Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

(Spero News တြင္ 2011 ဇန္နဝါရီ 18 ရက္စြဲပါ Asia News ၏ Myanmar:NLD : keep only 'targeted' sanctions against the Burmese military  regime ကို ဘာသာ ျပန္သည္)

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စစ္အစိုးရကို ရည္႐ြယ္၍ ခ်မွတ္ေသာ အေရးယူမႈ (Sanctions) မ်ား ဆက္လက္ ႐ွိေနေရးကို ေထာက္ခံေၾကာင္း သို႔ေသာ္ ျပည္သူ အမ်ားစုကို ထိခိုက္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး အေပၚ အေထြေထြ ကန္႔သတ္မႈ မ်ားကိုမူ ျပန္လည္ ခ်မွတ္ရန္ မသင့္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ မၾကာေသးမီ ရက္မ်ား အတြင္းက အာဆီယံ အစည္းအေဝးမွ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ အေရးယူမႈမ်ား ႐ုတ္သိမ္းရန္ သို႔မဟုတ္ ေျဖေလ်ာ့ေပးရန္ အဆိုျပဳမႈ ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ အထက္ပါ NLD ၏ မွတ္ခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္႐ွိ Asia News သတင္း အရင္းအျမစ္က ျပည္သူမ်ား ဆင္းရဲမႈ ပိုမို ျဖစ္ေစရန္ အားေပးေသာ အေမရိကန္ႏွင့္ အီးယူ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒမ်ားကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။

NLD ၏ အဓိက ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးဝင္းတင္က ေျပာၾကားရာတြင္ NLD ပါတီသည္ စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ မဟာမိတ္မ်ားအေပၚ ရည္႐ြယ္၍ ခ်မွတ္ထားေသာ အေရးယူမႈမ်ားကို  အၿမဲတေစ လံုးဝ ေထာက္ခံေၾကာင္း၊ ဆက္လက္၍လည္း ေထာက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကန္႔သတ္မႈမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ထိခိုက္မႈ ႐ွိမ႐ွိ ျပန္လည္ သံုးသပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း  ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ အီးယူတို႔မွ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ အေရးယူမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျငင္းခုန္မႈမ်ားသည္ မၾကာေသးမီက ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အေ႐ြးခံရေသာ ႐ွမ္းအမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ၊ မြန္ေဒသလံုး ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီ ပါတီ၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရး ပါတီ၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသား ပါတီႏွင့္ ဖလံု-စေဝၚ ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီတို႔က အေရးယူမႈမ်ား ဖယ္႐ွားရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္း အၿပီးတြင္ ျပန္လည္ အသံ ထြက္လာခဲ့သည္။ ပါလီမန္ အမတ္ ေနရာ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ႐ွိသည့္ အနက္ ၁၂၆ ေနရာ အႏုိင္ ရ႐ွိေသာ တိုင္းရင္းသား အမတ္မ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈကို အာဆီယံ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ားက လက္ခံခဲ့သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခဲ့ျခင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လႊတ္ေပးခဲ့ျခင္း စေသာ ျဖစ္ေပၚ တိုးတက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အေရးယူမႈ မူဝါဒမ်ား ဖယ္႐ွားရန္ သို႔မဟုတ္ ေျဖေလ်ာ့ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အေမရိကန္၏ ရပ္တည္မႈမွာ မေျပာင္းမလဲ ႐ွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ အိုဘားမား အစိုးရသည္ စစ္အစိုးရကို ဆက္ဆံေရး ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း အေရးယူမႈမ်ားသည္ အေမရိကန္ မူဝါဒ၏ အဓိက အစိတ္အပိုင္းမ်ား ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ဝါ႐ွင္တန္႐ွိ သံတမန္ သတင္းမ်ားအရ အေမရိကန္သည္ ၂၂၀၀ ခန္႔ ႐ွိေသာ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးျခင္း၊ တိုင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ားအား တုိက္ခိုက္ျခင္းမ်ား ရပ္ဆုိင္းျခင္းႏွင့္ အတုိက္အခံႏွင့္ မွန္ကန္ေသာ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္မွသာ အေရးယူမႈမ်ား ပယ္ဖ်က္ရန္ စဥ္းစားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

ရန္ကုန္႐ွိ Asia News သတင္း အရင္းအျမစ္မ်ားကမူ ယခုႏွစ္မ်ား အတြင္း အေရးယူမႈမ်ားသည္ ျပည္သူ လူထုကိုသာ အဓိက ထိခိုက္ေၾကာင္း ႐ွင္းျပခဲ့သည္။ ျမန္မာ အစိုးရကမူ အေနာက္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ အေရးယူမႈမ်ားကို ေထာက္ခံျခင္း မ႐ွိသည့္ တ႐ုတ္၊ အိႏိၵယ တို႔ကဲ့သို႔ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္၍ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ႐ွိသည္။ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ တစ္စထက္ တစ္စ ခ်မ္းသာ လာလ်က္ ႐ွိေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားမွာမူ ဆင္းရဲသည္ထက္ ဆင္းရဲလ်က္ ႐ွိသည္။

ျမန္မာ ျပည္သူမ်ားမွာ ႏွစ္ဖက္ၾကားတြင္ ညႇပ္လ်က္ ႐ွိသည္။ တစ္ဖက္က တျဖည္းျဖည္း အင္အား ႀကီးမားလာေသာ စစ္အစိုးရႏွင့္ အျခားတစ္ဖက္က အေနာက္ ႏုိင္ငံမ်ားက ခ်မွတ္ထားေသာ အေရးယူမႈ မ်ားေၾကာင့္ ဒုကၡ ေရာက္ရေသာ ေန႔စဥ္ဘဝမ်ား ၾကားတြင္ ဒုကၡ ပင္လယ္ ေဝလ်က္ ႐ွိသည္။ မၾကာေသးမီ ရက္သတၱပတ္မ်ား အတြင္းက ထၾကြမႈ အနည္းငယ္ ႐ွိခဲ့ရာ  ျမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရး၏ အဓိက ဇာတ္ေကာင္မ်ား ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ပညာ႐ွင္မ်ားႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား မဟုတ္ပဲ သာမန္ အလုပ္သမားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ေျမာက္ပိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ နယ္စပ္တြင္ လူအမ်ားစုသည္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ရေသာ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆႏၵျပမႈမ်ား ဆက္တုိက္ ႐ွိခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

(VOA News မွ 18 Jan  2011 ရက္စြဲပါ "ILO Wellcomes Burma's Proposed New Labor Laws" သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားကို ႀကီးမားစြာ လြတ္လပ္ခြင့္ ျပဳမည့္ အဆိုျပဳ ဥပေဒမ်ားေၾကာင့္ အားတက္ သေရာ ျဖစ္ရေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ အရပ္ဖက္ က႑တြင္ ကေလးသူငယ္ အလုပ္သမားမ်ား အသံုးျပဳေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ ပူပန္ေနရဆဲ ျဖစ္သည္ဟု ႏုိင္ငံတကာ အလုပ္သမား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ILO) က ေျပာၾကားသည္။

ဆႏၵျပခြင့္ ႐ွိေသာ တရားဝင္ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားကို ခြင့္ျပဳမည့္ ဥပေဒကို တပ္မေတာ္ အစိုးရက စီစဥ္ ျပင္ဆင္လ်က္ ႐ွိၿပီး ယင္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္သည္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ လကၡဏာမ်ား၏ ေနာက္ထပ္ အဆင့္ တစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ILO ကိုယ္စားလွယ္ Steve Marshall က သတင္းေထာက္မ်ားအား အဂၤါေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ႏိုဝင္ဘာလက ေ႐ြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ခဲ့ၿပီး ဇန္နဝါရီ လကုန္ပိုင္းတြင္ ပထမဆံုး အႀကိမ္ စည္းေဝးမည့္ လႊတ္ေတာ္သစ္ မစတင္မွီ ယခု ဥပေဒကို ထုတ္ျပန္ရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟု ဆိုသည္။ ယခု ဥပေဒသည္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံ၏ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ကိစၥတြင္ အဓိက အဆင့္ တစ္ခုကို ေဆာင္႐ြက္ ႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု Marshall ကေျပာၾကားသည္။

"သိသာ ထင္႐ွားတဲ့ အခ်က္ ကေတာ့ အလုပ္သမားေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြကို ထိထိ ေရာက္ေရာက္ ကိုယ္စားျပဳတဲ့ လြတ္လပ္စြာ သင္းပင္း ဖြဲ႕စည္းခြင့္ ရမယ့္ အခ်က္ပါ။ ကိုယ္စားျပဳမယ့္ ကိစၥေတြကေတာ့ ဥပမာ ေျပာရရင္ စုေပါင္း ေတာင္းဆိုမႈေပါ့၊ ဆႏၵျပခြင့္ ကိစၥေတြလည္း ပါမွာပါ၊ ဒါဟာ သိပ္ကို အေရးႀကီးပါတယ္၊ တကယ္လို႔ ဥပေဒ အျဖစ္ ထြက္ေပၚလာၿပီ ဆိုရင္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ ႏုိင္မယ့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ႀကီးမားတဲ့ အေျပာင္းအလဲ တစ္ခု ျပဳလုပ္ႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ" ဟု Marshall က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ တပ္မေတာ္ အစိုးရသည္ ILO စံခ်ိန္ညႊန္း သတ္မွတ္ခ်က္ ျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ Freedom of Association Covention စာခ်ဳပ္ကိုလည္း လက္မွတ္ ေရးထိုးထားၿပီး ျဖစ္သည္ဟု သိ႐ွိရသည္။

သို႔ရာတြင္ Marshall က အထက္ပါ ဥပေဒ ေပၚထြက္လာမႈသည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ တိုးတက္ေသာ အလုပ္သမား ေစ်းကြက္ကို ဦးတည္သည့္ ေျခလွမ္း တစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း အလံုးစံု ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္မွား ကနဦး အစသာ ႐ွိေသးသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သမဂၢမ်ားႏွင့္ သင္းပင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး နယ္ပယ္၏ သြင္ျပင္ လကၡဏာ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ၎တို႔အား တပ္မေတာ္က တင္းၾကပ္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ ထားသည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရး အုပ္စုမ်ားက ဆိုသည္။

အလုပ္သမား သမဂၢ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွာ တပ္မေတာ္က ခြင့္မျပဳေသာ လႈပ္႐ွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေထာက္ဒဏ္ အျပစ္ေပးျခင္း ခံၾကရသည္။ ထိုင္းႏုိင္ငံ အေျခစိုက္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အဖြဲ႕ ျဖစ္သည့္ AAPP(Burma)က ေျပာၾကားရာတြင္ လက္႐ွိ ဖမ္းဆီးထားေသာ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၂၁၀၀ ေက်ာ္အနက္ ၄၄ ဦးမွာ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး လႈပ္႐ွားသူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ILO ၏ အႀကီးမားဆံုး ရည္မွန္းခ်က္မွာ အဓမၼ ခိုင္းေစမႈ အဆံုးသတ္ေရး  ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ကိစၥကို တပ္မေတာ္ အစိုးရႏွင့္ သေဘာ တူညီမႈ ရ႐ွိထားကာ ILO ဌာေန အရာ႐ွိမ်ားထံ တိုင္ၾကားခြင့္ ျပဳထားသည္ဟု သိ႐ွိရသည္။ ILO သည္ ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္က တိုင္ၾကားစာ ၃၇၀ လက္ခံ ရ႐ွိခဲ့ၿပီး လတ္တေလာ ႏွစ္မ်ား အတြင္း သိသာစြာ မ်ားျပားလာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ဆက္လက္၍ Marshall က ကေလး သူငယ္ အလုပ္သမား ကိစၥႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားတြင္ ကေလးစစ္သား စုေဆာင္းျခင္း ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ILO အေနျဖင့္ စိုးရိမ္ ပူပန္ေနရဆဲ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားသည္။ ယင္းကိစၥကို လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ တိုးတက္မႈ လကၡဏာမ်ား ႐ွိေနသည္ဟုလည္း ၎က ဆိုသည္။

"ကေလး စစ္သား စုေဆာင္းတဲ့ ကိစၥမွာဆိုရင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အေပါင္း လကၡဏာ ဖက္ကို ေရာက္လာပါတယ္။ ဥပမာ မႏွစ္က ILO ကုိ တိုင္ၾကားခဲ့တဲ့ ကေလး ၇၃ ေယာက္ကို စစ္တပ္က ထုတ္ပယ္ၿပီး ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္" ဟု Marshall က ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္ အစိုးရက ၂၀၁၂တြင္ စတင္ အက်ဳံးဝင္မည့္ အမ်ိဳးသားေရာ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ စစ္မႈ ထမ္းရမည့္ အစီအစဥ္ကို လတ္တေလာ ေၾကညာခဲ့သည္။

တပ္သားသစ္ စုေဆာင္းမႈႏွင့္ တပ္ေျပး ျပႆနာမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္သည္ ပြဲစားမ်ား အသံုးျပဳကာ အ႐ြယ္ မေရာက္ေသးေသာ ကေလး သူငယ္မ်ားကို စုေဆာင္းရန္ ႀကိဳးစားလာခဲ့သည္။ ယခု အဆိုျပဳထားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္စစ္မႈထမ္း ဥပေဒသည္ ကေလးစစ္သား စုေဆာင္းမႈအေပၚ တိုက္႐ိုက္ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ ရွိလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း Marshall က ေျပာၾကားသည္။

ဆင္းရဲ မြဲေတမႈေၾကာင့္ မိဘမ်ားက ကေလးမ်ားအား ပညာသင္ေပးရန္ မတတ္ႏုိင္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ကေလးမ်ား အလုပ္လုပ္ရန္ သိမ္းသြင္း ျဖားေယာင္း ခံၾကရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု Marshall က ဆက္လက္ ေျပာဆိုသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အဓမၼ ခိုင္းေစမည့္ ကိစၥမွာ ျမန္္မာႏုိင္ငံ တဝွမ္းတြင္ အဓိက ျပႆနာ တစ္ရပ္ ျဖစ္ေနဆဲဟု သိ႐ွိရၿပီး ေတာနယ္ ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ ႐ြာသားမ်ားအား လမ္းေဖာက္ခိုင္းျခင္း၊ တပ္မေတာ္ အတြက္ အျခား အလုပ္မ်ား ခိုင္းေစျခင္းႏွင့္ ေထာင္သားမ်ားကို ေဒသခံ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳျခင္း စေသာ ကိစၥမ်ားကို လူ႔အခြင့္အေရး အုပ္စုမ်ားက ရည္ညႊန္း ကိုးကား အစီရင္ခံ တင္ျပထားၾကသည္။

ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ အလုပ္သမား ေရးရာ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ထပ္မံ အကဲ ျဖတ္မႈကို ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ျပဳလုပ္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရၿပီး အလုပ္သမား ေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ပါဝင္သည့္ ILO မစ္႐ွင္က ျမန္မာ ႏုိုင္ငံမွ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ အလုပ္သမား ဥပေဒသစ္ကို လာေရာက္ အကဲျဖတ္မည္ဟု သိရသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

(Reuters သတင္းဌာနမွ 18 Jan 2011 ရက္စြဲပါ S.E Asians immigrands face most discrimination in Korea သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ ေနထိုင္ေသာ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ႏိုင္ငံသား ၄ ဦးလွ်င္ ၁ ဦးမွာ ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ေနရၿပီး OECD တိုင္းျပည္မ်ားမွ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၏ အလားတူ ကိန္းဂဏန္းထက္ ၃ ဆေက်ာ္ ပို၍ မ်ားျပားသည္ဟု အဂၤါေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ သေဘာထား စစ္တမ္း တစ္ရပ္အရ သိရွိရသည္။

Seoul Development Institute (SDI) က ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ေနထိုင္ေသာ ျပည္ပ ႏိုင္ငံသား ၃၃၃ ဦးထံမွ သေဘာထား ေကာက္ယူခဲ့ေသာ စစ္တမ္းအရ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္သူမ်ား၏ ၂၅.၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ခြဲျခား ဆက္ဆံခံရမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ေနၾကရၿပီး၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ ဂ်ပန္၊ ဥေရာပ ႏိုင္ငံမ်ား အပါအဝင္ OECD တိုင္းျပည္မ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္သူမ်ား အနက္ အလားတူ ခြဲျခား ဆက္ဆံခံရသူ ၈.၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည္ဟု ႏႈိင္းယွဥ္ သိရွိရသည္။

တ႐ုတ္၊ ထိုင္ဝမ္ စေသာ အေရွ႕ေျမာက္ အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားမွ လာေရာက္ ေနထိုင္သူမ်ား ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း မွာလည္း အလားတူ ခြဲျခား ဆက္ဆံျခင္း ခံၾကရသည္ဟု အဆိုပါ စစ္တမ္းက ဆိုသည္။

သေဘာထား အေျဖေပးသူ စုစုေပါင္း အနက္ ၃၂.၇ ရာခိုင္ႏႈန္းက အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ၇.၂ ရာခိုင္ႏႈန္းက ျပည္သူ႔ေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို အသံုးျပဳရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ၆.၉ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေနစရာအိမ္ ရွာေဖြရာတြက္ လည္းေကာင္း ခြဲျခား ဆက္ဆံျခင္း ခံၾကရသည္ဟု အေျဖေပးၾကသည္။

OECD တိုင္းျပည္မ်ားမွ လာေရာက္ ေနထိုင္သူမ်ားက ေငြေၾကး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား အသံုးျပဳရာတြင္ ခြဲျခား ဆက္ဆံျခင္းကို အမ်ားဆံုး ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ အခ်ိန္တြင္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ႏိုင္ငံသားမ်ားက ေနအိမ္ ရွာေဖြရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ အေရွ႕ေျမာက္ အာရွႏိုင္ငံသားမ်ားက ေဆးဝါး ကုသမႈ က႑တြင္ လည္းေကာင္း အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကရသည္ဟု ေလ့လာမႈ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎တို႔အား ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ အေပၚ သံေယာဇဥ္ ရွိပါသလားဟု ေမးျမန္းရာ ၂၉.၇ ရာခိုင္ႏႈန္းက အတန္ငယ္ သေဘာတူကာ ၂၁.၉ ရာခိုင္ႏႈန္းက သေဘာ တူလိုဟန္ မျပဘဲ၊ ၁၃.၈ ရာခိုင္ႏႈန္းက လံုးဝ သေဘာ မတူဟုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ကမာၻတစ္လႊား ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၆၆ ႏိုင္ငံမွ အမိ ႏိုင္ငံမွ အေဝးေရာက္ ႏိုင္ငံသား ၂၅၀၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ ဆိုးလ္ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ေနထိုင္လ်က္ ရွိၾကရာတြင္ တ႐ုတ္ႏြယ္ဖြား ၆၆.၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ တ႐ုတ္လူမ်ဳိး ၁၀.၃ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အေမရိကန္ ၅.၃ ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔ ပါဝင္ၾကသည္ဟု တရားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ကိန္းဂဏန္း မ်ားအရ သိရွိရသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.