Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

(Spero News တြင္ 2011 ဇန္နဝါရီ 18 ရက္စြဲပါ Asia News ၏ Myanmar:NLD : keep only 'targeted' sanctions against the Burmese military  regime ကို ဘာသာ ျပန္သည္)

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စစ္အစိုးရကို ရည္႐ြယ္၍ ခ်မွတ္ေသာ အေရးယူမႈ (Sanctions) မ်ား ဆက္လက္ ႐ွိေနေရးကို ေထာက္ခံေၾကာင္း သို႔ေသာ္ ျပည္သူ အမ်ားစုကို ထိခိုက္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး အေပၚ အေထြေထြ ကန္႔သတ္မႈ မ်ားကိုမူ ျပန္လည္ ခ်မွတ္ရန္ မသင့္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ မၾကာေသးမီ ရက္မ်ား အတြင္းက အာဆီယံ အစည္းအေဝးမွ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ အေရးယူမႈမ်ား ႐ုတ္သိမ္းရန္ သို႔မဟုတ္ ေျဖေလ်ာ့ေပးရန္ အဆိုျပဳမႈ ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ အထက္ပါ NLD ၏ မွတ္ခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္႐ွိ Asia News သတင္း အရင္းအျမစ္က ျပည္သူမ်ား ဆင္းရဲမႈ ပိုမို ျဖစ္ေစရန္ အားေပးေသာ အေမရိကန္ႏွင့္ အီးယူ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒမ်ားကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။

NLD ၏ အဓိက ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးဝင္းတင္က ေျပာၾကားရာတြင္ NLD ပါတီသည္ စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ မဟာမိတ္မ်ားအေပၚ ရည္႐ြယ္၍ ခ်မွတ္ထားေသာ အေရးယူမႈမ်ားကို  အၿမဲတေစ လံုးဝ ေထာက္ခံေၾကာင္း၊ ဆက္လက္၍လည္း ေထာက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကန္႔သတ္မႈမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ထိခိုက္မႈ ႐ွိမ႐ွိ ျပန္လည္ သံုးသပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း  ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ အီးယူတို႔မွ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ အေရးယူမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျငင္းခုန္မႈမ်ားသည္ မၾကာေသးမီက ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အေ႐ြးခံရေသာ ႐ွမ္းအမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ၊ မြန္ေဒသလံုး ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီ ပါတီ၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရး ပါတီ၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသား ပါတီႏွင့္ ဖလံု-စေဝၚ ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီတို႔က အေရးယူမႈမ်ား ဖယ္႐ွားရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္း အၿပီးတြင္ ျပန္လည္ အသံ ထြက္လာခဲ့သည္။ ပါလီမန္ အမတ္ ေနရာ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ႐ွိသည့္ အနက္ ၁၂၆ ေနရာ အႏုိင္ ရ႐ွိေသာ တိုင္းရင္းသား အမတ္မ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈကို အာဆီယံ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ားက လက္ခံခဲ့သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခဲ့ျခင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လႊတ္ေပးခဲ့ျခင္း စေသာ ျဖစ္ေပၚ တိုးတက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အေရးယူမႈ မူဝါဒမ်ား ဖယ္႐ွားရန္ သို႔မဟုတ္ ေျဖေလ်ာ့ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အေမရိကန္၏ ရပ္တည္မႈမွာ မေျပာင္းမလဲ ႐ွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ အိုဘားမား အစိုးရသည္ စစ္အစိုးရကို ဆက္ဆံေရး ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း အေရးယူမႈမ်ားသည္ အေမရိကန္ မူဝါဒ၏ အဓိက အစိတ္အပိုင္းမ်ား ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ဝါ႐ွင္တန္႐ွိ သံတမန္ သတင္းမ်ားအရ အေမရိကန္သည္ ၂၂၀၀ ခန္႔ ႐ွိေသာ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးျခင္း၊ တိုင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ားအား တုိက္ခိုက္ျခင္းမ်ား ရပ္ဆုိင္းျခင္းႏွင့္ အတုိက္အခံႏွင့္ မွန္ကန္ေသာ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္မွသာ အေရးယူမႈမ်ား ပယ္ဖ်က္ရန္ စဥ္းစားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

ရန္ကုန္႐ွိ Asia News သတင္း အရင္းအျမစ္မ်ားကမူ ယခုႏွစ္မ်ား အတြင္း အေရးယူမႈမ်ားသည္ ျပည္သူ လူထုကိုသာ အဓိက ထိခိုက္ေၾကာင္း ႐ွင္းျပခဲ့သည္။ ျမန္မာ အစိုးရကမူ အေနာက္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ အေရးယူမႈမ်ားကို ေထာက္ခံျခင္း မ႐ွိသည့္ တ႐ုတ္၊ အိႏိၵယ တို႔ကဲ့သို႔ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္၍ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ႐ွိသည္။ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ တစ္စထက္ တစ္စ ခ်မ္းသာ လာလ်က္ ႐ွိေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားမွာမူ ဆင္းရဲသည္ထက္ ဆင္းရဲလ်က္ ႐ွိသည္။

ျမန္မာ ျပည္သူမ်ားမွာ ႏွစ္ဖက္ၾကားတြင္ ညႇပ္လ်က္ ႐ွိသည္။ တစ္ဖက္က တျဖည္းျဖည္း အင္အား ႀကီးမားလာေသာ စစ္အစိုးရႏွင့္ အျခားတစ္ဖက္က အေနာက္ ႏုိင္ငံမ်ားက ခ်မွတ္ထားေသာ အေရးယူမႈ မ်ားေၾကာင့္ ဒုကၡ ေရာက္ရေသာ ေန႔စဥ္ဘဝမ်ား ၾကားတြင္ ဒုကၡ ပင္လယ္ ေဝလ်က္ ႐ွိသည္။ မၾကာေသးမီ ရက္သတၱပတ္မ်ား အတြင္းက ထၾကြမႈ အနည္းငယ္ ႐ွိခဲ့ရာ  ျမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရး၏ အဓိက ဇာတ္ေကာင္မ်ား ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ပညာ႐ွင္မ်ားႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား မဟုတ္ပဲ သာမန္ အလုပ္သမားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ေျမာက္ပိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ နယ္စပ္တြင္ လူအမ်ားစုသည္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ရေသာ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆႏၵျပမႈမ်ား ဆက္တုိက္ ႐ွိခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment