Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

International Media (1)

Snapshot of the item below:
International Media (1)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား

(30 Oct 2013 ရက္စြဲပါ International Business Times မွ Sophie Song ေရးသားေသာ Myanmar’s rice exports drop 38% this year, ambition to become major exporter on hold ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

(Bangkok Post မွ  30 Oct 2013 ရက္စဲြပါ “Ceasefire talks kicked off in Myanmar” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

(Bangkok Post မွ 31 Oct 2013 ရက္စြဲပါ “Thai seek Myanmar aid to curb smuggling” သတင္းကို ဘာသာျပန္ ဆိုပါသည္)


ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆန္တင္ပို႔မႈ ယမန္ႏွစ္ကထက္စာလွ်င္ ၃၈% ေလွ်ာ့က်

(30 Oct 2013 ရက္စြဲပါ International Business Times မွ Sophie Song ေရးသားေသာ Myanmar’s rice exports drop 38% this year, ambition to become major exporter on hold ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အဓိက ဆန္တင္ပို႔ေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္ရန္ ရည္႐ြယ္ပါက ယခုျပန္လည္သံုးသပ္ရလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆန္တင္ပို႔မႈမွာ ယခုႏွစ္ က်ဆင္းခဲ့ရၿပီး ကမာၻေပၚတြင္ ဆန္ပိုလွ်ံမႈေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ၎၏ ေခတ္ေနာက္က်ေနေသာ ဆန္စက္နည္းပညာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း ျဖစ္ပါသည္။

ယခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ ေအာက္တိုဘာလထိ ခုနွစ္လတာအတြင္း ဆန္တန္ခ်ိန္ (၄၅၀၀၀၀) သာ တင္ပို႔ႏုိင္ခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ယခုလိုကာလမ်ိဳးတြင္ တန္ခ်ိန္ (၇၃၀၀၀၀) တင္ပို႔ခဲ့ျခင္းႏွင့္စာလွ်င္ ၃၈% ေလ်ာ့က်သြားခဲ့ပါသည္ဟု ဧရာဝတီ၏ အဆိုအရသိရွိရပါသည္။ ယခု က်ဆင္းသြားခဲ့ေသာ ပမာဏသည္ ေဒၚလာ သန္း (၁၀၀) ခန္႔ရွိၿပီး၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ထိုပမာဏကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ အေၾကာင္းမွာ ရာသီဥတုဆိုးဝါးမႈ ေၾကာင့္ ရိတ္သိမ္းမႈတြင္ အားနည္းခဲ့ ရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ပို၍ ႀကီးမားေသာ ျပႆနာမွာ ကမာၻ႕ဆန္တင္ပို႔ေသာ ေစ်းကြက္တြင္ ဆန္မ်ား ပိုလွ်ံေန ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ႏုိင္ငံတကာ ဆန္ သုေတသန အင္စတီက်ဴ (IRRI) မွ စီးပြားေရးပညာရွင္ Samarendu Mohanty က ေျပာပါသည္။

“အဓိက ဆန္တင္ပို႔တဲ့ႏုိင္ငံေတြကေန တင္ပို႔မႈေတြ ပိုလွ်ံေနမႈေၾကာင့္ ကမာၻ႕ဆန္ေစ်းႏႈန္းဟာ အက်ဖက္ကို ဦးတည္ေနပါတယ္။” ဟု IRRI ၏ ေအာက္တိုဘာလ ေလ့လာမႈတြင္ ၎က ေျပာပါသည္။ “အာရွတြင္ ဆန္စိုက္ ေသာႏုိင္ငံ မ်ားရွိ ပို၍အျမင္လွေသာ မိုးစပါးမ်ားကလည္း ေစ်းကြက္တြင္ ဝင္လာရန္ ရွိေနျပန္ပါတယ္” ဟု ၎ကပင္ ဆိုပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက စက္တင္ဘာလတြင္ ေျပာၾကားရာ၌ ၂၀၁၄ မတ္လ ကုန္ဆံုး ေသာ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တန္ခ်ိန္ (၁.၅) သန္းတင္ပို႔ႏုိင္မည္ဟု ဆိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ အေမရိကန္စိုက္ပ်ိဳး ေရးဌာန (USDA) ကမူ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပည္တြင္းစားသံုးမႈ ဖူလံုရန္ တန္ခ်ိန္ (၇၅၀၀၀၀) သာ တင္ပို႔ႏုိင္မည္ ဟု ခန္႔မွန္းခဲ့ပါသည္။

စက္မႈပညာရွင္မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ယခုႏွစ္ကုန္တြင္ တန္ခ်ိန္ (၃) သန္းခန္႔ တင္ပို႔ႏုိင္မည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ့ဲေသာ္ လည္း အဆိုပါရည္မွန္းခ်က္မွာ ယခုအခါ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ေပ။

အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္ေသာ ထုိင္းႏွင့္ အိႏိၵယတို႔သည္ အဓိက ဆန္တင္ပို႔ေသာ ႏုိင္ငံႀကီးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ သည္၎၏ ေခတ္ေနာက္က်ေနေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ဆန္စက္နည္းပညာမ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္ ထိုႏုိင္ငံမ်ားထံမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ မႈမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေအာင္ျမင္ရန္မွာ အလွမ္းေဝးလ်က္ ရွိေနေသးေၾကာင္း ဧရာဝတီ၏အဆိုအရ သိရွိရပါသည္။

ထိုင္းဆန္စက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက ေျပာဆိုရာတြင္ အလားအလာရွိေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ လက္တြန္႔ေနၾကေၾကာင္း၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား မလံုေလာက္မႈႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအေျခခံ အေဆာက္အဦးညံ့ဖ်င္းတို႔သည္ ပို႔ကုန္တြင္ ကုန္က်စရိတ္ပိုမို ျခင္းကို ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ဟုဆိုပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ထိုင္းႏုိင္ငံ၏ ဆန္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမွဳပ္ႏွံမႈ အစီအစဥ္ေၾကာင့္ အက်ိဳးအျမတ္ရ ႏုိင္ေသာ္လည္း ေရရွည္ဆန္စပါး စက္မႈလုပ္ငန္းအတြက္မူ ေကာင္းမြန္ ေအာင္ မျဖစ္ႏုိင္ဟု ဆိုပါသည္။

ေက်းဇူးတင္ရမည့္ ကိစၥမွာ ျမန္မာ့ဆန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္စံုတစ္ဦးက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ရွိေနပါသည္။ ထိုင္ဝမ္မွ စီးပြားေရးကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဖြဲ႕သည္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ရန္ရွိရာ အႀကီးစား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဆးဝါးလုပ္ငန္းမ်ား  အျပင္ ဆန္စပါးထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းကိုလည္း အာ႐ံုျပဳမည္ဟု Taipei Times ၏ အဆိုအရ သိရွိရပါ သည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဆန္စပါးစိုက္ပ်ိဳးမႈဟာ ႀကီးစြာမညီမွ်မႈေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆန္ပိုမိုထုတ္လုပ္ႏုိင္တဲ့ ႀကီးမားတဲ့ အလားအလာရွိပါတယ္။ စားနပ္ရိကၡာပိုမိုထုတ္လုပ္ျခင္းကို လက္ရွိရာသီဥတုအေျခအေနနဲ႔ ခ်ိန္ၿပီး ဆန္အမ်ိဳးစံုထုတ္လုပ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ေဆာင္လိုပါတယ္” ဟု တိုင္ဝမ္အသင္း အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးက Tao Wen-Lung ဆိုပါသည္။

ဆန္စပါးထုတ္လုပ္မႈနယ္ပယ္မွာ ၿပီးခဲ့ေသာ စစ္အစိုးရ၏ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ဖိႏွိပ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ထိခိုက္ နစ္နာမႈမ်ားရွိခဲ့ရေသာ ဥပမာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီလက္ထက္ ၁၉၃၀ ႏွစ္မ်ားဆီက ျမန္မာႏုိင္ငံ သည္ ႏွစ္စဥ္ဆန္တန္ခ်ိန္ (၇) သန္း တင္ပို႔ခဲ့ရာ ကမာၻေပၚတြင္ အႀကီးဆံုး ဆန္တင္ပို႔သူျဖစ္ၿပီး “ကမာၻ႕ဆန္အိုး ႀကီး” အျဖစ္ တင္စား ခဲ့ပါသည္။ ထုိ သရဖူကို ျပန္လည္ရယူရန္မွာမူမ်ားစြာ အလွမ္းေဝးေနဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဧရာဝတီက သတင္းေရးသားထား ပါသည္။


 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံလံုးကၽြတ္ အပစ္ရပ္ေရးေဆြးေႏြးမႈား စတင္

(Bangkok Post မွ  30 Oct 2013 ရက္စဲြပါ “Ceasefire talks kicked off in Myanmar” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံလံုးကၽြတ္ အပစ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ား၏ ပထမဦးဆံုး ညီလာခံကို ဗုဒၵဟူးေန႔က စတင္လိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ၁၂ ဖြဲ႕ စုစည္းထားေသာ United Nationalities Federation Council UNFC ၏ အတြင္းေရးမွဴး ဦးခြန္ဥကၠာ က “ဒီေန႔ကေတာ့ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ သီးျခားစီ အပစ္ရပ္စဲထားၾကတဲ့ လက္ရွိ အေနအထားကို ေလ့လာသံုးသပ္႐ံုေလာက္ပါပဲ။ ၾကာသာပေတးေန႔မွာေတာ့ အစိုးရ အဆိုျပဳထားတဲ့ ႏုိင္ငံလံုးကၽြတ္ အပစ္ရပ္စဲေရးကို ေဆြးေႏြးၾကမွာပါ” ဟု ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

အစည္းအေဝးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ေျမာက္ဖက္ ၈၉၀ ကီလိုမီတာအကြာ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစြန္အဖ်ား လိုင္ဇာၿမိဳ႕ တြင္ က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။

၎အစည္းအေဝးသည္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အပစ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပထမဆံုးက်င္းပျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားအၾကား တူညီေသာ သေဘာထားတစ္ခုျဖင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ အၿပီး သတ္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။

လက္ရွိ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသည္ ၂၀၁၁ တြင္ အာဏာရလာၿပီးေနာက္ပုိင္း တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အားလံုးနီးပါးႏွင့္ အပစ္ရပ္သေဘာတူညီမႈမ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၄ အေစာပိုင္းတြင္ ႏုိင္ငံလံုးကၽြတ္ အပစ္ရပ္သေဘာတူညီမႈ ရရွိေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

ကခ်င္၊ကရင္၊မြန္၊ရွမ္း စေသာ ျပည္နယ္ေဒသမ်ားမွ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရရွိေရးအတြက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ သဘာဝသယံဇာတမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္စေသာ အာမခံခ်က္မ်ားရရွိေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ အေျဖရွာရန္ ႀကိဳးစားၾကေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ လိုင္ဇာေရာက္ အခ်ိဳ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ား က ျမန္မာ အစိုးရအဆိုျပဳထားေသာ ႏိုင္ငံလံုးကၽြတ္အပစ္ရပ္စဲေရး မူၾကမ္းကို သေဘာမတူေၾကာင္း ေျပာၾကား ၾကသည္။

“သူတို႔ အဆိုျပဳထားတဲ့ အစီအစဥ္အရဆိုရင္ တန္းတူညီမွ်တဲ့ အခြင့္အေရးေတြ မရႏိုင္ဘူး။ စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုလည္း တည္ေဆာက္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူး” ဟု ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ေတာင္ပိုင္းမွ ဗိုလ္မွဴး စိုင္းလ ကေျပာၾကား သည္။

တုိင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ တိုက္ခိုက္မႈ အဆံုးသတ္ေရးသည္ အေနာက္အုပ္စု ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံႀကီးမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚ စီးပြားေရး Sanctions မ်ား႐ုတ္သိမ္းေပးစဥ္ ေတာင္းဆိုထားၾကေသာ အဓိကအခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

လိုင္ဇာတြင္ က်င္းပေသာ UNFC ညီလာခံ အစည္းအေဝးသို႔ တ႐ုတ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားေသာ ဝ အဖြဲ႕ႏွင့္ မိုင္းလားအဖြဲ႕တို႔ တက္ေရာက္ျခင္းမရွိဟု ၾကားသိရသည္။


 

မူးယစ္ေမွာင္ခိုထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ျမန္မာကို ထုိင္း အကူအညီေတာင္း

(Bangkok Post မွ 31 Oct 2013 ရက္စြဲပါ “Thai seek Myanmar aid to curb smuggling” သတင္းကို ဘာသာျပန္ ဆိုပါသည္)

ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္း႐ိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရဲႏွင့္ မူးယစ္ေမွာင္ခိုမ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားေသာ ပစ္ခတ္မႈတြင္ ရဲအရာရွိတစ္ဦး အသက္ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရၿပီးေနာက္ နယ္စပ္ျဖတ္ကူးမူးယစ္ေမွာင္ခိုမႈမ်ားကို ကူညီထိန္းခ်ဳပ္ေပးရန္ ထုိင္းအာဏာ ပိုင္မ်ား က ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ားကို ေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။

တာခ်ီလိတ္တြင္ မေန႔ကက်င္းပေသာ ထိုင္း၊ျမန္မာ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ နယ္ျခားေကာ္မတီ ၇၇ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္း အေဝးတြင္ ယင္းကိစၥရပ္ကို တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဂၤါေန႔ ခ်င္း႐ိုင္ခ႐ိုင္ ဝမ္ပါပိုဒီစႀတိတ္ တမ္ဘြန္ဝမ္ ရွိေတာအုပ္ထဲတြင္ မူးယစ္ေမွာင္ခိုမ်ားႏွင့္ ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြား ရာတြင္ ရဲအရာရွိတစ္ဦး ေသဆံုးၿပီး အျခားႏွစ္ဦးဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

ပစ္ခတ္မႈျဖစ္စဥ္အတြင္း သံသယရွိမူးယစ္ေမွာင္ခိုႏွစ္ဦးလည္း ေသဆံုးခဲ့သည္။ ၎တို႔သည္ ခ်င္းမိုင္ခ႐ိုင္ ဖန္း ဒီစႀတိတ္သို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံဖက္မွ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား တရားမဝင္ သယ္ေဆာင္လာသည္ဟုယံုၾကည္ရသည္ဟု ရဲတပ္ဖဲြ႕က ဆုိပါသည္။

ဝမ္ပါပို ရဲစခန္းမွပင္ ဒဏ္ရာရွိသြားသူအျခားရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ခတခ်ိဳင္းရင္း ႏွင့္ ပရာခၽြန္ဆရီဂ်ံဳပန္ တို႔ကို ခ်င္း႐ိုင္ ပရာခ်န္က႐ူး ေဆး႐ံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ကုသလ်က္ရွိၿပƞ