Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

 

၁.၇.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ျမန္မာသည္ကမၻာကိုတံခါးဖြင့္ၿပီးေနာက္ ခ်ိနဲ႔ေသာပညာေရးစနစ္ႏွင့္ ေက်ာင္းမတက္ႏိုင္ေသာ ျပည္သူမ်ား မ်ားျပားေနျခင္းအတြက္ တန္ဖိုးႀကီးေပးဆပ္ရေတာ့မည္

(28 June 2012 ရက္စြဲပါ Washington Post မွ Denis d.Gray ေရးသားေသာ Now opening to world, Myanmar pays price for crippled education system and unschooled citizens ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

*****************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျမန္မာသည္ကမၻာကိုတံခါးဖြင့္ၿပီးေနာက္ ခ်ိနဲ႔ေသာပညာေရးစနစ္ႏွင့္ ေက်ာင္းမတက္ႏိုင္ေသာ ျပည္သူမ်ား မ်ားျပားေနျခင္းအတြက္ တန္ဖိုးႀကီးေပးဆပ္ရေတာ့မည္

(28 June 2012 ရက္စြဲပါ Washington Post မွ Denis d.Gray ေရးသားေသာ Now opening to world, Myanmar pays price for crippled education system and unschooled citizens ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

အေဆာင္မ်ားသည္ လူသူကင္းမဲ့ေနသည္။ တခ်ိန္က ဝင့္ၾကြားခဲ့ေသာ ပါေမာကၡေနအိမ္မ်ားသည္ ေပါင္းျမက္မ်ားဖံုးလႊမ္းလ်က္ရွိသည္။ စစ္တပ္က ဗံုးျဖင့္ခြဲခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အဦးေနရာတြင္ ျမက္မ်ားသာ ေပါက္ေနသည္။

ဤသည္ကား တစ္ခ်ိန္က အာရွ၏အေကာင္းဆံုး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ႀကီးျဖစ္ၿပီး၊ ရာစုႏွစ္ထက္ဝက္ခန္႔ စစ္တပ္မွအုပ္စိုးခဲ့ၿပီး ပညာေရးစနစ္ကို ခ်ိနဲ႔ေစခဲ့ျခင္း၏ ဝမ္းနည္းဖြယ္သေကၤတတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဘြဲ႔ရၿပီးေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသာ ထုိေနရာတြင္ စာသင္ႏို္င္သည္။ စစ္အစိုးရသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားဦးေဆာင္သည့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းေၾကာင့္၊ မၾကာခဏေက်ာင္းပိတ္ခဲ့ၿပီး၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေဝးလံေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အေဆာက္အဦးနည္းပါးစြာျဖင့္ ျဖန္႔က်က္ပစ္ခဲ့သည္။

ယခုျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပင္ပကမၻာသို႔ တံခါးဖြင့္ခဲ့ခ်ိန္တြင္ ထို႔အတြက္ႀကီးမားစြာ ေပးဆပ္ေနရၿပီ ျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္မ်ားကို ၿဖိဳခြဲပစ္ခဲ့ျခင္းသည္ မ်ိဳးဆက္ႏွင့္ခ်ီေသာ ဆံုးရံႈးမႈကို ျဖစ္ေစခဲ့ၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ ေႏွးေကြးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူမ်ား၊ အလွဴရွင္ မ်ားႏွင့္ အျမတ္အစြန္းကိုသာၾကည့္မည့္သူမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အတိုင္း ဝင္ေရာက္လာပါက ပညာေရးခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္ ေခါင္းပံုျဖတ္ ခံရေတာ့မည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

“ကမၻာႀကီးကို အမွီလိုက္ဖို႔ဆိုရင္ အနည္းဆံုး ဆယ္ႏွစ္ေလာက္လိုပါမယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပညာေရးယဥ္ေက်းမႈႀကီးကို ေျပာင္းပစ္ရပါမယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါလုပ္ဖို႔သိပ္ခက္ခဲေနပါလိမ့္မယ္”ဟု ပညာေရးျမွင့္တင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနေသာ မဂၤလာျမန္မာမွအႀကီးအကဲ ေဒါက္တာဘုန္းဝင္းက ေျပာသည္။

ကနဦးေျခလွမ္းမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ယခင္ကလုပ္ေဆာင္ဖူးျခင္းမရွိေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး စစ္တပ္က အာဏာ ဆုပ္ကိုင္ထားမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေနေသာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ၎တက္ေရာက္လာစဥ္က မိန္႕ၾကားခဲ့ေသာမိန္႔ခြန္းတြင္ ပညာေရး တိုးတက္ရန္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံျခားပညာရွင္မ်ား ရွာေဖြရန္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပညာေရးဘက္ဂ်က္သည္ စစ္တပ္သံုးစြဲမႈထက္စာလွ်င္ နည္းပါးလြန္းလွၿပီး၊ လံုေလာက္မႈမရွိဟု က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဝဖန္္ခဲ့ၾကသည္။ ဧၿပီလက ပညာေရးဘတ္ဂ်က္ကို ေဒၚလာသန္း(၃၄၀)မွ သန္း(၇၄၀)သို႔ တိုးျမွင္႔ေပးခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ ဘတ္ဂ်က္၏ ၂၅% ကိုစစ္တပ္အတြက္ အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး၊ ပညာေရးအတြက္ ၁.၃% သာအသံုးျပဳခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဓါတ္ခြဲခန္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ကိရိယာမ်ားကိုင္တြယ္ႏိုင္မည့္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား မျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သည္မွာ ဓါတုေဗဒပါေမာကၡ မ်ိဳးဆက္ႏွစ္ဆက္ႏွစ္ခုရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးမိုးေက်ာ္က ေျပာသည္။

MBA ဘြဲ႔ရမ်ားမွအစျပဳ၍ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ စာရင္းကိုင္မ်ားအဆံုးမ်ားစြာ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ ဦးမိုးေက်ာ္က တိတိပပ စိုးရိမ္ရေသာအခ်က္မွာ အကယ္၍ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပံုေအာဝင္လာပါက ကြ်မ္းက်င္ေသာပညာရွင္မ်ားႏွင့္လုပ္သားမ်ား မရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ မၾကာေသးမီက ရန္ကုန္၏ အနာဂါတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကြန္ဖရင့္တစ္ခုတြင္ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားက တိုင္းျပည္တြင္ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ပညာရွင္(၅၀)ဦး ခန္႔သာ ရ)