Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

 

၁.၇.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ျမန္မာသည္ကမၻာကိုတံခါးဖြင့္ၿပီးေနာက္ ခ်ိနဲ႔ေသာပညာေရးစနစ္ႏွင့္ ေက်ာင္းမတက္ႏိုင္ေသာ ျပည္သူမ်ား မ်ားျပားေနျခင္းအတြက္ တန္ဖိုးႀကီးေပးဆပ္ရေတာ့မည္

(28 June 2012 ရက္စြဲပါ Washington Post မွ Denis d.Gray ေရးသားေသာ Now opening to world, Myanmar pays price for crippled education system and unschooled citizens ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

*****************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျမန္မာသည္ကမၻာကိုတံခါးဖြင့္ၿပီးေနာက္ ခ်ိနဲ႔ေသာပညာေရးစနစ္ႏွင့္ ေက်ာင္းမတက္ႏိုင္ေသာ ျပည္သူမ်ား မ်ားျပားေနျခင္းအတြက္ တန္ဖိုးႀကီးေပးဆပ္ရေတာ့မည္

(28 June 2012 ရက္စြဲပါ Washington Post မွ Denis d.Gray ေရးသားေသာ Now opening to world, Myanmar pays price for crippled education system and unschooled citizens ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

အေဆာင္မ်ားသည္ လူသူကင္းမဲ့ေနသည္။ တခ်ိန္က ဝင့္ၾကြားခဲ့ေသာ ပါေမာကၡေနအိမ္မ်ားသည္ ေပါင္းျမက္မ်ားဖံုးလႊမ္းလ်က္ရွိသည္။ စစ္တပ္က ဗံုးျဖင့္ခြဲခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အဦးေနရာတြင္ ျမက္မ်ားသာ ေပါက္ေနသည္။

ဤသည္ကား တစ္ခ်ိန္က အာရွ၏အေကာင္းဆံုး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ႀကီးျဖစ္ၿပီး၊ ရာစုႏွစ္ထက္ဝက္ခန္႔ စစ္တပ္မွအုပ္စိုးခဲ့ၿပီး ပညာေရးစနစ္ကို ခ်ိနဲ႔ေစခဲ့ျခင္း၏ ဝမ္းနည္းဖြယ္သေကၤတတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဘြဲ႔ရၿပီးေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသာ ထုိေနရာတြင္ စာသင္ႏို္င္သည္။ စစ္အစိုးရသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားဦးေဆာင္သည့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းေၾကာင့္၊ မၾကာခဏေက်ာင္းပိတ္ခဲ့ၿပီး၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေဝးလံေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အေဆာက္အဦးနည္းပါးစြာျဖင့္ ျဖန္႔က်က္ပစ္ခဲ့သည္။

ယခုျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပင္ပကမၻာသို႔ တံခါးဖြင့္ခဲ့ခ်ိန္တြင္ ထို႔အတြက္ႀကီးမားစြာ ေပးဆပ္ေနရၿပီ ျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္မ်ားကို ၿဖိဳခြဲပစ္ခဲ့ျခင္းသည္ မ်ိဳးဆက္ႏွင့္ခ်ီေသာ ဆံုးရံႈးမႈကို ျဖစ္ေစခဲ့ၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ ေႏွးေကြးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူမ်ား၊ အလွဴရွင္ မ်ားႏွင့္ အျမတ္အစြန္းကိုသာၾကည့္မည့္သူမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အတိုင္း ဝင္ေရာက္လာပါက ပညာေရးခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္ ေခါင္းပံုျဖတ္ ခံရေတာ့မည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

“ကမၻာႀကီးကို အမွီလိုက္ဖို႔ဆိုရင္ အနည္းဆံုး ဆယ္ႏွစ္ေလာက္လိုပါမယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပညာေရးယဥ္ေက်းမႈႀကီးကို ေျပာင္းပစ္ရပါမယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါလုပ္ဖို႔သိပ္ခက္ခဲေနပါလိမ့္မယ္”ဟု ပညာေရးျမွင့္တင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနေသာ မဂၤလာျမန္မာမွအႀကီးအကဲ ေဒါက္တာဘုန္းဝင္းက ေျပာသည္။

ကနဦးေျခလွမ္းမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ယခင္ကလုပ္ေဆာင္ဖူးျခင္းမရွိေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး စစ္တပ္က အာဏာ ဆုပ္ကိုင္ထားမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေနေသာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ၎တက္ေရာက္လာစဥ္က မိန္႕ၾကားခဲ့ေသာမိန္႔ခြန္းတြင္ ပညာေရး တိုးတက္ရန္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံျခားပညာရွင္မ်ား ရွာေဖြရန္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပညာေရးဘက္ဂ်က္သည္ စစ္တပ္သံုးစြဲမႈထက္စာလွ်င္ နည္းပါးလြန္းလွၿပီး၊ လံုေလာက္မႈမရွိဟု က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဝဖန္္ခဲ့ၾကသည္။ ဧၿပီလက ပညာေရးဘတ္ဂ်က္ကို ေဒၚလာသန္း(၃၄၀)မွ သန္း(၇၄၀)သို႔ တိုးျမွင္႔ေပးခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ ဘတ္ဂ်က္၏ ၂၅% ကိုစစ္တပ္အတြက္ အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး၊ ပညာေရးအတြက္ ၁.၃% သာအသံုးျပဳခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဓါတ္ခြဲခန္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ကိရိယာမ်ားကိုင္တြယ္ႏိုင္မည့္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား မျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သည္မွာ ဓါတုေဗဒပါေမာကၡ မ်ိဳးဆက္ႏွစ္ဆက္ႏွစ္ခုရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးမိုးေက်ာ္က ေျပာသည္။

MBA ဘြဲ႔ရမ်ားမွအစျပဳ၍ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ စာရင္းကိုင္မ်ားအဆံုးမ်ားစြာ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ ဦးမိုးေက်ာ္က တိတိပပ စိုးရိမ္ရေသာအခ်က္မွာ အကယ္၍ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပံုေအာဝင္လာပါက ကြ်မ္းက်င္ေသာပညာရွင္မ်ားႏွင့္လုပ္သားမ်ား မရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ မၾကာေသးမီက ရန္ကုန္၏ အနာဂါတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကြန္ဖရင့္တစ္ခုတြင္ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားက တိုင္းျပည္တြင္ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ပညာရွင္(၅၀)ဦး ခန္႔သာ ရွိၿပီး (၅၀၀)ခန္႔ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အျမတ္ထုတ္ခံရႏိုင္တယ္လို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ အဆင့္အတန္းမွီတဲ့ လူေတြမရွိေတာ့ ႏိုင္ငံျခားသားေတြက သူ႔ဘာသာေခၚလာၾကတဲ့အခါ ျမန္မာေတြအဖို႔ လခေကာင္းတဲ့ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ ဆံုး႐ံႈးမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု UNESCO မွ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ Sardar Umar Alam ကေျပာသည္။

“အစိုးရသည္ အဆင့္ျမင့္ပညာအတြက္ ေက်ာင္းေပါင္း(၁၆၀)ခန္႔ တိုးျမွင့္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း၊ ဘြဲ႔ရသူအမ်ားစုက ၎တို႔၏ဘြဲ႔ႏွင့္ မထိုက္တန္ေၾကာင္း ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ျပက္ရယ္ျပဳၾကသည္။

ယခင္ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီေဟာင္းျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဂၤလိပ္စာအရည္အေသြးမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးသြားရျခင္းအတြက္ အမ်ားက စိတ္ပ်က္ ေနၾကသည္။ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္ႏွစ္လယ္မ်ားက ႏိုင္ငံျခားသားေၾကာက္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းက ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အတန္းငယ္မ်ား၌ အဂၤလိပ္စာ သင္ၾကားမႈကို ပိတ္ပင္ခ့ဲသည္။

“ကြ်န္ေတာတို႔ မႏၱေလး႐ံုးမွာ အလုပ္ေတာ္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းတစ္ဦးရွိပါတယ္။ သူကစိတ္ပညာနဲ႕ဘြဲ႔ရေပမယ့္ အဂၤလိပ္လိုစာလံုးေတာင္ မေပါင္းတက္ပါဘူး”ဟု ဦးမိုးေက်ာ္က ေျပာသည္။

ပညာေရးအေပၚဆင္ႏႊဲေသာတိုက္ပြဲမွာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္စစ္တပ္မွအာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား သမဂၢအေဆာက္အဦးကို အစိုးရဆန္႔က်င္သူမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားစတင္ရာေနရာ အျဖစ္မွတ္ယူ၍ ဗံုးခြဲခဲ့ရာမွ စတင္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အေမွာင္ဆံုးေန႔ရက္မ်ားမွာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္က ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ဦးေဆာင္ေသာ ဒီမိုကေရစီဆႏၵျပပြဲမ်ား ႐ႈံးနိမ့္ ခဲ့ရမႈမ်ားအၿပီးတြင္ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ စစ္အစိုးရသည္ တကၠသိုလ္မ်ားကို ပိတ္ပစ္ခဲ့ၿပီး အစိုးရဆန္႔က်င္ေရးဆႏၵျပမႈမ်ားကို ကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေဝးရာသို႔ ပို႔ပစ္ခဲ့သည္။

“တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘဝေတြဟာ တစ္စစီၿပိဳကြဲခဲ့ရပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အစိုးရက တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေတြဟာ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေနရ မယ္လို႔ ခံယူထားလို႔ပါပဲ”ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မၾကာေသးမီက ၿဗိတိသွ်ပါလီမန္တြင္ ေျပာခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ပညာေရးစနစ္က လြန္စြာအားနည္းေနပါတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ဖို႔ လုိအပ္ေနပါတယ္။ ေက်ာင္းေတြ၊ သင္႐ိုးေတြနဲ႕ ဆရာေတြကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေရးေတြသာမကပဲ ကြ်န္မတို႔ရဲ႕ ပညာေရးအေပၚထားတဲ့ သေဘာထားကိုလည္း ျပဳျပင္ယူရပါမယ္။ လက္ရွိအားျဖင့္ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သေဘာထားက အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းလြန္းၿပီး၊ ေျပာင္းလဲလိုစိတ္မရွိပါဘူး”ဟု သူက Oxford တကၠသိုလ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ေက်းလက္တြင္ရွိေသာ ေက်ာင္းမ်ားသို႔တက္ေရာက္ရန္ အားမရွိၾကဘဲ အေဝးသင္ပညာေရးကိုသာ ပို၍စိတ္အားထက္သန္ ၾကသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ၇၀% မွာ အေဝးသင္ျဖင့္သာ ဘြဲ႔ယူၾကသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ အေဝးသင္ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၀ ရက္ခန္႔သာ ေက်ာင္းတက္ရၿပီး၊ အိမ္တြင္လုပ္ရန္ အဆိုင္းမင့္မ်ားေပးျခင္းသာ ရွိသည္။

အသက္ေလးဆယ္ေက်ာ္ဝန္းက်င္တြင္ ရွိေနသူမ်ားသည္ အစိုးရထံတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးေလာကတြင္လည္းေကာင္း အႀကီးတန္း ေနရာမ်ားတြင္ ေရာက္ေနသင့္ၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခု ဤအရြယ္သုိ႔ ေရာက္ေနသူမ်ားမွ ေက်ာင္းတြင္ပညာျပည့္ဝစြာမရခဲ့၊ အခ်ိဳ႕ကလည္း ရည္မွန္းခ်က္ ပ်က္၍ အရည္အခ်င္းမျပည့္ဝဘဲ အလုပ္အကိုင္ဘဝထဲသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရၿပီး၊ အခ်ိဳ႕ကလည္း ႏိုင္ငံျခားတုိင္းျပည္မ်ားသို႔ ထြက္သြားရခဲ့သည္။

အာဏာရွင္စနစ္၏ လက္ေအာက္တြင္ရွိေသာ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ပညာေရးစနစ္သည္ ေအာက္သို႔စိုက္၍ ထိုးဆင္းသြားခဲ့သည္။ စာေမးပြဲတြင္ ခိုးခ် ျခင္းမ်ားကလည္း က်ယ္ျပန္႔လာသည္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေၾကာင့္ ကိန္းဂဏန္းမွာ မယံုႏိုင္ဖြယ္က်ဆင္းခဲ့ရာ လူဦးေရ၏ ၇၀% သည္ မူလတန္းပညာေရးကိုပင္ ၿပီးဆံုးေအာင္ မသင္ႏိုင္ျဖစ္ရသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ တကၠသိုလ္မ်ား၏ အဆင့္အတန္းမွာလည္း လ်င္ျမန္စြာက်ဆင္းခဲ့သည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပါေမာကၡေတြဟာ သုေတသနလုပ္ဖို႔မလိုပါဘူး၊ စာတမ္းေလးေရး၊ ကြန္ဖရင့္ေလးတက္႐ံုပါပဲ။ ေသာၾကာေန႔မွာ ေလွ်ာက္လႊာတင္၊ တနလၤာေန႔မွာ ပါေမာကၡျဖစ္ၿပီ”ဟု ေဒါက္တာဘုန္းဝင္းက ေျပာသည္။

မၾကာမီက စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ရာ၊ ျပည္သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေဒါသမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ လာၾကသည္။ နာမည္ႀကီးေသာ ဘေလာဂ့္တစ္ခုတြင္ ဘာမွ်မတက္ေသာ စစ္အရာရွိမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အာဏာကို အလြဲသံုးစား၍ ခ်မ္းသာေအာင္ လုပ္ေန သည္ဟု ပညာေရးတာဝန္ရွိသူမ်ားကို စြပ္စြဲေျပာဆိုထားသည္။

သို႔ေသာ္အစုိးရသည္ ၉ သန္းမွ်ရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားတိုးတက္မႈရွိေရးအတြက္ ႀကိဳးစားေနပံုေတာ့ရသည္။

ေက်ာင္းဆရာမ်ားမွာ ဆင္းရဲသည့္အဆင့္တြင္ပင္ ရွိေနေသးၿပီး လစာတိုးျမွင့္ေပးထားၿပီး တစ္လလွ်င္ေဒၚလာ (၃၀) တိုးေပးထားသည္။  ေက်းလက္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သူမ်ား ႏွစ္ဆတိုးသည္။

ယခင္ကတည္းက အဆက္အသြယ္ရွိ္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံျခားတကၠသိုလ္မ်ား ျပန္လည္တည္ေထာင္ရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ အေမရိကန္၏ John Hopkins တကၠသိုလ္သည္ ဘြဲ႔ရေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆရာမ်ားေလ့က်င့္ေပးေရးအတြက္ ရည္ရြယ္၍ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ Center of Excellence ထူေထာင္ရန္ စီစဥ္ေနသည္။

“သမၼတႀကီးကေတာ့ ပညာေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ဖို႔ တကယ္ကိုတြန္းအားေပးေနတာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဒါက အထက္က ေအာက္သြားတဲ့ပံုစံ(top-down)ျဖစ္ေနေတာ့၊ ည႔ႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ အဆင့္ေလာက္မွာတင္ ရပ္ေနတယ္”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေလးစားရေသာ ပညာရွင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ စာၾကည့္တိုက္မွဴးေဟာင္း ဦးေသာ္ေကာင္းက ေျပာသည္။ “အစိုးရက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ စကားကို နားေထာင္ေနတာပဲ။ တစ္ခါတစ္ရံ ဝန္ႀကီးအေျဖရခက္တဲ့ ေမးခြန္းေတြေတာင္ ေမးေနၾကတယ္”ဟု ၎ကဆိုသည္။

ျမန္မာပညာတက္အမ်ားစုက သမၼတအႀကံေပးဦးျမင့္၏ ယခုအိတ္ဖြင့္ေပးစာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဘြဲ႔ႀကိဳသင္တန္းမ်ား ျပန္လည္ဖြင့္ရန္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအလွဴေငြျဖင့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အဦး ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ရန္ တိုက္တြန္းထားမႈအား ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမွ တုန္႔ျပန္မႈကို စိတ္အားထက္သန္စြာ ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိသည္။ ၎က ရန္ကုန္တကၠသို္လ္အား အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ မွတ္တိုင္ဟုလည္းေကာင္း၊ သမိုင္းစာမ်က္ႏွာသစ္ အသစ္စတင္ရန္ အေကာင္းဆံုးနည္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထြက္ေပၚလာမည့္ ရလဒ္သည္ အစုိးရက ၎၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အေပၚ အေလးအနက္ထားျခင္း ရွိမရွိ အဓိကစမ္းသပ္မႈအတြက္ သက္ေသျဖစ္မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စြမ္းအားကိုေၾကာက္ရြံ႕ေသာ စိတ္၏ အရိပ္ထိုးမႈခံရဆဲလားဆိုသည္ကို ေစာင့္ၾကည္႔ရေပေတာ့မည္။

                                ******************************************************************************************************                                


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

Document yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၁.၇.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ႏုိဘယ္လ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ႏုိဘယ္လ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု

ပိုက္တင္

(ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔ထုတ္ The Voice Weekly ဂ်ာနယ္ အတြဲ ၈၊ အမွတ္ ၂၈ မွ ထုတ္ယူေဖာ္ျပသည္။)

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ စဥ္ဆက္မျပတ္ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ားမွာ တစ္ကမၻာလံုးက လံုးဝေမွ်ာ္လင့္မထားခဲ့ေသာ အရွိန္ အဟုန္ျဖင့္ အေကာင္းဘက္သို႔ဦးတည္ကာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာေသာေၾကာင့္ ကမၻာေက်ာ္ The Economist စာေစာင္ႀကီးက ျမန္မာႏုိင္ငံမွ တိုးတက္ ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားမွာ ေဒသတြင္းျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အထူးျခားဆံုး အေျပာင္းအလဲႀကီးတစ္ခုလံုး ဂုဏ္က်က္သေရႏွင့္ ျပည့္ုစံုေသာျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေရး သားေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝိုင္းႀကီးတစ္ခုလံုးကလည္း လက္ရွိႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖစ္ထြန္းေရး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ မ်ား၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ သႏၷိ႒ာန္ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ မွန္ကန္စြာထားရွိေသာ ေစတနာမ်ားကို အသိအမွတ္မျပဳဘဲ ေနဖို႔မျဖစ္ႏုိင္ေအာင္ အေၾကာင္းတရားအားလံုးက သိသာထင္ရွားစြာ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေနသည္။

ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ခန္႔ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ခၽြတ္ၿခံဳက်ခဲ့ရေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ႏုိင္ငံေရးအရ ဒီမိုကေရစီဝါဒ ဆိတ္သုဥ္းပ်က္စီး ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ ဖန္တီးခြင့္အပါအဝင္ ႏုိင္ငံသားတို႔၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား ဆံုးရံႈးခဲ့ရၿပီး စီးပြားေရးအရလည္း မွားယြင္းေသာ စီမံ ခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း၏ ပိတ္ဆို႔အေရးယူျခင္းခံထားရမႈတို႔ေၾကာင့္ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုးႏုိင္ငံဘဝ သက္ဆင္းခဲ့ရသည္။ အစစအရာရာ မ်က္ႏွာငယ္ခဲ့ရသည္။ ယခုအခါ ဒီမိုကေရစီသို႔ ဦးတည္အစပ်ိဳးျခင္းႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ အေကာင္းဆံုးဦးေဆာင္ႏုိင္မႈေၾကာင့္ သန္း ၆၀ေသာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္တို႔ ျပန္လည္ လင္းလက္ေတာက္ပလာႏုိင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

အစိုးရယႏၱရားတစ္ခုလံုးကို ၿခံဳၾကည့္လွ်င္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနေသးျခင္း၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေရာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာပါ ဆုတ္ယုတ္ ယိုယြင္းေနခဲ့ရသည့္ ၿပိဳလဲလုမတတ္ ယိမ္းယိုင္ေနေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကို စတင္တည့္မတ္ျပဳျပင္ုသည့္အခ်ိန္ ျဖစ္ေလရာ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ေကာင္း မြန္ျပည့္စံုရန္ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္၊ မည္သည့္အေၾကာင္းတရားကမွ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္ ဟူသည့္ လတ္တေလာအမွန္တရားကို လက္ခံႏိုင္ရန္ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားကို အေၾကာင္းျပဳလ်က္ ေလာေလာဆယ္ျပဳလုပ္ေနေသာ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးတြင္ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို တလြဲအဓိပၸါယ္ေကာက္ယူကာ သမၼတ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ေစတနာအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္လိုသူအခ်ိဳ႕လည္း ရွိေနေလသည္။ ေကာင္းမြန္ေသခ်ာမႈရွိေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္းကို အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္မည့္ အနာဂတ္တစ္ခုေပၚေပါက္လာေစရန္ အားလံုးက တတ္စြမ္း သမွ် က်ရာေနရာမွ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ၾကရန္သာ လိုအပ္ပါသည္။ အစိုးရႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအပါအဝင္ အဖြဲ႕အစည္းအားလံုး၊ လူပုဂၢိဳလ္အားလံုးႏွင့္ လူထု တစ္ရပ္လံုးက ဟန္ခ်က္ညီညီ ႀကိဳးပမ္းၾကမည္ဆိုပါက ေမွ်ာ္မွန္းမထားသည့္ အတိုင္းအတာပမာဏ ႀကီးမားေသာတိုးတက္မႈကို ႏုိင္ငံသားအားလံုး သာတူ ညီမွ် ခံစားရၾကရမည္ျဖစ္သည္ဟူေသာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခက အေသအခ်ာ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားသည္ ေျဖရွင္းမရႏုိင္သည့္ အဟန္႔အတားမ်ား လံုးဝမဟုတ္ပါ။ အာဏာရွင္စနစ္မွ ရုန္းကန္ၿပီး လြတ္လပ္ေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကို ထူေထာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္အခါတိုင္း သီအိုရီအရ ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္ အသြင္ေဆာင္ေသာ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ႏွစ္ခုတို႔၏ နယ္နိမိတ္ခ်င္း တြန္းတိုက္မႈမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ အစိုးရ၏ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားကို အေကာင္းအထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးေစေသာ ဗ်ဴရိုကေရစီယႏၱရားႀကီးကို အထိေရာက္ဆံုး၊ အျမန္ဆံုးျပဳျပင္ရန္ လို အပ္ျခင္း၊ ေလာေလာဆယ္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ လုပ္ခလစာျပႆနာ၊ လွ်ပ္စစ္မီးျပႆနာ အစရွိသည့္ ေခတ္ေဟာင္းစနစ္ေဟာင္းမ်ား၏ ဆိုးေမြျဖစ္ေသာ ျပႆနာမ်ားကို အေဆာတလ်င္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္ျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားရွိေၾကာင္းကို သမၼတက ေကာင္းမြန္စြာ နားလည္သေဘာ ေပါက္သည့္အျပင္ အမွန္တရားကို အရွိအတိုင္းလည္း လက္ခံထားလ်က္ အေကာင္းဆံုးေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးစားေနျခင္းကို အထင္အရွား ျမင္ေတြ႕ေနၾကရ ေလသည္။ (ျခြင္းခ်က္ျဖစ္သည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ျပႆနာမွလြဲလွ်င္ အဆိုပါျပႆမ်ားသည္ ေခတ္ေျပာင္းစနစ္ေျပာင္းကာလတြင္ သီအိုရီအရ ျဖစ္ေပၚေန ေသာ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားသာ ျဖစ္သည္။) ထိုျပႆနာမ်ားကို စနစ္တက် ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ပါက ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္ ေကာင္းမြန္စြာ ထြန္းကား လာတတ္သည္ဟူေသာ အခ်က္မွာလည္း သီအိုရီတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိထားရန္ လိုအပ္သည္။

လက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ အလြန္တရာရႈပ္ေထြးနက္နဲလာေနေသာ ျပႆနာအရပ္ရပ္ကို ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းသိမ္းေျဖရွင္းႏုိင္စြန္း ရွိသူ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူတို႔ေပၚ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ေသာ စိတ္သေဘာထားရွိေၾကာင္း လက္ေတြ႕လုပ္ရပ္မ်ားက သက္ေသျပေနသည္။ သီအိုရီႏွင့္ လံုးဝ မသက္ဆိုင္ဘဲ သီးျခားျဖစ္ေပၚလာေသာ လြန္စြာကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ခက္ခဲေသာ Democratizational Challenge တစ္ခုျဖစ္သည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ျပႆနာကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းပံုမွာ လြန္စြာ သိမ္ေမြ႔ညင္သာရံုမွ်မက သမၼတ၏ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေစတ နာ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ အေျမာ္အျမင္မ်ားစြာရွိသည့္ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း သိရွိႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။ ဥေရာပသမၼဂကပင္ လတ္တေလာေပၚေပါက္ ခဲ့ေသာ အဆုိးရြားဆံုးျပႆနာကို အသင့္ေတာ္ အမွန္ကန္ဆံုးနည္းလမ္းျဖင့္ သမၼတက ေျဖရွင္းေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာခဲ့သည္။

သမၼတသည္ မူဝါဒကို အခိုင္အမာခ်မွတ္ထားၿပီး ထိုမူဝါဒအတိုင္း အခုိင္အမာ ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္သူျဖစ္ေၾကာင္း သူ၏ လုပ္ပံုကိုင္ပံုမ်ားက သက္ေသျပေနသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔က သူ၏ ပဓာနအက်ဆံုး ဦးတည္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ သူ၏ သမၼတသက္တမ္း တြင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အၿပီးတည္ေဆာက္ႏု