Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

၈.၃.၂၀၁၁
 
ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား


ထားဝယ္ အထူးစီပြားဇုန္ ဥပေဒ ထုတ္ျပန္
မတ္ ၇။


ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီက ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒကုိ ဥပေဒ အမွတ္ ၁၇/၂၀၁၁ ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရ႐ွိသည္။

ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒကုိ အခန္း ၁၂ ခန္း၊ ပုဒ္မ ၅၈ ခုျဖင့္ ျပ႒ာန္းထားၿပီး အခန္း ၁၂ ခန္း၏ ေခါင္းစဥ္မ်ားမွာ အခန္း(၁) အမည္ႏွင့္ အဓိပၸာယ္ ေဖာ္ျပခ်က္၊ အခန္း(၂) ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ အခန္း(၃) ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရး ဇုန္၊ အခန္း(၄) ထားဝယ္ အထူး စီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား၊ အခန္း(၅) ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ၏ အထူးအခြင့္အေရးမ်ား၊ အခန္း(၆) ရင္းႏွီး တည္ေဆာက္သူ သုိ႔မဟုတ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ၏ သီးျခားတာဝန္မ်ား၊ အခန္း(၇) ေျမအသုံးျပဳျခင္း၊ အခန္း(၈) ဘဏ္ႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရး စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ အာမခံလုပ္ငန္း၊ အခန္း(၉) အေကာက္ ခြန္ ဦးစီးဌာနက စီမံခန္႔ခြဲ ျခင္းႏွင့္ကုန္ပစၥည္းမ်ား စစ္ေဆးျခင္း၊ အခန္း(၁၀) ကူးစက္ေရာဂါ ရွိ မရွိ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ကူးစက္ ေရာဂါျပန္႔ ပြားမႈမရွိေစရန္ သီးသန္႔ထားရွိျခင္း၊ အခန္း(၁၁) အလုပ္သမားေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ အခန္း(၁၂) အေထြေထြတုိ႔ ျဖင့္ ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ရင္းႏွီးတည္ေဆာက္သူ သုိ႔မဟုတ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ၏ သီးျခားတာဝန္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒႏွင့္ ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒ ႏွစ္ခုစလုံးတြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာ့ အထူး စီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒတြင္ မပါဝင္ဘဲ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒတြင္သာ ပါဝင္သည္ကို ေတြ႕႐ွိရသည္။

ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ၏ အထူး အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အေသးစိတ္ ျပ႒ာန္းထားသည္ကုိ ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၂ အရ သိရသည္။
 
ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒအရ ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ပါဝင္မည့္ ဇုန္မ်ားမွာ ၁။ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာစက္မႈ ဇုန္မ်ား၊၂။ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာ ဇုန္မ်ား ၃။ ပုိ႔ကုန္ ပစၥည္း ထုတ္လုပ္မႈ ဇုန္မ်ား ၄။ ဆိပ္ကမ္းနယ္ေျမ ဇုန္မ်ား ၅။ ေထာက္ပ့ံေရးႏွင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးဇုန္မ်ား ၆။ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးဇုန္မ်ား
၇။ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း ဇုန္မ်ား  ၈။ တစ္ဆင့္ခံ ကုန္သြယ္မႈ ဇုန္မ်ားႏွင့္ ၉။ အစုိးရအဖြဲ႔က အခါအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္သည့္ ဇုန္မ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္
   
ျမန္မာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒကုိ ဥပေဒအမွတ္ ၈/၂၀၁၁ ျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီက ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္ ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒကုိ ဥပေဒ အမွတ္ ၁၇/၂၀၁၁ ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။


--------------------------------------------------------------------------------------------

တန္ပိုတင္သည့္ ကုန္တင္ယာဥ္ႏွင့္ ကုန္တင္ေဆာင္ေပးသည့္ ကားဂိတ္ကိုပါ အေရးယူမည္
မတ္ ၇။


၂၀၁၁ ခုႏႇစ္ ဇန္န၀ါရီ လဆန္းပိုင္းမႇ စတင္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေဝးေျပး လမ္းမႀကီးမ်ားေပၚတြင္ သတ္မွတ္တန္ ခ်ိန္ထက္ ပိုမိုတင္ေဆာင္ သြားလာသည့္ ကုန္တင္ယာဥ္ႀကီးမ်ား ကုန္တင္ေဆာင္ျခင္းႏႇင့္ ပတ္သက္၍ အာဆီယံ စံႏႈန္းႏႇင့္ အညီ ဝင္႐ိုးအလုိက္သာ ကုန္တင္ေဆာင္ရန္ သတ္မႇတ္ထားၿပီးျဖစ္ရာ အဆိုပါ အာဆီယံစံႏႈန္းထက္ ပိုမို တင္ေဆာင္လာပါက ကုန္တင္ယာဥ္အျပင္ ကုန္တင္ေဆာင္ေပးေသာ ကားဂိတ္ကိုပါ အေရးယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သတိရသည္။

ကားဂိတ္ လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားထံသို႔လည္း ကုန္စည္ တင္ေဆာင္ရာတြင္ အာဆီယံႏႈန္းအတိုင္း ဝင္႐ိုးအလိုက္သာ တင္ေဆာင္ေပးၾကရန္ သက္ဆိုင္ရာက မတ္လ ၁ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ညႊန္ၾကားထာၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ထို႔အတူ လမ္းတံတား လံုၿခံဳေရးႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕မ်ားမွ အာဆီယံ စံခိ်န္စံညႊန္းအတိုင္း သတ္မွတ္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အမိန္႔ႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေနမႈအား မည္သူမဆို အေႏွာင့္အယွက္ေပး ျခင္း ျဖစ္ေပၚပါက ထိေရာက္စြာ အေရးယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

တန္ပိုတင္ေဆာင္ျခင္းအား အေရးယူမႈမ်ားကို မတ္လ ပထမအပတ္အတြင္း စတင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

အစိုးရ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ အတိုးေငြမ်ား မတ္လ ၁၅ ရက္ စတင္ ထုတ္ေပးမည္
မတ္ ၇။


၂၀၁၀​ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွစတင္ကာ စနစ္သစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ခ့ဲေသာ အစိုးရ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မ်ားကို ေရာင္းခ်ခ့ဲရာ ေငြက်ပ္ ၂၃၅၃ သန္းေက်ာ္ ရ႐ွိၿပီး ေရာင္းခ်ထားသည့္ အစိုးရ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မ်ားအေပၚ အတိုးေငြ က်ပ္ ၁၁၃ သန္းေက်ာ္ကို မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရ႐ွိသည္။

အစိုးရ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မ်ားကို ဘဏ္မ်ားသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္မွ တိုက္႐ိုက္ေရာင္းခ်ၿပီး ဘဏ္မဟုတ္ သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္တစ္ဦးခ်င္းသို႔ ဗဟိုဘဏ္၏ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ ေငြေခ်း သက္ေသခံလက္ မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရး ကုမၸဏီ လီမိတက္(MSEC)မွ  ေရာင္းခ်လ်က္႐ွိသည္။

အစိုးရ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မ်ားသည္ ႏွစ္ႏွစ္၊ သံုးႏွစ္၊ ငါးႏွစ္ သက္တမ္း႐ွိ စာခ်ဳပ္မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး အတိုးႏႈန္းမ်ားမွာ ၁၀ ဒႆမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၁၁ဒႆမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“လက္႐ွိမွာ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ရဲ႕ အတိုးႏႈန္းက ဘဏ္တိုးထက္ နိမ့္ေနေတာ့ ဝယ္ယူဖို႕ အားမသန္တာပါ။ ေရရွည္မွာ ေငြေရးေၾကးေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာတာနဲ႔အမွ် အတိုးႏႈန္းကို ေစ်းကြက္က ျပဌာန္းလာမွာျဖစ္လို႔ ေစ်းကြက္ရဲ႕ ေတာင္းဆိုမႈအရ အတိုးႏႈန္း အတက္အက်ေတြ အထိုက္အေလ်ာက္ ရွိလာႏိုင္ပါတယ္။ ေမွ်ာ္မွန္းဖို႔ ေစာေသးတယ္ဆိုရင္ေတာင္ အတိုးႏႈန္းရဲ႕ သဘာဝျဖစ္တ့ဲ အပ္ေငြ ဒါမွမဟုတ္ ရင္းႏွီးေငြ ကာလၾကာရွည္ ရင္းႏွီးမႈအေပၚ မူတည္သတ္မွတ္တ့ဲ အတိုးႏႈန္း ေပၚေပါက္လာဖို႔ သိပ္မေဝးေတာ့ဘူးထင္တယ္”ဟု (MSEC)မွ တာဝန္႐ွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။  
 

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××


သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား


ထို႔ျပင္ ရင္းႏွီးတည္ေဆာက္သူ သို႔မဟုတ္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူသည္ ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရး ဇုန္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေျမဌားရမ္းခမ်ား၊ ေျမအသံုးခ်မႈ ပရီမီယံေၾကးမ်ားကို တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရဌာန အဖြဲ႕အစည္းသို႔ ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရး ဇုန္ ပုဒ္မ ၃၆ တြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွိ သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

အလားတူ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္ပံု အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ မဆန္႔က်င္ပါက တည္ဆဲ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္တြင္ မည္သို႔ပင္ ပါရွိေစကာမူ ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ တရပ္ရပ္ႏွင့္  သက္ဆိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ဤဥပေဒႏွင့္အညီသာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဤဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ျမန္မာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒတြင္ ပါရွိပါက ယင္း ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒပုဒ္မ ၅၅ တြင္ျပ႒ာန္းထားသည္။

မတ္ ၉ ထုတ္ Weekly ELEVEN မွာပါသည့္ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒကို ထုတ္ျပန္ သတင္း ေဆာင္းပါးမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"သံုးခ်င္သေလာက္လည္း သံုးႏိုင္ခ်င္မွ သံုးႏုိင္မွာဆုိေတာ့ မွ်မွ်တတသံုးေစခ်င္တယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ရသံုးေငြကိုၾကည့္ရင္ ရေငြမွာလည္း အခြန္ဘယ္လုိေကာက္တယ္၊ နည္းေနလား၊ မ်ားသြားလား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ဘယ္လိုလုပ္သင့္တယ္ စတာေတြကို ေဆြးေႏြးတဲ့အခါက်မွ ဘတ္ဂ်က္က ဘယ္ေလာက္ရႏုိင္တယ္ဆိုတာ ရေငြကို တြက္ရမယ္၊ တြက္ၿပီးေတာ့မွ ဘယ္ဌာနမွာ ဘယ္ေလာက္ သံုးသင့္တယ္ဆိုတာမ်ိဳး လုပ္ရတာကိုး။ ရွိတဲ့ေငြေပၚမွာ မူတည္ၿပီးမွ သံုးရတာဆိုေတာ့ ကိုယ္ သံုးခ်င္သေလာက္ေတာ့ ဘယ္သံုးလုိ႔ရႏုိင္မလဲ"

မတ္ ၉ ထုတ္ Myanmar Post မွာပါသည့္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးသုေဝႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"လယ္သမားေတြကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြက လိုအပ္ခ်က္ေတြကိုေမးမယ္။ သက္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပ ၿပီး ႀကိဳးစားရမယ္။ လယ္သမားေတြအတြက္ အက်ိဳးရွိရင္ တိုင္းျပည္အတြက္လည္းရွိရင္ ဥပေဒကို အတည္ျပဳရမွာ ျဖစ္ တယ္။ သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းေတြကလဲ လုိက္နာေဆာင္ရြက္သြားရမွာျဖစ္တယ္"

မတ္ ၈ ထုတ္ Flower news မွာပါသည့္ ေတာင္သူလယ္သမားအေရး အစိုးရသစ္ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔လို သတင္းေဆာင္းပါးမွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္၏ ေျပာၾကားခ်က္အေပၚ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"အခု တ႐ုတ္၊ စင္ကာပူ၊ ထုိင္း၊ ေတာင္ကိုရီးယား စတဲ့ႏုိင္ငံေတြက နာမည္ႀကီးဘဏ္တခ်ိဳ႕က ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဘဏ္ခြဲေတြ ဖြင့္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ လာညွိႏႈိင္းေနတယ္။  ေလာေလာဆယ္ ေရွ႕ေျပးညွိႏႈိင္းေရး ႐ုံးေလးေတြ ဖြင့္ၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ ေနပါ တယ္။ သူတုိ႔ဘက္ကေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာ ဖြင့္ခြင့္ ရခ်င္ေနၾကတယ္။ ျမန္မာျပည္နဲ႔ စီးပြားေရးဆက္ႏြယ္မႈရွိတဲ့သူတို႔ႏုိင္ငံ ကလုပ္ငန္းကို ပံ့ပိုးေပးႏုိင္ဖို႔ အဓိကထားျပင္ဆင္ေနတာပါ"

မတ္ ၉ ထုတ္ Weekly ELEVEN မွာပါသည့္ ႏိုင္ငံတကာ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဘဏ္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္အခ်ိဳ႕ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရရွိႏုိင္ရန္ လာေရာက္ညွိႏႈိင္းေန သတင္းမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အေပၚေကာက္ႏႈတ္ခ်က္
 
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

သတင္းေဆာင္းပါး

လႊတ္ေတာ္သို႔ ဥပေဒၾကမ္းေတြတင္သြင္းေတာ့မည္.........

 ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တို႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ ေလးခု၌ တစ္ခု အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီမ်ားကို မတ္လ ၁ရက္ေန႔က အတည္ျပဳ ဖြဲ႕စည္းရာ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ မွ ၁၀ ဦးႏွင့္ က်န္ပါတီမ်ားမွ ၁၅ဦးပါဝင္ေၾကာင္း မတ္လ ၂ရက္ေန႔ထုတ္ ႏုိင္ငံပိုင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ ထားခ်က္အရ သိရသည္။

ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လုိက္နာရန္အခ်က္မ်ားတြင္ "ေကာ္မတီသည္ ဥပေဒ ၾကမ္းတစ္ရပ္ႏွင့္ စပ္ လ်ဥ္း၍ ျပင္ဆင္ရန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ပါရွိသည့္ ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ျဖစ္ရမည့္ အျပင္ ထိုဥပေဒၾကမ္း၏ သေဘာတြင္ အက်ံဳးဝင္ေသာ အႀကံျပဳ ခ်က္မ်ားလည္း ျဖစ္ရမည္။ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆုိင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းတို႔ႏွင့္ ညွိႏႈင္းၿပီး ေျဖၾကားႏိုင္သည့္ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ဖိတ္ၾကား၍ ေမးျမန္း ေဆြး ေႏြးႏုိင္သည္" တို႔ပါဝင္သည္။

အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္တို႔တြင္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းၿပီးျဖစ္ရာ ေကာ္မတီ လုပ္ ပိုင္ခြင့္ ၂(ခ) အရ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားက ဥပေဒေရးရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီမ်ားသို႔ ေပးပို႔ အႀကံျပဳခြင့္ ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ ဝင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒါက္တာ ျမတ္ဉာဏစိုး (အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အင္အားစုပါတီ NDF) ၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရ သည္။ "ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီက ေကာ္မတီလုပ္ပိုင္ခြင့္ ၂(ခ) မွာေဖာ္ျပထားသလုိ ျပည္သူေတြ၊ သက္ဆုိင္ ရာ ကၽြမ္းက်င္သူေတြဆီက ဥပေဒေရးရာ အႀကံျပဳခ်က္ေတြ၊ ေဝဖန္သံုးသပ္ခ်က္ေတြကို စိစစ္ၿပီး အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပခြင့္ရွိတယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္ေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီပို႔ရင္ ေဆြးေႏြးမယ္၊ ဥပေဒျပဳမယ္ေပါ့" ဟု ယင္းမွ ရွင္း လင္း ေျပာၾကားသြားသည္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အျခားလႊတ္ေတာ္အသီးသီးတြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား အဆိုႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ား တင္သြင္းခြင့္ရရွိျခင္းမွာ ဥပေဒျပဳလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေရးပါသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ ေတာ္အမတ္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး သံုးသပ္ေဝဖန္သူမ်ားက ေထာက္ျပ ေျပာၾကားသည္။ "လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးရဲ႕ ပထမ တစ္နာရီကို ေမးခြန္း ေမးခြင့္ ရမယ္။ ေနာက္အဆိုလည္း တင္သြင္းခြင့္ ရွိတယ္လို႔ လႊတ္ေတာ္ နည္းဥပေဒေတြမွာ ေဖာ္ျပထား ၿပီးသားပဲ။ သူတို႔တင္တဲ့ ေမးခြန္းေတြ ၊ အဆိုေတြက ဥပေဒေတြ ျဖစ္သြားတယ္။ ဒါမွ ျပည္သူ႔အက်ိဳး သယ္ပိုးတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္မွာ။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ငူငူႀကီးထိုင္ေနလို႔ကေတာ့ မထူးဘူး" ဟု ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ ေျမာက္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္ေန အၿငိမ္းစား တရားသူႀကီးေဟာင္းတစ္ဦးက ဆိုသည္။

လႊတ္ေတာ္သို႔ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား ေပးပို႔ရာတြင္လည္း ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္းခြင့္ ရွိသူမ်ားသည္ ဥပေဒၾကမ္း၏ ရည္ ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အက်ိဳးအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္တုိ႔ႏွင့္အတူ မိတၱဴသံုးေစာင္ျပဳစု၍ လႊတ္ေတာ္႐ုံး ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံ ေပးပို႔ရမည္။ ထို႔ျပင္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္ ေပးပို႔ရာတြင္ သာမန္အားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး မက်င္းပမီ အနည္းဆံုး ရက္ေပါင္း ၃၀ ႀကိဳတင္၍ ေပးပို႔ရမည္ ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က ေပးပို႔ေသာဥပေဒၾကမ္းကို လက္ခံ ေဆြးေႏြးရန္ လႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္ပါက ဥကၠ႒သည္ ယင္းဥပေဒၾကမ္းကို ႏုိင္ငံေတာ္ ျပန္တမ္းတြင္ ေၾကညာေစရမည္ဟု သိရသည္။

 ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္တို႔တြင္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၊ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ေကာ္မတီ၊ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ေကာ္မတီ၊ လႊတ္ေတာ္ အခြင့္အေရးေကာ္မတီ၊ အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီတို႔ကို လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔၌ က်င္းပခဲ့ေသာ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ပံုမွန္ အစည္း အေဝး အသီးသီး၌ ဥပေဒျပဳေရး ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားအေရး ဆုိင္ရာ ေကာ္မတီတို႔၏ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးေရ ႏွင့္ အမည္စာရင္းတို႔ကို သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တို႔က တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 ဥပေဒျပဳေရးဆိုင&#