါယာမွာ စစ္ေသြးၾကြမ်ား၏ ထိိပ္တန္းပစ္မွတ္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့မႈ ေနာက္ပိုင္းျဖစ္ပါသည္ ။ယခုျဖစ္ရပ္ သည္ အခ်ိဳ႕ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေလ့ရွိေသာရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ထင္ဟပ္ေနၿပီး လံုၿခံဳေရးေအဂ်င္စီမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔ထံ အခ်ိန္ႏွင့္ အမွ်ေပးပို႔ေနေသာ ေထာက္လွမ္းေရးသတင္းမ်ားအေပၚ မည့္သို႔တုန္႔ျပန္သည္ဆိုသည့္ အခ်က္ကိုလည္း ထင္ဟပ္ ေနပါသည္။


 

႐ုရွားအိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္ကုမၼဏီ၏ ျမန္မာ႐ုံးခဲြ ဖြင့္လွစ္

(Opp Connect News  မွ 5 July 2013 ရက္စြဲပါ  “ Russian agent opens Myanmar office” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆို သည္ )

နာမည္ေက်ာ္ ႐ုရွား အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္ ကုမၼဏီ၏ ႐ုံးခဲြသစ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖြင့္လွစ္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕တြင္းၿမိဳ႕ျပင္ ရွားပါးေနရာမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ဌားရမ္းျခင္းကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ London Dom.Com ကုမၼဏီ သည္ လန္ဒန္ၿမိဳ ႔လယ္တြင္ အေျခစိုက္ထားေသာ အတိုင္ပင္ခံ ကုမၼဏီ ျဖစ္သည္။

ေမာ္စကိုႏွင့္ ပဲရစ္တြင္လည္း ႐ုံးခဲြဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ႐ုရွားကုမၼဏီ၏ ႏိုင္ငံတကာ ေဖာက္သည္အမ်ားစုမွာ ႐ုရွား၊ ယူကရိန္းႏွင့္ ကာဇက္စတန္တို႔မွ ျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။

ယခုအခါ ယင္းကုမၼဏီ၏ ႐ုံးခြဲကို လမ္းမေတာ္ၿမိဳ ႔နယ္၊ ၃ လမ္း ၊ အမွတ္ ၅၂  ေျမညီထပ္တြင္ ဖြင့္လွစ္လိုက္ ၿပီျဖစ္သည္။

ကုမၼဏီ မန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ိုတ္တာ ေဂ်ာ့႐ွီ႐ွေကာ့စကီးသည္ အလားအလာရွိေသာ ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရန္ ယခုလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

“၁၉၅၀ခုႏွစ္ေတြ တုန္းကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အာ႐ွမွ စီးပြားေရး အလားအလာ အေကာင္းဆံုးႏိုင္ငံပါ။ ဒီေနာက္ ေတာ့  တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္မွ စီးပြားေရး ေလွာင္ပိတ္မိၿပီး ၿပိဳလဲသြားပါတယ္။ အခုေတာ့ ႏိုင္ငံတကာ  Sanctions  ေတြလည္း ႐ုတ္သိမ္းေနၿပီး၊ အေနာက္အုပ္စုနဲ႔ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းလာၿပီဆိုေတာ့ အ့ံမခန္းအခြင့္အလမ္းေတြ ပြင့္လန္းလာၿပီ ေပါ့။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ သယံဇာတၾကြယ္ဝ*