Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ႏုိင္ငံတြင္း ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိေသာ အဂတိ လုိက္စားမႈမ်ားႏွင့္ အလြဲ သုံးစားမႈမ်ားကုိ တုိက္ဖ်က္သည့္ အေနျဖင့္ တရုတ္အစုိးရ အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံပုိင္ ကုမၸဏီမ်ားမွ အရာရွိႀကီးမ်ား အေနျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား အားလုံးကုိ ထုတ္ေဖာ္ အသိေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဘဂ်င္း ကြန္ျမဴနစ္ အစိုးရက ဥပေဒတစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

အရာရွိႀကီးမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔ မိသားစုဝင္မ်ား၊ သားသမီးမ်ားတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ ျပသရန္ လုိအပ္သည္ဟု ေဘဂ်င္း အစုိးရက ထုတ္ျပန္ေသာ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းသစ္ တစ္ရပ္က ဆုိသည္။ ယခု ထုတ္ျပန္ေသာ ဥပေဒသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလအတြင္း ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီဝင္ စီနီယာ အရာရွိႀကီးမ်ား အတြက္ ထုတ္ျပန္ေသာ စည္းမ်ည္းႏွင့္ တူညီေၾကာင္း China Daily သတင္းစာက ေရးသားသည္။ သုိ႔ေသာ္ အလယ္အလတ္ အဆင့္အတန္း ရွိေသာ အရာရွိမ်ားႏွင့္ အထက္ပိုင္းအတြက္ ျဖည့္စြက္ထားသည္ဟု ဆုိသည္။

ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီဝင္ မဟုတ္သူမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံပုိင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း ပုိင္ဆုိင္မႈ ျပသရန္ လုိအပ္သည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ အစုိးရ အရာရွိႀကီးမ်ား အဂတိ လုိက္စားသည္ဟု အေျခခံ လူတန္းစားမ်ားက ထုတ္ေဖာ္ အသိေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းျဖစ္ရပ္သည္ ႏုိင္ငံေရး မတည္မၿငိမ္မႈဆီသုိ႔ ဦးတည္သြားႏုိင္သည္ ဟူေသာ အခ်က္ကုိ ကြန္ျမဴနစ္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက နားလည္ သေဘာေပါက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယခုလုိ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းသစ္ တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္လုိက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း Xinhua သတင္းက ဆုိသည္။

တရုတ္ ဗဟုိအစုိးရ၏ ဝက္ဆုိက္ဘ္ေပၚတြင္ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ အဆုိပါ ဥပေဒအရ အရာရွိႀကီးမ်ား အေနျဖင့္ အိမ္ေထာင္ေရး အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္မႈ အပါအဝင္ ပုဂၢိဳလ္ေရး ပုိင္ဆုိင္မႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားမႈ၊ မိသားစုဝင္မ်ား၏ စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္မႈ အစရွိသည့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသိေပး ေဖာ္ျပရမည္ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ အရာရွိမ်ား၏ မိသားစုဝင္ သို႔မဟုတ္ သားသမီးတုိ႔ ျပည္ပတြင္ ေနထုိင္ျခင္းရွိ၊ မရွိ၊ သားသမီးမ်ား ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ ထိမ္းျမား လက္ထပ္ထားျခင္းရွိ၊ မရွိ (ႏုိင္ငံျခားသား ဟူသည္ ေဟာင္ေကာင္၊ ထုိင္ဝမ္မွ ႏုိင္ငံသားမ်ားပါ ပါဝင္သည္) အစရွိသည္ တုိ႔ကုိလည္း အသိေပး ေဖာ္ျပရမည္ဟု ဆုိသည္။

ယင္းသုိ႔ ျပဳလုပ္ရန္ ပ်က္ကြက္သူမ်ားကုိ အျပစ္ေပးရာတြင္ တရားဝင္ လူသိရွင္ၾကား ျပစ္တင္ ေဝဖန္မႈမွသည္ အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္သည္ အထိ ပါဝင္သည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ လာဘ္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ရႈပ္ေထြးေလ့ ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ လာဘ္စားမႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ အျပစ္ေပးရာ၌ တစ္ခါတစ္ရံ လြန္စြာ ျပင္းထန္ေလ့ ရွိသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ သုံးႏွစ္တာ ကာလက ေဆးဝါးအတု ျပဳလုပ္မႈ တစ္ခုကုိ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူၿပီး ဖုံးကြယ္ခဲ့ေသာ တရုတ္ အစားအစာႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရး ေအဂ်င္စီမွ ဒါရုိက္တာ တစ္ဦးကုိ ကြန္ျမဴနစ္ အစုိးရက ကြပ္မ်က္ခဲ့ဖူးသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

တရုတ္ေရးရာ ေလ့လာ သုံးသပ္သူမ်ားက တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈမွာ အရုိးစြဲေနၿပီ ျဖစ္ၿပီး ယခုလုိ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္း၍ ရမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကမူ လြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဝင္ေရာက္ၿပီး လာဘ္စားမႈကုိ တုိက္ဖ်က္ေပးရန္ လုိအပ္သည္ဟု တုိက္တြန္းၾကသည္။

"အရာရွိႀကီးေတြ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားမွာ သားသမီးေတြ ရွိၾကတယ္၊ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြ၊ ေမာင္ႏွမေတြလည္း ရွိၾကတယ္။ သူတုိ႔တေတြက ကုမၸဏီႀကီးေတြ၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးေတြမွာ ဝင္ေရာက္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံထားၾကတာ။ ဒါမ်ိဳးက အၿမဲတမ္း ျဖစ္ေနက်ပဲ။ အဲဒါေတြကုိ အစီရင္ခံ အသိေပးဖုိ႔ ဘယ္လုိ လုပ္မွာလဲ။ တကယ္လုိ႔ သူတုိ႔ ထုတ္ေဖာ္ အသိေပးတယ္ ဆုိရင္ေတာင္မွ အဲဒါေတြက လက္ရွိ ထုတ္ျပန္လုိက္တဲ့ ဥေပေဒအရ တရားဝင္ ျဖစ္ေနတာေလ" ဟု တရုတ္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ဥပေဒ တကၠသုိလ္၏ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အင္စတီက်ဳမွ ပါေမာကၡ Yang Yang က ေျပာသည္။

အစုိးရက လာဘ္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေတြ လုပ္ေနသည္ ဟူေသာ အခ်က္ကုိ ထုတ္ေဖာ္ ျပသလုိသည့္ သေဘာသာ ျဖစ္ေၾကာင္း မစၥတာ Yang Yang က ေျပာသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခု ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းသစ္ေၾကာင့္ ကန္႔သတ္မႈ ပါေသာ ထိေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္ဟု ဆုိသည္။ "တကယ္လုိ႔ ဥပေဒအရ ပုိင္ဆုိင္မႈေတြကုိ အစီရင္ခံစာမွာ ျဖည့္စြက္ ေရးသားရၿပီပဲ ထားပါေတာ့။ ဘယ္သူမွ အဲဒီ ေၾကညာခ်က္ေတြကုိ စစ္ေဆးမွာ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒါေတြကို ရုိးရုိးသားသားနဲ႔ ျဖည့္စြက္မယ့္သူ ဆုိတာလည္း အင္မတန္ ရွားပါလိမ့္မယ္" ဟု ၎က ဆုိသည္။

AP သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ေတာင္ကုိရီးယား ခ်ိဳနန္ စစ္သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္ ဦးေဆာင္ေသာ ကုလသမဂၢ ညႊန္ၾကားမႈရုံးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမည့္ အစီအစဥ္ကုိ ေျမာက္ကုိရီးယား အစုိးရက ေရႊ႕ဆုိင္းလုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈကုိ ၿပံဳးယမ္း အစုိးရက စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကိစၥ ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ေရႊ႕ဆုိင္းျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ကုလသမဂၢက ဆုိသည္။

ခ်ိဳနန္ စစ္သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္မႈတြင္ လူေပါင္း ၄၆ ဦး ေသဆုံးခဲ့ၿပီး အဆုိပါ ကိစၥ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္ ေတာင္ကုိရီးယား ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးမွာ ပုိမုိ တင္းမာလာသည္။

ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈကုိ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားေသာ Panmunjom ေက်းရြာတြင္ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားခဲ့ေၾကာင္း၊ အနာဂတ္ ကာလတြင္ အဆင့္ျမင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚလာရန္ ယခု ေဆြးေႏြးမႈကုိ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကုလသမဂၢ ညႊန္ၾကားမႈရုံး အဆိုအရ ေျမာက္ကုိရီးယားက ေဆြးေႏြးမႈကို ေရႊ႕ဆုိင္း လုိက္ေသာ္လည္း မည္သည့္ ေန႔ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္ ဟူေသာ ကိစၥကုိ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိျခင္း မရွိေသးဟု ဆုိသည္။

ခ်ိဳနန္ စစ္သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္မႈေၾကာင့္ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ ကုိရီးယား ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးမွာ လြန္စြာ ဆုိးရြားသြားသည္။ ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ၏ ကုန္သြယ္ေရး ရပ္ဆုိင္းမႈကုိ တုံ႔ျပန္သည့္ အေနျဖင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားကလည္း ေတာင္ကုိရီးယားႏွင့္ ရွိထားေသာ အဆက္အသြယ္မ်ား အားလုံးကုိ ျဖတ္ေတာက္ထားသည္။

ကုလ လုံၿခံဳေရး ေကာင္စီ၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ခ်ိဳနန္ စစ္သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတာင္ကုိရီးယား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ခ်ီးမြမ္း ေရးသားထားသည္။ သို႔ေသာ္ ေျမာက္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံအေပၚ ျပစ္တင္ ရႈတ္ခ်ထားျခင္း မရွိေပ။ သတင္းေထာက္မ်ား အဆုိအရ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီ ေၾကညာခ်က္သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ေထာက္ပံ့မႈ ရရွိေရး အလုိ႔ငွာ ထုတ္ျပန္သည့္ သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

BBC သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

The Independent, 12th July 2010

အႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ပထမဆံုးအျဖစ္ က်င္းပရန္ ကတိေပးထားေသာ္လည္း ရက္ မသတ္မွတ္ ရေသးသည့္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ အႀကိဳကာလတြင္ ျမန္မာ စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွႉးႀကီး သန္းေရႊသည္ ၎၏ ယူနီေဖာင္းဝတ္ အစိုးရ ဝန္ႀကီးမ်ားအား စစ္တပ္မွ ႏုတ္ထြက္ရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့ျခင္းျဖင့္ အႏၲရာယ္ မ်ားေသာ အဆင့္တစ္ခုကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

အစိုးရ အာေဘာ္ New Light of Myanmar သတင္းစာ ေရွ႕မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ ေနရာ ယူထားေသာ အဆုိပါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ ငါးပုဇြန္ အေအးခန္း စက္႐ံုမ်ား၊ ေရေလွာင္တမံမ်ားကို စစ္ေဆးေနဆဲ ႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနဆဲ ျဖစ္၍ ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ႏွင့္ ဆင္တူေသာ အရာပင္ အလွမ္း ေဝးလြန္းေနဆဲ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေတြ႕ရသည့္ ျမင္ကြင္းမွာမူ ေျပာင္းလဲသြားလိမ့္မည္။ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ျမန္မာ့႐ိုးရာ လံုခ်ည္ကို ဝတ္ဆင္ၾကလိမ့္မည္။ ၎တို႔အတြက္ အေရးႀကီးသည္မွာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွစ္ ၅၀ သက္တမ္းရွိ ႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ စစ္တပ္၏ အထူးအခြင့္အေရး၊ အဆင့္အတန္း၊ ေလးစားမႈမ်ားကိုမူ ဆက္လက္ ခံစားႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ဤေနရာတြင္ ျပႆနာ ရွိေနသည္ဟု ျပည္ေျပး ျမန္မာ သတင္းဝက္ဘ္ဆိုက္ ဧရာဝတီက မွန္းဆထားသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊသည္ ၎၏ လက္ေအာက္ ငယ္သားမ်ားထဲမွ ပုန္ကန္ႏိုင္မႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္ဟု ဧရာဝတီက ယခင္ အပတ္က အခုိင္အမာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ "သူ႔ရဲ႕ အစိုးရ အဖြဲ႕ဝန္ႀကီးေတြ ၾကားမွာ မေက်နပ္တဲ့ လကၡဏာေတြ ႀကီးထြားေနပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ေဘာ့စ္က သစၥာ ေဖာက္တာကို ခံရတယ္လို႔ ယူဆေနၾကတယ္" ဟု ဆိုသည္။

"ႀကိဳက္ႀကိဳက္၊ မႀကိဳက္ႀကိဳက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ စစ္ယူနီေဖာင္း ဆိုတာ အာဏာရဲ႕ သေကၤတပါပဲ။ ဒါကို ဝတ္ထားသူက မဝတ္တဲ့သူထက္ အၿမဲတမ္း ပိုဦးစားေပးခံရမယ္။ ေလးစားခံရမယ္။ တျခားသူေတြရဲ႕ ပူးေပါင္း ကူညီမႈကို အလြယ္တကူ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္မယ္၊ ဒီအခြင့္ထူးေတြကို ႐ုတ္တရက္ သူတို႔ ဆံုး႐ႈံးရေတာ့မယ္ေလ" ဟု သတင္းဌာနက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

စစ္တပ္မွ ႏုတ္ထြက္ျခင္းျဖင့္ အဆိုပါ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္သစ္တြင္ ေနရာ ဖယ္ထားေသာ စစ္တပ္ေဝစု ၂၅ % တြင္ မပါဝင္ေတာ့ဟု ဆိုလိုရာ ေရာက္သည္။ "အခုေတာ့ သူတို႔ ေျခေထာက္ေပၚ သူတို႔ ရပ္ရေတာ့မယ္။ တပ္ခ်ဳပ္ႀကီးက ေနာက္ကြယ္ကေန ညစ္တီးညစ္ပတ္ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ သူတို႔ကို မပံ့ပိုးေပးဘူး ဆိုရင္ သူတို႔ ႐ႈံးမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ သူတို႔ တစ္ခါတည္း ေျမာင္းထဲ ေရာက္သြားၿပီေပါ့" ဟု ဧရာဝတီ ေဆာင္းပါးရွင္ ဗမာႀကီးက ေထာက္ျပသည္။

ျမန္မာ လူဦးေရ သန္း ၅၀ ကို ၁၈ ႏွစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ျပည္ပ စာနယ္ဇင္းမ်ားက ကင္ဂ်ဳံအီးႏွင့္ ေရာဘတ္ မူဂါဘီ ၿပီးလွ်င္ ကမာၻ႔ တတိယ အဆိုးဆံုး အာဏာရွင္ဟု သတ္မွတ္ျခင္း ခံရေသာ အသက္ ၇၇ ႏွစ္ရွိ စစ္သားအိုသည္ ၎၏ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ကို အရာဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ အျဖစ္ အမည္ေျပာင္းရန္ ႀကိဳးစားလ်