Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ျမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈမ်ား ဆက္လက္ ထားရွိေရး အတြက္ အေနာက္ ႏုိင္ငံမ်ားအား ဆက္လက္ တုိက္တြန္းမည္ သုိ႔မဟုတ္ ကန္႔ကြက္မည္ ဟူသည့္ အေရးကိစၥ တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) တုိ႔ ကစဥ့္ကလ်ား ျဖစ္ေနၾကပုံ ရေၾကာင္း Asian Correspondent က ေရးသား ေဖာ္ျပသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ နည္းပညာႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး အတြက္ ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဒါဗုိ႔စ္တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေသာ ကမာၻ႔စီးပြားေရး ဖုိရမ္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား တုိက္တြန္း ေျပာၾကားလုိက္ရာ ျမန္မာ့အေရး ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူမ်ား အလြန္အမင္း အံ့အား သင့္ခဲ့ၾကရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ႏုိဗယ္လ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကမာၻ႔စီးပြားေရး ဖုိရမ္သုိ႔ တိတ္ေခြျဖင့္ အသံသြင္းကာ ေပးပုိ႔ တုိက္တြန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဖုိရမ္သုိ႔ တက္ေရာက္ေသာ အေနာက္ကမာၻမွ စီးပြားေရး ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ေသာ အဆုိပါ တိတ္ေခြထဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က "ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း" အႀကံေပး ေျပာဆုိသည္။ အလုပ္သမားမ်ား အခြင့္အေရး၊ လူမႈ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ အေရးကိစၥမ်ားကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစား သင့္ေၾကာင္းလည္း ေျပာဆုိသည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ နာမည္ေက်ာ္ Financial Times သတင္းစာက ျပဳလုပ္ေသာ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈ ဟူေသာ အေရးကိစၥ ဟူသည့္ ၿခံစည္းရုိးေပၚ၌ ခြထုိင္ခဲ့သည့္ သေဘာမ်ိဳးျဖင့္ ေျပာဆိုခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ အင္တာဗ်ဴးတြင္ သူမက ခရီးသြား လုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးကုိ အားေပး အားေျမႇာက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား အက်ိဳးအျမတ္ မျဖစ္ထြန္းမွသာ လက္သင့္ ခံႏုိင္မည္ ဟူသည့္ သေဘာမ်ိဳး ေျပာဆုိခဲ့သည္။

မည္သည့္ ဟုိတယ္ႀကီးမ်ားကုိ မည္သူ မည္ဝါက ပုိင္ဆုိင္သည္၊ တကၠစီ အပါအဝင္ သယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ မည္သူ မည္ဝါေတြ လုပ္ကုိင္ေနသည္ ဟူေသာ အခ်က္ကုိ သိသူ ႏိုင္ငံျခားသား (Tourist) အနည္းငယ္သာ ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။

ဒါဗုိ႔စ္ ဖုိရမ္သုိ႔ ေပးပုိ႔ေသာ တိတ္ေခြထဲမွ မိန္႔ခြန္းကုိ နားေထာင္ပါက စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈမ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာ ပိတ္ပင္ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မရမက ေတာင္းဆုိခဲ့သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သေဘာထားမ်ိဳး လုံးဝ မေတြ႕ရွိ ရေတာ့ေပ။ ဒါဗုိ႔စ္သုိ႔ ေပးပုိ႔ေသာ တိတ္ေခြ ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ျမန္မာျပည္ေျပး မီဒီယာမ်ား ျဖစ္ေသာ ဧရာဝတီႏွင့္ ဒီဗီဘီ သတင္းဌာနတုိ႔၌ သူမကုိ ေဝဖန္ ေရးသားသည့္ ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

အေနာက္ႏုိင္ငံ အစုိးရမ်ားသည္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈမ်ားေၾကာင့္ တရုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ကုိရီးယား၊ ထုိင္း အပါအဝင္ သိသာ ထင္ရွားေသာ စီးပြားေရး အက်ိဳးစီးပြားမ်ား ရွိေသာ ႏုိင္ငံမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ကုိင္လုိမႈ ေလ်ာ့က်သြားႏုိင္ျခင္း ရွိ၊မရွိ ဟူေသာ ကိစၥအတြက္ ကာလ ၾကာရွည္စြာ ဒြိဟ ျဖစ္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ၎တုိ႔အေပၚ ေထာက္ခံမႈ ျပဳေနေသး သေရြ႕ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈမ်ား စြန္႔လႊတ္မည့္ ကိစၥကုိ မလုိလားခဲ့ၾကေပ။

သုိ႔ေသာ္ ယခုအခါ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ေရာ သူမ၏ NLD ပါတီပါ ရပ္တည္ခ်က္ ေျပာင္းလဲ သြားၿပီေလာ ဟူသည္မွာလည္း ေမးစရာ ျဖစ္ေနသည္။ ဒါဗုိ႔စ္ဖုိရမ္ က်င္းပ ၿပီးဆုံးၿပီး ေနာက္ပုိင္း ဧရာဝတီက NLD သတင္း ရင္းျမစ္မ်ားကို ကုိးကား ေဖာ္ျပရာ၌ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္သည္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈမ်ား ဆက္လက္ ထားရွိ ေစလုိသည္ဟု သိရသည္။ သုိ႔ေသာ္ တစ္ဖက္တြင္ NLD သည္ အနာဂတ္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေနာက္ႏုိင္ငံ အစုိးရမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း သတင္း ေပးပုိ႔ခ်က္မ်ား အရ သိရသည္။

Asia Sentinel မွ သတင္းေဆာင္းပါးကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

(China Daily မွ 16 February 2011 ရက္စြဲပါ "Myanmar Official Media Demands Sanctions Lift" ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အေပၚ ခ်မွတ္ ထားေသာ အေမရိကန္ ဦးေဆာင္သည့္ အေနာက္ ႏိုင္ငံ မ်ား၏ အေရးယူ ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား အစီအစဥ္မ်ား ရုတ္သိမ္း ေပးရန္ ျမန္မာ အစိုးရ အာေဘာ္ New Light of Myanmar အဂၤလိပ္ ဘာသာ သတင္းစာက ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေတာင္းဆို လိုက္သည္။

အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားသည္ စစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ မ်ားကိုသာ ထိခိုက္ ေစၿပီး ျပည္သူမ်ားကို မထိခိုက္ေၾကာင္း လတ္တေလာ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ ေစာဒက တက္ထားသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ NLD ပါတီ ကိုလည္း သတင္းစာပါ ေဆာင္းပါးတြင္ ျပစ္တင္ ေဝဖန္ ထားသည္။ အေရးယူ ဒဏ္ခတ္မႈ အစီအစဥ္ မ်ားသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ စီးပြားေရး အေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ကိုယ္ပိုင္ လမ္းစဥ္ျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္မည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေျပာင္းလဲမည္ မဟုတ္ဘဲ အေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ ထားသည့္ ရလဒ္ကို လံုးဝ ရရွိ လိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ေဆာင္းပါးတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

အစိုးရ အာေဘာ္ ေဆာင္းပါးတြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံက ႏိုင္ငံ တကာ လံုၿခံဳေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္ ေနသည္ ဟူေသာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ စြပ္စြဲခ်က္ ကိုလည္း ျငင္းဆို ထားၿပီး ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ စြမ္းပကား မရွိဟု ေရးသား ထားသည္။

ျမန္မာ အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အတြက္ "မိမိကိုယ္ကိုသာ အားထားရာ" ဝါဒကို အေျခခံကာ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္ဟုလည္း ေဆာင္းပါးရွင္က ဆိုသည္။

အဆင့္ ၇ ဆင့္ ဒီမိုကေရစီ လမ္းညႊန္ ေျမပံု အရ ျပဳလုပ္ ခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား အၿပီးတြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္ ေခတ္သစ္ တစ္ခုသို႔ ေရာက္ရွိ ခဲ့ၿပီး အရပ္ဖက္ အစိုးရသစ္ ေပၚထြက္ လာေတာ့မည္ဟု အစိုးရ အာေဘာ္ ျဖစ္ေသာ ယင္းေဆာင္းပါးတြင္ ေရးသား ထားသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

(The Strait Times မွ 16 Feb 2011 ရက္စြဲပါ "China rice laced with heavy metals from pollution" ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္။)

တရုတ္ ႏုိင္ငံတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေသာ ဆန္စပါး၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွာ ႏုိင္ငံအတြင္ လ်င္ျမန္စြာ စက္မႈ က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈ၏ ရလဒ္အျဖစ္ ေဘးဥပါဒ္ ျဖစ္ေစေသာ သတၱဳဓါတ္မ်ား ေရာေႏွာပါဝင္ ေနသည္ဟု သတင္း အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္က ေဖာ္ျပသည္။

တရုတ္ဆန္ အမ်ားစုတြင္ Cadmium ကဲ့သို႔ေသာ ေဘးျဖစ္ ေစသည့္ သတၱဳဓါတ္မ်ား စိမ့္ဝင္ ေရာေႏွာေနသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း အေတာ္ၾကာၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း အႏၱရာယ္ကို မီးေမာင္း ထိုးျပမႈ အနည္းငယ္သာ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ညႊန္ျပထားသည့္ ေလ့လာမႈ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ကိုးကားကာ ယခု တစ္ပတ္ထုတ္ New Century မဂၢဇင္းက ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ လ်င္ျမန္လြန္းေသာ စက္မႈ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ကာလ အတြင္း ေနရာ တကာတြင္ သတၳဳ တူးေဖာ္ေရး ကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားက Cadmiun (ကက္မီယံ)၊ Arsenic (အာဆင္းနစ္) ႏွင့္ Mercury (ျပဒါး) စေသာ ေဘးျဖစ္ေစသည့္ ဓာတု ပစၥည္းမ်ားကို ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းေအာင္ စြန္႔ထုတ္ ေနၾကသည္ဟု အဆိုပါ သတင္းက ဆိုသည္။

" ဒီလို ေဘးျဖစ္ေစတဲ့ သတၳဳဓါတ္ေတြဟာ ေလထုနဲ႔ ေရကတဆင့္ ပ်ံ႕ႏွ႔ံသြားၿပီး က်ယ္ျပန္႔တဲ့ တရုတ္ ေျမလႊာေတြကို ညစ္ညမ္းေစတဲ့ အတြက္ စားနပ္ရိကၡာ ညစ္ညမ္းမႈ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားေနခဲ့တာ အေတာ္ ၾကာပါၿပီ" ဟု သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အထူးသျဖင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားတြင္ အရိုးဆိုင္ရာ ေရာဂါ ေဝဒနာမ်ား ပိုမ်ားလာမႈ ကဲ့သို႔ေသာ က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္ေနသည့္ တရုတ္ျပည္ ေတာင္ပိုင္း စက္မႈဇုန္မ်ားႏွင့္ သတၳဳတြင္းမ်ား အနီးမွ ေက်းရြာ ေျမာက္မ်ားစြာကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က ေလ့လာခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ေပၚထြက္လာသည့္ ပညာရပ္ ဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ကိုးကား၍ အဆိုပါ သတင္းကို ေရးသား ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ ခဲ၊ သံျဖဴ၊ ေၾကးနီ သတၳဳတြင္းမ်ား အနီးတဝိုက္ရွိ ေခ်ာင္း၊ ေျမာင္းမ်ားမွ သြယ္ယူ အသံုးျပဳေသာ ေရတြင္းမ်ားတြင္ စိမ့္ဝင္ေနသည့္ ကက္မီယမ္ သတၱဳဓါတ္ကို စုပ္ယူရာတြင္ ဆန္စပါးသည္ အျခား ေကာက္ပဲ သီးႏွံမ်ားထက္ စုပ္ယူမႈအား ပို၍ ေကာင္းသည္ ဟု သိရွိရသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

(AFP သတင္းဌာနမွ 16 February 2011 ရက္စြဲပါ "Top US Senator Deeply Concerned For Suu Kyi's Safety" ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

အေမရိကန္ ထိပ္တန္း ရီပတ္ဘလစ္ကန္ အထက္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ Mitch McConnell က ျမန္မာ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ စကား ေျပာဆို ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ သူမ၏ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အလြန္ အမင္း စိုးရိမ္ ပူပန္ မိေၾကာင္း အဂၤါေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

"သူမန႔ဲ သူမရဲ႕ NLD ပါတီ လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္ ေတြရဲ႕ ရွင္သန္ ရပ္တည္မႈ အေပၚ ျမန္မာ အစိုးရက လတ္တေလာ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့မႈ ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ အလြန္အမင္း စိုးရိမ္ ပူပန္ မိပါတယ္" ဟု ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆို လိုက္သူ Mitch McConnell သည္ ျမန္မာ စစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကို မၾကာခဏ ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ ေဝဖန္သူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။

"ဒီလို တုန္လႈပ္စရာ ေကာင္းတဲ့ ၿခိမ္းေျခာက္ဖို႔ ႀကိဳးစားမႈေတြကို ကမၻာ တလႊားက လြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ ဒီမိုကေရစီကို တန္ဖိုး ထားၾကသူ အားလံုးက ဝိုင္းဝန္း ျပစ္တင္ ရႈတ္ခ် ရမွာပါ၊ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ အတူ အထက္ လႊတ္ေတာ္ ထဲက လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္ ေတြဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ လံုၿခံဳ ေဘးကင္းမႈနဲ႔ ျမန္မာ ႏုိင္ငံက အေနအထားကို အနီးကပ္ ဆက္လက္ ေစာင့္ၾကည့္ သြားမွာပါ" ဟု ယင္းက ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာတြင္ လတ္တေလာ ေဖာ္ျပ ခဲ့ေသာ အစိုးရ အာေဘာ္ ေဆာင္းပါးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ သူမ၏ ပါတီအေနျဖင့္ အေနာက္ ႏုိင္ငံ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ရုတ္သိမ္းေရးကို ဆက္လက္ ကန္႔ကြက္ေနမည္ ဆိုပါက ေၾကကြဲဖြယ္ ဇာတ္သိမ္းႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရ လိမ့္မည္ဟု သတိေပး ထားသျဖင့္ ကမၻာက အံ့အားသင့္ တုန္လႈပ္ သြားသည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အေပၚ အေရးယူ ဒဏ္ခတ္မႈ အစီ အစဥ္မ်ားသည္ အာဏာပိုင္ မ်ားကို ဖိအား ေပးရာတြင္ အေထာက္ အကူ ရခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရး အေပၚ သိသာစြာ သက္ေရာက္မႈ မရွိေၾကာင္း NLD ပါတီက လတ္တေလာ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္ အစိုးရ၏ ေဝဖန္ သတိေပးမႈ ေပၚထြက္ လာျခင္း ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ အေနာက္ကမၻာက ေဝဖန္ ရႈတ္ခ်ခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား အၿပီး တစ္ပတ္ခန္႔ အၾကာ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္ လာၿပီး ေနာက္ပိုင္း သူမအေပၚ ပထမဆံုး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဝဖန္သည့္ အေနႏွင့္ ႏုိင္ငံပိုင္ သတင္းစာက အထက္ပါ အတိုင္း သတိေပး ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေဝဖန္ သတိေပးမႈကို NLD က သတိ ႀကီးစြာ ထား၍ တုန္႔ျပန္ ခဲ့ၿပီး Sanction မ်ားအေပၚ ပါတီ၏ ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အာဏာပိုင္မ်ား ထံမွ မည္သည့္ တရားဝန္ တုန႔္ျပန္မႈမွ် မရရွိခဲ့ဟု ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ Mitch McConnell က ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္သည္ စိတ္အား တက္ႂကြလ်က္ ရွိၿပီး ျမန္မာ ျပည္သူ လူထု အတြက္ ခြန္အားျပည့္ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး ျဖစ္ေနဆဲ ဟု ဆိုသည္။

အထက္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ Mitch McConnell သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ ပထမဆံုး အႀကိမ္ တိုက္ရိုက္ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ မူဝါဒ၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ အလား အလာ၊ သူမ၏ ပုဂၢလိက လံုၿခံဳ ေဘးကင္းေရး စသည့္ ကိစၥမ်ားကို ေျပာဆို ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္ဟု ယင္း၏ ရံုးမွ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္မႈ အရ သိရွိရသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

(The Asian Age မွ 16 February 2011 ရက္စြဲပါ "129 Myanmar migrants found off Indonesia" သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္။)

ျမန္မာ ရိုပာင္ဂ်ာ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္သူ တစ္ရာေက်ာ္ကို သယ္ေဆာင္ လာေသာ သစ္သား စက္ေလွ တစ္စီး အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံ စုမားၾတား ကြ်န္းအနီး ေမွ်ာပါလာသည္ကို ေတြ႔ရွိခဲ႔ေၾကာင္း ေဒသခံ ရဲတပ္ဖြဲ႔က ဗုဒၶပာူးေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

          မြတ္ဆလင္ ဘာသာဝင္ ရိုပာင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသား ၁၂၉ ဦးကို ၎တို႔၏ စက္ေလွ အင္ဂ်င္ ခ်ိဳ႕ယြင္း သြားသျဖင့္ သီတင္း ၃ ပတ္ခန္႔ ပင္လယ္ျပင္၌ ေမွ်ာပါေနစဥ္ ေတြ႔ရွိခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္ပာု Aceh ျပည္နယ္ ေရျပင္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ရဲတပ္ဖြဲ႔ အၾကီးအကဲ မိုပာာမက္ ဇိုင္နီက AFP သတင္း ႒ာန သို႔ ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

          "စက္ေလွ အင္ဂ်င္ ပ်က္ၿပီး ေမွ်ာပါေနတဲ႔ ရိုပာင္ဂ်ာ ၁၂၉ ဦးကို အင္ဒိုနီးရွား ေရလုပ္သားေတြက ကယ္ဆယ္ခဲ႔တာပါ၊ အခု သူတို႔ကို အစား အေသာက္ေတြ ေဝငွေပးထားၿပီး ေဆးကုသ ေပးဖို႔ ေခၚေဆာင္သြားမွာပါ" ပာု ၎က ေျပာၾကားသည္။

          ေနာက္ဆက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥအတြက္ လူဝင္မႈ ၾကီးၾကပ္ေရး ႒ာန၊ အင္ဒိုနီးရွား အစိုးရ၊ International Organization for Miqration စတဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြး ညွႇိႏႈိုင္းေနပါတယ္" ပာု မိုပာာမက္ ဇိုင္နီ က ဆုိသည္။

          မ်ားစြာ ေဖ်ာ႔ေတာ႔ အားနည္းေနပံု ရေသာ ေလွစီး ဒုကၡသည္မ်ားကို အဂၤါေန႔က ကယ္တင္ခဲ႔ၿပီးေနာက္ ဆူမားၾတားကြ်န္း ေျမာက္ဖ်ားပိုင္းရွိ ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဘင္ဒါအက္ အနီးတြင္ ယာယီ ေနထိုင္ခြင့္ ျပဳထားသည္ပာု သိရွိရသည္။

          ဒုကၡသည္မ်ား အနက္မွ ၇ ဦးမွာ ေဆးဝါး ကုသမႈ ခံယူေနၾကသည္ပာု ဇိုင္နီ က ေျပာသည္။

          ဒုကၡသည္မ်ားထဲမွ အသက္ ၂၇ ႏွစ္အရြယ္ ႏူးကလမ္က ၎တို႔ အေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္ အေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေနအိမ္မ်ားကို စြန္႔ခြာလာခဲ႔ရျခင္းမွာ ျမန္မာစစ္တပ္ ႏွိပ္စက္ ညႇင္းပန္းျခင္းကို ခံရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ပာု ဆိုသည္။

          "ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပင္လယ္ထဲမွာ ေမွ်ာေနတာ ရက္ ၂၀ ေလာက္ ရွိပါၿပီ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စြန္႔ခြာလာရတဲ႔ အေၾကာင္း ကေတာ႔ ျမန္မာ စစ္တပ္ရဲ႕ မညႇာမတာ အႏိုင္က်င့္မႈေတြ ေၾကာင့္ပါ၊ အဲဒီမွာ ရိုပာင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္ေတြ ညႇင္းပန္း ႏွိပ္စက္ ခံေနရပါတယ္" ပာု ၎က AFP သို႔ ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

          "အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား ဒါမွမပာုတ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို လိုလို လားလား လက္ခံမယ့္ တစ္ျခား ႏိုင္ငံ တစ္ခုကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ သြားခ်င္ေနတာပါ" ပာု ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

          ရိုပာင္ဂ်ာ မ်ား၏ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးကို ျမန္မာ အစိုးရက ထိထိေရာက္ေရာက္ ပိတ္ပင္ ထားေသာေၾကာင့္ ခြဲျခား ဆက္ဆံျခင္း၊ ညႇင္းပန္း ႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ားမွသည္ ႏွစ္စဥ္ ရာႏွင့္ ခ်ီ၍ ေလွစီး ထြက္ေျပးမႈေၾကာင့္ ေဒသတြင္း လူသားျခင္း စာနာမႈ ဆိုင္ရာ ျပသနာမ်ား အထိ ျဖစ္ေပၚေစခဲ႔သည္။    

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ထုိင္းပါလီမန္က ျပန္လည္ စိစစ္ ေရးဆြဲသည့္ ထုိင္းႏုိင္ငံသား ဆုိင္ရာ ဥပေဒေၾကာင့္ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ေဒသ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေနထုိင္လ်က္ ရွိေသာ ႏုိင္ငံမဲ့ ျပည္သူ ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ခန္႔ ထုိင္းႏုိင္ငံသား အျဖစ္ ခံယူႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရး ရရွိႏုိင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ဥပေဒ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈက ယခင္ တစ္ခ်ိန္က ၿဗိတိသွ် ကုိလုိနီတုိ႔ သိမ္းပုိက္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ျမန္မာ ႏုိင္ငံပုိင္ နယ္နိမိတ္ ျဖစ္ေသာ ထားဝယ္၊ ျမဝတီ ႏွင့္ တနသၤာရီ ေဒသတုိ႔တြင္ ေနထုိင္ေသာ ထုိင္းလူမ်ိဳးမ်ား အတြက္လည္း အက်ိဳးအျမတ္ ျဖစ္ထြန္းေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုကၡသည္မ်ား ဆုိင္ရာ ထုိင္းေကာ္မတီမွ အမႈေဆာင္ ဒါရုိက္တာ Veerawit Tianchainan က IRIN သုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

"အဲဒီလုိ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထုိင္ခဲ့ၾကတဲ့ ထုိင္းလူမ်ိဳးေတြဟာ ထုိင္းႏုိင္ငံထဲကုိ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္လာတာ ႏွစ္ေတာ္ေတာ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔ဟာ ႏုိင္ငံမဲ့ ျပည္သူေတြ အျဖစ္ ေနထုိင္ခဲ့ၾကရတယ္" ဟု ၎က ဆုိသည္။ ယင္းသုိ႔ ႏုိင္ငံမဲ့ ျပည္သူအျဖစ္ ေနထုိင္ရာတြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံသားမ်ား ရရွိေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ပညာ သင္ၾကားခြင့္ ရရွိမႈ အပါအဝင္ အျခားေသာ လူမႈ ဖူလုံေရး ဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား မရရွိခဲ့ၾက ေၾကာင္းလည္း ရွင္းျပသည္။ ႏုိင္ငံသား မဟုတ္သည့္ အတြက္ ပစၥည္းဥစၥာ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္လည္း မရရွိၾကေပ။ မစၥတာ Veerawit Tianchainan အဆုိအရ အဆုိပါ ႏုိင္ငံမဲ့ျပည္သူမ်ား ထုိင္းႏုိင္ငံသား အျဖစ္ ခံယူႏုိင္ေရး အတြက္  ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားကပင္  ႀကိဳးပမ္းလာခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

"အစုိးရက အဲဒီ ျပႆနာအတြက္ အေျဖရွာမွ ျဖစ္မယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ကုိ ေကာင္းေကာင္း သိသြားၿပီ။ အဲဒါေၾကာင့္ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲၿပီး ျပႆနာကုိ ရွင္းဖုိ႔ ႀကိဳးစားတာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု အာရွ ပစိဖိတ္ ေဒသဆုိင္ရာ ဒုကၡသည္မ်ား ကြန္ယက္ (APRRN) မွ Coordinator ျဖစ္သူ Anoop Sukumaran က ဆုိသည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲမည့္ အဆုိပါ ဥပေဒသည္ ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ ေဒသတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထုိင္ၾကေသာ ထုိင္းလူမ်ိဳးမ်ား အေပၚသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံမဲ့ ျပည္္သူအျဖစ္ ေနထုိင္သူ ဦးေရ ခန္႔မွန္းေျခ ၃ ဒႆမ ၅ သန္းခန္႔ ရွိရာ အဆုိပါ ပမာဏတြင္ ထုိင္း ေျမာက္ပုိင္း ေတာင္ကုန္း ေဒသမ်ားတြင္ အန္ကာ၊ လာႏူ၊ လီဆူး၊ ယာအုိ၊ ရွမ္း၊ မြန္၊ ႏွင့္ ကရင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား စုစုေပါင္း ႏွစ္သန္းခန္႔လည္း ပါဝင္သည္။

"အခု ဥပေဒက ထုိင္းလူမ်ိဳး တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုေတြရဲ႕ ျပႆနာ အတြက္ပဲ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ ရွိမွာပါ။ တျခား ႏုိင္ငံမဲ့ ျပည္သူေတြ အေပၚမွာေတာ့ သက္ေရာက္မႈ ရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူး" ဟု ယူနက္စကုိ အဖြဲ႕မွ Coordinator တစ္ဦး ျဖစ္သူ David Feingold က ေျပာၾကားသည္။

IRIN မွ သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle