Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

International media (2)

Snapshot of the item below:
International media (2)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား (၂)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ၾကားခံပုဂၢဳိလ္ တစ္ေယာက္ခံ၍ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္လုိ

(28 February 2014 ရက္စြဲပါ Gulf News မွ S.N.M. Abdi ေရးသားေသာ Suu Kyi Needs a proxy to rule Myanmar ကုိ ဘာသာျပန္ပါသည္)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သူ၏အင္လ်ားကန္ေဘးေနအိမ္တြင္ စာေရးသူအား လဘက္ရည္ျဖင့္ ဧည့္ခံ အၿပီးတြင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံကသူအား ရုတ္တရက္စြန္႔ခြာသြားျခင္းအတြက္ ဝမ္းနည္းခဲ့ရမႈကုိ ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ သူက ၁၉၉၅ ခုႏွစ္က အိႏၵိယသတင္းစာဆရာအုပ္စုအား ေကာင္းစြာ လက္ခံေတြ႔ဆုံခဲ့မႈကုိ ျပန္ေျပာင္းေျပာျပခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၈ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းအၿပီး၌ နယူးေဒလီသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဖက္မွ အျပည့္အဝ ရပ္တည္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၀ခုႏွစ္ NLDအား အာဏာလႊဲေပးခဲ့ျခင္းမရွိပဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ထားရွိခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အိႏၵိယသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေပၚသေဘာထားမေျပာင္းခဲ့ပဲ၊ ႏုိဘယ္ဆု ရရွိအၿပီး ၁၉၉၃တြင္ သူကအား ေနရူးဆုျဖင့္ ခ်ီးေျမွာက္ဂုဏ္ျပဳခဲ့ပါသည္။

ထုိ႔ေနာက္ အိႏၵိယသည္ ရုတ္တရက္အခ်ဳိးေျပာင္းသြားခဲ့ပါသည္။ ၎သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ထားရစ္ ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တရုတ္၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးလာမႈကုိ တန္ျပန္ရန္ ျမန္မာဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပုန္းေအာင္းေနေသာ အိႏိၵယသူပန္အုပ္စုမ်ားကုိလည္း ျမန္မာအစုိးရက ရွင္းထုတ္ေပးေစလုိေသာ ဆႏၵရွိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အိႏၵိယ အေပၚထားရွိေသာ ယုံၾကည္မႈမ်ားမွာမႈ တစစီၿပိဳကြဲခဲ့ပါသည္။

၁၉ ႏွစ္ၾကာေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေျပာင္းအလဲႀကီး ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနႏွင့္ကလည္း အိႏၵိယ၏ သံတမန္ေရးအရလည္းေကာင္း၊ စိတ္ဓာတ္ေရးအရလည္းေကာာင္း၊ ရုပ္ဝတၳဳပစၥည္းအရ လည္းေကာင္း ေထာက္ခံကူညီမႈမ်ားမလုိအပ္ေတာ့ေပ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အိႏၵိယက မည္သုိ႔ပင္ လ်စ္လ်ဴရႈ ခဲ့ေစကာမႈ သူ႔အေနျဖင့္ မိမိကုိယ္ပုိင္အက်ဳိးစီးပြားရည္းမွန္းခ်က္အတြက္ အိႏၵိယသုိ႔ ဦးလွည့္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ တိတိ က်က်ဆုိရေသာ္၊ အကယ္၍ သူ႕အေနျဖင့္ စစ္အစုိးရကုိ ကန္ထုတ္ၿပီး၊ တုိင္းျပည္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္ အေလးအနက္ရွိ သည္ဆုိပါက ဆုိနီယာဂႏၵီ၏ စာအုပ္မွ စာမ်က္ႏွာမ်ားကုိ သင္ခန္းစာ ယူသင့္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပျပဳလုပ္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူအႀကိဳက္အမ်ားဆုံး ႏုိင္ငံေရးသမားျဖစ္သည္ ဆုိသည္မွာ သံသယျဖစ္ဖြယ္မရွိေပ။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေနရာအမ်ားစုတြင္ NLD ကအႏုိင္ရရွိၿပီး၊ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္မ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား တညီတညႊတ္တည္း သမၼတျဖစ္ေစလုိသည့္တုိင္ ပုဒ္မ ၅၉(ခ)ေၾကာင့္ ၎မွာ သမၼတျဖစ္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထုိပုဒ္မသည္ သူမအားတုိင္းျပည္တြင္ သမၼတမျဖစ္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ေရးဆြဲ ထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္မူ သမၼတျဖစ္ေရးအတြက္ အည့ံခံလုိျခင္းမရွိပဲ၊ ဆက္လက္တုိက္ပြဲဝင္ လိုဟန္ရွိပါသည္။ ယခုအခါလမ္းဆုံလမ္းခြတြင္ ေရာက္ရွိေနၿပီး၊ သူ၏ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ကမာၻ႔တစ္ဝွမ္းသုိ႔ သူမအေနျဖင့္ သမၼတ ျဖစ္လုိေၾကာင္း ဆက္လက္ျပသေနပါသည္။ သူသည္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကုိ တုိက္ပြဲဝင္လ်က္ရွိၿပီး၊ အကယ္၍ အေျခခံဥေပဒျပင္ဆင္ျခင္းမရွိပါက မိမိတုိ႔တုိင္းျပည္သည္ ဒီမုိကေရစီတုိင္းျပည္ဟု မဆုိႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထုိမမွ်တေသာ အေျခခံဥပေဒျဖင့္ က်င္းပေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ ရလဒ္သည္လည္း တရားမွ်တမႈမရွိႏုိင္ေၾကာင္း မၾကာမီကေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ တပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားသည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေန ျခင္းေၾကာင့္၊ သူမအေနျဖင့္မည္မွ်ျပင္းထန္စြာ ႀကိဳးစားသည့္တုိင္ ၅၉(စ) မွာမူ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီ ဖယ္ရွား ေရးမွာမူ မျဖစ္ႏုိင္ဟုထင္ပါသည္။

ဤသုိ႔ေသာ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဆုိနီယာ၏ ဥပမာကုိ အတူယူ သင့္လွပါသည္။ ဆုိနီယာ၏ ဥပမာကုိ အတုယူသင့္လွပါသည္။ ဆုိနီယာသည္လည္း ႏုိင္ငံျခားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥႀကဳံခဲ့ဘူးပါသည္။ Bharatiya Janata ပါတီ (BJP)သည္ ဆုိနီယာ၏ အီတလီတြင္ ေမြးဖြားခဲ့သူ အီတလီလူမ်ဳိး ျဖစ္ေနျခင္းကုိ တုိက္ခုိက္ခဲ့ပါသည္။ တကယ္တမ္းသူမသည္ ထုိအခ်ိန္တြင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံသားျဖစ္ေနခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဆုိနီယာမတူေသာ အခ်က္တစ္ခုမွာ၊ ဆုိနီယာ၌ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ေရး အေျခခံဥပေဒ အရလည္းေကာင္း၊ ဥပေဒအရလည္းေကာင္း တားဆီးထားေသာ အတားအဆီးမရွိပဲ၊ သူမအေနျဖင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လုိက ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အတုိက္အခံမ်ား ပါးစပ္ပိတ္ေနေစရန္ ရည္ရြယ္၍ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ရန္လမ္းကုိ မေရြးခဲ့ေပ။ သူသည္ ေမးခြန္းထုတ္စရာမလုိသည့္ သစၥာခံ၊ သန္႔ရွင္းေသာ ေနာက္ေၾကာင္းရွိသည့္ မန္မုိဟန္ဆင္းကုိ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ တာဝန္ေပးခဲ့ပါသည္။ ဆုိနီယာသည္ ကြန္ဂရက္ပါတီ၏ အျငင္းပြားဖြယ္မရွိေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္ရာ ၂၀၁၄ ခုနွစ္ကတည္းက အိႏၵိယႏုိင္ငံကုိ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ တစ္ဆင့္ၾကားခံၿပီးအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က သူ႔အားေန႔စဥ္ အစီရင္ခံရပါသည္။

စာေရးသူ၏ တြက္ခ်က္မႈအရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူႀကိဳက္မ်ားမႈသည္ ဆုိနီယာ အိႏၵိယတြင္ လူႀကိဳက္မ်ားမႈထက္ပိုပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သမၼတသည္ အိႏၵိယ၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တူညီပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သမၼတကုိလည္းေကာင္း၊ အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိလည္းေကာင္း လူထုမဲျဖင့္ တုိက္ရုိက္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း မဟုတ္ေပ။ ပါလီမန္တြင္ မဲအမ်ားဆုံးရရွိေသာ ပါတီက ေရြးခ်ယ္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ မန္မုိဟန္ဆင္းကဲ့သို႔ေသာ သူ႔အတြက္ ယံုၾကည္ရမည့္ ညာလက္ရုံးတစ္ဦးကုိ NLDမွ ေရြးခ်ယ္၍ ရုပ္ေသးသမၼတ ခန္႔ရပါမည္။ လာမည့္ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD သည္ USDP ကုိအႏုိင္ရခဲ့ပါက သူမအေနျဖင့္ အမိန္ေပးသမွ် မဆုိင္းမတြထမ္းေဆာင္မည့္ သူတစ္ဦးကုိ သမၼတခန္႔ ထား ရပါမည္။ ၎အေနျဖင့္ သမၼတ၏ အခြင့္အာဏာကုိ ရရွိလုိပါက ၅၉(စ)ကုိ ေရွာင္းရွား၍ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားအား ၎တုိ႔၏ ကစားပြဲစည္းမ်ဥ္းအတြင္းမွာပင္ အႏုိင္ယူရန္ ထုိထက္ေကာင္းေသာ မဟာဗ်ဴဟာမရွိႏုိင္ေပ။

အထက္ပါ အစီအစဥ္ကုိသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အစီးအစဥ္အျဖစ္ လူသိရွင္ၾကား ျဖစ္လာပါက စစ္အစုိးရက မည္သုိ႔တုန္႔ျပန္မည္ဆုိသည္ကုိမႈ စာေရးသူမသိရွိႏုိင္ေသးေပ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသုံးဦးက လည္း သမၼတေနရာကုိ မ်က္စိက်လ်က္ရွိေနပါသည္။ လက္ရွိတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္မွာ ယခုႏွစ္ကုန္တြင္ အၿငိမ္းစားယူဖြယ္ရွိရာ၊ သူ၏ ႏုိင္ငံေရးေလာကသုိ႔ ပထမဆုံးေျခလွမ္းအျဖစ္ သမၼတေနရာျဖင့္ ထြက္လာႏုိင္ပါသည္။ လက္ရွိလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ USDP