Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ျမန္မာစစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္၏ ျပည္ပခရီးစဥ္

(SUNDAY TIMES : 25 - 10 - 2009) Columbo

          ႏို၀င္ဘာလ (၁၄)ရက္ေန႕တြင္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံသို႕ ျမန္မာစစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊသည္ ()ရက္ၾကာ အလည္အပတ္ခရီးသြားေရာက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

          ယခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္းက သီရိလကၤာသမၼတ (Mahinda Rajapaksa) မဟင္ဒါရာဂ်ာပတ္ခ္ ဆာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕လည္ပတ္ခဲ့ေသာ ခရီးစဥ္အတြင္း ဖိတ္ေခၚမႈကို တံု႕ျပန္ေသာအားျဖင့္ သြားေရာက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ခရီးစဥ္သည္ ျမန္မာ-သီရိလကၤာအႏွစ္(၆၀)ေျမာက္ သံတမန္ ဆက္သြယ္မႈအထိမ္းအမွတ္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ သီရိလကၤာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ (၁၉၄၉)ခုႏွစ္ ဇြန္လ ()ရက္ေန႕တြင္ သံတမန္အဆက္အသြယ္စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

          သီရိလကၤာသံအမတ္ႀကီး Newton Gunaratne သည္ ခရီးစဥ္အတြက္ ျမန္မာအာဏာပိုင္ မ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္အေသးစိတ္ကို ညႇိႏႈိင္းလ်က္ရွိပါသည္။ ၎သည္ Independent Television Network (ITN) မွ ဥကၠဌအေဟာင္းျဖစ္ပါသည္။

          ျမန္မာစစ္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ျပည္ပသို႕ခရီးသြားေရာက္မႈ အလြန္နည္းေသာ္လည္း၊ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံတြင္ လြန္ခဲ့သည့္လကမိန္႕ခြန္းေျပာၾကားမႈရွိခဲ့ပါသည္။

 


--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/   upon their request.

-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ၁၅ႀကိမ္ေျမာက္အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေ၀းၿပီးဆံုး

(www.chinaview.cn : 25 - 10 - 2009)

          (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္တန္းအစည္းအေ၀းသည္ တနဂၤေႏြေန႕က တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကေသာေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ေထာက္ခံဆံုးျဖတ္မႈျဖင့္ ေၾကညာခ်က္၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားစြာကို ထုတ္ျပန္လ်က္ၿပီးဆံုးခဲ့ပါသည္။

အာဆီယံထိပ္တန္း အစည္းအေ၀းႏွင့္အတူ အာဆီယံ-တရုတ္ (၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀း၊ အာဆီယံ-ေတာင္ကိုရီးယား (၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀း၊ အာဆီယံ-အိႏၵိယ ()ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀း၊ အာဆီယံအေပါင္း ()ႏိုင္ငံ၏ (၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းႏွင့္ အေရွ႕အာရွ()ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀းတို႕ကို ေအာက္တိုဘာလ(၂၃)ရက္ ေန႕မွ (၂၅)ရက္အထိ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

          အဓိကသေဘာတူညီခ်က္စာတမ္းျဖစ္သည့္ ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အာဆီယံအစိုးရအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မရွင္၊ Cha-am Hua Hin ေၾကညာခ်က္စာတမ္း၊ (Hua Hin Declaration on Strengthening Cooperation on Education to Achieve an ASEAN Caring and Sharing Community) အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း ပညာေရးက႑တြင္ ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ျခင္းျဖင့္ အာဆီယံ၏အေလးထားဂ႐ုစိုက္၍ မွ်ေ၀ခံစားသည့္အသိုင္းအ၀န္းတစ္ခုကို ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ Cha-am Hua Hin ေၾကညာခ်က္စာတမ္း၊ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အာဆီယံ ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္းဆက္ဆံေရးေၾကညာခ်က္၊ (ASEAN Leader's Statement on ASEAN Connectivity) ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းအတြက္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ပူးတြဲထုတ္ျပန္ေၾကညာ စာတမ္း (မူၾကမ္း)တို႕ကို အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။

          လက္ရွိအာဆီယံအဖြဲ႕၏ဥကၠဌ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Abhisit Vejjajiva အား ထိုင္းႏိုင္ငံ သည္ အာဆီယံ ဥကၠ႒ေနရာကို ရယူခဲ့စဥ္က ရည္မွန္းခ်က္ ()ခုကို ခ်မွတ္ထားခဲ့ေၾကာင္း၊ အာဆီယံခ်ာတာကို သေဘာတူညီလက္ခံျခင္း၊ ပိုမိုရင္းႏွီးစြာဆက္ဆံလုပ္ေဆာင္ေသာ အာဆီယံ ျဖစ္လာေရးႏွင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္ေသာအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္လာေစရန္ ေထာက္ပံ့ေပးရန္တို႕ ျဖစ္ပါသည္။

          ၎က တက္ေရာက္လာေသာ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အာဆီယံ၏ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈက႑သစ္တစ္ရပ္ကိုေဖာ္ေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ အာဆီယံသည္ ေဒသတြင္း အေကာင္အထည္ေဖၚလုပ္ေဆာင္မႈအဆင့္ဆင့္ကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ ျခင္းျဖင့္ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ အေရးပါေသာက႑တစ္ခုတြင္ ရပ္တည္ေစႏိုင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာခဲ့သည္။

          (၂၀၁၅) တြင္ ဖြဲ႕စည္းရန္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အာဆီယံလူအဖြဲ႕အစည္း (ASEAN COMMUNITY) ျဖစ္ေပၚလာရန္မွာ ()ႏွစ္သာလိုေတာ့ေၾကာင္း၊ အာဆီယံကို အနာဂတ္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏လူထု၊ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ေဒသႏွင့္ ကမာၻႀကီးအတြက္ အက်ဳိးျပဳႏိုင္ေသာအဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ တည္ေထာင္သြားရန္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

          လာမည့္ အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းႏွင့္ ၎ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အစည္းအေ၀းမ်ားကို ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပရန္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။

 


--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/   upon their request.

-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

ေအာက္တိုဘာ၂၆

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျပည္လမ္းမ၊ နာနတ္ေတာမီးပြိဳင္႔အနီး႐ွိ အႀကီးစားတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ ျပည္တာဝါ တည္ေဆာက္ခြင္႔ကို ေဇကမၻာဦးခင္ေ႐ႊထံမွ ဦးေဇာ္ေဇာ္ပိုင္ Max Cement ကုမၸဏီမွ လႊဲေျပာင္းရယူသြားႏိုင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ ထိပ္တန္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္း႐ွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
ကနဦး ျပည္တာဝါ တည္ေဆာက္ခြင္႔ကို ေဇကမၻာဦးခင္ေ႐ႊ ဦးေဆာင္သည့္ National Development Company Group Co.Ltd မွ တည္ေဆာက္ေနခဲ႔ၿပီး ၁၁ ထပ္ေက်ာ္အထိ တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ႔ေၾကာင္း တည္ေဆာက္ေနဆဲကာလတြင္ NDCG ကုမၸဏီႏွင္႔ ညီေနာင္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ NIHL ကုမၸဏီ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံလုပ္ကိုင္ေနသည့္ အင္းစိန္ေဖာ႔ကန္႐ွိ သံမဏိစက္႐ံု လုပ္ပုိင္ခြင္႔စာခ်ဳပ္အား စစ္ေကာင္စီမွ တစ္ဖက္သတ္ဖ်က္သိမ္းခဲ႔ေၾကာင္း ဦးခင္ေ႐ႊအပါအဝင္ NDCG တြင္ ႐ွယ္ယာထည့္ဝင္ထားသူ အမ်ားစုသည္ NIHL တြင္ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံထားၾကသူမ်ား ျဖစ္သျဖင္႔ ျပည္တာဝါတည္ေဆာက္ေရးအား သတ္မွတ္ကာလအတိုင္း အၿပီးမသတ္ႏိုင္ျဖစ္ေနစဥ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဦးေဇာ္ေဇာ္ပိုင္ Max Cement ကုမၸဏီက တည္ေဆာက္ခြင္႔ရ႐ွိလာေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။
"အ႐ွင္ေမြး ေန႔ခ်င္းႀကီးဆိုသလို လူတစ္ေယာက္စန္းဟာ အံ႔ဩဖို႔လည္း ေကာင္းတယ္။ တရားက်ဖို႔လည္းေကာင္းတယ္" ဟု ယခုႏွစ္ပိုင္း ဦးေဇာ္ေဇာ္ အေရးပါလာျခင္းႏွင္႔ စီးပြားေရးလုပ္ပိုင္ခြင္႔ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရလာျခင္းႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ၎က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။
ဧရာဝတီတိုင္း ေရၾကည္ၿမိဳ႕ဇာတိ ဦးေဇာ္ေဇာ္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရေ႐ႊမန္းႏွင္႔ နီးစပ္သူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး လြန္ခဲ႔သည့္ ၁၅ ႏွစ္ ၎မဂၤလာေဆာင္ ဖိတ္စာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရေ႐ႊမန္း၏ သားတပည့္ဟု ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ႔ေၾကာင္း ယခုႏွစ္ပိုင္းတြင္ အစိုးရစီမံကိန္း အမ်ားစုကို အဓိက ဦးေဆာင္လုပ္ကုိင္ေနသူ အတြင္းေရးမႉး(၁) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သီဟသူရတင္ေအာင္ျမင္႔ဦးႏွင္႔ အထူးရင္းႏွီးလာၿပီး ပါမစ္ႏွင္႔ စီမံကိန္း အမ်ားအျပားတည္ေဆာက္ခြင္႔ကို ရ႐ွိေနေၾကာင္း၊ အစိုးရထိပ္ပိုင္းႏွင္႔ နီးစပ္သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
ျမန္မာျပည္သူလူထု၏ အစိုးရအေပၚ မေက်နပ္မႈႏွင္႔ ႏိုင္ငံေရးႏိုးၾကားမႈမ်ားကို MNL ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲမ်ား က်င္းပၿပီး အာ႐ံုလႊဲေျပာင္းႏိုင္ေအာင္ ဦးေဇာ္ေဇာ္ စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ႔ျခင္းေၾကာင္႔ အထူးအခြင္႔အေရးမ်ား ရ႐ွိလာျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးသမား တစ္ဦးက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

--
Posted By icypress to Sensible Rumour at 10/26/2009 03:26:00 AM

ျမန္မာက နယ္ျခားတည္ၿငိမေရးကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္မည္ဟု တ႐ုတ္ေမွ်ာ္လင့္

24 - Oct - 2009

Xinhua News

          တ႐ုတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၀မ္က်ားေပါင္က ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပႆနာအရပ္ရပ္ကို တိက်မွန္ကန္ စြာကိုင္တြယ္ႏိုင္ၿပီး၊ တ႐ုတ္ျမန္မာနယ္စပ္ေဒသၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ၎အေနႏွင့္ယံုၾကည္မိေၾကာင္း စေနေန႕ကေျပာၾကားသည္။

          တ႐ုတ္-ျမန္မာ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းဆက္ဆံေရးကို တိုးတက္ေစရန္ရည္ရြယ္သည့္ ႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစေသာ ပူးေပါင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္ မရ