Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလအတြင္း ကၽြႏု္ပ္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ ေလွ်ာက္သြား ေနခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္သည္ အေမရိကန္တို႔၏ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား၏ မထိေရာက္မႈကို ေနရာတိုင္းတြင္ ေတြ႕ေနရပါသည္။ ပူျပင္းေသာ လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ စည္ကားစြာ ေရာင္းဝယ္ေနၾကၿပီး၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား ႏွင့္ ဥေရာပ အမွတ္တံဆိပ္ပါ ပစၥည္းေၾကာ္ျငာ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို ေနရာတကာတြင္ ေတြ႔ခဲ့ရပါသည္။

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ အေမရိကန္ အစိုးရ၏ အေရးယူမႈေၾကာင့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ မိသားစုမ်ား သည္ အေမရိကန္၊ ဥေရာပသို႔ ခရီးသြား၍ မရေသာ္လည္း ၎တို႔သည္ ႀကီးက်ယ္ ခမ္းနားေသာ အိမ္မ်ားႏွင့္ ဇိမ္က်ေနၾကၿပီး၊ သူတို႔ ေျမးမ်ားကို အေမရိကန္သို႔ ဗီဇာ မေပးေသာေၾကာင့္ ဥေရာပႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ရွိ ေကာလိပ္ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ပညာသင္ရန္ ေစလႊတ္ခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈသည္ အေမရိကန္ကိုသာ ေဘးသို႔ ေရာက္သြားေစသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ယခုလို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရးႀကီးေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေနျဖင့္ အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ အစိုးရအေပၚ ၾသဇာ ရွိေနသင့္ေသာ အခ်ိန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ကံမေကာင္းစြာပင္ အေမရိကန္တို႔မွာ ေဘးသို႔ ေရာက္ေနရပါၿပီ။

ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္မည့္ ရက္ကို မသတ္မွတ္ရေသးေသာ္လည္း လက္တဆုပ္စာေသာ အာဏာကိုင္ထားသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ ၂၀၁၀ တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ေပးမည္ဟု အာမခံ ေနၾကပါသည္။

ယခုႏွစ္ မကုန္မီ ျပဳလုပ္မည္ကို သူတို႔ သံသယ မရွိၾကေခ်။ ျပည္သူ အမ်ားစုသည္ ဘာမွ် မလုပ္ႏိုင္ပဲ ထိုင္ၾကည့္ေနရပါသည္။ ေနျပည္ေတာ္မွ ေန၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ စစ္ အစိုးရသည္ ေရြးေကာက္ပြဲကို သူတို႔ ျဖစ္ေစခ်င္ေသာ ရလဒ္ရေအာင္ မဟုတ္မမွန္ လုပ္လိမ့္မည္ဟု ယူဆရေသာ္လည္း မည္သူကမွ် အျပစ္ မတင္ရဲၾကေပ။

သို႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ယူေဆာင္ လာမည္ကေတာ့ အမွန္တရားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ စစ္အစိုးရ၏ လႊမ္းမိုးမႈကေတာ့ ႐ုတ္တရက္ ရပ္တန္႔သြားလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ မည္သို႔ပင္ ဆိုေစ အေရးႀကီးၿပီး၊ အသိအမွတ္ျပဳလိမ့္မည္ မဟုတ္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကေတာ့ ျဖစ္လာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေနျဖင့္လည္း ျမန္မာ အစိုးရႏွင့္ အျပည့္အဝ ဆက္ဆံေရး ျပဳလုပ္သင့္ေပသည္။

အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ေနၿပီး၊ ပါလီမန္တြင္ ေနရာတိုး၍ ရရန္ စိတ္ထက္သန္ ေနၾကပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္၍ တရား မွ်တလိမ့္မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ၎တို႔သည္ ဒီမိုကေရစီ ဆန္ဆန္ စနစ္ တစ္ခု ရွိေသာ ရွည္လ်ားၿပီး ခက္ခဲ ႐ႈပ္ေထြးမည္ဟု ယူဆရေသာ ခရီးရွည္ႀကီး တစ္ခုကို စတင္ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အစိုးရ အဖြဲ႕သစ္ တစ္ခု ေသခ်ာေပါက္ ေပၚေပါက္ လာမည္ျဖစ္ရာ၊ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို ကိုယ္စားျပဳမည့္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ခံ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ပါဝင္လာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္တို႔ အေနျဖင့္ ထိုေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ေဝးရာမွာ ေနၿပီး၊ သိကၡာ မရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဟု ေျပာေနမည့္ အစား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂါတ္ကို ပံုေဖာ္မည့္ သမိုင္းဝင္ အခြင့္အလမ္းတြင္ ပါဝင္ ပတ္သက္သင့္သည္ဟု ေသခ်ာ စဥ္းစားသင့္ပါသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲကို မၾကာမီ ျပဳလုပ္မည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ လူမ်ား အလြန္ မုန္းေသာ နံပါတ္ဝမ္းဟု ေခၚေနၾကေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ၏ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွ စ၍ အာဏာကို ခုိင္ၿမဲစြာ ဆုပ္ကိုင္လာခဲ့သည္မွာ ယေန႔ထိ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ သူသည္ အသက္ (၇၇) ႏွစ္ခန္႔ ရွိၿပီး က်န္းမာေရးလည္း ခ်ဳိ႕ယြင္းလာရာ အနားယူရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၎သည္ လံုၿခံဳမႈ ရွိစြာ အၿငိမ္းစား ယူေရး ကိစၥမွာ အာဏာ တည္ၿမဲေရးကို ဆုပ္္ကိုင္ ထားရသည္ထက္ ပိုမို ႐ႈပ္ေထြးေၾကာင္း နားလည္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသည္ အာဏာ လႊဲၿပီးေနာက္ သူႏွင့္ သူ႔မိသားစုအေနျဖင့္ တရား႐ံုးတြင္ ရင္မဆိုင္ရေရး ႏွင့္ အသက္အႏၲရာယ္ လံုၿခံဳေစေရး ေသခ်ာေစရန္၊ အားယူေရး အစီအစဥ္ကို အေသးစိတ္က အစေရးဆြဲ ျပင္ဆင္ထားသည္။ အစိုးရ အဖြဲ႕သစ္သို႔ အာဏာ လႊဲေပးရာတြင္ အစိုးရသစ္တြင္ စစ္တပ္မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အရပ္သားမ်ား ပါဝင္မည္ ျဖစ္ၿပီး သူႏွင့္မိသားစု၊ သူတုိ႔၏ အခြင့္ထူးခံ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားကို ျပစ္ဒဏ္မ်ား မခ်မွတ္ေရးအတြက္ မည္သူမွ် အာဏာ အျပည့္အဝ မရွိေအာင္ စီမံထားသည္။

၎၏ ၾကြယ္ဝ ခ်မ္းသာမႈမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ျခင္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေပးမည့္ ေနာက္ေပၚလာမည့္ အစိုးရသည္ အားနည္းလိမ့္မည္ ျဖစ္ၿပီး၊ အရပ္သား - စစ္သား အစိုးရ အဖြဲ႕သည္ မည္သည့္ အဖြဲ႕ကိုမဆို အာဏာကို Check and Balance ထားရွိသည္။ အျခားအာဏာရွင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳကို ေလ့လာၿပီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊသည္ ၎ကို ဆက္ခံမည့္ အာဏာရွင္ တစ္ဦးသည္ အမ်ားဆႏၵကို ယူၿပီး ၎ကို သတ္ပစ္မွာ ေၾကာက္ရြံ႕ေနေပလိမ့္မည္။

ယခု အစီအစဥ္သည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေနာက္ပိုင္း ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုစဥ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ပါတီသည္ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း စစ္တပ္က အာဏာလႊဲရန္ ျငင္းပယ္ခဲ့ၿပီး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ထိန္းသိမ္းထားခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မွ စ၍ ဦးသန္းေရႊသည္ ၿပိဳင္ဖက္မ်ား ဆက္ဆံမည့္ သူမ်ားကို ရွင္းပစ္ၿပီး ထိပ္ဆံုးသို႔ ေရာက္ေအာင္ တက္လာခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဒီမိုကေရစီသို႔ လမ္းျပ ေျမပံုကို ေရးဆြဲခဲ့ရာ သူ၏ အနီးဆံုး ေနာက္လိုက္မ်ားက လြဲ၍ မည္သူကမွ် လက္မခံခဲ့ေပ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး အစီအစဥ္၏ အဓိကမွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံ ဥပေဒပင္ ျဖစ္သည္။ အေျခခံသည္ ျဖစ္ရာ၊ Check and Balance ကို ေဖာ္ေဆာင္မည့္ အစိုးရ၏ အဖြဲ႕ခြဲ သံုးခုကို ေပါင္းစပ္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ အေျခခံ ဥပေဒတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနေပသည္။ ပါလီမန္ကို ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ၿပီးမွ ေခါင္းေဆာင္ကို ေရြးခ်ယ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒျပဳ အဖြဲ႕တြင္ စစ္တပ္က (၂၅%) ေသာ ေနရာကို ရရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ေရြးခ်ယ္ေရး အဖြဲ႕က ေရြးေပးေသာ သံုးဦးအနက္မွ တစ္ဦးကို သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ၿပီး က်န္ႏွစ္ဦးမွာ ဒုတိယ သမၼတမ်ား ျဖစ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အနာဂါတ္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကင္းမဲ့ေနသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း၊ အေကာင္းျမင္ သူမ်ားကမူ ပါလီမန္၏ က်န္ေသာ (၇၅ %) ေသာ ေနရာတြင္ အတိုက္အခံမ်ား အႏိုင္ရရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း နာမည္ေကာင္း ရွိၿပီး စစ္တပ္ကို မဆန္႔က်င္သူမ်ားကို အမတ္ေလာင္းအျဖစ္ စုေဆာင္းလ်က္ရွိရာ ေက်ာင္းဆရာမ်ား၊ လယ္သမားမ်ား စသည္တို႔ကို စည္း႐ံုးလ်က္ ရွိပါသည္။

လူအမ်ား ေလးစားေသာ သူမ်ားကိုလည္း တသီးပုဂၢလ အမတ္မ်ား အျဖစ္ ပါဝင္ရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပါလီမန္တြင္ (၂၅ %) သည္ စစ္တပ္မွ ျဖစ္ၿပီး က်န္ (၇၅ %) တြင္ စစ္တပ္ ေထာက္ခံသူ အမတ္မ်ား၊ တသီးပုဂၢလ အမတ္မ်ားႏွင့္ အတိုက္အခံ အမတ္မ်ား ခြဲေဝယူရမည္ ျဖစ္ရာ၊ ဥပေဒ ျပဳေရး အဖြဲ႕တြင္ အဖြဲ႕ တစ္ခုခုက လႊမ္းမိုး ခ်ဳပ္ကိုင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္၍ ညြန္႔ေပါင္း ဥပေဒ ျပဳေရး အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕ရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ယခု အစီအစဥ္ႀကီးသို႔ သြားရာ လမ္းေၾကာင္းတြင္ အရာဝတၳဳ ႏွစ္ခုကုိ ပိတ္ၿပီး ရပ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရေပလိမ့္မည္။ ၎တို႔မွာ မ်ဳိးဆက္သစ္ စစ္တပ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ "ေလဒီ" (Lady) ျဖစ္ပါသည္။ မ်ဳိးဆက္သစ္ စစ္တပ္ အရာရွိမ်ားသည္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ခံရမည့္ အရပ္သားမ်ားႏွင့္ အာဏာ ခြဲေဝ က်င့္သံုးရန္ လိုလားလိမ့္မည္ဟု မည္သူ အာမခံႏိုင္မည္နည္း။ အေျခခံ ဥပေဒအရ ၎တို႔ကို ေပးထားေသာ အာဏာေလာက္ကို ေက်နပ္ၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။

ေနာက္တစ္ခု ျဖစ္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအတြက္ ျပႆနာ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ အရာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ သူမအား လႊတ္ေပးၿပီး သူမ၏ ပါတီ အမတ္ေလာင္းမ်ား အတြက္ စည္း႐ံုးခြင့္ ေပးခဲ့မည္ ဆိုလွ်င္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကဲ့သို႔ NLD က အမ်ားစု ႏိုင္သြားႏိုင္ေပသည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD က လႊမ္းမိုး အႏိုင္ယူမည္ကို အနားယူမည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားက လက္ခံႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ဘဲ က်ားသနားမွ ႏြား ခ်မ္းသာမည့္ အျဖစ္မ်ဳိးေတာ့ အေရာက္ခံလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ အာဏာသိမ္းမႈ တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ား အတြင္း ေပၚေပါက္လာမည့္ လူအမ်ား ကိုယ္စားျပဳသည့္ အစိုးရအဖြဲ႕ ျဖစ္လာေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ရပ္ဆိုင္း သြားေလမလား မေျပာႏိုင္ေပ။

NLD ႏိုင္သြားမည့္ အေရးကို ကာကြယ္ရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မဲဆြယ္မႈမ်ားတြင္ မပါဝင္ႏိုင္ရန္၊ သူမအား ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးဆံုးခ်ိန္အထိ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ဆက္လက္ ထားရွိလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ရက္ကို မေၾကညာေသးေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ ေဝဖန္ သံုးသပ္သူမ်ားက ဥပေဒကို ေႏြရာသီ အေစာပိုင္းတြင္ ထုတ္ျပန္လိမ့္မည္ ျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲကို ကိန္းဂဏန္းအရ ၾကည့္ေကာင္းေသာ ေအာက္တိုဘာ (၁၀)ရက္ (၁၀ - ၁၀ - ၁၀) တြင္ က်င္းပလိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းေနၾကပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း သူမသည္ လက္ေတြ႕က်ေၾကာင္း ျပသလ်က္ ရွိၿပီး၊ အစိုးရႏွင့္ မည္သည့္အရာကိုမဆို ေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းရန္ လိုလားေၾကာင္း ေဖာ္ျပလာပါသည္။ ယခု အခ်ိန္ သူမသည္ NLD အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သပိတ္ေမွာက္ရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားျခင္း မရွိေသးေပ။ မေသခ်ာမႈမ်ားကသာ ျပည့္ႏွက္လ်က္ ရွိေနပါေသးသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔သည္ ေဆြးေႏြးပြဲ ခန္းမသို႔ အတူေရာက္သင့္ၿပီး၊ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏိုင္မွသာလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္မွ အျခားအာဆီယံ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားကဲ့သို႔ လူထု ကိုယ္စားျပဳ အစိုးရ စနစ္ကို တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲရာတြင္ ပထမ ေျခလွမ္းကို လွမ္းႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

သမိုင္းဝင္ အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခုကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားၾကည့္ရလွ်င္ ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ သမၼတႏွင့္ National Assembly ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ၁၉၇၀ ကာလမ်ားက က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၇ ႏွင့္ ၁၉၈၈ တြင္ က်င္းပေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တမႈ ရွိသည္ေျပာရန္ ခက္ေသာ္လည္း၊ ႏိုဘယ္ဆုရွင္ႏွင့္ အနာဂါတ္ သမၼတေလာင္း Kim Dae-Jung အပါအဝင္ အတိုက္အခံမ်ား၊ အမတ္မ်ားကို ၎တို႔၏ အသံမ်ား ထုတ္ေဖာ္ ခြင့္ျပဳရာမွ တရားဥပေဒ ျပဳေရး လမ္းေၾကာင္းကို ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။

ေထာက္ခံသူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရး လမ္းစဥ္မ်ားကို ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အာဏာရပါတီကို ဆန္႔က်င္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ ပထမအႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္စဥ္က လူအနည္းငယ္ကသာ အေကာင္းဘက္သို႔ ခန္႔မွန္းခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီ လမ္းစဥ္မ်ား အျမစ္တြယ္ေနၿပီး၊ ရင့္က်က္လာကာ ကြန္ဆာေဗးတစ္ ပါတီႏွင့္ လစ္ဘရယ္ ပါတီမ်ားၾကား အာဏာဖလွယ္မႈမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ဖဲခ်ပ္မ်ားကို လိမ္ၿပီး စဥ္ထားသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အခ်ဳိ႕ အမတ္လုပ္မည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ ယခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ ရလာဒ္မ်ားကို အေကာင္းျမင္လ်က္ ရွိၾကသည္။ ေထာင္ထဲတြင္ ႏွစ္ ခ်ီ၍ ေနခဲ့ဖူးေသာ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ဝင္ေရာက္ အေရြးခံရန္ အစိုးရက အားေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိ ႏွစ္သက္ေသာ အခ်က္မွာ မိမိတို႔ ပါလီမန္တြင္ ပါဝင္ရန္ အေရြးခံပိုင္ခြင့္ ရွိလာျခင္း၊ လမ္းေဘးတြင္ လူမ်ား အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ရန္ ေအာ္ေနမည့္အစား ပါလီမန္တြင္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာႏိုင္ခြင့္ ရရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ မိမိတုိ႔ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား အေနျဖင့္ ဤအခြင့္အေရး ယူကို ရေအာင္ယူ၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊအတြက္ ထြက္ေပါက္ကို ေခ်ာ့ေမြ႕ေအာင္ လုပ္ေပးၿပီး ဒီမိုကေရစီ လမ္းစဥ္မ်ား တိုးပြားလာေအာင္ မလုပ္သင့္ဘူးလားဟု ေမးရလိမ့္မည္ဟု ၎က ဆုိသည္။

ထိုသို႔ အေကာင္းျမင္ေသာ စိတ္အား ထက္သန္ေနသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္မည့္ အမတ္ေလာင္းမ်ား အျပင္၊ လူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း ႀကီးထြားလာေနၿပီး ဒီမ&