Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

The Christian Science Monitor, 28th June 2010

အခန္းတစ္ခု အတြင္းဝယ္ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ဝတ္ထားေသာ ျမန္မာ ေက်ာင္းသားမ်ား အတန္းလိုက္ ထိုင္ေနၾကၿပီး ၎တို႔၏ စာသင္ၾကား ပို႔ခ်ေနသူ ဧည့္သည္ ဆရာတစ္ဦးအား ေမးခြန္းမ်ား ေမးလ်က္ ရွိသည္။ အတန္းမွာ Social Entrepreneurship အတန္း ျဖစ္ၿပီး၊ သင္ၾကားေနေသာ အေၾကာင္းအရာမွာ ဥေရာပ သမဂၢ အေၾကာင္း ျဖစ္သည္။

"ဆြစ္ဇာလန္က ဘာေၾကာင့္ အီးယူမွ မပါတာလဲ။ ေဆးေျခာက္က ဘာေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ တုိင္းျပည္မွာ တရားဝင္ၿပီး၊ အခ်ဳိ႕ ႏိုင္ငံေတြမွာ တရားမဝင္တာလဲ" ဟု ေမးျမန္းလ်က္ ရွိရာ ဆရာက "ေမးခြန္းေကာင္းေတြပဲ" ဟု ေခါင္းညိမ့္လ်က္ ရွိသည္။

အဆိုပါ အတန္းကို Myanmar Egress က ဖြင့္လွစ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ Myanmar Egress သည္ စစ္တပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အေျချပဳ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ တစ္ေနရာတည္းတြင္ အကုန္ ရႏိုင္ေသာ ဆိုင္သဖြယ္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အက်ဳိးအျမတ္ အတြက္ မဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ၎အဖြဲ႕အား ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားက တည္ေထာင္ထားၿပီး၊ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ဘာသာမွအစ လူထုသို႔ စကားေျပာနည္း၊ အသင္းအဖြဲ႕ တည္ေထာင္ျခင္း စသည္မ်ားကို အခေၾကးေငြျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားလ်က္ ရွိသည္။ ၎တြင္ ျပည္သူ႔ေရးရာ မူဝါဒ သုေတသန ဌာနခြဲလည္း ရွိၿပီး၊ လူသားခ်င္း ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို တြက္ခ်က္ တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းမ်ား လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိကာ ႏိုင္ငံေရး အသိပညာ ေပးျခင္း လုပ္ငန္းကို တျဖည္းျဖည္း တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္လာသည္။

သို႔ေသာ္ ၎တို႔သည္ အမ်ားစု မႏွစ္သက္ေသာ စစ္အစိုးရအေပၚ အတိုက္အခံ မျပဳေသာဖက္မွ ရပ္တည္ေနျခင္းေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားသူမ်ားကို ေဒါသထြက္ စိတ္ဆိုးေစသည္။ ၎တို႔သည္ အစိုးရႏွင့္ နီးကပ္ေသာ ဆက္ဆံေရး ရွိသည္ဟု စြပ္စြဲမႈမ်ား ရွိၿပီး၊ စည္းကမ္း ျပည့္ဝေသာ ဒီမိုကေရစီအတြက္ လမ္းၫႊန္ေျမပံု ခုႏွစ္ဆင့္မွ အမ်ားစု သေဘာမတူသည့္ ယခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေထာက္ခံလ်က္ ရွိသည္။

ေဝဖန္သူမ်ားက အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အရပ္သားအသြင္ သ႑ာန္ျပလ်က္ ေနာက္ကြယ္မွ စစ္တပ္က ႀကိဳးကိုင္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ျခင္းသာ ျဖစ္မည္ဟု ေျပာၾကသည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကလည္း မဲေပးမႈမ်ားမွာ လြတ္လပ္၍ တရား မွ်တလိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု သတိေပးခဲ့သည္။

အခ်ဳိ႕ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ သံုးသပ္သူမ်ားက Myanmar Egress ႏွင့္ အျခား အစြန္းမေရာက္ေသာ အယူအဆ ရွိသည့္ အုပ္စုမ်ားကို "တတိယအင္အားစု" (Third Force) ဟု အမည္ တပ္ၾကၿပီး၊ ၎အင္အားစုသည္ အစိုးရႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ အတိုက္အခံမ်ားၾကားတြင္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု ေပၚေပါက္ေရး ႀကိဳးစားေနၾကသည္ဟု ဆုိသည္။

အခ်ဳိ႕ကမူ Myanmar Egress အား ဒီမိုကေရစီ ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အင္အားစုတစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရမည္ကို သံသယမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎တို႔ကို အစိုးရႏွင့္ နီးကပ္ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ား ရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ဧရာဝတီ မဂၢဇင္း အယ္ဒီတာ ေအာင္ေဇာ္က ေျပာသည္။ ၎တို႔သည္ စစ္အစိုးရ၏ လမ္းၫႊန္ေျမပံုႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေထာက္ခံေနသည့္ သေဘာ ရွိသည္။ ထိုကိစၥမွာမူ သေဘာတူႏိုင္စရာ မရွိေပ။

Myanmar Egress ကို တည္ေထာင္သူမ်ားတြင္ တစ္ဦး အပါအဝင္ ျဖစ္ေသာ ဦးတင္ေမာင္သန္းက ေျပာၾကားရာတြင္ စစ္တပ္မွ ႏွစ္ေပါင္း ငါးဆယ္နီးပါး အုပ္ခ်ဳပ္လာေသာ တုိင္းျပည္တြင္ ဒီမိုကေရစီသို႔ အျမန္ဆံုး ေျပာင္းလဲသြားလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနျခင္းမွာ ေလာကကို လြယ္လြယ္ေလးဟု ေတြးရာ ေရာက္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အေျခမွစ၍ ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ေသခ်ာသည့္ တစ္ေန႔မွသာ အဓိက ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

လူငယ္မ်ားကို ေက်းလက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမ်ား ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးျခင္း၊ ေတာ္သူမ်ား ဥာဏ္ေကာင္းသူမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားတြင္ ပညာသင္ေစျခင္းမ်ားသည္ ဤေျပာင္းလဲမႈ အတြက္ မ်ဳိးေစ့ခ်ျခင္း နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး၊ "ႏိုင္ငံေရးအရ ကြက္လပ္ေတြ ဘယ္လို ဖန္တီးရမယ္ ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဆက္ဆံမလား သပိတ္ေမွာက္မလား

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚ မည္သို႔ ဆက္ဆံမည္နည္းဟူေသာ ကိစၥအေပၚ စကား အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ႏိုင္ငံတကာ ႏုိင္ငံေရး မ်က္ႏွာစာတြင္ ရွိခဲ့ဖူးသည္။ Obama အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အုပ္စိုးသူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံရန္ ႀကိဳးစားရာ၊ ျမင္သာ ထင္သာေသာ ေအာင္ျမင္မႈ အနည္းငယ္သာ ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ၎ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈကို အစိုးရက လ်စ္လ်ဴျပဳခဲ့သည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ အျခား အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးအရ အေရးယူမႈမ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ထိုင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ အပါအဝင္ ၎၏ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားက ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေရွ႕လွမ္းတက္ရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ ရွိၾကသည္။

အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားသည္ စစ္အစိုးရအား အားနည္းေအာင္ မျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း အေနာက္ႏိုင္ငံ သံတမန္မ်ားက ဝန္ခံခဲ့ၾကသည္။ သံတမန္မ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ အရပ္သား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အာဏာ လႊဲေျပာင္းေပးမႈအား အကန္႔အသတ္ျဖင့္ မစဥ္းစားပါ ဆိုလွ်င္ေတာင္၊ ျပန္လည္ သံုးသပ္ရမည့္ အေၾကာင္း ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေပၚ မည္သို႔ ကိုင္တြယ္မည္လဲ ဆိုသည့္အေပၚတြင္လည္း မ်ားစြာ မူတည္ေနသည္။ သူမသည္ ႏိုင္ငံတကာ ဇာတ္ေကာင္တစ္ဦး ျဖစ္ဆဲ ျဖစ္ၿပီး၊ လက္ရွိ ျပစ္ဒဏ္သည္ ၂၀၁၁ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ၿပီးဆံုးမည္ ျဖစ္သည္။ သူမ၏ ႏိုင္ငံေရး ပါတီသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ေရး ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြဲခဲ့ၾကၿပီး၊ ပါတီမွ ခြဲထြက္လာေသာ အဖြဲ႕သည္ ပါတီသစ္အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ခဲ့သည္။

ေက်ာင္းသား သမဂၢ ေခါင္းေဆာင္ ၿဖိဳးမင္းသိန္းသည္ အစိုးရအား ဆန္႔က်င္မႈေၾကာင့္ ေထာင္ ၁၄ ႏွစ္က်ခဲ့သည္။ ၎သည္ ယခုအခါ ျပည္ေထာင္စု ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (Union Democratic Party) ကို ေခါင္းေဆာင္၍ ပါလီမန္၏ ေနရာ တစ္ဝက္ေက်ာ္တြင္ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ရည္မွန္းထားသည္။ ၎က အစိုးရသည္ ၎၏ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) ကို မတရားသျဖင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဝဖန္ခဲ့ၿပီး၊ အျခားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၄၂ ခုအား အႏိုင္ရရန္ မ်က္ႏွာသာ ေပးလ်က္ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ အခြင့္အေရး ေပးမႈမ်ားတြင္ ထင္ရွားေသာ အခ်က္တစ္ခုမွာ အျခားေသာ ပါတီမ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ား စုစည္းခြင့္ မရမီမွာပင္ USDP သည္ ၎ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စုေဆာင္းထားေသာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ရရွိၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အစိုးရ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ၎၏ အမည္ကို အသံုးျပဳေနျခင္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ထားၿပီး၊ ပါလီမန္ကို အတိုက္အခံ အတြက္ ပလက္ေဖာင္းအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ေရး ႀကိဳးစားသြားမည္ဟု ဆုိသည္။

အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား အလုပ္ မျဖစ္ေၾကာင္း ၎က သေဘာတူေသာ္လည္း၊ ႐ုတ္သိမ္းရန္မူ အခ်ိန္မတိုင္ေသးဟု ဆိုသည္။ "တကယ္လို႔ အစိုးရက လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီး၊ ပါလီမန္ ေခၚယူႏိုင္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ အေရးယူမႈေတြ ႐ုတ္သိမ္းသင့္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီအစိုးရက ကတိေတြ အၿမဲတမ္း ဖ်က္တတ္ပါတယ္" ဟု ၎က ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ယခု လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ သာမန္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား ၾကားတြင္ သံသယမ်ား၊ စိတ္မဝင္စားမႈမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္အတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေစသည္။ အခ်ဳိ႕ကမူ ဘာမွ် ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ဟု ခံယူထားၾကသည့္ နည္းတူ အခ်ဳိ႕က ႏိုင္ငံေရး အေၾကာင္း ေျပာရသည္မွာ အႏၲရာယ္ မ်ားလြန္းသည္ဟု ဆိုၾကသည္။

စစ္အစိုးရ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္မွားကိုင္မွားမ်ားကို စိတ္ပ်က္စြာ ညည္းတြားေလ့ ရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေသးေလးပိုင္ရွင္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားရာတြင္ မူဝါဒ ခ်မွတ္ရာတြင္ စစ္တပ္ ပါဝင္မႈ မေျဖေလ်ာ့ႏိုင္သေရြ႕ မည္သည့္ ေျပာင္းလဲမႈမွ် အက်ဳိးရွိလိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ အရပ္သားမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္မႈသို႔ တျဖည္းျဖည္း အနာခံ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရးသည္သာ တိုးတက္မႈအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ လမ္းေၾကာင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ျငင္းခ်က္ထုတ္သည္။ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ ယခု ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ကကဲ့သို႔ အတိုက္အခံမွ ေအာင္ျမင္သြားေရးကို ခ်ဥ္ျခင္း မတပ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔ စစ္တပ္ကို ထြက္ေပါက္ ေကာင္းေကာင္း ေပးရပါလိမ့္မယ္။ မဟုတ္ရင္ ေခ်ာင္ပိတ္ အ႐ိုက္ခံရတဲ့ ေခြးလို သူတို႔က ျပန္ကိုက္ပါလိမ့္မယ္" ဟု ၎က ဆုိသည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

The Nation, 28th June 2010

ထားဝယ္ဆိပ္ကမ္းကို အဓိက ဆိပ္ကမ္း အျဖစ္ အဆင့္ျမင့္ရန္ ထုိင္းအစိုးရက ယခင္ အပတ္တြင္ သေဘာတူလုိက္ၿပီးေနာက္တြင္ အေနာက္ဖက္ ကမ္းေျခ၏ ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းအျဖစ္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထြန္းေတာက္လ်က္ ရွိကာ၊ ဆာတြန္ရွိ ပတ္ဘာရာ ဆိပ္ကမ္းမွာမူ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားေၾကာင့္ သာမန္ ဆိပ္ကမ္းအျဖစ္သာ အသံုးဝင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ထားဝယ္ ဆိပ္ကမ္းသည္ မဟာမဲေခါင္ ေဒသခြဲ အတြင္းရွိ ကုန္းတြင္း လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားကာ အဆိုပါ ေဒသတြင္းရွိ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕မွ အေနာက္သို႔ ကုန္စည္ပစၥည္းမ်ား ပို႔ေဆာင္ရာတြင္ အခ်ိန္ တိုေတာင္းျခင္း၊ ကုန္က်စရိတ္ နည္းပါးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး လႈပ္ရွားမႈတိုင္း၏ ဗဟိုအခ်က္အခ်ာ ျဖစ္လာသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘီဆစ္ ဗဲ့ဂ်ာဂ်ီဗား ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ဳိးသား ကုန္စည္ ပို႔ေဆာင္ေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေကာ္မတီ၏ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝးကို ယခင္အပတ္က က်င္းပခဲ့ရာ အမ်ဳိးသား ကုန္စည္ ပို႔ေဆာင္ေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္မွာ ပံုေပၚလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

ထားဝယ္-ကန္ခ်နာဘူရီ ျဖတ္လမ္းကို ျဖတ္သန္းသြားသည့္ ကုန္းတြင္း လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္ႏွင့္ အင္ဒါမန္ ပင္လယ္အၾကား ကုန္စည္ ပို႔ေဆာင္ခ်ိန္ကို ၆ ရက္အထိ ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူ ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ေရယာဥ္ ထူထပ္ေသာ မလကၠာ ေရလက္ၾကားကို အသံုးျပဳပါက ၁၆ ရက္ မွ ၁၈ ရက္ အထိ ၾကာျမင့္သည္ဟု ပို႔ေဆာင္ေရး ကၽြမ္းက်င္သူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ပတ္ဘာရာ ဆိပ္ကမ္းမ၏ွာမူ တႏွစ္လွ်င္ ေပ ၂၀ ကြန္တိန္နာ တစ္သန္းထက္ မေက်ာ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေပးမည့္ ျပည္တြင္း ဆိပ္ကမ္းတစ္ခု ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း ထားဝယ္၌ ဘတ္ေငြသန္း ၃၀၀ ေက်ာ္ ကုန္က်ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ အႀကီးစား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းတြင္ ထားဝယ္ ဆိပ္ကမ္းမွာ အစိတ္အပုိင္း တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။ ဘတ္ေငြ သန္း ၅၀ ကုန္က်မည့္ ဆိပ္ကမ္းအျပင္ ဧက ၂၀၀၀၀၀ ရွိ ေျမေပၚတြင္ စက္မႈဇံုႏွင့္ လူေန အေဆာက္အဦးမ်ား၊ ကားလမ္းႏွင့္ ရထားလမ္း ကြန္ယက္မ်ား ပါဝင္ေသာ အႀကီးစား စီမံကိန္း ျဖစ္သည္။

တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းကို ယခုႏွစ္ စတင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီး ၂၀၂၀ တြင္ အၿပီးသတ္မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း ျဖစ္ေသာ အီတာလီယံ-ထိုင္း ကုမၸဏီ၏ စီမံခ်က္ ျဖစ္ေသာ အထက္ပါ စီမံကိန္းအတြက္ ကုမၸဏီက မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ား ရွာေဖြေနသည္။

အီတာလ်ံ-ထိုင္း ကုမၸဏီသည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ၏ ျဖတ္လမ္းသစ္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ထားဝယ္-ကန္ခ်နာဘူရီ အေဝးေျပး လမ္းမႀကီး တိုင္းတာျခင္းႏွင့္ တည္ေဆာက္ျခင္း ကန္ထ႐ိုက္ လုပ္ငန္းကို ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ားထံမွ ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၀၈ တြင္ အထက္ပါ စီမံကိန္းႏွင့္ ပါဝင္ ပတ္သက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထားဝယ္-ကန္ခ်နာကူရီ ၄လမ္းသြား အေဝးေျပးလမ္း တည္ေဆာက္မႈကို မၾကာမီ စတင္မည္ ျဖစ္ကာ ၂၀၁၃ တြင္ ၿပီးစီးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။

ကုန္သြယ္ေရး ဒုတိယ ဝန္ႀကီး အလြန္ခြန္ သြန္လာဘြတ္သည္ အေဝးေျပးလမ္း စီမံကိန္း စတင္မႈ အပါအဝင္ ကန္ခ်နာဘူရီ စစ္ေဆးေရးဂိတ္ရွိ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးကို ျမႇင့္တင္ရန္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ ေဆြးေႏြးရန္ အတြက္ ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္းမွ စ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ သြားေရာက္ခဲ့သည္။

ဤစီမံကိန္းသည္ ထိုင္း ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား၏ ျမန္မာျပည္တြင္း ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းမ်ား အတြက္ ဘိလပ္ေျမ၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး စက္ပစၥည္း ယႏၲရားမ်ား လြတ္လပ္စြာ စီးဆင္းမႈ သာမကပဲ ထားဝယ္ဆိပ္ကမ္းကို အသံုးျပဳကာ ထိုင္းႏိုင္ငံ ကုန္းတြင္း လမ္းေၾကာင္းမွ အင္ဒါမန္ ပင္လယ္သို႔ ဆက္သြယ္မည့္ ဘက္စံုသံုး ပို႔ေဆာင္ေရး စနစ္တစ္ခုကိုပါ ဖန္တီးေပးမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ အေရွ႕-အေနာက္ စီးပြားေရး စႀကၤန္လမ္း (အေဝးေျပး R-9) ၊ ေတာင္ပိုင္း စီးပြားေရး စႀကႍလမ္း၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းမွ လာအို၊ ဗီယက္နမ္ကို ျဖတ္၍ စကၤာပူသို႔ လည္းေကာင္း၊ ထိုင္း၊ မေလးရွားသို႔ လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္သည့္ ေျမာက္ပိုင္း-ေတာင္ပိုင္း စီးပြားေရး စႀကႍလမ္း စေသာ ရထားလမ္း၊ ကားလမ္း ပါဝင္သည့္ ကုန္းတြင္းလမ္းေၾကာင္း မ်ားစြာႏွင့္ ထားဝယ္-ကန္ခ်ာနာဘူရီ ျဖတ္လမ္းကို ဆက္သြယ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

 ႏိုင္ငံေရး ကိစၥရပ္မ်ား

ထားဝယ္ ဆိပ္ကမ္းတြင္ ကုန္တန္ခ်ိန္ ၃၀၀,၀၀၀ တင္ေဆာင္ထားေသာ မည္သည့္ သေဘၤာမဆို ဆိုက္ကပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အမ်ဳိးသား ကုန္စည္ ပို႔ေဆာင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရ၏ ယခုအႀကိမ္ ဆံုးျဖတ္မႈသည္ အခ်ဳိ႕ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး ၎တို႔က အစိုးရ၌ ႏိုင္ငံေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိသည္ဟု ယူဆေနၾကသည္။

ထားဝယ္ ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းသည္ ႏိုင္ငံေရး ကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္ပင္ အဓိက ဆိပ္ကမ္း တစ္ခုအျဖစ္ မီးေမာင္း ထိုးခံေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ အစိုးရက ပတ္ဘာရာ ဆိပ္ကမ္းကို ယခုအထိ မတို႔ထိရဲျခင္းမွာ ေတာင္ပိုင္းေန ျပည္သူမ်ားက သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးမႈေၾကာင့္ ခရီးသြား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေပၚ ထိခိုက္မည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ကုန္စည္ ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း သတင္းရပ္ကြက္ ေျပာၾကားသည္။ အကယ္၍ အစိုးရက ထားဝယ္ ဆိပ္ကမ္းကို အဓိက ဆိပ္ကမ္းအျဖစ္ အသံုးျပဳမည္ ဆိုပါက ခဲတစ္လံုးႏွင့္ ငွက္မ်ားစြာ ထိမွန္လိမ့္မည္ဟု ေနာက္ထပ္ သတင္းရပ္ကြက္ တစ္ခုက ေျပာၾကားသည္။

ေသခ်ာသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက အက်ဳိးအျမတ္ အမ်ားစုကို ရရွိသြားမည့္ အခ်က္ ျဖစ္သည္။

ဒုတိယအခ်က္မွာ ထုိင္းပင္လယ္ေကြ႕တြင္ လုပ္စားေနၾကသည့္ သေဘၤာလိုင္းမ်ားမွာ အင္ဒါမန္ ပင္လယ္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမို ရရွိကာ ထားဝယ္ ဆိပ္ကမ္းမွ အက်ဳိးအျမတ္ ရရွိၾကမည္ ျဖစ္သည္။

တတိယ အခ်က္မွာ စက္မႈဇံု ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္လည္း ထိုေဒသတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမို ရရွိၾကမည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ အေရွ႕ဖက္ ကမ္း႐ိုးတန္း ရာေယာင္းၿမိဳ႕ မက္တာဖြတ္ စက္မႈဇံုမွ ထုတ္လုပ္သူ အခ်ဳိ႕ ထားဝယ္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါက အစိုးရ အေပၚတြင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ဆိုင္ရာ ဖိအားမ်ား ေလ်ာ့က်သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ထိုအခါ အစိုးရ အေနျဖင့္လည္း သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စိုးရိမ္မႈမ်ား ထြက္ေပၚေနသည့္ ပတ္ဘာရာ ဆိပ္ကမ္းကို အဓိက ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းအျဖစ္ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ပါက ျမင့္တက္လာႏိုင္သည့္ ဖိအားမ်ားကိုလည္း ရင္ဆိုင္ရေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။

"အစိုးရ အေနနဲ႔ ေနာင္အခ်ိန္ ေတာ္ေတာ္ၾကာမွပဲ အေနာက္ဖက္ ဝင္ေပါက္ ကိုယ္ပိုင္ အဓိက ဆိပ္ကမ္းနဲ႔ ေတာင္ဖက္ ကမ္း႐ိုးတန္း စက္မႈဇံုကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္သင့္ပါတယ္" ဟု ေျပာၾကားသူမွာ ထိုင္းကုန္စည္ ပို႔ေဆာင္ေရး အသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ကရစ္ကလာ ဆြန္သီမတ္ ျဖစ္သည္။

"ေနာက္ဆံုးက်ရင္ေတာ့ ကိုယ့္ႏွာေခါင္းနဲ႔ ကိုယ္ အသက္ရွဴရမွာေပါ့ဗ်ာ" ဟု ၎က ဆိုသည္။

သာမာဆတ္ စီးပြားေရး သင္တန္းေက်ာင္းမွ ဒါ႐ိုက္တာ၊ တြဲဖက္ ပါေမာကၡ ႐ုတ္သံဘာနမ္ေရာင္ကမူ "မည္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာကို တိုင္းျပည္က အသံုးျပဳမည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ေပၚတြင္ မူတည္ေနသည္" ဟု ေျပာၾကားသည္။

"တကယ္လို႔ ၂၀၂၀ မွာ အာဆီယံဟာ ေစ်းကြက္တစ္ခုတည္း ျဖစ္လာမယ္ဆိုတဲ့  ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအာင္ျမင္မႈကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ယံုၾကည္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ထားဝယ္ဆိပ္ကမ္းဟာ အိႏၵိယ၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းနဲ႔ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အနားသတ္ ႏိုင္ငံေတြ (ဘင္းမ္စတက္) စတဲ့ အေနာက္ဖက္ေဒသ ေစ်းကြက္ေတြကို သြားဖို႔ အဓိက ဆိပ္ကမ္းတစ္ခု၊ ထြက္ေပါက္တစ္ခု အျဖစ္ အသံုးေတာ္ခံႏိုင္မွာပါ" ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိင္းစက္မႈလုပ္ငန္း အသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယ ဥကၠဌ တာနစ္ဆိုရပ္က "လက္ရွိ မလကၠာ ေရလက္ၾကားကို ျဖတ္သန္းေနရသည့္ ေရလမ္းေၾကာင္းမွာ အလြန္ ၾကပ္ညႇပ္ ႁပြတ္သိပ္ေနေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ပံုစံသည္ လာမည့္ ၁၀ ႏွစ္ အတြင္း ကုန္းမွ ပင္လယ္ (သို႔) ပင္လယ္မွ ကုန္းေၾကာင္း ပံုစံမွ ပင္လယ္-ကုန္းေၾကာင္း ေပါင္းကူးတံတား ပံုစံသို႔ ေျပာင္းလဲသြားဖြယ္ ရွိၿပီး ပို႔ေဆာင္ေရး စရိတ္ ေခၽြတာေရး အတြက္ ေနာက္ထပ္ ေရြးခ်ယ္စရာ ျဖစ္လာေၾကာင္း" ေျပာၾကားသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ေရေၾကာင္း ဆက္စပ္ ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမွ အက်ဳိးအျမတ္မ်ား အသံုးခ်၊ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ 'ႀကိဳးကိုင္အစီအစဥ္' ႏွင့္ 'လက္ေတြ႕အသံုးခ် အစီအစဥ္' တို႔ ရွိထားရန္ လိုအပ္သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ၊ ေဒသတြင္း ကုန္စည္ ပို႔ေဆာင္မႈ အခ်က္အခ်ာ ျဖစ္လာရန္ အတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အေရွ႕-အေနာက္ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း အပါအဝင္ ပို႔ေဆာင္ေရး ပံုစံအားလံုးႏွင့္ အက်ဳံးဝင္သည့္ ရွင္းလင္းေသာ ကုန္စည္ ပို႔ေဆာင္ေရး စီမံခ်က္ တစ္ခု ရွိထားသင့္သည္ဟု ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာဆိုသည္။

စာခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆိုရေသာ္ အစိုးရ အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသား သေဘၤာလိုင္း၊ သေဘၤာက်င္း လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ေရးဆြဲထားသင့္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရသည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

BBC News, 27th June 2010

ၿဗိတိန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ David Cameron သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ အလည္အပတ္ သြားေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါင္းနင္းလမ္းမွ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ကေနဒါႏိုင္ငံ တိုရန္တိုတြင္ က်င္းပေနေသာ G-20 ထိပ္သီး အစည္းအေဝးတြင္ ၎တို႔ႏွစ္ဦး ေတြ႕ဆုံရာတြင)