Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

 ၁၁.၃.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. သမၼတစနစ္ႏွင့္ လုပုဂၢိဳလ္၏အခန္းက႑

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

သမၼတစနစ္ႏွင့္ လုပုဂၢိဳလ္၏အခန္းက႑

ေအာင္ေမာင္း

သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္က အစိုးရသက္တမ္း တစ္ႏွစ္ျပည့္တြင္ ျပည္သူလူထုသို႔ တိုက္႐ိုက္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အစိုးရသစ္ စတင္ဖဲြ႕စည္းစက ေျပာၾကားခဲ့သည့္မိန္႔ခြန္းထက္ ပိုမိုဆဲြေဆာင္မႈ႐ွိခဲ့သည္ကို အမ်ားျပည္သူက အသိအမွတ္ ျပဳခဲ့ပါသည္။ သမၼတႀကီး၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ အစိုးရအဖဲြ႕အတြင္း အကဲြအၿပဲမ႐ွိဟူေသာ ေျဖ႐ွင္းခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စာေရးသူ တီးမိေခါက္မိသမွ် အနည္းငယ္ တင္ျပလိုပါသည္။ သမၼတႀကီးက အစိုးရအဖဲြ႔ထဲတြင္ ေခါင္းမာဂိုဏ္းႏွင့္ အေပ်ာ့ဂိုဏ္းဟူ၍ မ႐ွိေၾကာင္းႏွင့္ ၎အပါအဝင္ အစိုးရအဖဲြ႕တြင္းမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ တစ္ဦးခ်င္း၏ ဗီဇ၊ စ႐ိုက္ႏွင့္ အမူအက်င့္တို႔ အေပၚမူတည္ၿပီး စီမံခန္႔ခဲြမႈကဲြျပားသည္မွလဲြ၍  အစိုးရ၏မူဝါဒကို အားလံုးက မမွိတ္မသုန္ ယံုယံုၾကည္ၾကည္ ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ သမၼတႀကီး၏ဆိုလိုရင္းမွာ အစိုးရအဖဲြ႕ဝင္အားလံုးသည္ ကိုယ့္အေတြးႏွင့္ ကိုယ္အလုပ္လုပ္ေနၾကသည္ဟူ၍ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ထုိကဲ့သို႔ အစိုးရအဖဲြ႕ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ့္အေတြးႏွင့္ကိုယ္ အလုပ္ လုပ္ႏိုင္ခြင့္႐ွိမ႐ွိႏွင့္ ပါတ္သက္၍ စာေရးသူ၏ အျမင္မ်ားကို သံုးသပ္တင္ျပလိုပါသည္။

သမၼတစနစ္( Presidential)

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သမၼတစနစ္ကို က်င့္သံုးေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ သမၼတ စနစ္ကို က်င့္သံုးသည့္ ႏိုင္ငံတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး စသည့္ မ႑ိဳင္ႀကီးသံုးခုကို သီးျခားစီ လည္ပတ္ေစသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ သမၼတစနစ္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို သမၼတက ဦးေဆာင္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ အထြဋ္အထိပ္ ပုဂၢိဳလ္မွာ သမၼတ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအခန္း(၃)ပုဒ္မ(၅၈)အရ “ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ တစ္ဝန္းလံုးတြင္ ႏိုင္ငံသားအားလံုး၏ အထြဋ္အထိပ္ ေနရာရ႐ွိသည္” ဟူ၍ ျပဌာန္းထားပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အထြဋ္အထိပ္မွာ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္။ သမၼတသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အထြဋ္အထိပ္ျဖစ္သကဲ့သို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္၏ ဦးေဆာင္သူလည္းျဖစ္ပါသည္။  ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ကိုယ္စားျပဳသူ လည္းျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္၍ တင္ျပရလွ်င္ သမၼတစနစ္ကို ပီျပင္စြာက်င့္သံုးေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ သမၼတ၏အခန္းက႑ကို အျမင့္ဆံုးေနရာတြင္ ထားသည္ကိုေတြ႕ရၿပီး သမၼတမွာ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္( Commander in Chief) လည္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္တြင္ အေမရိကန္ အစိုးရအဖဲြ႕ဟူ၍ မ႐ွိဘဲ သမၼတ၏ အမည္ျဖင့္သာ အစဲြျပဳ၍ ေရဂင္အစိုးရ၊ ကလင္တန္အစိုးရ၊ ဘု႐ွ္အစိုးရႏွင့္ အိုဘားမားအစိုးရဟု ေခၚေဝၚသံုးစဲြသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

ထို႔ျပင္ အစိုးရအဖဲြ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ားကို ပါလီမန္စနစ္မွာကဲ့သို႔ Minister ဟူ၍ သံုးစဲြျခင္းမျပဳဘဲ Secretary of the……ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာေပးရလွ်င္ လက္႐ွိ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီ၏ရာထူးမွာ Secretary of the State ျဖစ္ပါသည္။ State ဆိုသည္မွာ အိုဘားမားကို ရည္ညႊန္းၿပီး အိုဘားမား၏ ႏိုင္ငံျခားေရးဆိုင္ရာ အတြင္းေရးမွဴးလက္ေထာက္ဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဟီလာရီ ေျပာဆိုသမွ် သည္ အိုဘားမား၏ သေဘာထားမူဝါဒ ျဖစ္ပါသည္။ တဖန္ အေမရိကန္ပံုစံအရ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးကိုလည္း Secretary of the Treasury ဟူ၍ေခၚၿပီး အိုဘားမား၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အတြင္းေရးမွဴးလက္ေထာက္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္အစိုးရအဖဲြ႕ဟူ၍ မ႐ွိဘဲ သမၼတကသာ တာဝန္ယူရ သည့္ အားေလ်ာ္စြာ သမၼတအမည္ကို အစဲြျပဳ၍ အစုိးရအဖဲြ႕၏အမည္ကို သတ္မွတ္ပါသည္။ သမၼတစနစ္တြင္ သမၼတအားလံုးမွာ အစိုးရအဖဲြ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ားကို အမိန္႔ေပးညႊန္ၾကားရသည္ျဖစ္ရာ သမၼတဆိုသူမ်ားမွာ လူစြမ္းေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေလ့႐ွိၾကပါသည္။ အစိုးရအဖဲြ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ားမွာ သမၼတ၏  အမိန္႔ေပး ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ေဆာင္႐ြက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဝန္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အိုင္ဒီယာမ်ား႐ွိ လွ်င္လည္း သမၼတထံ တင္ျပၿပီး သမၼတက သေဘာတူမွသာ ေဆာင္႐ြက္ခြင့္႐ွိပါသည္။ ဤသည္မွာ သမၼတ စနစ္( Presidential) ၏ အႏွစ္သာရ ျဖစ္ပါသည္။ ပါလီမန္စနစ္မွာကဲ့သို႔ ဝန္ႀကီးမ်ားတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ႐ွိ သည့္ ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာေပးထားသည့္ ကက္ဘိနက္ပံုစံမ်ိဳးမဟုတ္ေပ။

လူနဲ႔မူ

စာေရးသူတို႔ ႏိုင္ငံမွာ စစ္တပ္မွ အရပ္သားအစိုးရသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းသည့္ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲကို ႀကံဳေတြ႕ေနရျခင္းျဖစ္ရာ ထိုကဲ့သို႔ အသြင္ေျပာင္းမႈကို ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဦးေဆာင္အဆင့္မ်ားတြင္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား ျဖစ္ေနပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပဲြသည္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ အေျပာင္းအလဲ၏ ထြက္ေပါက္ျဖစ္သျဖင့္ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေစကာမူ ဒီမိုကေရစီ၏ အႏွစ္သာရမ်ား ျဖစ္သည့္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္း၊ ပါတီစံု၊ အစိုးရအေျပာင္းအလဲ စသည္တို႔အတြက္ လိုအပ္မည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား တနည္းအားျဖင့္ ဆိုရလွ်င္ Rules of Game မ်ား ပီပီျပင္ျပင္ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ထိုေ႐ြးေကာက္ပဲြက ေဆာင္ၾကဥ္းႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယူဆခဲ့ၾက၍ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို ေျပာင္းလဲခဲ့ ၾကရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ ၿပီးျပည့္စံုသည့္ ဖဲြ႕စည္းပံုတစ္ခု မဟုတ္ေသာ္လည္း ထိုစနစ္၏ ေပးထားခ်က္ အတိုင္းလိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္လွ်င္ပင္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲမွာ အတိုင္းအတာတစ္ရပ္အထိ ခရီးေရာက္ႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွအစ ေအာက္ေျခ ျပည္သူလူထုအထိ မိမိတို႔ ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို တီးမိေခါက္မိ ႐ွိသင့္ပါသည္။ သို႔မွသာ မိမိတို႔ ျဖစ္ခ်င္ေသာ အေျခအေန၊ ျဖစ္ေနေသာ အေနအထားႏွင့္ မိမိတို႔ေရာက္္႐ွိေနသည့္ အေျခအေနတို႔ကို သေဘာေပါက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေ႐ွ႕သို႔ဆက္လက္ ခ်ီတက္ ႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ကိုယ့္ေနရာကိုယ္သိဖို႔လို

သမၼတႀကီးအေနျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊအေမြေပးခဲ့ေသာ အခင္းအက်င္းႀကီးကို ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းလုပ္ ေနရသည္ဟု ထင္မိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္သာ ဒုသမၼတအပါအဝင္ သေဘာထားတင္းမာၿပီး အေျပာင္းအလဲ မလိုလားသည့္အုပ္စုမ်ားကို ျပတ္သားစြာ ကိုင္တြယ္ျခင္းမျပဳေသးဟု ယူဆမိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ စနစ္၏ေပးထားခ်က္အရ သမၼတႀကီးသည္  အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ အျမင့္ဆံုးတာဝန္႐ွိသူျဖစ္ရာ အစိုးရအဖဲြ႕အတြင္း ပါဝင္ေန ေသာ ဝန္ႀကီးမ်ားကို သမၼတႀကီး၏ စိတ္တိုင္းက် အမိန္႔ေပးညႊြန္ၾကားခြင့္႐ွိၿပီး ၎တို႔၏ ဗီဇ၊စ႐ိုက္ႏွင့္ အမူအက်င့္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ မလိုဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သမၼတႀကီးအေနျဖင့္ မိမိေရာက္႐ွိေနသည့္ေနရာမွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတျဖစ္ၿပီး မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ် မိမိႏွင့္တန္းတူ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အထက္တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ႐ွိသည္ဟု သေဘာထားရန္မလိုဘဲ ျပတ္ျပတ္သားသား ဦးေဆာင္ ညႊန္ၾကားႏိုင္ရန္သာ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

သမၼတႀကီးႏွင့္ လက္တဲြေဆာင္႐ြက္မည္ဆိုသည့္ အတိုက္အခံမ်ားသည္လည္း မိမိတို႔အေနျဖင့္ အလြန္ဆံုးေရာက္ႏိုင္သည္မွာ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေနရာသာျဖစ္ၿပီး အကယ္၍ ဝန္ႀကီးေနရာရခဲ့လွ်င္ပင္ သမၼတႀကီး၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ေအာက္တြင္သာ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ရာ သမၼတႏွင့္ လက္တဲြ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အာဏာမ်ိဳးကို ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒက ေပးမထားပါဟူ၍သာ ဆိုရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအစား သမၼတႀကီးႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ပါမည္ ဆိုသည့္ စကားရပ္ကိုသာ သံုးသင့္သည္ဟုလည္း ယူဆမိပါသည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ မိမိတို႔ေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္စနစ္မွာ သမၼစနစ္ျဖစ္ရာ ထိုသမၼတစနစ္၏ အႏွစ္သာရကိုမသိဘဲ ထင္ရာျမင္ရာ ေျပာဆိုေနၾက သည္မ်ားကို ေ႐ွာင္႐ွားၿပီး လူႏွင့္မူအနက္ မူဝါဒကို ပီပီျပင္ျပင္ျဖစ္ေစျခင္းကသာ အနာဂတ္ ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲအတြက္ အေျခခံေကာင္းမ်ား တည္ေဆာက္ၿပီး ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

*****************************************

 

 


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၁၁.၃.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းဥပေဒ အာဏာတည္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ေၾကညာ
  2. ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ကာတာေလေၾကာင္းလိုင္းေျပးဆြဲမည္
  3. သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ပါကအုတ္သဲေက်ာက္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္႐ုတ္သိမ္းမည္

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. ကြင္တားနား၏ က႑အသီးသီးျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည့္ စာမ်က္ႏွာ ၂၁မ်က္ႏွာအားကုလသို႔ တင္ျပမည္
  2.  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မိန္႔ခြန္း ဆင္ဆာျဖတ္ခံရ

 သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

*****************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းဥပေဒအာဏာတည္ေၾကာင္းသတ္မွတ္ေၾကညာ

ျမန္မာႏိုင္ငံ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းဥပေဒ စတင္အာဏာတည္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးမွ မတ္လ ၉ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ အမိန္႔ေၾကညာ စာအမွတ္ ၂၂/၂၀၁၂ ကို ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၉ ရက္ေန႔မွစတင္၍ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း ဥပေဒပုဒ္မ ၁၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ) အရ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း ဥပေဒ စတင္ အာဏာတည္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ရာတြင္ မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးမွ မတ္လ ၉ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ မွတ္ပံုတင္အရာရွိခ်ဳပ္ ခန္႔အပ္ေၾကာင္း အမိန္႔ေၾကညာစာအမွတ္ ၂၃/၂၀၁၂ ကို ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။

၎ မွတ္ပံုတင္အရာရွိခ်ဳပ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္း အမိန္႔ေၾကညာစာ၌ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း ဥပေဒပုဒ္မ ၉၊ ပုဒ္မခြဲ(က) အရ အလုပ္သမား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္အား မွတ္ပံုတင္အရာရွိခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ ေပးလိုက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အလုပ္သမားေရးရာကိစၥရပ္မ်ား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အလုပ္သမားအဖဲြ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ရာတြင္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြႏွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္မွတ္ပံုတင္အရာရွိထံ၌ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း ဖြဲ႔စည္းခြင့္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္မွတ္ပံုတင္အရာရွိမွတစ္ဆင့္ မွတ္ပံုတင္အရာရွိခ်ဳပ္ထံသို႔ ဆက္လက္တင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း ဥပေဒ၌ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

“အခုခန္႔အပ္လိုက္တဲ့ မွတ္ပံုတင္အရာရွိခ်ဳပ္က အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းေတြ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ရွိတယ္၊ မရွိဘူးဆိုတာ ဆံုးျဖတ္ေပးမွာလို႔ အလုပ္သမား နည္းဥပေဒမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။”ပာုေရွ႕ေနတစ္ဦးကဆိုသည္။

YC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ကာတာေလေၾကာင္းလိုင္းေျပးဆြဲမည္

ကာတာႏိုင္ငံ၊ ဒိုပာာၿမိဳ႕မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ကမၻာ့အေကာင္းဆံုးေလေၾကာင္းစာရင္းဝင္ ကာတာေလေၾကာင္းလိုင္းမွ ေလေၾကာင္း ခရီးစဥ္ ပ်ံသန္းေျပးဆြဲမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေလေၾကာင္းလိုင္းမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ကာတာေလေၾကာင္းလိုင္းမွ ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလမွစတင္၍ ေလေ