Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011- (1)
Document yangonchronicle 2011- (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2011- (1)

 

၁၆.၁၂.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1.    ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္စိတ္ရွည္သည္းခံရန္လိုအပ္

(15 Dec 2012 ရက္စြဲပါ Asia Times online မွ Christopher O' Haro ေရးသားေသာ Patience a necessity in Myanmar ကိုဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

***************************************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္စိတ္ရွည္သည္းခံရန္လိုအပ္

(15 Dec 2012 ရက္စြဲပါ Asia Times online မွ Christopher O' Haro ေရးသားေသာ Patience a necessity in Myanmar ကိုဘာသာျပန္ဆို သည္)

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ ၂၀၁၁ မတ္လမွစတင္တာဝန္ယူကတည္းက လူအမ်ားအသိအမွတ္ျပဳသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လာ ျခင္းေၾကာင့္ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔က အေရးယူမႈမ်ားကို ယာယီ႐ုတ္သိမ္းေပးခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျပဳလုပ္ရ ေသာစစ္မွန္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာမူ မသဲမကြဲရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း၊ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း ဖြဲ႕စည္းမႈအေျပာင္းအလဲမ်ား အနည္းဆံုးသာျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ စစ္တပ္ သည္အေျခခံ ဥပေဒေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္ရန္ အဆိုျပဳလာမႈမ်ားကို ဗီတိုအာဏာသံုး၍ ပယ္ခ်ႏိုင္ခြင့္ရွိေနပါသည္။ စစ္တပ္သည္ လႊတ္ေတာ္တြင္၂၅% ကိုယ္စားျပဳခြင့္ရရွိထားပါသည္။ အေျခခံဥပေဒတြင္ အဓိကေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လိုပါက လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္မွ ၇၅% အတည္ျပဳခ်က္လိုအပ္ရာ၊ စစ္တပ္က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အဆိုျပဳမႈမ်ားအတြက္ ပယ္ခ်ခြင့္အာဏာရွိေနသည္ပာု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ အမ်ားစုက ေယဘူယ်လက္ခံထားေသာ ကိစၥရပ္တစ္ခုမွာ ဦးေဆာင္ႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီးျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ(USDP)သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေပာာင္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားရာ စစ္တပ္အတြက္ အားထားရမည့္အဖြဲ႕ႀကီးျဖစ္သည္ပာူေသာအခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ အျဖစ္ႏိုင္ ဆံုးစဥ္းစား၍ရႏိုင္ေသာကိစၥမွာ USDP သည္ဆက္လက္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီး ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ မ်က္ႏွာေကာင္းရရန္ သနပ္ခါးလိမ္းျခင္း၊ စီးပြားေရးအရ အထီးက်န္မႈကိုေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားၾကားတြင္ အစိုးရမ်က္ႏွာပန္းလွေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းမ်ား ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံ၏ ပံုရိပ္ေကာင္းသြားေရးအတြက္ လက္ရွိလည္း ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုရရွိေရး ႏိုင္ငံတကာက ေထာက္ခံရန္ တိုင္းျပည္ကို တပ္ဆိပ္သစ္ကပ္ေရး၌ လက္ရွိအာဏာရပါတီကသာ ဆက္လက္ဦးေဆာင္ဖြယ္ရွိပါ သည္။

သို႔ေသာ္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ အမွန္တရားမ်ားသည္ အေကာင္းဆံုးပာု မဆိုသာေသာ္လည္း အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ အသင့္ေတာ္ ဆံုးျဖစ္ပ်က္မႈမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ တ႐ုတ္မပာုတ္ေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို တံခါးဖြင့္ေပးပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီမ်ားကို လမ္းဖြင့္ေပးပါသည္။ အာဆီယံ ဥကၠ႒ေနရာအတြက္ လမ္းပြင့္သြားခဲ့ပါသည္။ ယခု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ယခုမွအစျပဳသည္ပာု႐ႈျမင္ သင့္ပါသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသစ္တြင္ ျပည္တြင္းမွရွယ္ယာရွင္မ်ား ပါဝင္မႈမလိုအပ္ေတာ့ဘဲ လူမႈအေရးအရ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား အတြက္လိုအပ္ေနေသာ ဥပေဒသစ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ခ်င္လုပ္လာေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ကုမၸဏီမ်ားကိုသာ ေမွ်ာ္ေနၾကရာမွ အေျပာင္း အလဲမ်ား ျဖစ္လာပါသည္။

တိုင္းျပည္ကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအသစ္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အေရးပါေသာ ေဒသတြင္း ပာဲဗီးဝိတ္အိႏၵိယမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို တံခါးဖြင့္ေပးခဲ့ျခင္းသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ကုန္သြယ္မႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ စြမ္းအင္စၾကၤန္မ်ား ေပါင္းဆံုရန္ ခြင့္ျပဳေပးလိုက္သလို ရွိပါသည္။ အီးယူ၊ ေနာ္ေဝႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံစံုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လိုအပ္ေနေသာ အကူအညီအေထာက္အပံ့မ်ား အဆိုျပဳလာျခင္းသည္လည္း စီးပြားေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ အစိုးရအတြင္းမွ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမပာုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ရာသီဥတုတည္ၿငိမ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အေရးပါလွပါသည္။

အစိုးရေပာာင္း မရွိေတာ့သည့္အခ်ိန္၌ အာဏာအတြက္လစ္လပ္မႈရွိၿပီး မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေလ့ရွိတက္ပါသည္။ အီဂ်စ္တြင္ ေဘာ့ဇနီမူဘာရက္ အလြန္ႏွင့္ ေဘာလ္ကန္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ Josip Broz Tito အလြန္ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔မပာုတ္ ျမန္မာ့သမုိင္းေၾကာင္းကိုပင္ ႐ိုး႐ုိးေလး ျပန္ၾကည့္က သိႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုခန္႔ အစိုးရအားနည္းမႈ၊ သူပုန္ထမႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ျပင္းထန္ေသာျဖစ္ရပ္ မ်ားေၾကာင့္ ၁၉၅၈ တြင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း အာဏာသိမ္းသည့္ ျဖစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့ ျခင္းကိုေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ တစ္ဖန္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ အရပ္သားအစိုးရႏွစ္ႏွစ္ အုပ္ခ်ဳပ္အၿပီး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမထိေရာက္မႈမ်ား၊ သူပုန္ထမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚျခင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ ခြဲထြက္ရႏ္ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ စစ္တပ္ကထပ္မံ အာဏာသိမ္းခဲ့ပါသည္။

ယခု စစ္တပ္က ထိပ္မွေန၍ တျဖည္းျဖည္းခ်င္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာေသာ လက္ရွိအေျခအေနကို လုပ္ငန္းစဥ္၏ အစပာု႐ႈျမင္သင့္ပါ သည္။ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ဒီမိုကေရစီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆိုးရြားေသာအေျခအေနဆိုးမ်ားကို ကုစားႏိုင္လိမ့္မည္ပာု ယူဆခဲ့လွ်င္ မွားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အျခား ေနရာအမ်ားအျပားတြင္ အေနာက္က လုပ္ေဆာင္ေပးေသာ ဒီမိုကေရစီသည္လည္း အမွားတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။ အီရတ္တြင္ ဆဒန္ပာူစိန္အၿပီးႏွင့္ ယူဂိုဆလားဗီးယားတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ဖြဲ႕စည္းပံုၿပိဳကြဲအၿပီး ဥပမာတို႔ကိုၾကည့္က သိႏိုင္ပါသည္။

ယခု လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ အနာဂါတ္တြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ အျဖစ္ႏိုင္ဆံုး ျဖစ္လာႏိုင္သည္မ်ားမွာ မျပည့္စံုသည့္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ အရွိန္အပာုန္ ဆက္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္မည့္ ေရႊေခတ္ကို ေရာက္လာႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားတိုး လာႏိုင္သည္။ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီမႈမ်ား ပိုရလာႏိုင္သည္။ (တိုက္ပြဲမ်ား အကန္႔အသတ္ႏွင့္ရွိေနႏိုင္သည္) အစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး သမားမ်ား အာဏာပိုမုိရလာႏိုင္သည္။ အတိုက္အခံကလ်င္ျမန္ေသာ ေျပာင္းလဲေရးကုိ ေတာင္းဆိုၿပီးဒီမိုကေရစီ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားျမန္ဆန္လာျခင္းလည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ စစ္တပ္အစိုးရကို ဖယ္ထုတ္ရန္ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး သမားမ်ားႏွင့္ စစ္တပ္ အားေကာင္းလာ ကာျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ျပန္လည္ ေနာက္ဆုတ္သြားျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ ရလဒ္မ်ားမွာ လက္ရွိအစိုးရ၊ အတိုက္အခံႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းတို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။ ၎တို႔ လက္ရွိလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ မည္သုိ႔႐ႈျမင္သည္ဆိုသည့္အေပၚတြင္လည္း မူတည္ေနပါသည္။ ၎တို႔က သည္းခံစိတ္ရွည္ျခင္းကို လက္ကိုင္ထားရန္ ဆိုၾကပါသည္။ ယခု ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကိစၥရပ္တြင္ သည္းခံစိတ္ရွည္ျခင္းသည္ လိုအပ္လွပါသည္။

************************************************************************


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

yangonchronicle2011
Document yangonchronicle2011

Snapshot of the item below:
yangonchronicle2011

၁၆.၁၂.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္း

  1. ႏိုင္ငံတကာမွေငြေၾကးႏွင့္ နည္းပညာအေထာက္အပံမ်ားရရွိမွသာစီးပြားေရးဇုန္ထူေထာင္ရန္လြယ္ကူမည္
  2.  ျမန္မာႏိုင္ငံမွဆန္ကို တ႐ုတ္ႏွင္တရားဝင္ ေရာင္းဝယ္ႏိုင္ေအာင္ညွိႏႈိင္း

ႏိုင္ငံေရးသတင္း

  1. ျမန္မာေရျပင္ပိုင္နက္တြင္ ၂၀၁၃ မွစတင္ကာႏိုင္ငံျခားငါးဖမ္းေလွႏွင့္သေဘာၤမ်ားကို ဖမ္းဆီးခြင့္ရပ္ဆိုင္း

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

************************************************************************************

ျပည္တြင္းသတင္း

ႏိုင္ငံတကာမွေငြေၾကးႏွင့္ နည္းပညာအေထာက္အပံမ်ားရရွိမွသာစီးပြားေရးဇုန္ထူေထာင္ရန္လြယ္ကူမည္

အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွေငြေၾကး၊ နည္းပညာႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား၏အကူအညီမ်ား လိုအပ္ၿပီး အကူအညီမ်ား မရရွိပါက စီးပြားေရးဇုန္ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားရွိႏိုင္ေၾကာင္းကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားႏွင့္ပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္ေျပာၾကားေၾကာင္းသိရ  သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ေငြေၾကးႏွင့္ နည္းပညာအကူအညီမ်ားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေနေသာ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္သည္ ေအာင္ျမင္ရန္ အလားအလာ မ်ားရွိေနေသာ္လည္းထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းတြင္မူ ေငြေၾကးမလံုေလာက္မႈေၾကာင့္ ျပႆနာအနည္းငယ္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ သီလဝါအထူးစီးပြားေရး ဇုန္တြင္ဂ်ပန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပူးေပါင္း ေဆာက္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီဖြဲ႔စည္းရန္ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဝန္ႀကီး ဌာနမွ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္းသိရသည္။

စီးပြားေရးဇုန္မ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ႏိုင္ငံတကာမွ နည္းပညာမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေငြးေၾကးဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားသည္မ်ားစြာ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ယခုလက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ထာဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

YC

-----------------------------------------------------------

 ျမန္မာႏိုင္ငံမွဆန္ကို တ႐ုတ္ႏွင္တရားဝင္ ေရာင္းဝယ္ႏိုင္ေအာင္ညွိႏႈိင္း

ထိုင္းႏိုင္ငံမွဆန္မ်ားကိုတ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔တရားဝင္တင္ပို႔ႏိုင္ေအာင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္းႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ဆိုခဲ့သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္လည္း  တ႐ုပ္ႏိုင္ငံသို႔နယ္စပ္မွတဆင့္ တရားဝင္ဆန္တင္ပို႕ႏိုင္ေရးအတြက္ ညွိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းကို စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဌာန နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္ ဦးခင္ေမာင္ေလးက ေျပားၾကားေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ တ႐ုပ္ႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ ကုန္သြယ္ရာတြင္ တ႐ုပ္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္သာ ဆက္ဆံရေၾကာင္း၊ ဘာသာ စကားကၽြမ္းက်င္မႈအားနည္းေၾကာင့္၊ တခါတရံတြင္ၾကားခံပြဲစားမ်ားျဖင့္သာ ဆက္ဆံရသျဖင့္ ျမန္မာကုန္သည္မ်ားအေနျဖင့္ မ်ားစြာနစ္နာရေၾကာင္းကို လားရွိၿမိဳက ဆန္ကုန္သည္မ်ားအသင္းမွဥကၠဌ ဦးေက်ာ္ျမင့္မွ ေျပားၾကားေၾကာင္းသိရသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရအဆင့္ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈအဆင္ေျပသြားပါက ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္အခြန္မ်ား ရရွိ႐ံုသာမက ကုန္သည္မ်ားအေနျဖင့္လည္း တရားဝင္ ဆန္တင္ပို႔ႏိုင္မႈေၾကာင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရွိႏိုင္ၿပီးျပည္တြင္းဆန္ေဈးကြက္လည္း ေကာင္းမြန္လာႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပားၾကား ေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လယ္ယာထြက္ကုန္ႏွင့္ဆန္စပါးမ်ားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တရားဝင္တင္ပိုခြင္ပရွိေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၎တို႔ႏိုင္ငံရွိ လယ္သမားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြးကိုကာကြယ္ေသာအားျဖင့္ ျမန္မာ့လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားကို ျပည္နယ္အဆင့္စက္မႈကုန္ၾကမ္း အျဖစ္သာအဆင့္ႏွိပ္ ဝယ္ယူလွ်က္ရွိေၾကင္း သိရသည္။

YC

***********************************************************************************

ႏိုင္ငံေရးသတင္း

ျမန္မာေရျပင္ပိုင္နက္တြင္ ၂၀၁၃ မွစတင္ကာႏိုင္ငံျခားငါးဖမ္းေလွႏွင့္သေဘာၤမ်ားကို ဖမ္းဆီးခြင့္ရပ္ဆိုင္း

                ႏိုင္ငံတကာမွငါးဖမ္းသေဘၤာမ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာစာခ်ဳပ္မွာသက္တမ္း ကုန္ဆံုးေတာ့မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္  ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ျမန္မာပင္လယ္ျပင္ေရပိုင္နက္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားငါးဖမ္းသေဘၤာမ်ား ဝင္ေရာက္ဖမ္းဆီးျခင္းကို ခြင့္ျပဳေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံပင္လယ္ကမ္း ေဝးငါးဖမ္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ ေျပားၾကားေၾကာင္းသိရသည္။

ဂ်ိဳနသန္ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာမွငါးဖမ္းသေဘၤာမ်ား ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္တြင္ ငါးဖမ္းခြင့္ရေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး အဆိုပါကုမၸဏီ အေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တစ္ႏွစ္တႀကိမ္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ၿပီး ငါးဖမ္းဆီးခအျဖစ္ တစ္လလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ေသာင္း ေပးရေၾကာင္း၊ အမ်ားစုမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ငါးဖမ္းသေဘၤာမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္လည္းေကာင္းတို႔ဖမ္းဆီးေသာ ယာဥ္မ်ားမွာ တရြတ္ဆြဲယာဥ္၊ ငါးမွ်ားတန္းယာဥ္မ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီးေသာ ေၾကာင့္ေရသံယံဇာတႏွင့္ ငါးမ်ိဳးစိတ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပ်က္စီးေစေၾကာင္း ကိုျပည္တြင္းေန ငါးဖမ္လုပ္ကိုင္သူမ်ားမွ ေျပားၾကားေၾကာင္းသိရသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေရေၾကာင္း ဥပေဒအရ ကုန္းေျမႏွင့္ထိစပ္ေနေသာေရျပင္ မိုင္ငါးဆယ္အထိကို ကုန္းေျမထိစပ္ ေနေသာႏိုင္ငံမွပိုင္ဆိုင္ ေၾကာင္း၊ မိုင္ငါးဆယ္အျပင္ဘက္တြင္သာ ဖမ္းရမွာကိုအတြင္းထဲထိ ဝင္ဖမ္းေနေၾကာင္း၊ ထိုသို႕ဝင္ေရာက္လာေသာ ငါးဖမ္းေလွမ်ားကို လိုက္လံဖမ္းဆီးႏိုင္ တာတပ္မေတာ္ေရတစ္ခုတည္းပဲရွိသည့္အတြက္ မလံုေလာက္ေၾကာင္းကို ပင္လယ္ကမ္းေဝး ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ ဥကၠဌ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပားၾကားေၾကာင္း သိရသည္။

                ႏိုင္ငံတကာတြင္မိမိပိုင္နက္အတြင္းငါးဖမ္းဆီးမႈမ်ားကို က်ဴနာကဲ့သို႔ေသာငါးႀကီးမ်ားကိုသာ ဖမ္းဆီးခြင့္ျပဳေၾကာင္း တရြတ္ဆြဲယာဥ္ႏွင့္ ငါးမွ်ားတန္းယာဥ္ကဲ့သို႔ေသာ ငါးဖမ္းသေဘၤာမ်ားႏွင့္ဖမ္းဆီးခြင့္မျပဳေၾကာင္းသိသည္။  

YC

**********************************************************************************

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား 

 “လူငယ္ေတြစည္းလံုးတဲ့အင္အားက နည္းမွန္လမ္းမွန္နဲ႔ျဖစ္ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။ စည္းလံုးမႈလမ္းလြဲၿပီး အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ သြားရင္ အလြန္အႏၱရာယ္ ႀကီးပါတယ္။ လူငယ္ကလူငယ္အျမင္နဲ႔ပဲျမင္မွာပါ။ အစိုးရကိုတင္ျပတဲ့ေနရာမွလည္း ေတာင္းဆို တာနဲ႔အၾကံျပဳတာ မတူဘူးဆိုတာကို သတိခ်ပ္ေစခ်င္ပါ တယ္။”

ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔ထုတ္ Voice Journal အတြဲ (၈) အမွတ္ (၅၀) တြင္ပါရွိေသာ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမႈဝါဒျပ႒ာန္းၿပီး ဖက္ဒရယ္စနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ ေတာင္းဆို” သတင္းမွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စာလွယ္ ေဒၚခင္ဝိုင္းၾကည္ ၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ ခ်က္။

-------------------------------------------------

“ဒုကၡသည္ေတြအေျခအေနကလည္း ထူးမျခားနားပါပဲ။ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က်ခဲ့ရတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ဟာ အခုဆိုရင္စီးပြားေရးမွာ ေတာ္ေတာ္ဆိုးရြားေသြားၿပီး။ အခုစပါးေပၚခ်ိန္မွာေဈးေတြကထိုးက်တယ္ Border Trade ကလည္းမရွိဘူး။ အ