Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

INTERNATIONAL MEDIA (2)
Document INTERNATIONAL MEDIA (2)

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (2)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား (၂)

 တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအဟုန္ကို ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ဖို႔ လုိအပ္သည္ဟု OECD၏ သံုးသပ္ခ်က္မွဆို

(BBC News မွ China needs ‘renewed reform momentum’ says OECD survey သတင္းကိုဘာသာျပန္ ဆုိသည္။)

photo credit by AFP

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ေရွရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရွိေစရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအဟုန္ကို ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ဖို႔  လုိအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းစီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖဲြ႕ (OECD) ကေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အဓိကက်သည့္ ေနရာမ်ားမွာဘ႑ေရးက႑၊ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ဆန္းသစ္တီတြင္မႈတို႔ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ကမာၻ႔ဘ႑ေရးအက်ပ္အတည္းကာလ၌ OECD ႏုိင္ငံမ်ားထက္ အက်ပ္အတည္းကိုတည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ျဖင့္ ေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္ခဲ့သည္ဟုဆုိသည္။

ေစ်းႏႈန္းကြာဟခ်က္မ်ားကိုခြင့္ျပဳလုိက္ၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ ကမာၻ႕ အႀကီးမားဆံုးေသာ  စီးပြားေရးႏိုင္ငံ ျဖစ္လာမည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚသုိ႔ေရာက္ရွိေနၿပီဟုဆုိသည္။

OECD ၏ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရတ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုဆယ္စုႏွစ္ ေလးစု အျဖစ္ အမီလိုက္ႏိုင္သည့္ အတြက္ အေျခအေနေကာင္းရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးတုန္႔ဆုိင္းမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္စီးပြားေရးမွာ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ လကၡဏာမ်ားေတြ႕ေနရသည္ဟုဆုိသည္။

သို႔ေသာ္ ေရွရည္၌ အင္အားအျပည့္ႏွင့္ လူမႈေရးအရပါဝင္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဆက္လက္ရရွိ္ဖို႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအဟုန္ကုိ ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ဖို႔လိုအပ္သည္ဟုသတိေပးခဲ့သည္။

OECD အႀကံျပဳခ်က္အခ်ိဳ႕တြင္ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားပါဝင္သည္။

(၁)အရင္းအႏွီးစီးဝင္မႈမ်ားအေပၚ တင္းၾကပ္ထားမႈမ်ားေျဖေလ်ာ့ျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္း၌ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအခ်ိဳးကိုျမႇင့္တင္ျခင္း။

(၂)ပိုမို၍ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ေသာေငြလဲႏႈန္းခြင့္ျပဳျခင္း။

(၃)ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားမွတီတြင္ဆန္းသစ္သူမ်ား၏ ဉာဏမူပိုင္ခြင့္ကိုခိုင္မာလာေစဖို႔ႏွင့္ ယင္းအခြင့္အေရးမ်ား ထိထိေရာက္ေရာက္ကာကြယ္ျခင္း။

(၄)အခ်ိဳ႕က႑မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္အျဖစ္မွ ေလ်ာ့ခ်ျခင္း။

(၅)ၿမိဳ႕ျပေနထိုင္သူမ်ားလိုလယ္သမားမ်ားအတြက္ တူညီသည့္ ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္ခြင့္ေပးျခင္း။

(၆)ျပန္လည္ျဖည့္တင္းစြမ္းအင္ က႑တြင္ ဆက္လက္၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားပိုမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

(၇)သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာရည္မွန္းခ်က္မ်ားရရွိဖို႔ႏွင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈမ်ားေလ်ာ့ခ်ဖို႔ က်ယ္ျပန္႔သည့္ မူဝါဒအေရာအစပ္မ်ားခ်မွတ္ျခင္း။

ပိတ္ဆို႔ဟန္႔တားမႈမ်ား

သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္စီးပြားေရးမွာက်ရာမွ တက္လာခဲ့ေသာ္လည္းမ်ားစြာေသာစြန္႔စားရမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရဦးမည္ဟု OECD မွ သတိေပးခဲ့သည္။

သံုးသပ္ခ်က္အရ ကမာၻ႔စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈသည္ တ႐ုတ္အတြက္ ျပည္ပမ်က္ႏွာစာက႑၌ အဓိကက်သည့္ စြန္႔စားရမႈျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္း၌မူဘဏ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရ၏ အပိုျပထားသည့္ ဘ႑ေရးရွင္းတမ္းမ်ားႏွင့္အတူပိုင္ဆုိင္မႈ တန္ဖိုး ျမင့္မားျခင္းေၾကာင့္ ပိုင္ဆုိင္မႈပူေပါင္းအသစ္ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ စိုးရိမ္မႈမ်ားပြားမ်ားလာမႈ အစရွိသည့္ အလားအလာရွိေသာ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရဖြယ္ရွိသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဝင္ေငြမညီမွ်မႈႏွင့္ လူအဖြဲ႕အစည္းအတြင္းအုိမင္းရင့္ေရာ္သူမ်ားျပားလာျခင္းသည္ေရရွည္၌ တင္းမာမႈမ်ားျဖစ္လာႏုိင္သည့္ အရင္းအျမစ္ျပႆနာ မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္မွယင္းကိစၥရပ္မ်ားကိုအေလးထားသံုးသပ္ၿပီးအဓိကက်သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား မ်ားမၾကာမီကာလတြင္ လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

INTERNATIONAL MEDIA (1)
Document INTERNATIONAL MEDIA (1)

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (1)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား

  1. ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ ႏုိင္ငံေရးအခန္းက႑၌ စစ္တပ္ဆက္လက္ပါဝင္မည္ဟု တပ္မေတာ္ အႀကီးအကဲေျပာ

(Washington Post သတင္းစာမွ 27 March 2013 ရက္စြဲပါ Myanmar commander in chief says military to continue political role in democratic transition ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မၿငိမ္သက္မႈမ်ား ျပန္႕ပြား

(27 March 2013 ရက္စြဲပါ The Nation မွ AFP ၏ Myanmar unrest spread ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကုလသမဂၢ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ တားဆီးေရး တာဝန္ရွိသူ စိုးရိမ္

(UPI News မွ 26 March 2013 ရက္စြဲပါ Myanmar worries UN genocide official သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာကို အေသးစားေငြေခ်းလိႈင္း ရိုက္ခတ္

(Channel News Asia မွ 26 March 27, 2013 ရက္စြဲပါ Microfinance wave hits Myanmar သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)


ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ ႏုိင္ငံေရးအခန္းက႑၌ စစ္တပ္ဆက္လက္ပါဝင္မည္ဟု တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲေျပာ

(Washington Post သတင္းစာမွ 27 March 2013 ရက္စြဲပါ Myanmar commander in chief says military to continue political role in democratic transition ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

photo credit - Ye Htut’s facebook timeline

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနစဥ္ ဆယ္စုႏွစ္ ငါးခုၾကာ တုိင္းျပည္ကုိအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ စစ္တပ္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအခန္းက႑တြင္ ဆက္လက္က်န္ရွိေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

၆၈ ႀကိမ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔အခမ္းအနားသုိ႔ စစ္ေရးျပခ်ီတက္လာေသာ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ အင္အား ၆၃၀၀ ေက်ာ္အား မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာ၌ စစ္တပ္အေနျဖင့္ စြမ္းရည္သတၱိေကာင္းမြန္လာေအာင္ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေတာ္ထူေထာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဒသတြင္းမဟာမိတ္ဖြဲ႕မႈမ်ား အင္အားေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“တုိင္းျပည္က ေခတ္မီတုိးတက္တဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ရွိရာသုိ႔ ဦးတည္သြားေနစဥ္ ငါတုိ႔တပ္မေတာ္ကလည္း  အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးအခန္းက႑မွာ ေရွ႕ကဦးေဆာင္ပါဝင္သြားရမွာျဖစ္တယ္။ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးက လုိလားၾကတဲ့ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ အားေကာင္းေမာင္းသန္ျဖစ္လာေစေရးအတြက္ ငါတုိ႔ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားၾကရမွာျဖစ္တယ္” ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ကဆုိသည္။

တပ္မေတာ္ေန႔အခမ္းအနားမွာ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္တြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈ အထိမ္း အမွတ္အျဖစ္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္းက်င္းပသည့္အခမ္းအနားျဖစ္သလုိ စစ္တပ္၏ ႀကီးမားေသာ ၾသဇာအာဏာကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပသေသာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္ တပ္မေတာ္ေန႔အခမ္းအနားတြင္ စစ္သည္အင္အားမ်ားသာမက စစ္လက္နက္အင္အားမ်ားကိုပါ ထုတ္ေဖာ္ ျပသခဲ့သည္။ တုိက္ခုိက္ေရးရဟတ္ယာဥ္မ်ား ဝဲပ်ံျပခဲ့ၾကၿပီး ဂ်က္တုိက္ေလယာဥ္မ်ားက မီးက်ည္မ်ား ပစ္ေဖာက္ကာ ေလေၾကာင္းတုိက္ခုိက္မႈစြမ္းရည္ကုိျပသၾကသည္။ အစိမ္းရင့္ေရာင္တင့္ကာမ်ား၊ စစ္လက္နက္ႏွင့္ စစ္သည္မ်ား တင္ေဆာင္ ထားသည့္ ယာဥ္ႀကီးမ်ား၊ အေသးစားအေျမာက္မ်ား စသည္တုိ႔ကုိလည္း ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့သည္။

အဆုိပါ တပ္မေတာ္ေန႔အခမ္းအနားသုိ႔ အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ႏုိဗယ္လ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လည္း ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး စစ္ေရးျပမႈကုိ ေရွ႕ဆုံးခုံတန္းမွ ထုိင္ၾကည့္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ တည္ေထာင္ရယူေပးခဲ့သူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သမီးျဖစ္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တုိင္းျပည္အေပၚ ႏွစ္ကာလၾကာရွည္စြာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ စနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ စစ္တပ္ကုိ လုိက္ေလ်ာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ေပၚထြက္လာေသာ အမည္ခံအရပ္သားအစုိးရကုိ အာဏာလႊဲေျပာင္း ေပးခဲ့သည္။ လက္ရွိ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွာ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္ေသာ္လည္း တုိင္းျပည္၌ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ ကူးေျပာင္းမႈမ်ားေပၚေပါက္လာေအာင္ ဦးေဆာင္လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ စစ္တပ္မွာ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္တြင္ အမတ္ေနရာ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံစရာမလုိဘဲ ရရွိထားရာ တုိင္းျပည္၏ အေရးပါေသာ ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုတစ္ရပ္အျဖစ္ ဆက္လက္က်န္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းဟူေသာ ပမာဏမွာ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲမႈမ်ားကုိ အဟန္႔အတားေကာင္းစြာျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။

အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရး၊ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေသာ ဥပေဒအတုိင္း လုိက္လံက်င့္သုံးေရး အစရွိသည္တုိ႔အတြက္ စစ္တပ္၏ အေရးပါပုံကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က အေလးေပးေျပာဆုိသည္။

“ငါတုိ႔ရဲ႕တပ္မေတာ္ကုိ အင္အားႀကီးမားၿပီး ၾသဇာအာဏာျပည္ဝတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေအာင္ ငါတုိ႔မျဖစ္မေန တည္ေဆာက္ၾကရမယ္” ဟု ၎ကဆုိသည္။ ေခတ္မီေသာ လက္နက္မ်ားကုိင္ေဆာင္ႏုိင္ေရး၊ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္မဟာမိတ္ဖြဲ႕စည္းေရး အစရွိသည္တုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္လည္း ၎က တုိက္တြန္းေျပာဆုိသည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မၿငိမ္သက္မႈမ်ား ျပန္႕ပြား

(27 March 2013 ရက္စြဲပါ The Nation မွ AFP ၏ Myanmar unrest spread ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မတူညီေသာ လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားၾကားတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ အဓိကရုဏ္းမ်ားမွာ အဓိကျမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕အနီးသို႕ ေရာက္ရွိလာေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း ရဲက အဂၤါေန႕က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကလည္း လူ ၄၀ ခန္႕ေသဆံုးခဲ့ေသာ မၿငိမ္သက္မႈမ်ားအျပီးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားသို႕ သြားရန္ သတိေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မူဆလင္မ်ားၾကားတြင္ ပဋိပကၡမ်ား တနလၤာေန႕က ထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး အဂၤါေန႕တြင္လည္း ဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၉၀ ( ၁၅၀ ကီလိုမီတာ) အကြာ ပဲခူးတိုင္းမွ ရြာအခ်ိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႕ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဗလီတခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေနအိမ္တခ်ိဳ႕ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည္ဟု သတင္းမ်ားက ဆိုပါသည္။

“ရဲေတြနဲ႕ စစ္သားေတြဟာ တစ္ညလံုးအေျခအေနကို ထိန္းဖို႕ ၾကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။”ဟု အမည္မေဖာ္လိုသူ ရဲအရာရွိ တစ္ဦးက AFP ကိုေျပာပါသည္။ အဂၤါေန႕က အုတ္ဖိုတြင္ ဗလီတစ္လံုး ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည္ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားပါသည္။

အေမရိကန္သံရံုးကလည္း ၎ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပေသာ ေၾကညာခ်က္၌ ၎တို႕ႏိုင္ငံသားမ်ား ျပႆနာစျဖစ္ သည့္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႏွင့္ ရန္ကုန္ရွိ မူဆလင္မ်ားရွိရာ မဂၤလာေစ်းႏွင့္ ယုဇနပလာဇာအနီးသို႕ မသြားရန္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အၾကံျပဳခဲ့သည္။

ယခုပဋိပကၡသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစိုးရအတြက္ မူဆလင္-ဗုဒၶဘာသာတင္းမာမႈမ်ားျဖစ္လာမည့္ စိန္ေခၚမႈအေပၚ ႀကီးမားေသာ သတိေပးခ်က္ၾကီးျဖစ္ပါသည္။

မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားက ယခုျပင္းထန္ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ အေသအခ်ာစီစဥ္ျပီးမွ လုပ္ေဆာင္ပံုရသည္ဟု ဆိုပါသည္။

၈၈ မ်ိဳးဆက္အဖြဲ႕ဝင္ ေက်ာ္သက္က ပဲခူးတိုင္း စစ္တြင္းမွ ဖုန္းျဖင့္ေျပာၾကားရာတြင္ ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူစိမ္းမ်ားသည္ တနလၤာေန႕ညပိုင္းက ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားျဖင့္ ေရာက္ရွိလာျပီး ဗလီကို ဖ်က္ဆီးၾကေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

“ေနာက္သူတို႕ဟာ မူဆလင္ပိုင္တဲ့ လက္ဘက္ရည္ဆိုင္ကိုသြားျပီး ဖ်က္ဆီးၾကတယ္။ သူတို႕မလာခင္ ျမိဳ႕က မီးျပတ္သြားျပီး ဖုန္းလိုင္းေတြလည္း ျပတ္သြားတယ္။ သူတို႕က လူေတြကိုလည္း ဝိုင္းျပီးဖ်က္ဆီးၾကဖို႕ လံႈ႕ေဆာ္ခဲ့ပါတယ္”ဟု ဆိုပါသည္။

ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္အနီးတြင္ ေနထိုင္ေသာနယ္ခံတစ္ဦးက ေျပာၾကားရာတြင္ ေဒသခံ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ညပိုင္းက ကာဖ်ဳးအမိန္႕ကို ေၾကညာျပီး စစ္သားမ်ား ျမိဳ႕သို႕ ေရာက္ရွိလာေနေၾကာင္း ေျပာပါသည္။

အဆိုပါ ျပင္းထန္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႕က ေနျပည္ေတာ္မွ ၁၃၀ ကီလိုမီတာေဝးေသာ မိတၳီလာတြင္ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႕ စိုးရိမ္မႈမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႕သြားခဲ့ပါသည္။ ရန္ကုန္တြင္လည္း စိုးရိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားလာခဲ့ေသာေၾကာင့္ ရဲမ်ား ပိုမိုသတိဝိရိယရွိၾကေစရန္ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ရဲအရာရွိတစ္ဦးက ဆိုပါသည္။ “ျမိဳ႕နယ္တိုင္းမွာရွိတဲ့ ရဲေတြကို ျပႆနာတစ္စံုတစ္ခုျဖစ္ရင္ အသင့့္ျဖစ္ေနဖို႕ တပ္လွန္႕ထားပါတယ္”ဟု ၎က ေျပာပါသည္။ ရန္ကုန္တြင္ အရက္ေရာင္းေသာဆိုင္မ်ား စားေသာက္ဆိုင္မ်ားကို ေကာလဟာလမ်ား မျပန္႕ပြားေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ည ကိုးနာရီတြင္ ပိတ္ရန္ အမိန္႕ထုတ္ထားေၾကာင္း ၎ကေျပာပါသည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကုလသမဂၢ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ တားဆီးေရး တာဝန္ရွိသူ စိုးရိမ္

(UPI News မွ 26 March 2013 ရက္စြဲပါ Myanmar worries UN genocide official သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ကုလသမဂၢ၏ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ တားဆီးေရးတာဝန္ရွိသူက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မူဆလင္ ဘာသာဝင္မ်ားအၾကား အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနျခင္းကို စုိးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္သည္။

“မိတၳီလာမွာ လတ္တေလာျဖစ္ပြားတဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈ ျပႆနာဟာ ႏိုင္ငံတလႊား လူမ်ိဳးေရးအၾကမ္းဖက္မႈ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနျပီ ဆိုတဲ့ စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္”ဟု ကုလသမဂၢ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ တားဆီးေရးအထူးအၾကံေပး ေအဒါမာဒိုင္အန္း က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းတြင္ မူဆလင္ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္အၾကား အျပန္အလွန္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားျပီးေနာက္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ အေရးေပၚအေျခအေန ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားရသည္။ မႏွစ္ကလည္း ႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အလားတူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းမွ စတင္ျပန္႕ႏွံ႕လာေသာ မူဆလင္ဆန္႕က်င္ေရး အၾကမ္းဖက္အဓိကရုဏ္းကို ေျဖရွင္းရန္ အတြက္ တိက်မွန္ကန္ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု သမၼတဦးသိန္းစိန္က တနလၤာေန႕ညတြင္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအျပီးတြင္ စတင္ခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး တသီတသန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းထံမွ ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳမႈ ရရွိေနေသာ္လည္း အျပင္းစား အႏၱရာယ္မ်ား က်န္ရွိေနေသးသည္ဟု ေအဒါမာဒိုင္အန္းက ေျပာၾကားပါသည္။

“ဘာသာေရး လူမ်ိဳးေရး ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားႏွင့္မဆိုင္ဘဲ ယခင္ႏွင့္ ယခု အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္တာဝန္ယူေစေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ စူးစူးနစ္နစ္အားထုတ္ေနေၾကာင္းကို ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ သဲသဲကြဲကြဲ ျပသရန္လိုသည္”ဟု ေအဒါမာဒိုင္အန္း၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္တြင္းမွ အကဲခတ္ေလ့လာသူအခ်ိဳ႕က “တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑ကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပန္လည္သံုးသပ္ ေဆြးေႏြးေတာ့မည့္အခ်ိန္တြင္ ယခုျပႆနာေပၚလာျခင္းမွာ ထူးဆန္းေၾကာင္း၊ ေနရာတကာ တပ္မေတာ္မပါလွ်င္ မျဖစ္ ဟူေသာ အယူအဆကို သာမန္ျပည္သူမ်ားအၾကား ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစလိုပံုရေၾကာင