Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011
yangonchronicle 2011

၃.၁၁.၂၀၁၁

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား (အပိုင္း - ၂)

  1. Myanmar ပာု ႏႈတ္ခြန္းဆက္ၾကစို႔

(26 Oct 2011 ရက္စြဲပါ The Straits Times မွ Robert H.Taylor ၏Farewell Burma, hello Myanmar ကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

  1. ရုရွား ႏွင့္ တရုတ္ကုမၸဏီမ်ားသည္ လာဒ္ေငြ အေပးဆံုး ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္

(1 November 2011 ရက္စြဲပါ BBC News မွ Russian and Chinese companies " most likely to bribe " ကို ဘာသာျပန္ပါသည္။ )

***************************************************************************************

Myanmar ပာု ႏႈတ္ခြန္းဆက္ၾကစို႔

(26 Oct 2011 ရက္စြဲပါ The Straits Times မွ Robert H.Taylor ၏ Farewell Burma, hello Myanmar ကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

(စာေရးသူသည္ Institute of Southeast Asian Studies မွ ဖဲလိုးတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး City University of Hong Kong  ရွိ International and Asian Studies ဧည့္ပါေမာကၡျဖစ္ပါသည္)

အစိုးရမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ အက်ိဳးဆက္မ်ားစြာကို ျဖစ္ေစပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ဆံုးရလဒ္ကို ႀကိဳတင္ေျပာမျပႏိုင္သကဲ့သို႔ သိလည္း မသိရွိႏိုင္ပါ။

မၾကာေသးမီက ျမန္မာအစိုးရ၏ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း၊ တိုင္းျပည္တြင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း ဝန္ခံျခင္း၊ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ခက္ခဲေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး စကားေျပာျခင္း၊ ျမစ္ဆံုေရေလွာင္တမံ ေဆာက္လုပ္ျခင္းကို ရပ္နားခဲ့ျခင္း၊ မၾကာေသးမီက နာမည္ႀကီး ႏိုင္ငံေရးဆန္႔က်င္သူအခ်ိဳ႕ အပါအဝင္ အက်ဥ္းသား (၆၀၀၀) ေက်ာ္ကို လႊတ္ေပးျခင္း မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ တိုက္ရိုက္က်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိသျဖင့္ အဓိပၸါယ္ ရွိသကဲ့သုိ႔ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုပါကလည္း အဓိပၸါယ္ရွိေသာ လုပ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွ ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ေကာင္မ်ားႏွင့္ ျပည္ပေရာက္ ဗပာုသုတနည္းပါးေသာ ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံေရးအရ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားသာ အျမဲမွန္သည္ပာု ယူဆေနေသာ အသိုင္းအဝုိင္းမ်ား အပါအဝင္ ေျပာဆိုေနၾကသူမ်ားသည္ မိမိတို႔သန္ရာသန္ရာ ေကာက္ခ်က္ဆြဲၾကလိမ့္မည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရအေျပာင္းအလဲမျဖစ္ႏိုင္ပဲ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္ပာု ကာလရွည္ၾကာကပင္ ေျပာဆိုလာခဲ့သူမ်ားအဖို႔မူ အေကာင္းျမင္မႈ အျပည့္ရွိေနေပလိမ့္မည္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္၏ အမည္ခံ အရပ္သားအစိုးရဖြဲ႕စည္းမႈကို စစ္တပ္က အာဏာအျမစ္တြယ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ ျခင္းသာျဖစ္သည္ ပာု ျမင္ေနသူမ်ားကမူ ယခုလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ အျမင္ေကာင္းေအာင္ လုပ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္သည္ပာု ဆိုၾကလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ကြ်ႏိုပ္တို႔ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအေနျဖင့္မူ အဆိုပါ ျငင္းခုန္ေနမႈမ်ားကို ေဘးမွ ထိုင္ၾကည့္၍ မွတ္ခ်က္ေပးရံုက လြဲ၍၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ မိမိတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္မပာုတ္ေပ။

သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝုိင္းပာုေခၚဆိုေနၾကေသာ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရမ်ားသည္ ယခု ျဖစ္ပ်က္ေနသည္မ်ားကုိ ၾကည့္၍ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ ေကာက္ခ်က္ခ်ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ မည္သို႔ တုန္႔ျပန္မည္ဆိုသည္ကိုပါ စဥ္းစားရလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္ သမၼတ Barack Obama အစိုးရသည္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ဦးေဆာင္မႈေပးမည့္သူျဖစ္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎၏တုန္႔ျပန္မႈကို အျခားသူမ်ားက အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အိုဘားမားအစိုးရသည္ ေရြးရခက္ေသာ အေျခအေနမ်ားကို ၾကံဳေတြ႕ေနရသည္ကိုလည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္ေတြ႕ ေနရပါ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကလည္း အိုဘားမားႏွင့္ ကြန္ဂရက္၏ ဖိအားေပးေရး အစီအစဥ္မ်ားစြာရွိေနသည္ကို ႀကံဳေတြ႕ေနရပါသည္။ မၾကာေသးမီက အားတက္ဖြယ္အသံမ်ား ၾကားခဲ့ရေသာ္လည္း အိုးဘားမားအစိုးရသည္ ဥပေဒမ်ား၊ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္ပေရာက္ အသိုင္းအဝိုင္းကို ေထာက္ခံေသာ ႏိုင္ငံေရး အတိုက္အခံမ်ားေၾကာင့္ ဘာမွ်လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။ အဆိုပါ အသိုင္းအဝုိင္းမ်ားက ပိုမိုျမန္ဆန္ေသာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ အဆိုျပဳထားေသာ အဆိုပါလတၱံေသာ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေတာင္းဆိုလ်က္ရွိပါသည္။

အိုးဘားမား အစိုးရႏွင့္ အျခားအေနာက္ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ား သည္ မၾကာေသးမီက ဦးသိန္းစိန္၏ ႏုနယ္ေသာ အစိုးရ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အနာဂါတ္ တြင္ လုပ္ေဆာင္ဖြယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာက ပါဝင္ပတ္သက္ေရး စဥ္းစားၾကရလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ကြဲျပားေနေသာ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝုိင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စိတ္ဝင္စားေသာ အက်ိဳးစီးပြား အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိပါသည္။ တရုတ္၏ စိတ္ဝင္စား မႈမ်ားတြင္ စြမ္းအင္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ နယ္စပ္လံုျခံဳေရးမ်ား ပါဝင္ပါသည္အိႏၵိယ၏ အက်ိဳးစီးပြားမွာလည္း ထိုနည္းတူျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ထပ္တည္းတူညီသည္ေတာ့ မပာုတ္ေပ။ အေနာက္ႏိုင္ငံ အစိုးရ၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားမွာ ျမင္သာထင္သာမရွိလွေသာ္လည္း ေရတိုအတြက္မပာုတ္လွ်င ္ေသာ္မွ ေရရွည္တြင္ လက္ေတြ႕ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ အစုိးရမ်ားသည္ ကာလတိုသာ အာဏာရရွိသည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအနာဂါတ္ကဲ့သို႔ေသာ အခ်ိန္ကာလ အတန္ၾကာကရွိေနေသာ ျပႆနာမ်ားကို ညႇိႏိႈင္းရာတြင္ ၎တို႔တြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနပါသည္။

မၾကာေသးမီက ျမန္မာအစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို အိုဘားမားအစိုးရႏွင့္ ကြန္ဂရက္မွ ဦးေဆာင္ပုဂၢိဳလ္မ်ားက အားတက္ဖြယ္ျဖစ္သည္ပာု ရွဳျမင္ၾကပါသည္။ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏီွးျမႇုဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အေရးယူမႈမ်ား ရုတ္သိမ္းျခင္းမ်ားမျပဳမီ ပိုမိုခိုင္မာေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကပါသည္။

ဝါရွင္တန္တြင္ ျမန္မာ့အေရးကို ဦးစားေပးတြင္ မရွိေပ။ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားမွာလည္း ျပန္လည္ ၿငိမ္သက္သြားၿပီး ဘာျဖစ္မည္ ဆိုသည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ ေနၾကသည္။ ေရွ႕တြင္ ဘာဆက္လုပ္မည္ ဆိုသည္ကို "အသိရ ခက္ပါတယ္" ဟု လြယ္လြယ္ တုန္႔ျပန္မႈျပဳခဲ့ၾကၿပီး ဘာမွ်လုပ္ေဆာင္မႈ မရွိျခင္းကိုသာ ေတြ႕ေနၾကရသည္။

မၾကာေသးမီက ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အေပၚ အေနာက္ႏုိင္ငံ အစိုးရမ်ားက အလယ္အလတ္ အဆင့္ရွိ တုန္႔ျပန္မႈ သို႔မဟုတ္ အႏုတ္လကၡဏာ ေဆာင္ေသာ တုန္႔ျပန္မႈမ်ား မည္သို႔တုန္႔ျပန္မည္နည္း။ ဦးသိန္းစိန္အား နယ္ပယ္စံုတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ တြန္းအားေပးခဲ့သူမ်ားကမူ အေပါင္း လကၡဏာေဆာင္ေသာ ခံစားမႈမ်ား ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ပိုမို လုပ္ေဆာင္ရန္ ဖိအားေပးမည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ဆန္႔က်င္ဖက္မွ ျငင္းခ်က္ထုတ္မည့္ သူမ်ားလည္း ရွိေနပါေသးသည္။ ျပည္သူမ်ား၏ အေတြးမွတ္ဥာဏ္မ်ားတြင္ မ်ားစြာ ရွိေနေသးသည္ ျဖစ္ရာ ျမန္မာအစိုးရသည္ အေနာက္ကို ေခၽြးသိပ္ရန္ ႀကိဳးစားမႈမ်ား ယခင္က ရွိခဲ့ဖူးသည္ဟု အလြယ္တကူပင္ ျငင္းခ်က္ထုတ္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားကလည္း တိုင္းျပည္၏ အဓိက အက်ိဳး စီးပြား ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ အမ်ိဳးသား လံုၿခံဳေရးကို ထိခိုက္မည့္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ပိုမို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ ၾကရသည္။

စိတ္ကူးၾကည့္ပါ။ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လက္ေတြ႕က်က် လုပ္ကိုင္တတ္သူ အခ်ိဳ႕သည္ ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားၾကေပလိမ့္မည္။ "ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဟာင္း ခင္ညြန္႔၊ ၁၉၉၉ ႏွင့္ ၂၀၀၄ အတြင္း ေျဖေလ်ာ့ေပးခဲ့သည္မ်ားကို မွတ္မိၾကမည္ေလာ။ ႏိုင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီကို ေထာင္မ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈခြင့္ ေပးျခင္း၊ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္အား ေကာ္ေဇာနီျဖင့္ ႀကိဳဆိုျခင္း၊ ILO ႏွင့္ သိသာေသာ သေဘာတူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အတင္းအၾကပ္ လုပ္အားေပးေစမႈမ်ားကို အလြယ္တကူ တိုင္ၾကားႏုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီ လမ္းျပေျမပံု ေရးဆြဲခဲ့ျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္မႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့၍ မိမိတို႔ ဘာေတြရခဲ့သနည္း။ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ရန္ အားေပးမႈသာ ရခဲ့ပါ သည္။ ယခု မိမိတို႔ ပါတီစံု ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးၿပီး အစိုးရသစ္လည္း ျဖစ္လာၿပီး ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားကို လႊတ္ေပးခဲ့ျခင္း အပါအဝင္ အျခားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား လုပ္ေပးခဲ့သည္။ မိမိတို႔ အစိုးရသည္ ေျဖေလ်ာ့ေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၊ ယခင္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ မူဝါဒမ်ားကို ဖယ္ရွားခဲ့သည္။ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ ဘာေတြရမည္နည္း။ ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ရန္မ်ား ေျပာၿပီး အားေပးဦးမည္ေလာ။ သို႔ဆိုလွ်င္ မိမိတုိ႔ အေနာက္ႏိုင္ငံကို မည္သို႔အတြက္ လိုအပ္ေနဦးမည္လဲ။ မိမိတို႔သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ အေနာက္၏ အကူအညီမပါပဲ ရွင္သန္လာခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ထြက္သြားၾကပါဟု ခပ္႐ိုင္း႐ိုင္း ေျပာရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။"

အထက္ပါ ျမန္မာဘက္မွ စဥ္းစားႏိုင္သည့္ အခ်က္ကို ၾကည့္၍ အေနာက္ကမၻာအေနျဖင့္ တစ္ခုခုေပးရမည့္ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အထက္မွဆိုခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးအရ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနမႈမ်ားကို Obama ႏွင့္ အျခားသူမ်ားအား သိေစခဲ့ပါက မည္သို႔ ရွိမည္နည္း။

ႏိုင္ငံေရး ဆိုသည္မွာ အထက္တြင္ ညႊန္ျပခဲ့သလို ကိုယ္စားျပဳမႈမ်ား၊ လကၡဏာမ်ား (Symbolism) အေၾကာင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးႏွင့္ ၿဗိတိသွ်ဝန္ႀကီး တို႔သည္ ဥေရာပ သမဂၢရွိ ယင္းတို႔၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္အတူ ယင္းတို႔မွ ဦးဆာင္ ဦးရြက္ ျပဳ၍ Burma ဟု ေခၚေနမည့္အစား တရားဝင္ အမည္ျဖစ္ေသာ Myanmar ဟု လူသိရွင္ၾကား ညႊန္းဆိုသင့္လွပါသည္။ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ ဘာမွ် ကုန္က်လွ သည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း သက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ အေရးပါလွသည္။ တကယ္တမ္းတြင္ ၿဗိတိသွ် ဘုရင္မႀကီးႏွင့္အျခား ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ျမန္မာ သံအမတ္ႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္လႊာ ေပးအပ္ပြဲမ်ား၌ ထိုသို႔ ညႊန္းဆို သံုးႏႈန္းခဲ့ၾကသည္ပင္ ျဖစ္သည္။

တစ္ဦးခ်င္း ခံယူခ်ƙ