Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011
yangonchronicle 2011

.၁ဝ.၂ဝ၁၁

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ျမန္မာျပည္တြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ တရုတ္သတင္းစာ အကာအကြယ္ေပးေရးသား

(8 Oct 2011 ရက္စြဲပါ Reuters သတင္းဌာန၏ China paper defends Myanmar Investment ကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

  1. ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးသူရဲေကာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဂုဏ္သတင္းျပန္လည္သင္းပ်ံ႕

(Monster and Critics မွ သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ေျပာင္းလဲမႈကို အားေပး တုိက္တြန္းရန္ အေမရိကန္ ျပင္ဆင္

(The New York Times မွ 7 Oct 2011 ရက္စြဲပါ "United States aims to encourage political changes in Myanmar" သတင္း ေဆာင္းပါးကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

**********************************************************************

ျမန္မာျပည္တြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ တရုတ္သတင္းစာ အကာအကြယ္ေပးေရးသား

(8 Oct 2011 ရက္စြဲပါ Reuters သတင္းဌာန၏ China paper defends Myanmar Investment ကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ တရုတ္စီမံကိန္းႀကီးမ်ားသည္ စီးပြားေရး တုိးတက္မႈကုိျဖစ္ထြန္းေစႏုိင္သလုိ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈ မရွိေအာင္လည္း အာမခံႏုိင္ေၾကာင္း တရုတ္ႏုိင္ငံပုိင္ မီဒီယာက ေအာက္တုိဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ အသိေပး ေရးသားေဖာ္ျပလုိက္သည္။ ႏုိင္ငံျခားမီဒီယာမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံမွ တရုတ္စီမံကိန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အပုပ္ခ်ေရးသားေဖာ္ျပမႈမ်ားသည္ အမ်ား ျပည္သူ သေဘာထားကုိ မ်ားစြာလႊမ္းမုိးေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု အဆုိပါ မီဒီယာက ေျပာဆုိထားသည္။

ျမန္မာအစုိးရက တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ေဒၚလာ ၃ ဒႆမ ၆ ဘီလီယံတန္ ျမစ္ဆုံေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း တည္ေဆာက္မႈကုိ ရပ္ဆုိင္းရန္ ေၾကညာ လုိက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း တရုတ္ႏုိင္ငံက သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခု ထုတ္ေဖာ္ရန္ ဖိအားေပးေတာင္းဆုိလာသည္။ အဆုိပါ စီမံကိန္း ေၾကာင့္ ဧရာဝတီျမစ္အပါအဝင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈမ်ားရွိလာႏုိင္သလုိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားလည္း ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ၾကရ သည္ဟု အစုိးရဆန္႔က်င္ေရးသမားမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝါဒီမ်ားက ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာၿပီးေနာက္ ျမန္မာအစိုးရ က ရပ္ဆုိင္းရန္ ဆုံးျဖတ္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအာေဘာ္ျဖစ္ေသာ People's Daily သတင္းစာကေရးသားေဖာ္ျပရာတြင္ တရုတ္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ား ေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္မႈမွ သက္သာရာရေစႏုိင္သလုိ ဧရာဝတီ ျမစ္ကူးတံတားႀကီးမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္ လမ္းပန္းဆက္ သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ေဆာင္ၾကဥ္းႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

"ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းမွ အမ်ားျပည္သူသေဘာထားကုိ ေလ့လာၾကည့္ရာ အခ်ိဳ႕ေသာ အစုိးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ျမန္မာအစုိးရအေပၚ ယုံၾကည္မႈ မရွိၾကဘဲ ႏုိင္ငံျခားမီဒီယာမ်ား၏ လႊမ္းမုိးမႈကုိသာ ခံေနၾကရသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ တရုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အျပဳသေဘာ ေဆာင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ လူအနည္းစုမွ်သာ ရရွိၾကသည္" ဟု People's Daily က ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

ယင္းျမစ္ဆုံစီမံကိန္းေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္ပ်က္စီးထိခုိက္မႈမွာ အနည္းငယ္မွ်သာျဖစ္သည္ကုိ ႏွစ္ႏုိင္ငံမွ ကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္ မ်ားက ရွာေဖြေတြ႕ရွိထားေၾကာင္း အဆုိပါသတင္းစာတြင္ပါရွိေသာ ေဆာင္းပါးကဆုိသည္။ ျမစ္ဆုံေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကုိ China Power Investment Corp(CPI) က အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာက္လုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းသုိ႔ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိသလုိ ကမာၻ႔ဘဏ္၊ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တုိ႔၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆုိင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ အသုံးျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု လည္း ဆုိသည္။

CPI သည္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းေဒသတြင္းေနထုိင္သူမ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ ေဒၚလာ ၂၅ သန္းေက်ာ္ ကုန္က်ခံခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဒသခံ ေက်းရြာမ်ားတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ မုိဒယ္တစ္ခုကိုလည္း ေရးဆြဲဖန္တီးေပးခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။ "ျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္ ၿပီးျပည္စုံၿပီး တိက် မွန္ကန္မႈရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းစြာ မရရွိခဲ့ၾကေပ။ အထူးသျဖင့္ တရုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက လူမႈေရးဆုိင္ရာ တာဝန္ယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေဒသခံ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အကူအညီေပးျခင္းအစရွိသည္တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အသင္းအခ်က္အလက္မ်ား မရရွိခဲ့ၾကေပ" ဟု ဆုိ သည္။

ျမန္မာႏွင့္ တရုတ္ႏွစ္ ႏုိင္ငံအျခားစီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ႀကီးထြားလာလ်က္ ရွိသည္။ ယမန္ႏွစ္ဝက္ခန္႔အထိ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးမွာ ေဒၚလာ ၄ ဒႆမ ၄ ဘီလီယံတန္ဖုိးထိေရာက္ရွိလာသည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံဘက္မွ ရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ျမန္မာ ျပည္တြင္း တရုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ ေဒၚလာ ၁၂ ဒႆမ ၃ ဘီလီယံသုိ႔ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ မ်ားျဖင့္ အေနာက္၏ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ား ခံေနရသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အိမ္နီးခ်င္းတရုတ္သည္ သံတမန္ေရးအရ လြန္စြာ အေရးပါ ေသာ မဟာမိတ္ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။

************************************************************************************

ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးသူရဲေကာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဂုဏ္သတင္းျပန္လည္သင္းပ်ံ႕

(Monster and Critics မွသတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရာတြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသမၼတ ဦးသိန္းစိန္က သူမ၏ ဖခင္ျဖစ္သူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဓာတ္ပုံကုိလည္း ပါဝင္ေအာင္ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္တုိ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဓာတ္ပုံ ခ်ိတ္ဆြဲထားသည့္ သမၼတရုံးခန္းထဲ၌ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ပုံကုိ ႏုိင္ငံပုိင္မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့ သည္။ အဆုိပါ သမုိင္းဝင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈသည္ ျမန္မာ့အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးအတြက္ သေဘာထားလကၡဏာသစ္တစ္ရပ္ ထြက္ေပၚလာေစသည္။

၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ယခင္စစ္အစုိးရေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကုိ မလုိလားမႏွစ္သက္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံခဲ့ရရုံမွ်မက သူမ၏ ဖခင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏  အခန္းက႑ကုိ ေမွးမွိန္ေအာင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အတြက္ မ်ားစြာေဝဖန္ေျပာဆုိခံခဲ့ရသည္။

ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈ မျပဳလုပ္ခင္အခ်ိန္က ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ အစုိးရရုံးမ်ားတြင္ ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရး ဗိသုကာႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဓာတ္ပုံမ်ားခ်ိတ္ဆြဲခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ "ဦးသိန္းစိန္က သူဟာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိ ေထာက္ခံတဲ့သူ တစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္ ဆုိတဲ့အခ်က္ကုိ ျမန္မာျပည္သူေတြ သိေအာင္လုပ္ျပလုိက္တာပါ" ဟု အတုိက္အခံပါတီျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစု (NDF) ပါတီမွ ဦးခင္ေမာင္ေဆြကေျပာၾကားသည္။ "ဗုိလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ ဓာတ္ပုံကုိ သမၼတရုံးခန္းမွာ ခ်ိတ္ျပတယ္ဆုိတာက သူ႕အေနနဲ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ ပုံရိပ္ကုိ မေဖ်ာက္ဖ်က္လုိဘူးဆုိတဲ့အခ်က္ကုိ ျပလုိက္တာပဲျဖစ္ပါတယ္" ဟု ၎ကဆက္လက္ေျပာဆုိသည္။ NDF ပါတီသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ခြဲထြက္လုိက္ေသာပါတီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာျပည္တြင္းသုံး က်ပ္ေငြမ်ားတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ပုံရိပ္ထည့္သြင္း ရုိက္ႏွိပ္ေရး ကိစၥကုိ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ အဆုိျပဳ တင္သြင္းရန္ ယခုအခါ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။ ယခင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊလက္ထက္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဓာတ္ပုံမ်ား

ျမန္မာက်ပ္ေငြမ်ားတြင္ ရုိက္ႏွိပ္ေဖာ္ျပမႈကုိ ဆက္တုိက္ဆုိသလုိ ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။

"ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက အမ်ိဳးသားေရးသူရဲေကာင္းတစ္ဦးပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ အားလုံးကုိ အရင္ကအတုိင္း ျပန္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ သြားမွာပါ" ဟုလည္း ဆိုသည္။ ထုိ႔ျပင္ယခုအခါ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ျပန္လည္ ေပၚထြက္ လာသည္ ကုိလည္း ေတြ႕ရသည္။

ယခင္ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္းရန္ကုန္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔၏ ဓာတ္ပုံမ်ားႏွင့္ ပုိစတာမ်ားကုိ တရားဝင္ ေရာင္းခ်ေနၾကၿပီ ျဖစ္သလုိ ျပည္တြင္းပုဂၢလိကသတင္းစာေစာင္ အသီးသီးကလည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားကုိ ေဝေဝ ဆာဆာ ေရးသားေဖာ္ျပေနၿပီျဖစ္သည္။

"ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ ပုံရိပ္ေတြျပန္လည္ထြက္ေပၚလာၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ အခုဆုိရင္ အသက္အရြယ္ငယ္တဲ့ တပ္မေတာ္သားေတြ အေနနဲ႔ ဘယ္သူဟာ လြတ္လပ္ေရးသူရဲေကာင္းျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္ရဲ႕ဖခင္ ျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ သိလာၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္" ဟု အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးတင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စစ္တပ္ဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရး မေပၚေပါက္မီ ကာလႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဒီမုိကေရစီသူရဲေကာင္းအျဖစ္ ေပၚထြန္းမလာမီကာလမ်ားတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ကုိ တပ္မေတာ္ဖခင္ႀကီးတစ္ဦးအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာအျဖစ္ လည္းေကာင္း ခ်ီးမြမ္း ဂုဏ္ျပဳခဲ့သည္။

*************************************************************************************

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ေျပာင္းလဲမႈကို အားေပး တုိက္တြန္းရန္ အေမရိကန္ ျပင္ဆင္

(The New York Times မွ 7 Oct 2011 ရက္စြဲပါ "United States aims to encourage political changes in Myanmar" သတင္း ေဆာင္းပါးကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

              အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ အေမရိကန္ အႀကီးတန္း တာဝန္ရွိသူမ်ား သံုးသပ္ထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲ စတင္ မႈကို အားေပးရန္ အဆင့္မ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ဘ႑ာေရး အကူအညီ တားျမစ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ျခင္းတို႔ အပါအဝင္ ျမန္မာအာဏာရွင္ အစိုးရကို ကာလ ၾကာျမင့္စြာ ခပ္စိမ္းစိမ္း ဆက္ဆံခဲ့မႈကို သိသာစြာ ေျပာင္းလဲျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ စဥ္းစား သံုးသပ္လ်က္ ရွိသည္။

              မႏွစ္က မေတာ္ မတရား ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား အၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေရး အသြင္ေျပာင္းလဲမႈ ေနာက္ဆက္တြဲ အျဖစ္ ေစာေစာစီးစီး ယခုလို ဆက္ဆံ ေရး တိုးတက္ ေႏြးေထြးလာျခင္းမွာ ျမန္မာ အစိုးရသစ္၏ အေျခခံ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ထားမႈကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးမည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ အဖိႏွိပ္ခံ အတိုက္အခံ အုပ္စု လႈပ္ရွားမႈကို ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ အလားအလာ မ်ားအား ျမႇင့္တင္ေပးလိုသည့္ လကၡဏာပင္ ျဖစ္ သည္။

              ယခင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ စစ္အစိုးရတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ေသာ သမၼတသစ္ ဦးသိန္းစိန္သည္ ဗဟိုက ခ်ဳပ္ကိုင္လြန္းေသာ၊ မူမမွန္ေသာ အတိတ္က မူဝါဒမ်ားကို ယင္း အင္အားရၿပီး ၆ လအတြင္း ျပတ္ျပတ္သားသား လမ္းခြဲ ျပလိုက္သည္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ ယခုအခါ အခြန္ႏွင့္ေျမ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ဥပေဒ ျပန္လည္ေရးဆြဲျခင္း၊ မီဒီယာမ်ားအေပၚ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေလွ်ာ့ေပးျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား လႊတ္ေပးရန္ ေဆြးေႏြးျခင္းတုိ႔ကို ျပဳလုပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

              အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ ယခင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႏိုင္ငံတကာက ဝိုင္းပယ္ထားမႈေၾကာင့္ တ႐ုတ္၏ မဟာမိတ္ ျဖစ္သြားခဲ့ရေသာ သယံဇာတ ၾကြယ္ဝသည့္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တိုးတက္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား လတ္တေလာအေရြ႕တြင္ ေပၚထြက္ လာခဲ့ သည္။ ၿပီးခဲ့ေသာအပတ္က ျမန္မာသမၼတသည္ ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ တည္ေဆာက္ေနေသာ ေဒၚလာ ၃.၆ ဘီလ်ံ ေရေလွာင္တမံ လုပ္ငန္းကို မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ႐ုတ္တရက္ ရပ္ဆုိင္းလိုက္ေသာေၾကာင့္ တ႐ုတ္အစိုးရႏွင့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီတို႔၏ ေဒါသတႀကီး ျပစ္တင္ ေဝဖန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။

              အာရွ၌ ၾသဇာလႊမ္းမိုးရန္ အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္တုိ႔၏ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ျမင့္မားေနသည့္ အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားက ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ အိုဘားမား အစိုးရက သံသယ မကင္း ေသးေသာ္လည္း သံတမန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အစဥ္လိုက္ျပဳလုပ္ကာ ျမန္မာတို႔၏ အသစ္စက္စက္ တုိးတက္ပြင့္လင္းမႈကို အျပဳသေဘာ တုန္႔ျပန္ လ်က္ ရွိသည္။

              အသစ္ခန္႔အပ္ထားေသာ ျမန္မာ မူဝါဒဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ဒဲရက္မစ္ခ်ယ္ (Derek Mitchell) က "သူတို႔ရဲ႕ လက္ေတြ႕က်က် လႈပ္ရွားမႈ နဲ႔ အညီ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း လက္ေတြ႕က်က် လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ တုန္႔ျပန္မယ္" ဟု အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာၾကားသည္။ တကယ္လို႔ သူတို႔က အဆင့္ေတြ မ်ားမ်ားတက္သြားရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လမ္းေၾကာင္းကို ေထာက္ခံေၾကာင္း ျပသဖို႔ အဆင့္မ်ားမ်ား လိုက္တက္မယ္ ဟု ေျပာၾကားေသာ Derek Mitchell သည္ ယခင္လက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၅ ရက္ၾကာ ေနထိုင္ကာ အစိုးရ အႀကီးတန္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ယင္းခရီးစဥ္အၿပီးတြင္ ယခင္အပတ္က ဝါရွင္တန္ႏွင့္ နယူးေယာက္ ၿမိဳ႕မ်ား၌ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဌာန အႀကီးတန္းတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰေမာင္လြင္တို႔အၾကား အစည္းအေဝး ၂ ႀကိမ္ ထပ္မံျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

              အေမရိကန္ ႏိုင္ငံအတြင္း ခရီးသြားလာခြင့္ကို ပံုမွန္အဆင့္ တင္းၾကပ္ခံထားရေသာ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္သည္ စစ္အစိုးရတက္လာၿပီး ေနာက္ပိုင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ပထမဦးဆံုး ဖိတ္ၾကားျခင္းခံရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးျဖစ္သည္။

              ယခု အေျပာင္းအလဲမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အေမရိကန္ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားကပါ ေဝခြဲမရ ျဖစ္ေနၾကေသာ္လည္း ျမန္မာတို႔ကမူ သံတမန္ေရး အပယ္ခံဘဝကို အဆံုးသတ္ရန္ႏွင့္ ျပည္သူ ၅၅ သန္းကို ဆင္းရဲတြင္းနက္ေစခဲ့သည့္ အလုပ္မျဖစ္ေသာ စီးပြားေရးစနစ္ကို ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရန္ စိတ္အား ထက္သန္လ်က္ ရွိေနၾကပံု ရသည္။

              ယခင္ အစိုးရလက္ထက္က မ်ားစြာ နာမည္ဖ်က္ဖိႏွိပ္ျခင္းခံရၿပီး အက်ယ္ခ်ဳပ္ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရာမွ မႏွစ္က ႏိုဝင္ဘာလတြင္ လြတ္ေျမာက္ လာ ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား အႀကိမ္မ်ားစြာ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရး ပြင့္လင္းမႈသဖြယ္ ေပၚထြက္လာသည့္ ကိစၥမ်ားကို သတိႀကီးႀကီးျဖင့္ ေထာက္ခံ အားေပးၾကရန္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားထားသည္။

              ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပိတ္ပင္ထားခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ေထာင္ခ်ီ လြတ္ေပးေရးကိစၥကိုလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ အေမရိကန္ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ျမန္မာအစိုးရက ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ လႊတ္ေပးရန္ စဥ္းစားထားသည့္ စာရင္းကိုပင္ အစိုးရက ျပဳစုထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ အေျခစိုက္အဖြဲ႕အစည္း၏ စာရင္းျပဳစုထားမႈအရ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၂၀၀၀ နီးပါး ရွိေနသည္ဟု အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ သံတမန္မ်ားက ေျပာၾကားလ်က္ ရွိေသာ္လည္း အစိုးရ၏ စာရင္းတြင္ ၆၀၀ ခန္႔သာ ပါဝင္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အတူ NLD ပါတီကို တည္ေထာင္ခဲ့သူ ဦးဝင္းတင္က "သူတို႔ရဲ႕ စာရင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္မခံႏိုင္ဘူး လို႔ အစိုးရကို အေၾကာင္းၾကားၿပီးပါၿပီ။ အစိုးရက စာရင္းကိုျပန္ေျပာင္းမလား ဆိုတာကိုေတာ့ ခုထိမသိရေသးပါဘူး" ဟု ေျပာၾကားသည္။

              သို႔တိုင္ေအာင္ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း ဝန္ခံ႐ံုမွ်ႏွင့္ပင္ အစိုးရသစ္၏ သေဘာထား သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲမႈကို ထင္ဟပ္ေနသည္ဟု အေမရိကန္အစိုးရအႀကီးတန္း တာဝန္ရွိသူက ဆိုသည္။ ယခု ထြက္ေပၚလာေသာ လကၡဏာမ်ားသည္ မေရရာေသး သည့္တိုင္ ယခင္က ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျပာင္းအလဲကို အတုအေယာင္ဟု ႐ႈျမင္ခဲ့ၾကေသာ သံသယႀကီးသူမ်ားအေပၚ စတင္အႏုိင္ယူေနၿပီဟု ဆိုသည္။

              “သိပ္ကို စိတ္လႈပ္ရွားစရာ ေကာင္းပါတယ္” ဟု ေျပာၾကား သူမွာ ၁၉၉၉ မွ ၂၀၀၂ အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သံ႐ံုးတြင္ သံ႐ံုးတာဝန္ခံ အႀကီးအကဲ ျဖစ္ခဲ့ သူ Priscilla A Clapp ျဖစ္သည္။ “အရာရာဟာ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာတဲ့ အစိုးရပံုစံထဲကို ေရြ႕ေနၾကတယ္။ လံုးဝ ဒီမိုကေရစီပဲလို႔ မဆိုႏိုင္ေသးေပမယ့္ ကိစၥေတြ ဟာ အရမ္းကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ႀကီး ေျပာင္းလဲေနပါတယ္” ဟု သူမက ဆိုသည္။

              သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပ၌ပါ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ပိုမိုႀကီးမားလာေသာ ယခု ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ လုပ္ငန္းအားျဖင့္ တုိးတက္ရန္ လိုေသး သည္ဟု သူမႏွင့္အျခားသူမ်ားက သတိေပး ေျပာဆိုသည္။ ဒီျမန္မာႏိုင္ငံ ဇာတ္လမ္းရဲ႕ အသြင္ေျပာင္းလဲမႈမွန္သမွ်ဟာ တည္ၿငိမ္ပ်က္ဖို႔ အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္သြားႏုိင္ပါေသးတယ္။ ဘာမဆို ျဖစ္သြားႏုိင္ပါတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ဆန္႔က်င္တဲ့ အာဏာသိမ္းမႈမ်ိဳးေတာင္ ျဖစ္လာႏုိင္တယ္ဟု ယင္းတို႔က သံုးသပ္သည္။

              ႏုိင္ငံကို အႏွစ္ ၂၀ အုပ္ခ်ဳပ္ကာ မတ္လက ေနရာဖယ္ေပးလိုက္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊသည္ လတ္တေလာ အုတ္အုတ္က်က္က်က္ အသြင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ အတည္မျပဳႏုိင္ေသာ အေၾကာင္းရင္းအျဖစ္ ပါဝင္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က သံဃာေတာ္မ်ား၏ ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို ေသြးေျမက်ေအာင္ ႏွိမ္ႏွင္းခဲ့ျခင္းႏွင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ နာဂစ္ဆိုင္ကလံုးမုန္တိုင္း အၿပီး ျပည္ပကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီမ်ားကို တားျမစ္ခဲ့ျခင္းတို႔သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ၏ အမိန္႔ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

              လက္ရွိအစိုးရထံ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊက အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို "အနားယူရန္ အဆင့္သင့္ ျဖစ္ေနျခင္း" ဟူ ေသာ အခ်က္ထက္ ပို၍ ျပည့္စံုေအာင္ ရွင္းျပႏုိင္ျခင္း မရွိၾကပါ။ ယခုကဲ့သို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ဦးေဆာင္ေမာင္းႏွင္ေနျခင္းျဖင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ သည္ ယခင္တပ္မေတာ္အစိုးရ၏ ဖိႏွိပ္ေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ တံခါးပိတ္အယူအဆမ်ားက ႏိုင္ငံကို ျပန္လမ္းမရွိေသာ လမ္းဆံုးသို႔ ပို႔လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ၾက ေသာ ငယ္ရြယ္သူတပ္မေတာ္ မ်ိဳးဆက္သစ္အရာရွိမ်ားႏွင့္ သေဘာထားတိုက္ဆိုင္သည့္ လကၡဏာ ရွိေနသည္။

              ယခင္အပတ္က ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္သည့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး၏ ေလာင္းရိပ္ေအာက္မွ သမၼတႀကီးလမ္းခြဲထြက္ေနသည့္ လကၡဏာျဖစ္သည္ဟု အမ်ားစုက သံုးသပ္ၾကသည္။

              အိုဘားမားအစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ယခုအခါ အပ်ံသင္စ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အားေပး ေထာက္ခံရန္ႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရး စနစ္ ဖန္တီးျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အဆံုးသတ္ျခင္းတို႔ အပါအဝင္ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ျပသဖုိ႔ တိုက္တြန္းအား&#