Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

(Washington Posts မွ 2 February 2011 ရက္စြဲပါ "The Right Way to Help Burma's Democracy Movement" ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

အခ်ိဳ႕ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ သူမ်ားက ယခု အပတ္တြင္ က်င္းပေသာ ပါလီမန္ အသစ္ စတင္ က်င္းပျခင္းအား ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ ေခတ္ တစ္ခု ျဖစ္ႏုိင္သည့္ အလား အလာမ်ား ရွိသည္ဟု ေကာင္းခ်ီး ေပးခဲ့ၾကသည္။

ပါလီမန္ အစည္းအေဝးကို ေဗဒင္ ဆရာမ်ား အႀကံ ေပးမႈ အရ ေငြေၾကး ကုန္က်မႈ မ်ားစြာ အကုန္ခံ ေဆာက္လုပ္ ထားေသာ ေဝးလံေသာ အရပ္မွ ၿမိဳ႕ေတာ္ အသစ္တြင္ က်င္းပျခင္း ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး၏ အဓိက လကၡဏာ တစ္ရပ္မွာ ၿမိဳ႕တြင္ လူမ်ား ေနထိုင္ျခင္း မရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ ပါလီမန္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားမွာလည္း လူေၾကာက္ျခင္း ဟူေသာ ခံယူခ်က္ႏွင့္ တစ္ထပ္တည္း ျဖစ္သည္။ ပါလီမန္ အစည္း အေဝးသို႔ သတင္းစာ ဆရာမ်ား၊ ရိုးရိုး သာမန္ ျပည္သူမ်ားပင္ မလာႏိုင္ေအာင္ တားျမစ္ ထားသည္။

ပါလီမန္ အမတ္မ်ားကိုပင္ ဆယ္လူလာ ဖုန္းမ်ား၊ ကင္မရာမ်ား၊ အသံဖမ္း ႏိုင္ေသာ အရာမ်ား ယူေဆာင္ခြင့္ မျပဳေပ။ ေမးခြန္း ေမးလိုေသာ အမတ္မ်ားသည္ ၁၀ ရက္ ႀကိဳတင္၍ တင္ျပ ၾကရမည္ ျဖစ္ၿပီး စစ္အစိုးရသည္ ၎အဆင္ ေျပမည့္ ပံုစံကိုသာ ေရြးခ်ယ္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆိုးဆိုး ဝါးဝါး မည္သည့္ အရာမွ် မျဖစ္ခဲ့လွ်င္ပင္ စိတ္ခ်မ္းသာ ရမည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ားသည္ ၁၉၈၈ ႏွင့္ ၂၀၀၇ တြင္ ၎တို႔၏ ရဲရင့္မႈကို ျပသခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ မ်ားသည္ မိမိ တို႔ အလိုက် အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ စိတ္အား ထက္သန္ ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ယခု အခ်ိန္ထိ အီဂ်စ္ ႏွင့္ မတူေသာ အခ်က္မွာ ျမန္မာ စစ္တပ္သည္ မိမိ အာဏာ တည္ၿမဲေရး အတြက္ အရပ္သားမ်ားကို မည္မွ် ျဖစ္ျဖစ္ သတ္ပစ္ ႏိုင္သည္ဟု သက္ေသ ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ ေခါင္းေဆာင္ေသာ စစ္အစိုးရသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အရက္စက္ အၾကမ္းၾကဳတ္ဆံုး အစိုးရမ်ားတြင္ တစ္ခု အပါအဝင္ ျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ သန္းငါးဆယ္ ရွိေသာ တစ္ခ်ိန္က အာရွ တိုက္၏ ခ်မ္းသာၿပီး ပညာတတ္မ်ား ေပါေသာ ႏိုင္ငံ ျဖစ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအား ေအာက္သို႔ မွန္မွန္ ဆင္းသြား ရေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယခု ေနာက္ဆံုး က်င္းပခဲ့ေသာ ခပ္ညံ့ညံ့ ဇာတ္လမ္း တစ္ခု ျဖစ္သည့္ ခ်ဳပ္ကိုင္ ထားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွ အစစ္အမွန္ မဟုတ္ေသာ ပါလီမန္သည္ မည္သို႔ ဆိုေစ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ တစ္ခု အတြက္ အဓိပၸာယ္ ရွိေနသည္။ ျမန္မာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ အနည္းဆံုး အားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ ရွိဟန္ ေဆာင္ၿပီး ကမၻာႀကီး၏ အျမင္ကို အေလးထား ဂရုျပဳခဲ့သည္ဟု ျပသ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္မွ လွည့္ေတြးပါက ျပည္ပ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ဩဇာျဖင့္ တစ္စံု တစ္ခု ခိုင္း၍ ရႏိုင္ေသးေၾကာင္း အဓိပၸာယ္ ေကာက္ယူႏိုင္သည္။

ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပစ္မွတ္ထားေသာ အေရးယူမႈမ်ား ပါဝင္သည့္ အိုဘားမား အစိုးရ၏ မူဝါဒသည္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ လက္ေတြ႕တြင္ ဆက္ဆံေရးမွာ စိတ္မပါေသာေၾကာင့္ ရလဒ္ မရွိခဲ့ေပ။ စစ္အစိုးရကလည္း စိတ္ဝင္စားပံု မရေပ။ အေရးယူမႈမ်ားသည္လည္း ခက္ခဲေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ျဖတ္သန္း ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ တရုတ္၊ ထိုင္း ကဲ့သို႔ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေဒၚလာ သန္းခ်ီတန္ေသာ သေဘာ တူညီခ်က္မ်ား လက္မွတ္ ေရးထိုးလ်က္ ရွိရာ အိုဘားမား အစိုးရသည္ ၎၏ ဘ႑ာေရး ဌာန ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အေရးယူမႈ စာရင္းတြင္ ျမန္မာႏွင့္ စီးပြားေရး ျပဳလုပ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ အမည္ သို႔မဟုတ္ ဘဏ္၏ အမည္ကို ထည့္သြင္းျခင္း မရွိေသးေပ။

Sanction မ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားထက္စာလွ်င္ သာမန္ ျပည္သူမ်ားကို ထိခုိက္ျခင္း ရွိ မရွိ ရိုးသားစြာ ျငင္းခံုေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ရွိသင့္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရႏွင့္ ၎၏ အေပါင္းပါမ်ားကို ခ်ိန္ရြယ္ေသာ အေရးယူမႈမ်ားအတြက္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ သာမန္ ျပည္သူမ်ား အတြက္ လူသားခ်င္း စာနာေသာ အကူ အညီမ်ား ပိုမို ေပးႏိုင္ေရး အတြက္မူ လမ္းဖြင့္ ေပးထားသင့္သည္။ ယခုမူ အစိုးရသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အဆိုးဆံုး ျဖစ္ေနသည္။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ဩဇာ လႊမ္းမိုး ႏိုင္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ား မဟုတ္ေပ။ ျပည္သူ လူထု အတြက္လည္း အကူ အညီ မရေပ။

အျခား ျငင္းခံု ရမည့္ အခ်က္ တစ္ခုမွာ ျမန္မာ နုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ အေပၚ အေမရိကန္ အစိုးရ၏ အင္အား အျပည့္ျဖင့္ စြမ္းေဆာင္ ေပးမႈ ေလ်ာ့နည္းျခင္းကို အျပစ္ တင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ Sanction မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူမထံမွ ရွင္းလင္းေသာ ေၾကညာခ်က္ကို ေစာင့္သင့္သည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ကိုလည္း ျငင္းခ်က္ ထုတ္သင့္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မၾကာမီကမွ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ခဲ့ေသာ္လည္း အလြယ္ တကူ သက္ေသာင့္သက္သာ ေနႏိုင္ေသာ အေျခအေနတြင္ မရွိပါ။ အကယ္၍ သူမကသာ Sanction မ်ား ပိုမို ခ်မွတ္ သင့္သည္ဟု ရိုးရိုးသားသား တိုက္ရိုက္ ေျပာဆိုခဲ့ပါက ႏိုင္ငံပုိင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ သူမအား ဆိုးဆိုး ဝါးဝါး ေရးသား ၾကေပလိမ့္မည္။ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈမ်ား အေပၚ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ အႀကီးဆံုး ကူညီ ႏိုင္မႈမွာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ား၏ ဘဏ္စာရင္းမ်ားကို ပိတ္ထားျခင္းျဖင့္ ၎တို႔ တိုင္းျပည္၏ အေမြ အႏွစ္မ်ားကို မခိုးယူ ႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ ေပးႏုိင္ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လုပ္ကိုင္ရ လြယ္ကူမႈ အတြက္ ေတာင္းဆို ႏိုင္ေစရန္လည္း ျဖစ္ေစသင့္ပါသည္။ စစ္ဗိုလ္ႀကီးမ်ား ႀကီးစိုးေသာ ပါလီမန္သည္ ပါလီမန္ တစ္ရပ္အျဖစ္ အဆင့္အတန္းကား မဝင္ေပ။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

(Reuters မွ 2 February 2011 ရက္စြဲပါ Walter Brandimarte ႏွင့္ Doug Palmer တို႔ ေရးသားေသာ "US Presses China to Honor Trade Promises" ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

တရုတ္ ႏိုင္ငံသည္ ၎၏ ေစ်းကြက္ကို ဖြင့္ေပးမည္ဟု ကတိ ျပဳခ်က္ကို လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီး Gary Locke က ဗုဒၶဟူးေန႔က ေဝဖန္ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေနျဖင့္ ၂၀၁၁ တြင္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာေရး အတြက္ ေဘဂ်င္းအား ဆက္လက္ ဖိအားေပး သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

"ရိုးရုိးေလး ေျပာရရင္ ဒီလို အျပဳအမူ မ်ိဳးေတြကို ေျပာင္းလဲ ပစ္ရပါမယ္" ဟု Locke က ျပင္းထန္ေသာ စကားလံုးမ်ား သံုး၍ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းမွာ တရုတ္ သမၼတ ဟူက်င္းေတာင္သည္ အေမရိကန္ သမၼတ အိုဘားမားႏွင့္ ကြန္ဂရက္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ဝါရွင္တန္တြင္ ေတြ႕ဆံု အၿပီး ႏွစ္ပတ္ အၾကာတြင္ ေျပာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Locke က ေျပာၾကား ရာတြင္ အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ တရုတ္ ကုန္သြယ္ေရး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ေဆာင္ေနမႈ မ်ားကို စုိးရိမ္ ပူပန္ ေနေၾကာင္း၊ အေျခခံ က်ေသာ ျပႆနာမွာ တရုတ္ အစိုးရ၏ ကတိ ကဝတ္မ်ားႏွင့္ ၎၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားအၾကား ကြာဟမႈပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

တရုတ္ ႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရး အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ တိုး၍ စိတ္ မသက္ မသာ ျဖစ္လ်က္ ရွိရာ ထိုကိစၥ အတြက္ အဓိပၸာယ္ ရွိေသာ ရလဒ္မ်ား ေအာင္ျမင္စြာ ရရွိေရး အတြက္ အိုဘားမား အစိုးရမွာ ဖိအားမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိရာ အထက္ပါ ျပင္းထန္ေသာ ေျပာဆိုမႈမ်ားသည္ အဆိုပါ အခ်က္ကို ထင္ဟင္လ်က္ ရွိသည္။

အေမရိကန္ အစိုးရ တာဝန္ ရွိသူက ေျပာၾကားရာတြင္ ဟူက်င္းေတာင္သည္ ၎၏ ဇန္နဝါရီလ ခရီးစဥ္တြင္ ကတိ အခ်ိဳ႕ ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ တရုတ္ ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ေငြ အေျမာက္ အျမား ရရွိႏုိင္သည့္ အစိုးရ ပစၥည္း ဝယ္ယူေရး စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ ႏိုင္ငံျခား နည္းပညာသံုး ပစၥည္းမ်ားကို ခြဲျခားျခင္း မျပဳပါ ဟူေသာ ကတိလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

တရုတ္ အစိုးရ ပစၥည္း ဝယ္ယူေရးတြင္ ျပည္တြင္း နည္းပညာ တီထြင္မႈကို အားေပးရန္ ဦးစား ေပးထားရာ ၎တို႔သည္ နည္းပညာကို လႊဲေျပာင္း ရယူ၍ ျပည္တြင္း ေစ်းကြက္တြင္ အသာ ရႏိုင္ေရး ျပဳလုပ္ျခင္းကို အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ားက စိုးရိမ္ေနသည္။

Locke က မီးေမာင္းထိုး ေဖာ္ျပေသာ အခ်က္မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလက တရုတ္ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ အေမရိကန္ စီးပြားေရး ေဆာ့ဝဲမ်ားအား အစိုးရ ေအဂ်င္စီမ်ားက ခိုးထားေသာ Pirate Copy မ်ားအား အသံုး ျပဳျခင္းအား တိုက္ဖ်က္၍ ႏိုင္ငံပိုင္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားက တရားဝင္ ေဆာ့ဝဲမ်ား အသံုးျပဳေရး စီစဥ္ ခဲ့သည္ဟူေသာ အခ်က္ ျဖစ္သည္။

"အမွန္တကယ္ပါပဲ၊ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္က ဒီကိစၥ ေျဖရွင္း ခဲ့စဥ္ကလည္း ျပႆနာနဲ႔ ႀကံဳခဲ့ရတယ္၊ အဲဒီ အခ်ိန္က တရုတ္က အစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာနေတြ တရားဝင္ လိုင္စင္ပါ ေဆာ့ဝဲပါတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာေတြ ဝယ္ဖို႔ စည္းမ်ဥ္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္၊ သူတို႔က ကတိ ေပးၿပီးရင္ ေနာက္က ေငြ ဘယ္ေတာ့မွ မလိုက္ဘူး" ဟု နယူးေယာက္တြင္ Bloomberg News က ႀကီးမႉး က်င္းပေသာ ကြန္ဖရင့္တြင္ Locke က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Locke ကလည္း ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္က State of the Union တြင္ အိုဘားမား မိန္႔ခြန္း ေျပာခဲ့သည့္ အတိုင္း အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ တရုတ္က ျပန္လည္ ဖိအားေပးမႈကို တံု႔ျပန္ရန္ ပိုမို လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။

"တရုတ္ ဘာလုပ္တယ္ ဆိုတာ ၾကည့္ၾကည့္ပါ၊ သူတို႔ ေက်ာက္မီးေသြး လုပ္ငန္းမွာ ဘယ္လို အာရံု ျပဳၿပီး လုပ္တယ္ ဆိုတာ ၾကည့္ပါ၊ သူတို႔ မူဝါဒေရာ၊ ေငြေရး ေၾကးေရး ေရာ ဒီလုပ္ငန္းထဲမွာ ထည့္ၿပီး လုပ္ေတာ့ ရလဒ္ေကာင္းေတြ ထြက္လာ ပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဲဒီလို ဗ်ဴဟာမ်ိဳးကို အေမရိကန္မွာ ပညာေရး မူဝါဒ၊ သန္႔ရွင္းတဲ့ စြမ္းအင္ က႑၊ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး တို႔မွာ သံုးသင့္ပါတယ္" ဟု Locke က ဆိုသည္။

တရုတ္က ဝါရွင္တန္တြင္ မၾကာေသးမီက သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ေပးခဲ့ေသာ ကုန္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာ ကတိျပဳခ်က္မ်ားကို တင္းၾကပ္စြာ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာ အႀကီးတန္း တာဝန္ ရွိသူ ႏွစ္ဦးက ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ဟူက်င္းေတာင္၏ ဝါရွင္တန္ ခရီးစဥ္သည္ တစ္ႏွစ္ခန္႔ ခရီး ေပါက္ခဲ့ေသာ တရုတ္၏ ျပည္တြင္း နည္းပညာ ဦးစားေပး မူဝါဒ အတြက္ အကန္႔ အသတ္ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုမူဝါဒကို တရုတ္ အစုိးရက အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ တန္ဖိုး ရွိေသာ နည္းပညာမ်ား လႊဲေျပာင္း ေပးရန္ သေဘာ တူညီမႈ မရွိဘဲ ခ်မွတ္ အသံုး ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မူဝါဒေၾကာင့္ တရုတ္ အစိုးရ၏ ႀကီးမားေသာ ပစၥည္း ဝယ္ယူမႈ ေစ်းကြက္တြင္ အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ား မပါဝင္ ႏုိင္ေအာင္ ၿခိမ္းေျခာက္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ဒုတိယ ကုန္သြယ္ေရး ကိုယ္စားလွယ္ Demetrios Marantis က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အဓိက စိန္ေခၚမႈမွာ တရုတ္သည္ ၎၏ ကတိ အတုိင္း လိုက္နာ ေစာင့္ထိန္းလ်က္ ႏိုင္ငံျခား တိုင္းျပည္မ်ားႏွင့္ အေမရိကန္တို႔ ေငြကုန္ ေၾကးက် ခံထားေသာ နည္းပညာမ်ားကို တရုတ္ ကုမၸဏီ အမည္ တပ္၍ အစိုးရက ဗဟို အစိုးရ ျပည္နယ္မ်ား၊ ျမဴနီစပယ္ အဆင့္တြင္ ပစၥည္း ဝယ္ယူရာ၌ ဦးစား ေပးမႈကို ရပ္ဆိုင္း သြားမႈ ရွိ မရွိ ပင္ ျဖစ္သည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကလည္း တရုတ္က ကတိ အတိုင္း တရားဝင္ ေဆာ့ဝဲမ်ား ပိုမို အသံုး ျပဳ မျပဳ၊ 3G ႏွင့္ 4G ဆက္သြယ္ေရး ပစၥည္း အတြက္ ေဈးကြက္ ဖြင့္ေပး မေပး၊ အင္တာနက္ မူပိုင္ခြင့္ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း ရွိ မရွိ တို႔ကို အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တရုတ္ ႏိုင္ငံ အတြက္ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ ကုန္သြယ္ေရး ကိုယ္စားလွယ္ Claire Reade က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

(FAO report news မွ 3 February 2011 ရက္စြဲပါ "India Adding 300,000 Hectares of Forests Every Year" ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

အိႏၵိယ ႏိုင္ငံသည္ တရုတ္၊ ဩစေၾတးလ်၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ တို႔ႏွင့္ အတူ ကမၻာ့သစ္ေတာ ဧရိယာ ၇၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔ကို ပိုင္ဆိုင္ ထားသည့္ တိုင္ေအာင္ ႏွစ္စဥ္ သစ္ေတာ ဧရိယာ ဟတ္တာ သံုးသိန္း တိုးခ်ဲ႕ စိုက္ပ်ိဳးေနသည္ဟု ကုလ သမဂၢ အစီရင္ခံစာ အရ သိရွိရသည္။

"ႏိုင္ငံတကာ သစ္ေတာမ်ားႏွစ္" တြင္ ကမၻာ့သစ္ေတာ ဖံုးလႊမ္းဧရိယာ တိုးတက္ လာသည့္ အတြက္ ဂုဏ္ျပဳရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ကုလသမဂၢ စားနပ္ ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး အဖြဲ႕ (FAO) က ၂ ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ ထုတ္ေဝေသာ "State of the World Forest" အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။

ကမၻာေပၚတြင္ အႀကီးမားဆံုး သစ္ေတာ ဖံုးလႊမ္း ဧရိယာကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ အဆိုပါ ငါးႏိုင္ငံ အနက္ တရုတ္ႏွင့္ ဩစေၾတးလ် ႏွစ္ႏိုင္ငံတည္းကပင္ အာရွ-ပစိဖိတ္ ေဒသ၏ သစ္ေတာ ဧရိယာ ထက္ဝက္ခန္႔ကို ပိုင္ဆိုင္ ထားသည္ဟုလည္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အာရွတိုက္သည္ ကမၻာ့သစ္ေတာ ျပန္႔ပြားေရး လႈပ္ရွားမႈတြင္ သိသိ သာသာ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ဦးေဆာင္ ေနသည္ဟု FAO ၏ သစ္ေတာ ဒါရိုက္တာ အက္ဒူရာဒို ရိုဂ်ာစ္ ဘရာလက္စ္က ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"အေရးႀကီးတဲ့ အပင္ အေရအတြက္ တိုးခ်ဲ႕ေရးကို ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အိႏိၵယကို ခ်ီးက်ဴး လိုပါတယ္၊ အိႏၵိယရဲ႕ သစ္ေတာ ဧရိယာဟာ တစ္ႏွစ္ကို ဟတ္တာ သံုးသိန္း စိုက္ပ်ိဳး တိုးခ်ဲ႕ ေနပါတယ္" ဟု ၎က ဆိုသည္။

၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ား အတြင္းက တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် သစ္ေတာ ဧရိယာ ဟတ္တာ ၀.၇ သန္း ဆံုးရႈံးခဲ့သည့္ အာရွ- ပစိဖိတ္ ေဒသသည္ ထို အေနအထားကို ေျပာင္းျပန္ လွန္ပစ္ ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ယူဆ ရၿပီး ၂၀၀၀-၂၀၁၀ ကာလ အတြင္း ႏွစ္စဥ္ သစ္ေတာ ဧရိယာ ဟတ္တာ ၁.၄ သန္း တိုးပြား လာခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

(Thai Political Prisoners.wordpress.com မွ 2 February 2011 ရက္စြဲပါ "Abhisit Regime Again Targets Refugees" ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ ရက္စက္ ညႇဥ္းပမ္းမႈ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ ရဖြယ္ ရွိေနေသာ အထိန္းသိမ္းခံ ရိုဟင္ဂ်ာ ေလွစီး ဒုကၡသည္ ၂၀၀ ေက်ာ္ကို ကုလ သမဂၢ ဒုကၡသည္ ေအဂ်င္စီက ေတြ႕ဆံုလိုျခင္းကို အေရး တႀကီး ခြင့္ျပဳရန္ Human Rights Watch က ထိုင္းအစိုးရအား ေတာင္းဆိုထားသည္။

ယခု လတ္တေလာ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ထိန္းသိမ္း ထားသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာ ၂၂၆ ဦးကို ျမန္မာ ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ပို႔ရန္ စီစဥ္ေနၿပီ ျဖစ္ရာ "ဒုတိယ အႀကိမ္ အဓမၼ ျပန္ေမာင္းထုတ္မႈ" ဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။

အထက္ပါ အထိန္းသိမ္းခံ ဒုကၡသည္မ်ားအား ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ား ဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရံုး (UNHCR) က ေတြ႕ဆံု လိုျခင္းကို ထိုင္းႏိုင္ငံက အႀကိမ္ႀကိမ္ ျငင္းပယ္ ခဲ့သည္ဟု HRW က ေျပာၾကားသည္။ အေနအထား မည္သို႔ ရွိေစ အစိုးရ၏ မူဝါဒသာ ျဖစ္သည္ဟု ထိုင္းတို႔က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

(The Straits Times မွ 3 Feb 2011 ရက္စြဲပါ Thailand invites Obama to patch up" သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက အေရွ႕ေတာင္ အာရွ အေပၚ အာရံု ထားမႈကို အရွိန္ျမႇင့္လ်က္ ရွိေပရာ ေရွးကပင္ ဝါရွင္တန္၏ မဟာမိတ္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံက ယခင္ႏွစ္ ႏုိင္ငံေရး အၾကမ္းဖက္မႈ ပံုရိပ္မ်ားကို ခြာခ်ရန္ ႀကိဳးစားသည့္ အေနျဖင့္ သမၼတ ဘားရက္ အိုဘားမားကို လာေရာက္ လည္ပတ္ရန္ ဖိတ္ၾကားလုိက္သည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ တည္ၿငိမ္မႈဆီ ျပန္လည္ ဦးလွည့္ေနၿပီ ျဖစ္ၿပီး ထစ္ကနဲရွိ လမ္းေပၚ ေရာက္လာေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံ အေရးကို မဲပံုးမ်ားဆီသို႔ ျပန္ပို႔ရန္ ဆံုးျဖတ္ထားေၾကာင္း အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားအား စည္းရံုးရန္ အတြက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘီဆစ္ ဂ်ာဂ်ီဗားက ဝါရွင္တန္သို႔ ယခု တစ္ပတ္တြင္ အထူး ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔ ေစလႊတ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ထိုင္းအစိုးရ အဖြဲ႔၏ ယာယီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အထူး ကိုယ္စားလွယ္ ပန္နီတန္ ဝပ္တာနရာဂံုက "ကၽြန္ေတာ္တို႔ တာဝန္ ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စီးပြားေရး ဖက္ကို ျပန္လွည့္ေနျပီလို႔ သူတို႔ကို ေျပာဖို႔ လိုပါတယ္" ပာု ဗုဒၶပာူးေန႔တြင္ AFP သို႔ ေျပာၾကားသည္။

ဝါရွင္တန္၏ အေရွ့ အလယ္ပိုင္းႏွင့္ အာဖဂန္ နစၥတန္ ကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အရင္းႏွီးဆံုး ျဖစ္သည့္ အျပင္ အရွိန္ အပာုန္ ေကာင္းေသာ ေဒသကုိ လ်စ္လ်ဴ ရွဳသလို ျဖစ္ခဲ႔သည္ပာု ယူဆထားသည့္ သမၼတ အိုဘားမား အစိုးရက အေရွ့ေတာင္ အာရွ ေဒသႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္မွဳကို ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိသည္။

          အင္ဒိုနီးရွား အပန္းေျဖကြ်န္း ဘာလီတြင္ ေအာက္တိုဘာလ၌ က်င္းပရန္ အၾကမ္းဖ်င္း သတ္မွတ္ထားေသာ အေရွ့အာရွ ထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အိုဘားမားက ကတိျပဳထားၿပီး ထိုမွ ေနာက္တစ္လ အၾကာတြင္ သမၼတ အိုဘားမား က ၎၏ ဇာတိ ပာာဝိုင္ရီတြင္ ႏွစ္ပတ္လည္ ထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္လာၾကမည့္ အာရွ ပစိဖိတ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ၾကိဳဆိုမည္ ျဖစ္သည္။

          ၾကီးမား က်ယ္ျပန့္ျပီး သေဘာထား ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ မြတ္ဆလင္ ႏိုင္ငံ ျဖစ္ကာ ဒီမိုကေရစီ စနစ္သို႔ လွ်င္ျမန္စြာ ကူးေျပာင္း ႏိုင္ခဲ႔ျခင္းေၾကာင့္ "စံျပ မိတ္ဖက္" အျဖစ္ အိုဘားမား အစိုးရက ရွဳျမင္ထားေသာ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတို႕၏ ေႏြးေထြးေသာ ဆက္ဆံေရးကို ထိုင္းႏိုင္ငံက ၾကိဳဆိုမည္ပာု အထူး ကိုယ္စားလွယ္ ပန္နီတန္က ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.