Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၁.၁၁.၂၀၁၁

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးေဘာဂေဗဒ (၂)

************************************************************************************

ေဆာင္းပါးက႑

အသစ္ျဖစ္ထြန္းလာေသာ စက္မႈႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္အာရွက်ားမ်ား

တတိယကမာၻႏုိင္ငံမွ အခ်ိဳ႕ေသာႏုိင္ငံမ်ားသည္ အရင္းအႏွီးစုေဆာင္းမႈႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း ေၾကာင့္ အဆုိပါႏုိင္ငံမ်ားကို အသစ္ျဖစ္ထြန္းလာေသာ စက္မႈႏိုင္ငံမ်ားဟု ဝိၿဂိဳလ္ျပဳၾကေလသည္။ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားသည္ ၁၉၈၀ႏွင့္ ၁၉၉၀ အေစာပိုင္း ကာလမ်ားတြင္ ပို႔ကုန္အဓိက မူဝါဒကို ခ်မွတ္ကာ ကုန္စည္အမ်ားအျပားကို ကမာၻ႔ေစ်းကြက္သို႔ ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ခုိင္မာေသာ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေဆာင္ၾကဥ္းႏိုင္ခဲ့ေလသည္။

အေအာင္ျမင္ဆံုးေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမွာ အေရွ႕အာရွမွ က်ားေလးေကာင္ျဖစ္ေသာ ေတာင္ကိုရီယား၊ ထုိင္ဝမ္၊ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ စင္ကာပူတို႔ ျဖစ္ၾကေလသသည္။ တစ္ႏုိင္ငံခ်င္းစီသည္ ယင္းတို႔အားသန္ရာ၊ အရင္းအျမစ္ေကာင္းရွိရာ လုပ္ငန္းစုမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရင္း ကမာၻ႕ေစ်းကြက္တြင္ အျခားဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားကို ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္သည္အထိ ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့ေလသည္။ ဥပမာ သံႏွင့္ေက်ာက္မီးေသြး အရင္းအျမစ္မ်ား    ၾကြယ္ဝေသာ ေတာင္ကိုရီးယားဆိုလွ်င္ စတီးႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ကားလုပ္ငန္းစုမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ကမာၻ႕ေစ်းကြက္သို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈ အျမတ္ထြက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ေလသည္။

အမွန္စင္စစ္ အဆုိပါ အာရွက်ားမ်ားသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတိုင္း လိုက္ပါသြားၾကသည့္ ႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္ေလသည္။ ယင္းကို ပညာရွင္မ်ားက ဗ်ိဳင္းအုပ္ပံုစံ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလမ္းေၾကာင္းဟု ေခၚေဝၚသတ္ မွတ္ၾကေလသည္။ အာရွက်ားေလးေကာင္ေနာက္တြင္ ေနာက္ထပ္ က်ားေပါက္မ်ား ျဖစ္ေသာ ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွားတို႔ ဆက္လက္လိုက္ ပါသြားၾကၿပီး၊ ယင္းေနာက္တြင္မူ ဗီယက္နမ္၊ ကမာၻဒီးယား၊ လာအို၊ ျမန္မာတို႔ လုိက္ပါလာၾက ေလသည္။

စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အရယူႏုိင္ခဲ့သည့္အတြက္ အာရွက်ားမ်ားဟု တင္စားေခၚေဝၚခဲ့ၾကေသာ အဆိုပါ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ျဖစ္စဥ္ႀကီးကို ေလ့လာ သံုးသပ္ၾကည့္ပါက ေခါင္းေဆာင္မႈ အခန္းက႑၏ အေရးပါပံုကို ထင္ထင္ရွားရွားႀကီး ေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ကိုလိုနီစနစ္ေအာက္မွ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးခါစ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးမူဝါဒကို ဦးေဆာင္ခဲ့သူမ်ားမွာ စစ္ႏွင့္ေတာ္လွန္ေရးကို ျဖတ္သန္းခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေရး အစြဲသန္သည့္ ပထမမ်ိဳးဆက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယင္း ပထမ မ်ိဳးဆက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ စီးပြားေရးတိုးတက္ဖို႔ စိတ္အခံထက္ ႏိုင္ငံေရး ကစားကြက္မ်ားတြင္ အာ႐ုံရခဲ့သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ယင္းတို႔မ်ိဳးဆက္အတြင္း အရယူေပးႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနည္းေသာ စီးပြားေရးမ်ားတြင္ကား တကၡႏုိခရက္မ်ား ေခါင္းေဆာင္မႈေနရာကို ရရွိခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ အဆိုပါ တကၡႏုိခရက္မ်ားမွာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏုိင္ခဲ့ သည့္ ဒုတိယမ်ိဳးဆက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္လာခဲ့ေလသည္။

ျမင့္ျမင့္မားမား စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိသည့္ စီးပြားေရးတြင္ အဆိုပါ ဒုတိယမ်ိဳးဆက္ေခါင္းေဆာင္ တကၡႏုိခရက္မ်ားကို မူဝါဒခ်မွတ္ေရးနယ္ပယ္တြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ပိုမိုေပးအပ္ေစခဲ့ပါသည္။ အာရွက်ားေလးေကာင္  ႏုိင္ငံ၏ အေရးႀကီးေသာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ စီးပြားေရး မူဝါဒခ်မွတ္ေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ တကၡႏုိခရက္မ်ားမွာ အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္စၿမဲျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ရေလသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ႏုိင္ငံေရး ေဘာဂေဗ ဒပညာရွင္မ်ားက ေနာက္ေပါက္ အာရွက်ားမ်ားအတြက္ စီးပြားေရး မူဝါဒမ်ား၊ သီအုိရီပိုင္း၊ လက္ေတြ႕နည္း စနစ္ပိုင္းနားလည္သည့္ တကၡႏိုခရက္မ်ားေလာက္ျဖင့္ မလံု ေလာက္ေတာ့ပါ။ ယင္းတကၡႏုိခရက္မ်ား၏ အရည္အခ်င္းမ်ားအျပင္ ႏုိင္ငံေရးအရပါ ဆြဲေဆာင္စည္း႐ုံးႏိုင္ေသာ တကၡႏုိပိုလီ(technopoly) အရည္အခ်င္း မ်ားပါ လိုအပ္သည္ဟု သံုးသပ္ေျပာၾကားသြားေလရာ အာရွေနာက္ေပါက္ က်ားအျဖစ္ အားယူမည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအဖို႔ အထူးအေလးထား ဆင္ျခင္စရာပင္ ျဖစ္ေလသည္။

အာရွအံ့ဘနန္း၏ ႏုိင္ငံေရးေဘာဂေဗဒ(Political Economy of Asia Miracle)

ယင္းႏုိင္ငံမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏုိင္ငံေရးေဘာဂေဗဒကို ေလ့လာၾကည့္ပါက လြန္စြာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းေၾကာင္း သိရေလသည္။ အစိုးရက ေနာက္ကြယ္မွ ေထာက္ပံ့ထားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးလဲလွယ္မႈတြင္ မိမိေငြေၾကးကို တည္ၿငိမ္ေနေအာင္ ထိန္းသိမ္း ထားႏိုင္မႈေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မႈ ပိုေငြရရွိမႈမ်ား၊ ျပည္ပရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား စီးပြားေရးအလြယ္တကူ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ဥပေဒ၊ နည္းဥေပဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား စနစ္တက် ျပ႒ာန္းထားမႈမ်ား၊ ဥပေဒမွ အျပည့္အဝ ကာကြယ္ ေပးထားမႈမ်ားျဖင့္ အေရွ႕အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပန္းတိုင္မ်ားသို႔ ပန္းဝင္ခဲ့ၾကေလသည္။

ယင္းတို႔အနက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးသည့္အပိုင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ေရာ၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအပိုင္းအတြက္ပါ လြန္စြာ အေရးႀကီးသည့္ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေလသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ႏုိင္ငံစီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေစတနာနည္းသည့္ ကုိယ္က်ိဳးစီးပြား အတြက္သာ ၾကည့္ေသာ၊ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရး မလုပ္တတ္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုသာ စီးပြားေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးခဲ့လွ်င္ ႏုိင္ငံ၏ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းအားမ်ား တိုးတက္မႈ နည္းမည္သာ ျဖစ္ေလသည္။ ႏုိင္ငံေရးေဘာဂေဗဒ ဘာသာရပ္တြင္ ယင္းကို Rent seeking ဟု ေခၚေလသည္။ စီးပြားေရး လုပ္ခ်င္သည့္ နုိင္ငံသားတိုင္းကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ (သို႔) တစ္နည္း တန္းတူညီတူ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ခြင့္ ေပးရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း (Level Playing Field) ေစ်းကြက္ကို လက္ဝါးႀကီးအုပ္သြားႏုိင္သည့္ အရင္းႀကီးႀကီးမားမားရွိသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားလည္း ရွိေသာေၾကာင့္ Rent Free ထားဖို႔ဆိုသည္မွာ မည္သို႔မွ် မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္သည့္ OECD ႏုိင္ငံမ်ားတြင္သာ Rent Free ထားရွိေသာ္လည္း ယခုမွ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္ရွိလာသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ Rent Free ထားရွိဖို႔မွာ မျဖစ္နုိင္ေပ။ အာရွက်ားမ်ားကို ၾကည့္ျပန္လွ်င္လည္း အာရွက်ား ်ားသည္ မိမိႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို ေဆာင္ၾကဥ္းေစခ်င္သည့္ ေစတနာရွိေသာ စီးပြားေရးစြန္႔ဦးတီတြင္ လုပ္ကိုင္ တတ္ေသာ စီးပြားေရးသမားမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေစျခင္းျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရွိလာျခင္းျဖစ္ေလသည္။

အစိုးရႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ဆက္ဆံေရး (Government and Business relation)

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အစိုးရႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ဆက္ဆံေရး (Government and Business relation) မွာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူေပါမ်ားျခင္း၊ မလိုလားအပ္သည့္ အဆင့္ပိုမ်ားရွိေနျခင္း၊ အရွင္ေမြး သူေကာင္းျပဳမႈမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္နိမ့္ပါးသည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳး ျဖစ္ေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေခတ္ႏွင့္မေလွ်ာ္ညီေတာ့ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈကို (Business Culture) ကို ျပင္ဆင္ရမည္ ျဖစ္ေလသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ မိသားစုပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသာမ်ားၿပီး အမ်ားပိုင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ အသြင္ မေျပာင္းေသးပါ။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ရွယ္ယာမ်ားကို အရင္းအႏွီးေစ်းကြက္ (Capital market) တစ္ခု တည္ေထာင္၍ ျပည္သူမ်ားထံ ၂၀၁၂ မတိုင္ခင္ ေရာင္းခ်သြားႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ ရွိေလသည္။ သို႔မွသာ တရားဝင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလည္း မိမိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ အရင္းအႏွီးေစ်းကြက္တြင္ ရွယ္ယာေရာင္းေစျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ႏုိင္မွာ ျဖစ္သလုိ တရားမဝင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ေခ်းေငြအပါအဝင္၊ အရင္းအႏွီးရရွိရန္ တရားဝင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္သို႔ အသြင္ ကူးေျပာင္းလာမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ႏုိင္ငံ၏ အရင္းအႏွီးကို စုေဆာင္းမႈကို တိုးတက္ေစႏုိင္႐ုံမွ်မက အမ်ိဳးသား စုစုေပါင္း ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလည္း တိုးတက္လာမွာျဖစ္ၿပီး ေကာင္းမြန္သည့္ အခြန္စနစ္ကို က်င့္သံုး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေစျခင္းျဖင့္ အစိုးရ၏ တာဝန္ယူမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈလည္း ပိုလာေစမွာျဖစ္ပါသည္။

                                                                         (ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

********************************************************************


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၁.၁၁.၂၀၁၁

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. ျမန္မာစီးပြားေရး တိုးတက္မႈအတြက္ မေလးရွားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေပာာင္း လာေရာက္မည္
  2. ေပၚဆန္းေမႊးဆန္ တင္ပို႔ရန္ အပာန္႔အတားရွိဆဲျဖစ္

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ တစ္ရပ္လံုးမွ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ကန္႔ကြက္
  2. ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လုပ္ရပ္မ်ား အာဆီယံဥကၠ႒ျဖစ္ေရးအတြက္ အဓိကမက်ပာုဆို
  3. ကန္ လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မုိက္ကယ္ပုိ႔စ္နာ  ႏိုင္ငံေရးပါတီ (၁၀) ခုႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

**************************************************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

ျမန္မာစီးပြားေရး တိုးတက္မႈအတြက္ မေလးရွားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေပာာင္း လာေရာက္မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ ျမန္မာ-မေလးရွား စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ မေလးရွား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေပာာင္း ေဒါက္တာ မပာာသီယာမိုပာာမက္သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မပာာသီယာမိုပာာမက္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္သည္ ႏွစ္ရက္တာ ခရီးစဥ္ျဖစ္ၿပီး ၎ခရီးစဥ္အတြင္း စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေပာာေျပာပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း၊ ျမန္မာ-မေလးရွား ကုမၸဏီမ်ား MOU လက္မွတ္ထိုးေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၎အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရးတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ အစိုးရမွ ရုတ္သိမ္းသင့္သည့္ အခ်က္မ်ား၊ ျဖည့္ဆည္း ေပးရမည့္ အခ်က္မ်ား အပါအဝင္ မေလးရွားႏိုင္ငံအား စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည့္ ၎၏ အေတြအႀကံဳမ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္၍ ေပာာေျပာပြဲ ျပဳလုပ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မေလးရွားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေပာာင္း ေဒါက္တာ မပာာသီယာမိုပာာမက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္သည့္ ခရီးစဥ္အတြင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံစီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အတြက္ အဓိကထား ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရာဘာႏွင့္ သၾကား တင္ပို႔ႏိုင္ေရးကို ေဆြးေႏြးမည္ဟု သိရသည္။

၎ လာေရာက္မည့္ ႏုိဝင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားပာိုတယ္၌ ျမန္မာ-မေလးရွား ကုမၸဏီမ်ား၏ ျပခန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ျပသသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုကဲ့သို႔ မေလးရွားႏိုင္ငံမွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေပာာင္း လာေရာက္ျခင္းကို မိမိတို႔အေနျဖင့္ ႀကိဳဆိုေၾကာင္း၊ ၎ လာေရာက္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ အေထာက္အပ့ံေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

                                                                                                                                        Ref: Venus

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ေပၚဆန္းေမႊးဆန္ တင္ပို႔ရန္ အပာန္႔အတားရွိဆဲျဖစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကမၻာ့အေကာင္းဆံုးဆန္ဆု ရရွိခဲ့သည့္ ေပၚဆန္းေမႊးဆန္အား အဓိကပို႔ကုန္အျဖစ္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔ႏိုင္ရန္အတြက္ အပာန္႔အတား အမ်ားအျပား ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ပသို႔ ေပၚဆန္းေမႊးဆန္ တင္ပို႔ရန္ အဓိက အခက္အခဲမ်ားမွာ ယခုႏွစ္အတြင္း ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဆန္အမ်ားအျပား မထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းကိစၥတို႔ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္တြင္ ေပၚဆန္းေမႊးတစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၃၄၀၀၀ ရွိေနသည့္အတြက္ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔မည္ဆိုပါက ေစ်းအဆမတန္ မ်ားျပား သြားႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေပၚဆန္းေမႊးဆန္သည္ ကမၻာ့အေကာင္းဆံုးဆန္ဆု ရရွိထားေသာ္လည္း ျပည္ပသို႔ တန္ခ်ိန္အမ်ားအျပား တင္ပို႔ရန္အတြက္မူ လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ မျဖစ္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း ျမန္မာဆန္စပါးလုပ္ငန္းအသင္းမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ရွိသည့္ ေပၚဆန္းေမႊးဆန္အား ျပည္ပတင္ပို႔ႏိုင္ရန္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဇုန္အလိုက္ သီးျခားခြဲ၍ စိုက္ပ်ိဳးၿပီး ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔မည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္လည္း တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ညႇိႏိႈင္း၍ တိုင္တိုင္ပင္ပင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ေပၚဆန္းေမႊး တစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာ အဓိက စိုက္ပ်ိဳး၍ အထြက္ႏႈန္းက်သြားပါက ျပည္တြင္းစားသံုးမႈမ်ားကို ထိခိုက္လာႏိုင္သည့္အတြက္ တစ္ဖက္တြင္လည္း အျခားအရည္အေသြးေကာင္းသည့္ စပါးမ်ိဳးကိုပါ မွ်မွ်တတ စိုက္ပ်ိဳးရန္  လိုအပ္ေၾကာင္း ဆန္အထူးျပဳ ကုမၸဏီမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေပၚဆန္းေမႊးဆန္ကို ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဖ်ာပံု၊ ေဒးဒရဲ၊ ေရႊဘို၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကြမ္းၿခံကုန္းဘက္မ်ားမွ အဓိက စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ ေလ့ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွ ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔ရာတြင္ အေကာင္းဆံုးဆန္ကိုသာ တင္ပို႔၍ ျပည္တြင္း စားသံုးဆန္မ်ားမွာ အညံ့ဆံုးဆန္မ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ကမၻာသို႔ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွ ဆန္တန္ခ်ိန္ အမ်ားဆံုး တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

                                                                                                                                                    Ref; Yangon Tines

                                          **************************************************************************

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ တစ္ရပ္လံုးမွ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ကန္႔ကြက္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တစ္ရပ္လံုးမွ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ဦးခင္ေအာင္ျမင့္၏ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး ၄၄ ေျမာက္ေန႔ ႏိုဝင္ဘာလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီက ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ထပ္မံ ေဆြးေႏြးရန္ ေပးပို႕ရာတြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ေဆြးေႏြးျခင္းမရွိဘဲ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာခံုရံုးကို တစ္ဖန္ တင္ပို႔ခဲ့သည့္အတြက္ ကန္႔ကြက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း  ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ နန္းဝါႏုက ဆိုသည္။

 “ကြ်န္မတို႔ဆီက ပို႔လိုက္တဲ့ အဆိုကို ေဆြးေႏြးျခင္းမရွိဘဲ ခံုရံုးကို တင္ပို႔လိုက္တဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္ အခြင့္အေရး ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုးယဥ္က ကန္႔ကြက္တဲ့ အဆိုကိုတင္သြင္းတာပါ။ ျပင္စရာရွိတယ္ဆိုရင္လည္း လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ကို ကိုယ္စားလွယ္ ၁၅ ဦးနဲ႔ေပါင္းဖြဲ႕ထားတဲ့ Joint မွာေကာ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာေကာ ေဆြးေႏြးၿပီးျပင္လို႔ ရတယ္”ဟု ယင္းက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ တင္ပို႔လိုက္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကုိ အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးျခင္း မရွိသည့္အျပင္ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ေပါင္း က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးရန္ကုိလည္း ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ခြင့္မျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 “ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ တို႔ရဲ႕ ဥကၠ႒ေတြၾကားမွာ Struggle ေတြျဖစ္ေနတာ”ဟု အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္  ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ဦးခင္ေအာင္ျမင့္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ကန္႔ကြက္သည့္ လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစုိးယဥ္၏ အဆိုကို အမ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္၏ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းေဆြက အျခားျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို ဦးေဆာင္ၿပီး ေထာက္ခံေဆြးေႏြး ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးခင္ေအာင္ျမင့္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ ညီညြတ္သည့္အတြက္ ျပန္စဥ္းစားရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က တင္ျပျခင္းကိုလည္း လက္မခံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ မည္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းျဖစ္သည္ဆိုသည္ကို လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းမရွိေပ။

YC(KS)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လုပ္ရပ္မ်ား အာဆီယံဥကၠ႒ျဖစ္ေရးအတြက္ အဓိကမက်ပာုဆို

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွ စတင္၍ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားသာျဖစ္ၿပီး အာဆီယံ ဥကၠ႒ျဖစ္ေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားမပာုတ္ပာု အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မာတီနီတာလီဂါဝါက ၎၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိ အာဆီယံဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မာတီနီတာလီဂါဝါသည္ လာမည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အာဆီယံဥကၠ႒ တာဝန္ယူေရးကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့လာေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာ&#