Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

 

၂၄.၇.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ျမန္မာျပည္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္္ႏွံမည့္ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ကတိစကားမ်ားႏွင့္ ႀကီးမားေသာအႏၱရာယ္မ်ားရွိေန

(Washington Times မွ 22 July 2012 ရက္စြဲပါ Promise, peril for US companies in Myanmar ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

*****************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျမန္မာျပည္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္္ႏွံမည့္ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ကတိစကားမ်ားႏွင့္ ႀကီးမားေသာအႏၱရာယ္မ်ားရွိေန

 (Washington Times မွ 22 July 2012 ရက္စြဲပါ Promise, peril for US companies in Myanmar ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ယခုအခါ အေမရိကန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံဟူသည္ အခြင့္အလမ္းမ်ား မရွာေဖြရေသးေသာ ေနာက္ဆုံးပိတ္ စီးပြားေရးေစ်းကြက္ႀကီး တစ္ခုသဖြယ္ျဖစ္လာသည္။ သုိ႔ေသာ္ စစ္တပ္ကဦးေဆာင္ေသာ ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ အေမရိကန္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားအတြက္ ႀကီးမားေသာအႏၱရာယ္မ်ားရွိသလုိ ကတိကဝတ္မ်ားလည္းရွိေနသည္ကုိ သတိခ်ပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္သမၼတအုိဘားမား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕သည္ အေမရိကန္ကုမၸဏီ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမႇဳပ္္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္တံခါးျပန္ဖြင့္ေပးလုိက္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာစစ္အစုိးရ၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္္ႏွံမႈမ်ားမျပဳလုပ္ရန္ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ကုိင္ခဲ့သည္။ ယခု အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ား ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ခြင့္ ရၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ကျမန္မာျပည္၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ မွတ္တမ္းမ်ားေၾကာင့္ စုိးရိမ္ပူပန္လ်က္ ရွိၾကသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ျမန္မာအေပၚပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္အခ်ိန္ကာလမ်ားအတြင္း သဘာဝသယံဇာတတူးေဖာ္ေရး၊ တယ္လီဆက္သြယ္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရး အစရွိသည့္အခန္းက႑မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္္ႏွံလုပ္ကုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္းအနည္းငယ္သာရွိခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ဆုိသည္။

"အဲဒီတုန္းက ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္တဲ့ကုမၸဏီေတြက အေျခခံအေဆာက္အဦးဆုိင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ိဳးျဖစ္တဲ့ တယ္လီဆက္သြယ္ေရး၊ လမ္းေဖာက္လုပ္ေရးစတာေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္္ႏွံၾကသလုိ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕နဲ႔ေရနံတူးေဖာ္ေရး စတဲ့လုပ္ငန္းေတြမွာလည္း လုပ္ကုိင္ၾကတယ္"ဟု အေမရိကန္ အမ်ိဳးသားကုန္သြယ္ေရးေကာင္စီ၏ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းမႈဆုိင္ရာ အစီအစဥ္ဒါ႐ိုက္တာ Richard Sawaya ကေျပာၾကားသည္။

ယခုအခါ အေမရိကန္ကုမၸဏီအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ျမန္မာျပည္တံခါးဖြင့္စနစ္ က်င့္သုံးလာျခင္းႏွင့္အတူ ထြက္ေပၚလာေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အက်ိဳးရွိရွိအသုံးခ်ႏုိင္ရန္ လုပ္ကုိင္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ အေမရိကန္-အာဆီယံစီးပြားေရးေကာင္စီက နာမည္ေက်ာ္ Chevron၊ Google ႏွင့္ Visa အပါအဝင္ အေမရိကန္ကုမၸဏီ ၃၈ ခုမွ အမႈေဆာင္မ်ားကုိ စည္း႐ံုးကာ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔သြားေရာက္ၿပီး စီးပြားေရးအေျခအေန၊ အစုိးရ၏အစီအစဥ္ အစရွိသည္တုိ႔ကုိ ေလ့လာေစခဲ့သည္။ အေမရိကန္ General Electric(GE) ကုမၸဏီဆုိလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေဆး႐ံုႏွစ္႐ံုအတြက္ ေဆးကုသမႈဆုိင္ရာ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ေပးရန္ သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

"ဒါဟာ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုရဲ႕ အစပုိင္းလုိ႔ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။ အလုပ္အတူလုပ္ကုိင္ႏုိင္ၾကဖုိ႔ ႏွစ္ဖက္စလုံးက အမ်ားႀကီး ေလ့လာၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေကာင္စီအေနနဲ႔ေရရွည္ ျမန္မာ- အေမရိကန္စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ အနီးကပ္ ပူးတြဲလုပ္ကုိင္သြားဖုိ႔ ဆႏၵရွိပါတယ္"ဟု အေမရိကန္-အာဆီယံ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာေကာင္စီဥကၠ႒ Alexander Feldman ကေျပာၾကားသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္စစ္အစုိးရက အာဏာသိမ္းပုိက္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ပယ္ဖ်က္လုိက္ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ ပထမဆုံးပိတ္ဆုိ႔အေရးယူခဲ့သည္။ ပိ္တ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ား ဖယ္ရွားေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္စစ္အစုိးရက ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ပထမဆုံးေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးခ်ိန္တြင္ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ စစ္အစုိးရက ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအား လြတ္လပ္ၿပီး၊ တရားမွ်တမႈရွိစြာ က်င္းပေပးၿပီးေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ပထမဆုံးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီးကုိ အေမရိကန္အစုိးရက ခန္႔အပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာအေပၚ သတိႀကီးစြာျဖင့္ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္္ႏွံမႈျပဳလုပ္လုိပါက အေသးစိတ္ အစီရင္ခံတင္ျပရန္ အေမရိကန္အစိုးရက ညႊန္ၾကားထားသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္တြဲဖက္၍ စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္မႈ မျပဳရန္လည္း တားျမစ္ထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေရးအတြက္ တံခါးဖြင့္ေပးမႈေၾကာင့္ ေဒသတြင္းအေမရိကန္စီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္ မျဖစ္ထြန္းေသာ ေန႔ရက္မ်ား အဆုံးသတ္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းက ဆုိသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာရွိ စီးပြားေရးနယ္ပယ္အေတာ္မ်ားမ်ား၌ ဝင္ေရာက္ေနရာယူ လုပ္ကုိင္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီမွ မတ္လအၾကား တ႐ုတ္၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္္ႏွံမႈတန္ဖုိးမွာ ၉ ဒႆမ ၆ ဘီလီယံအထိ ရွိခဲ့ေၾကာင္း အာဆီယံ-တ႐ုတ္ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕၏ အဆုိအရသိရသည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ ျမန္မာအစုိးရက အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပရင္းႏွီးျမႇဳပ္္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္လာေရးအတြက္ အားေပးအားေျမွာက္ျပဳ ေျပာဆုိလ်က္ရွိသည္။

"ၾသစေၾတးလ်၊ ကေနဒါ၊ ဥေရာပသမဂၢအပါအဝင္ အျခားစီးပြားေရးအင္အားႀကီး ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားက ျမန္မာျပည္မွာရင္းႏွီးျမႇဳပ္္ႏွံမႈျပဳလုပ္ဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုထက္ လ်င္ျမန္တယ္"ဟု အေမရိကန္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းမွ ဒုတိယဥကၠ႒ John Murphy က ေျပာၾကားသည္။ "အေမရိကန္ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈေတြ ဆက္လက္ထားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ အာရွနဲ႔ ဥေရာပကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ ျမန္မာ့ေစ်းကြက္ကုိ သိမ္းပုိက္ၾကတဲ့အခါမွာ ႏွာတစ္ဖ်ားသာေစသလုိ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္"ပာု ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ျမန္မာႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လြန္စြာလ်င္ျမန္ပါေၾကာင္း အာရီဇုိးနားျပည္နယ္မွ ရီပတ္ဗလီကန္အမတ္ ဂြ်န္မက္ကိန္းႏွင့္ ဆီနိတ္တာ ဂ်ိဳးလီဗာမင္တုိ႔က ဆုိသည္။ ၎တုိ႔ႏွစ္ဦးက ဇူလုိင္လ ၃ ရက္ေန႔(အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု လြတ္လပ္ေရးေန႔မတုိင္မီ တစ္ရက္အလုိ)တြင္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္ထံ စာတစ္ေစာင္လက္မွတ္ထုိး ေရးသားေပးပုိ႔ခဲ့ရာ၌ "ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းႏွင့္ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္္ႏွံလုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳမည့္ ကိစၥကုိ အေလးအနက္ ျပန္လည္စဥ္းစားေစလုိေၾကာင္း"ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ အဆုိပါ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာစစ္တပ္အား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးေနေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးသည္ ျမန္မာအေပၚပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည့္ကိစၥကို ေထာက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲလုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳမည့္ကိစၥတြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား မျဖစ္မေနထားရွိရမည္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိၾကသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ားကမူ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ား ဖယ္ရွားလုိက္ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ ျဖစ္စဥ္အေပၚ ထိခုိက္ေစႏုိင္ေၾကာင္း သတိေပးေျပာဆုိသည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ အေမရိကန္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းက အေမရိကန္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ အကူအညီေပးလိမ့္မည္ျဖစ္သည္ဟု အာမခံေျပာဆုိထားသည္။

*****************************************************************************************************                                


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place.
Logo for Google Drive

Document yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၂၄.၇.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ျပည္သူကိုကိုယ္စားမျပဳေသာ ျပည္သ႔ူကိုယ္စားလွယ္

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ျပည္သူကိုကိုယ္စားမျပဳေသာ ျပည္သ႔ူကိုယ္စားလွယ္

ႏုိင္ေမာ္

ဒီမိုကေရစီဟူသည္ ျပည္သူကိုကိုယ္စားျပဳေသာစနစ္ဟုဆိုၾကသည္။ ျပည္သူကိုယ္စားျပဳေသာစနစ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္း ေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ (သို႔မဟုတ္) ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပေစ၍ ျပည္သူမ်ားက သူတို႔ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ အမတ္ေလာင္းမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ၾက သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲကာလေရာက္ၿပီဆိုလွ်င္ ျပည္သူနားဝင္ခ်ိဳမည့္၊ ျပည္သူလိုလားသည့္စကားမ်ိဳးကို ေျပာ၍ပင္ စည္း႐ံုးေဟာေျပာၾကသည္ကုိ ေတြ႔ရ မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း Popular Vote ျဖင့္ တက္လာသည္က မ်ားေပလိမ့္မည္ျဖစ္ရာ အေျပာအေဟာေကာင္းသူမ်ား၊ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး Talent ရွိသူမ်ားက အႏိုင္ရသြားသည္က မ်ားသည္။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ျပည္သူေတြက သူတို႔၏ဘဝကို ပံုအပ္၍ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ၾကသလဲဟု ေမးစရာရွိသည္။ ထိုအေမးကို ကၽြန္ေတာ့္၏ဆန္းစစ္ခ်က္အရ ေျဖရလွ်င္ ယံုၾကည္မႈျဖင့္ ေရြးသည္ဟု ေျဖရေပလိမ့္မည္။ ျပည္သူေတြက ဒီကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းကေတာ့ ငါတို႔တိုင္းျပည္ ငါတို႔လူမ်ိဳးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ့္သူပဲဟု ရည္ေမွ်ာ္မွန္းဆ၍ ေရြးခ်ယ္ၾကျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ၊ မည္သည့္နည္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရလာသည္ျဖစ္ေစ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားသည္ (တပ္မေတာ္သားကိုယ္ စားလွယ္ျဖစ္ျဖစ္၊ အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ျဖစ္) ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားပင္ျဖစ္ရာ မိမိတို႔သည္ ျပည္သူကိုကိုယ္စားျပဳရေပလိမ့္မည္။ ျပည္သူတို႔၏ လိုလားခ်က္မ်ား၊ ျပည္သူေတြ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ားကို တတ္စြမ္းသမွ် ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ဝိုင္းဝန္း စဥ္းစားၾကရေပ လိမ့္မည္။

တနည္းအားျဖင့္ အေျမာ္အျမင္ရွိရမည္။ မိမိတို႔၏ ျပဳမူလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သမွ် ေျပာဆိုမႈမွန္သမွ်သည္ ျပည္သူကို ကိုယ္စားျပဳရေပလိမ့္မည္။ ၂၁ရာစုေခတ္သစ္ တနည္းအားျဖင့္ ကမာၻတစ္ခုလံုးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေနရေသာ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းေခတ္ႀကီးတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား သည္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးရာကိစၥမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေနရသည္ျဖစ္ရာ မိမိတို႔၏ ေျပာဆိုသမွ် သည္ ႏိုင္ငံ၏ ပံုရိပ္ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ရာ ေျပာဆိုသမွ်သည္ သံတမန္ေရးရာကိစၥဟူ၍ပင္ ယူမွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တက္ၾကြေသာ အားမာန္အျပည့္ျဖင့္ ေခတ္သစ္စနစ္သစ္သို႔ ဦးတည္လ်က္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အင္တိုက္အားတိုက္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အသီးသီးမွ ေခါင္းေဆာင္အသီးသီးတို႔သည္ မိမိႏိုင္ငံတိုးတက္ ေရးအတြက္ မည္သည့္ႏိုင္ငံႏွင့္မဆို လက္တြဲ၍ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။

ႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ကာလပတ္လံုး လက္မတြဲႏိုင္ခဲ့ၾကသည့္ အတိုက္အခံပါတီ NLD ႏွင့္ အစိုးရတို႔သည္ ယေန႔ေခတ္တြင္ လက္တြဲ၍ မတူ တာပယ္ၿပီး ျမန္မာျပည္သူႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အက်ိဳးကို ေရွးရႈ၍ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အတြက္လည္း ႏိုင္ငံတကာအလယ္ တြင္ ယံုၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ပိတ္ဆို႔ထားေသာ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမွ အထိုက္အေလ်ာက္ ေျဖေလွ်ာ့ေပးမႈ&