Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ ေနျပည္ေတာ္ေဒသတြင္ ဌာနဆုိင္ရာ အေဆာက္အအုံမ်ား၊ အိမ္ရာမ်ား ၊ လမ္းမႀကီးမ်ား၊ ေဈးမ်ား၊ ဟုိတယ္-ေမာ္တယ္ႏွင့္ အပန္းေျဖစခန္းမ်ား ထြက္ေပၚလာၿပ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေနျပည္ေတာ္ေဒသ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရား တစ္ခုလုံး ရန္ကုန္မွ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားသည့္ ေနာက္ပုိင္း ကာလမ်ားတြင္ ေနျပည္ေတာ္ေဒသ ၿမိဳ႕သစ္ႀကီး ငါးၿမိဳ႕ကို ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ 

ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ႀကီး ငါး ၿမိဳ႕မွာ ဥတၱရာသီရိ၊ ဒကၡိဏသီရိ၊ ပုပၸါသီရိ၊ ဇဗၺဴသီရိႏွင့္ ေဇယ်ာသီရိတုိ႔ ျဖစ္ၿပီး ယခင္ရွိၿပီးသား ၿမိဳ႕ေဟာင္း သုံးခု ျဖစ္ေသာ ပ်ဥ္းမနား၊ လယ္ေဝး၊ တက္ကြန္ တုိ႔ႏွင့္ ေပါင္းပါက ေနျပည္ေတာ္ ခရုိင္ေဒသ ၿမိဳ႕စုစုေပါင္း ၈ ခုျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ၿမိဳ႕ေဟာင္းသုံးခုမွာ ယခင္က မႏၱေလးတုိင္းတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ေနျပည္ေတာ္ ေဒသပုိင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္လုိက္ၿပီ ျဖစ္သည္။ 

ဤအေတာအတြင္းမွာပင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္း ရန္ကုန္တြင္ က်န္ရွိေနေသာ အစုိးရဌာန ရုံးမ်ား ကုိ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ရန္ အစိုးရက စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။  

သို႔ေသာ္ ဝန္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရး ရုံးခြဲမ်ာမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာင္ပုိင္း ေဒသ ဝန္ႀကီးဌာန ရုံးခြဲမ်ား အျဖစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဆက္လက္ ထားရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေပးပုိ႔ခ်က္မ်ား အရ သိရသည္။ 

ျမန္မာစစ္အစုိးရသည္ ၂၀၀၅ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားတစ္ခုလုံးကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ေျမာက္ဘက္ ၃၉၀ ကီလုိမီတာ အကြာ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ပစ္ခဲ့သည္။ ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕သစ္သည္ ပဲခူးရုိးမ ေတာင္တန္းမ်ားႏွင့္ အေရွ႕ဘက္ ရွမ္းရုိးမ ေတာင္တန္းမ်ား အၾကားတြင္ တည္ရွိၿပီး ဧရိယာ စတုရန္းကီလုိမီတာ ၇၀၅၄ ဒႆမ ၃၇ က်ယ္ ဝန္းသည္။ ေနျပည္ေတာ္တြင္ လူဦးေရ စုစုေပါင္း ၉၂၄၆၀၈ ဦး ရွိေၾကာင္း အစုိးရက ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္း ဇယားမ်ားအရ သိရသည္။ 

ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႔႕သြားၿပီး တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔ အၾကာတြင္ အစိုးရက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ က်န္ရစ္ေသာ အစုိးရပုိင္ အေဆာက္အအုံမ်ား ေလလံတင္ ေရာင္းခ်ႏုိင္ေရး အတြက္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကုိ ဖြဲ႕စည္းေစခဲ့သည္။ အဆုိပါ ေကာ္မတီဥကၠ႒မွာ အမ်ိဳးသားစီးပြားေရး စီမံကိန္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီး ဌာနဝန္ႀကီး ဦးစုိးသာျဖစ္သည္။

ေလလံတင္ ေရာင္းခ်သည့္ အစီအစဥ္တြင္ အစုိးရ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လ်က္ရွိေသာ အိမ္ရာစီမံကိန္း အေဆာက္အအုံမ်ား၊ အဆုိပါစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေျမမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။  

ျမန္မာအစုိးရက ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ အစုိးရဌာနမ်ား၌ ကာလ ၾကာရွည္စြာ အမႈထမ္းခဲ့ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေျမယာသစ္မ်ား ေပးခဲ့သည္။ ယင္းသုိ႔ ေျမေပးရာတြင္ အစုိးရ ဝန္ထမ္းအျဖစ္ ၁၀ ႏွစ္၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၂ ႏွစ္ တာဝန္ထမ္းခဲ့ဖူးသူမ်ားကုိ ဦးစားေပး ဝယ္ယူခြင့္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွစ၍ ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာ္မတီ သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအား ေျမယာမ်ား ဝယ္ယူခြင့္ျပဳၿပီး  ေနျပည္ေတာ္၌ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံၾကရန္ ဖိတ္ေခၚ ခဲ့သည္။ 

အဆုိပါ ေျမယာကြက္သစ္မ်ားသည္ အိမ္ရာေျမမ်ား၊ ေရွာ့ပင္းစင္တာမ်ား၊ ေစ်းမ်ား၊ အေဝးေျပး ကားစခန္းမ်ားႏွင့္ ကားဝပ္ေရွာ့မ်ား တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားျခင္းျဖစ္သည္။  

ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာ္မတီအဆုိအရ အေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ၿပီးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း လႊဲေျပာင္း ေရာင္းခ်ခြင့္ မရွိေသာ ႏွစ္ ၃၀ ေျမငွားရမ္း ေနထုိင္ခြင့္ လက္မွတ္ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ 

ဤအေတာအတြင္းမွာပင္ ျမန္မာအစုိးရသည္ ေနျပည္ေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အစီအစဥ္ ၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ္ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မည့္ လမ္းေဖာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္း မ်ားကုိပါ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနသည္။ 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ၈ လမ္းသြား အေဝးေျပး လမ္းမႀကီးကုိလည္း ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လက ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ အဆုိပါလမ္းမႀကီး ေဖာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းကုိ ဧရာမ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းႀကီး ၁၂ ခုက တာဝန္ယူ ေဖာက္လုပ္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

အဆိုပါ ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္ အေဝးေျပး လမ္းမႀကီးသည္ ၃၂၃ ဒႆမ ၂ ကီလုိမီတာ ရွည္လ်ားသည္။ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ယခင္လမ္းေဟာင္းျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ - မႏၱေလးအေဝး ေျပး လမ္းမႀကီးမွ သြားပါက ၅၆၃ ကီလုိမီတာခန္႔ ေဝးကြာသည္။  

ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာအစုိးရသည္ ယခင္ ပ်ဥ္းမနားဘူတာႏွင့္ နီးကပ္ေသာ ေနရာတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ဘူတာသစ္တစ္ခုကုိ တည္ေဆာက္လ်က္ ရွိသည္။ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေနထုိင္သူမ်ား လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ရန္ တည္ေဆာက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး အတြက္ လုိအပ္ေသာ ေလ့လာ တုိင္းထြာမႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ဆဲျဖစ္ ေၾကာင္း အစုိးရက ဆုိသည္။ 

အဆိုပါ ဘူတာသစ္မွာ မၾကာေသးခင္က တည္ေဆာက္မႈ ၿပီးဆုံးသြားၿပီျဖစ္သည္ ဟုဆုိေသာ ေနျပည္ေတာ္ ဘူတာသစ္ႀကီး ၿပီးသည့္ေနာက္ ဒုတိယေျမာက္ ဘူတာ ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။ 

တရိစၦာန္ဥယ်ဥ္၊ ေရတံခြန္၊ ပရေဆးဥယ်ာဥ္ ၊အမ်ိဳးသားအထိမ္းအမွတ္ဥယ်ာဥ္ ႏွင့္ ငါးလုိက္ ကန္သာ အပန္းေျဖစခန္း တုိ႔မွာလည္း တည္ေဆာက္ၿပီးစီး သြားၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားက ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေရွာ့ပင္းစင္တာမ်ား၊ ကုန္တုိက္မ်ား စုစုေပါင္း ၄၂ ခုကုိ တာဝန္ယူ တည္ေဆာက္လ်က္ ရွိသည္။ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ လာေရာက္လ ည္ပတ္မည့္ သူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ တည္ေဆာက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။  

ေနျပည္ေတာ္တြင္ အစုိးရဌာနမ်ား၊ အိမ္ရာစခန္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကေဆးရုံႏွင့္ဘဏ္မ်ား၊ ျမန္မာ့ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား အသင္း ကဲ့သုိ႔ေသာ ေခတ္မီသည့္ အေဆာက္အအုံ မ်ားလည္း ေပၚထြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ နာမည္ေက်ာ္ ေရႊပုဇြန္မုန႔္တုိက္ပင္ ပါရွိေသးသည္။ 

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အျခားေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားကလည္း ေခတ္မီ ေရွာ့ပင္းစင္တာႀကီးမ်ားကုိ တရွိန္ထုိး တည္ေဆာက္လ်က္ရွိၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ အၿပီးသတ္ အဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ေရွာ့ပင္းစင္တာမ်ားထဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ Junction Center ကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လက ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ Junction Centerကုိ ေရႊေတာင္ ေဆာက္လုပ္ေရးက တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆုိပါက ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿမိဳေတာ္သစ္ ေနျပည္ေတာ္သည္ လာမည့္ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုေလာက္ တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္အဂၤါရပ္ႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ အဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာမည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။ 

Xinhua သတင္းဌာန၏ Construction of Myanmar new capital continues ကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာ ျပန္ဆုိပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Associated Press, 24 Dec 2009

          ၾကာသပေတးေန႔က က်င္းပေသာ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းရွိ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ျပင္းထန္စြာ ႐ႈတ္ခ်လုိက္ၿပီး ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ လႊတ္ေပးရန္ စစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကုိ တုိက္တြန္း လုိက္ပါသည္။

          အေရးယူမည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္း မရွိေသာ ကုလသမဂၢ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အရ လာမည့္ႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားကုိ ႏိုင္ငံေရး ပါတီအားလံုးအတြက္ တခါးဖြင့္ေပးရန္ အခ်က္ကုိလည္း တုိက္တြန္းထားပါသည္။

          ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ပါတီသည္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၆၂ ကပင္ ႏုိင္ငံကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္က အဆုိပါရလဒ္မ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳ ေလးစားျခင္း မရွိခဲ့ပါ။

          အသက္ ၆၄ ႏွစ္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏုိဗယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ၁၄ ႏွစ္ခန္႔ ေနအိမ္တြင္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ထိန္းသိမ္းျခင္း ခံေနရကာ ၿပီးခဲ့ေသာ ၾသဂုတ္လက သူမ၏ အက်ယ္ခ်ဳပ္ျပစ္ဒဏ္ကုိ ေနာက္ထပ္ ၁၈ လ သက္တမ္း တုိးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အကယ္၍ဗဟုိ တရား႐ံုးကသာ သူမ၏ အယူခံလႊာကုိ ျပန္လည္ၾကားနာ၍ ျပစ္ဒဏ္ကုိ ေလ်ာ့ေပါ့ျခင္း မျပဳလုပ္ခဲ့ပါက လာမည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ သူမပါဝင္ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။

          ၾကာသပေတးေန႔ အေစာပိုင္းက က်င္းပခဲ့ေသာ ကုလသမဂၢ အဖဲြ႕ဝင္ ၁၉၂ ႏိုင္ငံ၏ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေနာက္ဆံုးအစည္းအေဝးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ်သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ေထာက္ခံမဲ ၈၆၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၂၃၊ ၾကားေန ၃၉ မဲႏွင့္ ပ်က္ကြက္ ၄၄ ႏိုင္ငံႏွင့္ လက္ခံ အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။

          ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လတ္တေလာ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ထား မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကီးအက်ယ္ စုိးရိမ္ပူပန္ေနေၾကာင္း ကုလသမဂၢ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပ ထားၿပီး သူမႏွင့္တကြ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အားလံုးကုိ ႁခြင္းခ်က္မရွိ လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိ လုိက္ပါသည္။

          ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား အေပၚစနစ္တက် ခ်ဳိး ေဖာက္ က်ဴးလြန္ေနေသာ ကိစၥမ်ားကုိ ကုလသမဂၢက အျပင္းအထန္ ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ ခဲ့ပါသည္။ ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ (သုိ႔) ထိန္းသိမ္း ဖမ္းဆီးထားေသာ ျပည္သူမ်ား မည္သည့္ေနရာ တြင္ ေရာက္ရွိေနသည္ ဆုိသည္ကုိ ထုတ္ေဖာ္ ရွင္းလင္းရန္ ျမန္မာအစုိးရကုိ ေတာင္းဆုိလုိက္ပါသည္။

          အဆုိပါ ကုလသမဂၢ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ျမန္မာအစုိးရက ပယ္ခ်ခဲ့ၿပီး ႀကီးမားေသာ ႏုိင္ငံေရး ထုိး ႏွက္မႈ တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။

          ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဒီမုိကေရစီစနစ္သုိ႔ ေခ်ာ့ေမြ႕စြာ အသြင္းကူးေျပာင္းေရး လမ္းေၾကာင္း ေပၚတြင္ ရွိေနၿပီး လာမည့္ႏွစ္ ပါတီစံု ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ေနသည္ဟု ျမန္မာအစုိးရက အေၾကာင္းျပခဲ့ပါသည္။

          ႏုိင္ငံေရးအရ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥမ်ားကုိ တလဲြအသံုးျပဳျခင္းကုိ လက္မခံႏုိင္ ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔၏ ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရးတြင္ မည္သည့္ ၾကားဝင္ေႏွာက္ယွက္မႈကုိမွ ခြင္႔မျပဳႏုိင္ေၾကာင္း ျဖင့္ ျမန္မာအစုိးရက တင္းမာစြာ တုန္႔ျပန္ခဲ့ပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

The Mizzima, By Mungpi,24 Dec 2009

          ျမန္မာစစ္အစုိးရသည္ ႐ုရွားထံမွ လက္နက္မ်ား ဝယ္ယူရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ခဲ့ရျခင္းမွာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီး တက္လာမည့္ အစုိးရသစ္ လက္ထက္တြင္ ဘတ္ဂ်က္ အကန္႔အသတ္မ်ား ရွိလာမည္ကုိ စုိးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္မည္ဟု ထင္ရေၾကာင္း ေဝဖန္သံုးသပ္သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ အေျခစုိက္ ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူ ဝင္းမင္းက စစ္အစုိးရအေနျဖင့္ လာမည့္ ႏွစ္ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ အလုပ္႐ႈပ္ေနခ်ိန္တြင္ ႐ုရွားမွ Mig 29 Fulcrum D တုိက္ေလယာဥ္မ်ား ဝယ္ယူရန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းမွာ အထက္ပါ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ထင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါ သည္။

          ၿပီးခဲ့သည့္ ဗုဒၶဟူးေန႔က ႐ုရွား၏ စီးပြားေရး ေန႔စဥ္သတင္းစာ Vedomosti က မဇၥၽိမသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ရာတြင္ ႐ုရွားသည္ Mig 29 K/KUB အစီး ၂၀ ႏွင့္ Mi 35 တုိက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယာဥ္ ၈ စီး မွ ၁၀ စီးခန္႔၊ စုစုေပါင္း တန္းဖုိးအေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၆၄၀ ခန္႔ကုိ ေရာင္းခ်ရန္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိၿပီးျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၀ တြင္ ေပးအပ္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါသည္။

          အဆုိပါ လက္နက္ဝယ္ယူမႈ သတင္းသည္ ႏုိဘယ္ဆုရ စီးပြားေရးပညာရွင္ Joseph Stiglitz ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ လာေရာက္အၿပီးတြင္ ထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး Stiglitz က ျမန္မာအစိုးရကုိ စစ္တပ္ အသံုးစရိတ္မ်ား ေလ်ာ့ခ်၍ ပညာေရး က႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အႀကံျပဳခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာစီးပြားေရး သည္ ပညာေရး စနစ္ ႏုိးထလာမႈ လုိအပ္သည္ဟု ဆုိပါသည္။

          Stiglitz က ထပ္မံ အႀကံျပဳရာတြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကဲ့သုိ႔ေသာ သဘာဝအရင္း အျမစ္မ်ား ေရာင္းခ်ရေငြသည္ တုိင္းျပည္ကုိ က႑သစ္တစ္ရပ္ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မွန္ကန္ အက်ဳိးရွိစြာ အသံုးခ်ႏုိင္ျခင္း မရွိပါက တန္ဖုိးရွိေသာ အခြင့္အေရးကုိ လက္လႊတ္ ဆံုး႐ႈံးလုိက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါသည္။

          ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာစစ္အစုိးရသည္ စစ္တပ္ပုိင္ စီးပြားေရး အဖဲြ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ စီးပြားေရးဦးပုိင္(UMEH) ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္း (MEC) တုိ႔ကုိ ထပ္မံ တုိးခ်ဲ႕လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အစုိးရအဖဲြ႕သစ္ တက္လာၿပီး ေနာက္ စစ္တပ္သည္ ပါလီမန္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမွ ကင္းလြတ္ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ ၎၏ ကုိယ္ပုိင္ဘတ္ဂ်က္မ်ား အတြက္ အာမခံခ်က္ ရွိေစရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဝင္းမင္းက ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          HMEH ကုိ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ပစၥည္းဝယ္ယူေရး ညႊန္ၾကားေရးမႉး႐ုံးမွ တာဝန္လည္ပတ္ၿပီး ဖက္စပ္လုပ္ငန္း အမ်ားအျပား လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိပါသည္။ MEC သည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ ဝင္ေငြကုိ ကာကြယ္ေရး အသံုးစရိတ္အတြက္ အသံုးျပဳၿပီး၊ UMEH သည္ စစ္သားမ်ား ႏွင့္ မိသားစုမ်ားကုိ ဝင္ေငြရရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။

          စစ္တပ္သည္ ကေလးမ်ား အၿမဲတမ္း ကစားစရာ အ႐ုပ္ကုိ လုိခ်င္သလုိ၊ သူတုိ႔သည္ လက္နက္ အသစ္မ်ားကုိ အၿမဲလုိခ်င္ေၾကာင္း ဝင္းမင္းကေျပာပါသည္။ ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းသည့္ အခ်က္မွာ Stiglitz အႀကံဳျပဳသလုိ ကာကြယ္ေရး အသံုးစရိတ္ ေလ်ာ့ခ်ၿပီး ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရမည့္ အစား အၿမဲတမ္း လုိခ်င္စိတ္ ျဖစ္ေနသည့္ အ႐ုပ္သစ္မ်ား ဝယ္ယူေရးကုိသာ စိတ္ဝင္စားေနျခင္း ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာပါသည္။

          လက္နက္ဝယ္ယူမႈ စာခ်ဳပ္ကုိ ဆန္႔က်င္သည့္ အေနျဖင့္ နယူးေဒလီရွိ ဒီမုိကေရစီ လႈပ္ရွားသူ ျမန္မာ ၁၂ ဦးခန္႔သည္ ၾကာသပေတးေန႔ ေန႔လည္က ႐ုရွားသံ႐ုံးေရွ႕တြင္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါသည္။