Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၈.၁၁.၂၀၁၁

ေဆာင္းပါးက႑

  1. စိန္ေခၚမႈႏွစ္ရပ္ႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ

************************************************************************************

ေဆာင္းပါးက႑

စိန္ေခၚမႈႏွစ္ရပ္ႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ

ယခုအခ်ိန္အခါတြင္ ကမာၻႀကီးအား စိန္ေခၚေနသည့္ ျမင္သာထင္သာရွိေသာ (အထူးသျဖင့္ မီဒီယာ မ်က္ႏွာ စာတြင္ အမ်ားဆံုးေတြ႕ရေသာ) စိန္ေခၚမႈႀကီး ႏွစ္ရပ္မွာ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းတို႔ ျဖစ္ သည္။ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆိုလွ်င္ တစ္ကမာၻလံုးအႏွံ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားအေပၚ ေျခာက္လွန္႔လ်က္ ရွိေနသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္လည္း နာဂစ္၊ ဂီရိကဲ့သို႔ေသာ သဘာဝ ကပ္ေဘးကို အေတာ္ေလးခံခဲ့ရသည္။ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္လည္း ဆူနာမီငလ်င္ဒဏ္ကို အႀကီးအက်ယ္ ခံခဲ့ရၿပီး ယခုၿမိဳ႕ေတာ္ ဘန္ေကာက္ေရျမဳပ္သည္ အထိပင္ အေျခအေန ဆိုး႐ြားလ်က္ရွိသည္။

လိပ္ျပာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

ယင္းသို႔ေသာ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားသည္ လူသားတို႔၏ အသက္ရွင္သန္မႈအေပၚ အေျခခံက်က် စိန္ေခၚ ေနေလၿပီ။ ျဖစ္ေပၚလာတန္ရာ ကပ္ေဘးမ်ားအား ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏုိင္ျခင္းဌာမစြမ္းသာပါ။ ကပ္ေဘးမ်ားသည္လည္း လိပ္ျပာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈလုိ (butterfly effect) အျဖစ္အပ်က္မ်ားမွာ ဆက္စပ္မႈမရွိစြာ ေပၚေပါက္လ်က္ရွိေနသည္။ ျမန္မာ စကားပံုတစ္ခုျဖစ္ေသာ ေညာင္ဦးကမ္းပါးၿပိဳတာ စမနဂိုရ္ႏြားမေပါင္က်ိဳး သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေလသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းသို႔ ကြင္းဆက္ေပ်ာက္ေနသည့္ ျဖစ္စဥ္ႀကီးကို ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏုိင္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ ေသာ္ျငားလည္း သဘာဝကပ္ေဘး ျဖစ္လာ ခဲ့ေသာ္ ထိခိုက္မႈအနည္းဆံုးႏွင့္ တြက္ေျခအကိုက္ဆံုးျဖစ္ေအာင္ မည္ကဲ့သို႔ စီမံခန္႔ခြဲမည္ကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏုိင္ပါသည္။

ခ႐ုိနီစီးပြားေရးႏွင့္ ေလာဘ

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပညာရွင္မ်ားေရာ၊ လႈပ္ရွားတက္ၾကြသူမ်ားေရာ သဘာဝ ကပ္ေဘးျဖစ္ရသည္မွာ လူတို႔၏ ေလာဘေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု တညီတညႊတ္တည္း ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကသည္။ ယခုအခ်ိန္အခါတြင္ လူတို႔၏ ေလာဘ အရွိန္ သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီး ယိုယြင္းေစသည့္ အေၾကာင္းကိစၥတြင္သာ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ေျပာဆိုေနျခင္း ကို ေက်ာ္၍ ဥေရာပ ေခ်းေငြအက်ပ္အတည္း (Debt Crisis) ႏွင့္ အေမရိကန္ ေဝါလ္လမ္းမေပၚထိပါ ေရာက္လာေလၿပီ။ ဤေနရာတြင္ ပညာရွင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၏ အရင္းရွင္ စနစ္၏ တရားကိုယ္မ်ားကိုပင္ တူးဆြေဖာ္ထုတ္စဥ္းစား လာၾက သည္။ အရင္းရွင္စနစ္ ကိုယ္၌ကိုက မညီမွ်မႈကို ေမြးထုတ္ေပးေနသလားဟူ၍ပင္ျဖစ္သည္။ ယခု အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားရွိ ျပည္သူမ်ား၏ အထူးေဝဖန္ေနသည့္ အရာမွာလည္း အရင္းရွင္လူတန္းစား ထိပ္ပိုင္းအလႊာ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုပင္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေလ်ာ့ရဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ယင္းတို႔မွာ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းႏွင့္ႀကံဳေတြ႕သည့္အခါ ပို၍ ခ်မ္းသာလာၾကေလသည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ ဆႏၵျပၾကသူမ်ားမွာ ခ႐ုိနီစီးပြားေရးစနစ္ကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အေမရိကန္အစိုးရ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ေလ်ာ့ရဲမႈမ်ားကို ေဝဖန္ေထာက္ျပ ေျပာဆိုေနျခင္း ျဖစ္သည္။

သမၼတႀကီး၏ မိန္႔ခြန္းထဲမွာ

ယခင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးမွာလည္း လက္ဝါးႀကီးအုပ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွာသည့္ စီးပြားေရးစနစ္မ်ိဳးသာျဖစ္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံဟူ၍ ေျပာင္းလဲသြားၿပီး ေနက္ပိုင္းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မိန္႔ခြန္းထဲ၌ “ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္န႔ဲ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာမွာ အယူအဆအမ်ဳိးမ်ဳိး ရိွၾကသလုိ  လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ေတြလည္း  ကြဲျပားျခားနား ၾကပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံေတြမွာ ေစ်းကြက္ကို   လုံး၀လႊတ္ ထားေပး တာမ်ဳိးရိွသလုိ အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ အစုိးရက အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိ ၀င္ၿပီး ထိန္းေပးေနရတာ မ်ဳိးေတြလည္း ရိွပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ကေတာ့ အစုိးရက အတုိင္း အတာတစ္ရပ္အထိ ထိန္းသိမ္းပံ့ပုိး ေဆာင္ရြက္ေပး တဲ့  ေစ်းကြက္စီးပြားေရး စနစ္မ်ဳိးကို ရည္မွန္းပါတယ္။ ၀င္ထိန္းေပးမယ္ဆုိတာလည္း ေစ်းကြက္ရဲ႕လြတ္လပ္မႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ လုိတဲ့ သေဘာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ အရင္းရွင္၊ ဓနရွင္ႀကီးမ်ား၊ အခြင့္ထူးခံမ်ားက လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ျခယ္လွယ္တာမ်ဳိး မျဖစ္ရေအာင္ ထိန္းေက်ာင္းတည့္မတ္ ေပးတာမ်ဳိးကိုသာ ရည္ရြယ္ပါတယ္” ဟူ၍ ေျပာၾကား သြားခဲ့ပါသည္။ အထက္ပါ မိန္႔ခြန္းေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မွာ ခ႐ိုနီစီးပြားေရးစနစ္ မျဖစ္ေပၚေအာင္၊ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို အေျခခံသည့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ ျဖစ္ေအာင္ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ကတိေပးေျပာ ၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈေရာ၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ စိန္ေခၚမႈကိုပါ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ ယင္းစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက႑ကို အေလးထား ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတစ္ခုတည္း ကိုသာ အာ႐ုံစိုက္ထားပါက စီးပြားေရးတိုးတက္လာႏုိင္ေသာ္လည္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးအခန္းက႑ တို႔ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထား သလုိျဖစ္ေနသည္။ အက်ိဳးဆက္အေနႏွင့္ကား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈႏွင့္ လူမႈေရး မတည္ၿငိမ္မႈတို႔ ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္ ပါသည္။ တဖက္က စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ရွင္သန္မႈကို အေလးထားလုပ္ေဆာင္ရင္း အျခားတဖက္က သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ လူမႈေရးတည္ၿငိမ္မႈကို ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္သြား ႏုိင္မွသာလွ်င္ ေရရည္ဖြံၿဖိဳးတိုး တက္မႈရွိေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္ထြန္း လာႏိုင္ပါေၾကာင္း…….။

***************************************************************************************


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၈.၁၁.၂၀၁၁

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. ၿမိဳ႕ပတ္ရထားခ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္
  2. ကားေပာာင္းအစားထိုးယာဥ္မ်ား အေရာင္းအဝယ္စၿပီ
  3. ဖိလစ္ပိုင္-ျမန္မာ စီးပြားေရးပူးေပါင္းရန္ အဖြဲ႕ ဖြဲ႕မည္

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. ပါတီ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ေရး မတင္ေရး ပထမဆံုးအႀကိမ္ေဆြးေႏြး
  2. ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ ၂၂ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိ
  3. ရွမ္းေျမာက္ တပ္မေတာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး

 သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

***************************************************************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

ၿမိဳ႕ပတ္ရထားခ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဆင္ေျခဖုံးၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ပတ္ေျပးဆြဲေနသည့္ ေလာ္ကယ္ရထားလက္မွတ္ခကို ႏို၀င္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ လူတစ္ဦးကို ၁၀က်ပ္မွ ၁၀၀ က်ပ္သို႔ ျပင္ဆင္ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာမီးရထားမွ သတင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယခုထုတ္ျပန္သည့္ ၁၀၀က်ပ္တန္္လက္မွတ္တစ္ေစာင္ ၀ယ္ယူျပီးလွ်င္ ခရီစဥ္၂ခု(အသြားအျပန္) စီးႏုိင္သည္ဟု ဘုရားလမ္း ဘူတာမွ လက္မွတ္ေရာင္း တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

လေပးအေနျဖင့္ ခရီးသည္/၀န္ထမ္းကို ၁၇၀၀ က်ပ္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားဆိုလွ်င္ ၁၁၅၀ က်ပ္ လေပးျပဳ လုပ္နိင္ၿပီး တန္ဆာတစ္ေစာင္ ၅၀က်ပ္ျဖစ္ည္မည္ ဟု ၎က ဆက္လက္ရွင္းျပသည္။

မီရထား၀န္ႀကီးဌာန ဦးေအာင္မင္းက လက္ရွိ ခရီးသည္တစ္ဦး ၁၀က်ပ္ႏႈန္း ေျပးဆြဲေနျခင္းသည္ အရူံးခံ ေျပးဆြဲေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဇူလိုင္ကလ၂၆ရက္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ၿမိဳ႕ပတ္ရထား ပုဂၢလိကလက္ထဲသို႔ လြဲေျပာင္းေပးမည့္ စီမံခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕ပတ္ရထား၏ လစဥ္ကုန္က်စရိတ္က်ပ္ ၂၆၁သန္း ေက်ာ္ရွိျပီး လစဥ္၀င္ေငြမွာ ၄၂သန္းေက်ာ္သာ ရွိသည္ဟု မီးရထားက သတင္းထုတ္ျပန္ ထားသည္။

ေနစဥ္ျမိဳ႕ပတ္ရထားႏွင့္ ခရီးသြားသူ တစ္သိန္းခန္႔ရွိၿပီး မနက္ည တြဲဆိုင္း ၂၂ဆိုင္းႏွင့္ ေခါက္ေရ ၂၀၀ ခန္႔ေျပဆြဲေပးေနသည္။

သီရိၿမိဳင္ဘူတာမွ ဘုရားဘူတာအထိ ေနစဥ္ၿမိဳ႕ပတ္ရထား အသြားအျပန္ စီးႏွင္းသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္းဆန္းေစ်းတြင္ အေရာင္းစာေရး မစႏၵာ ၂၄ႏွစ္က ၁၀၀ ကမဆိုးပါဘူး ရထားအခ်ိန္မွန္ၿပိီး ဂ်ပိုးေကာင္ အကိုက္သက္သာေအာင္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးရင္ ကားမစီးပဲ ရထားပဲဆက္စီးျဖစ္မွာပါဟု ဆိုသည္။

“အခုေနာက္ပိုင္း ရထားေနာက္မက်ေပမဲ့ ဂ်ပိုးကိုက္တာ ၾကြက္ေတြျဖတ္ေျပးတာ ေတာ္ေတာ္ဆိုးတယ္”ဟု ၿမိဳ႕ပတ္ရထား သုံးႏွစ္ဆက္တိုက္စီးသူ မစႏၵာက ဆိုသည္။

မိျဖဴ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ကားေပာာင္းအစားထိုးယာဥ္မ်ား အေရာင္းအဝယ္စၿပီ

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကားအိုကားေပာာင္းမ်ားႏွင့္ ကားအသစ္မ်ားလဲလွယ္မႈအစီအစဥ္အရ ျပည္ပမွ တင္သြင္းလာသည့္ ေလလံကားအခ်ိဳ႕ကို ပာံသာဝတီ ကားဝယ္ေရာင္းေစ်းကြက္၌ စတင္ေရာင္းဝယ္မႈျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၎ ကားအိုအစားထိုး ျပည္ပမွ တင္သြင္းလာသည့္ ေလလံကားမ်ားကို ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန(ကညန) မွ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ၆ဂ နံပါတ္မွ စတင္၍ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ေပးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရထားပို႔ေဆာင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္ပမွ တင္သြင္းလာသည့္ ေလလံကားအသစ္မ်ားမွာ ေအာက္တိုဘာလ ေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္ၿပီး သီးျခား နံပါတ္မေပးဘဲ ၆ဂ နံပါတ္မွ စတင္၍ ေပးသည့္အတြက္ ကားဝယ္ေရာင္း လုပ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အဆင္ေျပေၾကာင္း သိရသည္။

ပာံသာဝတီ ကားဝယ္ေရာင္းေစ်းကြက္တြင္ လက္ရွိေရာက္ရွိေနသည့္ ေမာ္ဒယ္ျမင့္ကားအမ်ိဳးအစားသစ္မ်ားမွာ မတ္တူး ၉၉၊ Crown ၉၉၊ ဆယ္စီလာ၊ မတ္တူး ၉၉ ဗင္ စသည့္ကားအမ်ိဳးအစားမ်ားျဖစ္ၿပီး ကားဝယ္ယူမည့္သူမ်ားအား နံပါတ္ျပားရသည္အထိ အခမဲ့ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာက္တိုဘာလ ေနာက္ဆံုးပတ္ထိတိုင္ ကနည႐ံုး၌ မွတ္ပံုတင္ရန္ အပ္ႏွံထားသည့္ ယာဥ္ ၁၁,၄၃၈ စီးရွိၿပီး စီးပြားကူးသန္းဝန္ႀကီးဌာနမွ ကားပါမစ္ ထုတ္ေပးလိုက္သည့္ ကားအစီးေရ ၄၉၃၇ စီးရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ကညနရံုးမွ ယခုဝင္ေရာက္လာသည့္ကားမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ေပးရာတြင္ လူစီးယာဥ္၊ ဘတ္စ္ကား၊ ကုန္ကားပာူ၍ အမ်ိဳးအစား ခြဲျခား သတ္မွတ္ေပးမည္ မပာုတ္ဘဲ အစားထိုးတင္သြင္းလာမည့္ ကားအားလံုးကို ၆ဂ နံပါတ္မွ စတင္၍ တစ္ေျပး ညီမွတ္ပံုတင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

YC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ဖိလစ္ပိုင္-ျမန္မာ စီးပြားေရးပူးေပါင္းရန္ အဖြဲ႕ ဖြဲ႕မည္

အစိုးရသစ္လက္ထက္မွ စတင္၍ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ကူညီပူးေပါင္းႏိုင္ရန္  ဖိလစ္ပိုင္-ျမန္မာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (Philippine-Myanmar Economic Association) ကိုဖြဲ႕စည္းရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔မွ ၅ ရက္ေန႔ထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ အာဆီယံ-ဂ်ပန္ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ ေရာက္ခဲ့သည့္ ဂ်ပန္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ ဖိလစ္ပိုင္အရင္းအျမစ္အဖြဲ႕ဥကၠ႒ မစၥတာေဂ်ေဂ် ဆင္ျမဴရယ္ ေအဆိုရီယာ ကေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားရွိေနသည့္အျပင္ ျမန္မာ၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွ ကူညီႏိုင္ရန္ ယခုကဲ့သို႔ အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္မွ စတင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၃၁ ႏိုင္ငံ ရွိသည့္အနက္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လုပ္ငန္းက႑ႏွစ္ခု၌ ကန္ေဒၚလာ ၁၄၆ ဒႆမ ၆၆၇ သန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ထားၿပီး အမွတ္စဥ္(၁၄) တြင္ ရပ္တည္လ်က္ရွိေၾကာင္း အမ်ိဳးသား စီမံကိန္း ႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။

ျမန္မာ-ဖိလစ္ပိုင္ ကုန္သြယ္မႈက႑တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ျခမ္းမွ ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈမ်ား နည္းပါးလ်က္ရွိၿပီး ဖိလစ္ပိုင္ ဘက္ျခမ္းမွ ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈမွာ မ်ားျပားလက္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂၀၁၀-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွ ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈမွာ ကန္ေဒၚလာ ၂၀ ဒႆမ ၄၅ သန္းဖိုးရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: ရန္ကုန္တိုင္းမ္

***************************************************************************************

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

ပါတီ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ေရး မတင္ေရး ပထမဆံုးအႀကိမ္ေဆြးေႏြး

NLD ပါတီမွတ္ပံုတင္ေရး၊ မတင္ေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ယေန႔(8-11-2011) နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ပါတီ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တကၠသုိလ္ရိပ္သာလမ္းရွိေနအိမ္တြင္ ပါတီမွ အႀကီးအကဲမ်ား၊ ဗဟုိအဖဲြ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အႀကိဳေဆြးေႏြးမႈတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေဆြးေႏြးပဲြအၿပီးတြင္ ပါတီ၏ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးအုန္းႀကိဳင္က ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာၾကား ခ်က္အရ “ကၽြန္ေတာ္အခုလုပ္သြားတဲ့ ေဆြးေႏြးမႈက အႀကိဳေဆြးေႏြးမႈသေဘာမ်ဳိး လုပ္တာပါ။ ပါတီမွတ္ပံုတင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ဖုိ႔ကိစၥက ႏုိင္ငံအေရးျဖစ္လု႔ိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က တစ္ေသြးတသံ တစ္မိန္႔နဲ႔ အလုပ္လုပ္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီမုိကေရစီ နည္းလမ္းက်က် လုပ္ေဆာင္မွာပါ။ ဒီကိစၥကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွာရွိတဲ့ ဗဟုိအဖဲြ႕ဝင္ေတြကုိ ေခၚၿပီး အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ၿပီးဆံုးျဖတ္မွာပါ။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြတုန္းကလည္း ဒီလုိပဲ ဗဟုိအဖဲြ႕ဝင္ေတြအားလံုးရဲ႕ ဆႏၵနဲ႔ပဲ ေရြးေကာက္ပဲြ မဝင္ခဲ့တာပါ။ တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွာ ဗဟုိအဖဲြ႕ဝင္ေပါင္း ၁၂၀ ေလာက္ရွိပါတယ္။ သူတုိ႔အားလံုးကုိ ေခၚၿပီး ဗဟုိအစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကုိ လာမယ့္ ၁၈-၁၁-၂၀၁၁ ရက္ေန႔မွာျပဳလုပ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ပါတီမွတ္ပံုတင္ၿပီး ေရြးေကာက္ ပဲြဝင္ေရး၊ မဝင္ေရးကုိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွာပါ”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

NLD ပါတီသည္ ေလာေလာဆယ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရရဲ႕ ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ဥပေဒကုိျပင္ဆင္ခ်က္ ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ပါတီမွတ္ပံု တင္ေရး၊ မတင္ေရး၊ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ေရး၊ မဝင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပါတီတြင္း သေဘာထားကဲြလဲြမႈမ်ားရွိေနၿပီး မွတ္ပံုတင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြ ဝင္ေရာက္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖုိ႔ အေျခအေနမ်ား ေနသည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနသည္။

YC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ ၂၂ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိ

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္၌ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈမွာ ၂၂ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ျပဳျပင္သည့္  ခန္႔မွန္းေငြစာရင္းႏွင့္ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းကို ဒုတိယပံုမွန္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး ပထမေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေငြစာရင္းရွင္းရာတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္ဝန္ႀကီးဌာနမွ တင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂါတ္ကာလတြင္ စီးပြားေရးရည္မွန္းခ်က္ျပည့္မီရန္ အားနည္းေနဆဲျဖစ္သည့္ လယ္ယာက႑ႏွင့္ စက္မႈက႑မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ မာစတာပလန္ကို ေရးဆြဲၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ ယခုႏွစ္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈမွာ မ်ားျပားေနသည့္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ဌာနအားလံုးကို အခြန္အေကာက္မ်ားရရွိေစေရးႏွင့္ အသံုးစရိတ္မ်ား အေလအလြင့္မရွိႏိုင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အေနျဖင့္လည္း ယခင္လ်ာထားခ်က္ထက္ ျပဳျပင္ၿပီး ခန္႔မွန္းေျခမွာ ငါးဘီလ်ံေက်ာ္ ပိုမိုရွာေဖြၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြမွ ၎မိန္႔ခြန္း တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း၌ ပ်က္စီးေနသည့္လမ္းမ်ား ျပဳျပင္ျခင္း၊ သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ အမိႈက္ကား ဝယ္ယူျခင္း မ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕တြင္းသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ေငြမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္တင္ျပ ေတာင္းခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ဝန္ႀကီးဌာန ကိုးခုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ဌာနေပါင္း ၂၅ ခုအား စီမံေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိရာတြင္ ဘ႑ာေငြ ရွာေဖြေပးရာတြင္ ဌာနငါးခုကသာ ပိုေငြရၿပီး က်န္ဌာန ၂၀ မွာ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

YC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ရွမ္းေျမာက္ တပ္မေတာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္တပ္မေတာ္(ေျမာက္ပိုင္း) မွ ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေသာင္း ေခါင္းေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။