Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ ျပည္ပႏွင့္ ဓနသဟာယ အဖြဲ႕႐ံုး ဝန္ႀကီး Ivan Lewis ၏ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္

31st March 2010

          တပ္မေတာ္ေန႔ မိန္႔ခြန္း၏ ဆိုလိုရင္းမွာ ထူးျခားလာျခင္း မရွိပါ။ တပ္မေတာ္ေန႔တြင္ စစ္သားမ်ား ေနျပည္ေတာ္ကို ျဖတ္သန္း ခ်ီတက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေ႐ႊက စည္းကမ္း ျပည့္ဝသည့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သူ၏  အျမင္ကို ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ထိုအခ်ိန္သည္ ဝမ္းနည္း ပူပန္ေနရမည့္အစား ဂုဏ္ျပဳ အခမ္းအနား က်င္းပခဲ့ခ်ိန္ပင္ ျဖစ္သည္။

ပိုမို ေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္ လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရာက္႐ွိရန္ တစ္ႀကိမ္သာ ေပၚထြက္လာေသာ အခြင့္အလမ္းကို အလဟသ ျဖဳန္းတီး ပစ္ရန္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက ဆံုးျဖတ္ထားပံု ရသည္။ လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ လြတ္လပ္မွ်တ၍ အားလံုး ပါဝင္ခြင့္ရမည့္ အလားအလာ မရွိဟု လတ္တေလာ ေၾကညာခဲ့ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒက ရည္ညႊန္းေနသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပါတီမွာ သူမအား ထုတ္ပယ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ဖ်က္သိမ္းရန္ ဖိအားေပးျခင္း ခံေနရသည္။ မဲဆႏၵ႐ွင္ ျပည္သူမ်ားမွာလည္း "မွန္ကန္စြာ ေရြးခ်ယ္ၾက" ဟု သတိေပးျခင္း ခံေနရသည္။ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ရမည့္ အစား စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ ေရြးေကာက္ပြဲသာ ျဖစ္လာလိမ့္မည္။

အထက္ပါ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံက အဆိုပါ ျဖစ္ေပၚမႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ အေရးေပၚ အစည္းအေဝးကို က်င္းပရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ကုလ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီက မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ လက္ခံ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ မာေက်ာသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အားေပးေထာက္ခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရးကိစၥကို ဦးစားေပး ေဆြးေႏြးရန္ မိမိတို႔ ဆံုးျဖတ္ထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္အာဏာ႐ွင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာေသာ လူသား အက်ိဳးျပဳ ရလဒ္မ်ား မည္သည္မွ် မရွိပါ။ ႀကီးမားေသာ ဆင္းရဲဒုကၡကို ခံစားရျခင္း၊ ထိပ္လန္႔ဖြယ္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနျခင္း၊ လူသားဘဝ ဝမ္းနည္းဖြယ္ ဆံုး႐ံႈးေနျခင္း စသည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားသာ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

ျမန္မာျပည္သူတို႔၏ ရဲရင့္မႈႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေလးစား တုံ႔ျပန္ရန္ မိမိတို႔တြင္ တာဝန္႐ွိပါသည္။ ခါးသီးမႈေၾကာင့္သာ မကဘဲ ႏိုင္ငံ၏ ေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္ကို ေတြ႕ျမင္လိုေသာ အဖိႏွိပ္ခံ ျပည္သူမ်ားကို ကူညီေရး အတြက္ ဘဝကိုပင္ စြန္႔လႊတ္ရန္ အဆင္သင့္ ရွိေနေသာ လူငယ္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ မိမိတုိ႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။ ဤသည္မွာ ႏိုင္ငံတြင္း လူမဆန္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားၾကားမွ အံ့အားသင့္ဖြယ္ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာလူမ်ိဳး အမ်ားစုမွာ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကိုသာ အခိုင္အမာ ဆက္လက္ ေတာင္းဆိုေနပါသည္။

ႏိုင္ငံ၏ စစ္မွန္ေသာ တိုးတက္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစမည့္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္သို႔ အျပည့္အဝ အသြင္ေျပာင္းေရး ဟူေသာ ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရန္  ျပည္သူတို႔တြင္ အခြင့္အေရး ရွိသည္ဟု မိမိ အခိုင္အမာ ယံုၾကည္ထားသည္။

ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား မရွာဘဲ ျပည္သူတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ေဆာင္ရြက္မည့္ အစိုးရ ထြက္ေပၚလာေစရန္ ျမန္မာျပည္သူတို႔က လိုလားေနပါသည္။ မွားယြင္းေသာ စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အက်င့္ပ်က္ လာဘ္စားမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာ႐ွတိုက္ ဆန္အိုးႀကီး ဘဝမွ ျပည္သူမ်ား ဆင္းရဲတြင္းနက္သည့္ ႏိုင္ငံ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးက႑အတြက္ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈမွာလည္း ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား အနက္ အနိမ့္ဆံုး ျဖစ္ေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ျပင္ပမွ ေနာက္ဆံုး ႐ႈျမင္မႈမွာ ျပည္သူတို႔သည္ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးမွ အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိႏိုင္ရန္ စတင္ ႀကိဳးစားခြင့္ ႐ွိေနၿပီး အစိုးရသည္လည္း ႏိုင္ငံ၏ သယံဇာတမ်ားမွ ရရွိေသာ ဝင္ေငြကို ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ ပညာေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳခြင့္ ရွိေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ဤအခ်က္သည္ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အတြက္လည္း ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ရက္စက္ေသာ အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ ဆိုးဝါးေသာ အာဏာ အလြဲသံုးမႈမ်ားအစား ျမန္မာကို ကမၻာတြင္ ဝင္ဆန္႔ေစႏိုင္မည့္ ေရရွည္ တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ လံုၿခံဳမႈကို ရရွိေစမည့္ အသြင္ ကူးေျပာင္းမႈ တစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ကာ သမိုင္း၌ ေနရာတစ္ခုကို ရရွိႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ေၾကာက္ရြံ႕မႈ၊ အရွက္တကြဲ သိကၡာ က်ဆင္းမႈတို႔ျဖင့္သာ ဆက္လက္ စခန္းသြားရလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္လည္း စစ္မွန္သည့္ တံခါးဖြင့္ ႏိုင္ငံေရး အေျခက်မႈေၾကာင့္ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္မ်ားကို အိမ္ျပန္လႊတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ကာ နယ္စပ္ေဒသ မတည္ၿငိမ္မႈကို အဆံုးသတ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ လက္႐ွိတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ၊ ကရင္ႏွင့္ အဖိႏွိပ္ခံ ျပည္သူမ်ား၏ နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္ ထြက္ေျပးမႈမွာ အေရအတြက္ အလြန္ မ်ားျပားေနပါသည္။ ျပည္သူမ်ားအား ေနရပ္ စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို မေျပာင္းလဲႏိုင္ပါက ျပႆနာမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနမည္သာ ျဖစ္သည္။ ဤအေျခအေနမ်ားကို ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္ပါက မူးယစ္ေဆးဝါး ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ လူေမွာင္ခို ေရာင္းဝယ္မႈကိုပါ ကိုင္တြယ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ ယခင္ အေျခအေနႏွင့္ ေျပာင္းျပန္ ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။

အထက္ပါ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံက ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ ဆက္လက္ ရပ္တည္သြားရန္ ဆံုးျဖတ္ထားသည္။ မိမိ ယံုၾကည္ လက္ခံထားေသာ အခ်က္ ၃ ခ်က္ ရွိသည္။

ပထမ တစ္ခ်က္မွာ မိမိ ျပည္သူကို မိမိ ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေရးကို တပ္မေတာ္၏ ဦးစားေပး မူဝါဒ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ မည္သူကမွ လက္နက္ မေရာင္းသင့္ေသာ အခ်က္ ျဖစ္သည္။ တစ္ကမၻာလံုး လုိက္နာရမည့္ လက္နက္ေရာင္းဝယ္မႈ တားျမစ္ေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္သင့္သည္မွာ အခ်ိန္ပင္ လြန္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား လက္နက္ ေရာင္းခ်ေပးျခင္း ရပ္ဆိုင္းရန္ႏွင့္ အီးယူ၏ ဦးေဆာင္မႈကို လိုက္နာရန္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားအား ၿဗိတိန္က တိုက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္ေနသည္။

ဒုတိယ တစ္ခ်က္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ အက်ဥ္းသား အားလံုးကို လႊတ္ေပးျခင္း၊ အတိုက္အခံႏွင့္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္း အားလုံးကို ပါဝင္ခြင့္ ေပးျခင္း စသည္တို႔ကို မျပဳလုပ္ပါက ယခုႏွစ္ကုန္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လက္ခံ ယံုၾကည္ဖြယ္ ရွိမည္ မဟုတ္သလို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပႆနာ အရပ္ရပ္ကို ေျပလည္ရန္ အေထာက္အကူ ရလိမ့္မည္ မဟုတ္ ဆိုသည္ကို ျမန္မာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ရွင္းရွင္းလင္းလင္း နားလည္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆံုး တစ္ခ်က္မွာ တိုးတက္မႈ မရွိ၍ စိတ္ပ်က္စရာ ျဖစ္ေနေသာ လိပ္ခဲတည္းလည္း အေျခအေနကို ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္ရမည့္ အခ်က္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ျမန္မာျပည္သူမ်ားက အနာဂတ္ အလားအလာအေပၚ အေကာင္းျမင္ ေမွ်ာ္လင့္ေနျခင္းကို ဆက္လက္ ဆုပ္ကိုင္ထားပါက လွည့္ျပန္ရန္ သို႔မဟုတ္ လက္ေလွ်ာ့ရန္ မိမိတို႔တြင္ အခြင့္အေရး မရွိပါ။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

အေမရိကန္ သမၼတ ဘားရက္ အုိဘားမား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔၏ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းေရး မူဝါဒကုိ ျမန္မာ စစ္အစုိးရက ေကာင္းစြာ အသုံးခ်ၿပီး မွ်တမႈ မရွိသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ မွ်တမႈ ရွိသည္ဟု ထင္ျမင္လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းႏုိင္ေၾကာင္း သုံးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ ထြက္ေပၚလာသည္။

အဆိုပါ အစီရင္ခံစာကုိ Asia Society ဟူေသာ အေမရိကန္ အေျခစုိက္ Think Tank တစ္ခုက ျမန္မာ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားကုိ ဖိအားေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိေသာ ဝါရွင္တန္ အစိုးရအတြက္ အေထာက္အပံ့ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ အစိုးရက ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ယုံၾကည္ စိတ္ခ်ရမႈ ရွိၿပီး တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား အားလုံး ပါဝင္ခြင့္ ရရွိေစလုိသည္။

သုိ႔ေသာ္ အေမရိကန္ အစိုးရအေနျဖင့္ ယခု လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို တရားဝင္ အသိအမွတ္ ျပဳေပးသလုိ ျဖစ္ႏုိင္သည့္ အေနအထားသုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ အခ်က္ကုိ သတိျပဳ သင့္သည္ဟု အဆိုပါ Think Tank က ဆုိသည္။ အဆိုပါ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ဒီမုိကေရစီ ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္စဥ္မ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ သက္ဆုိးရွည္ေစရန္သာ ရည္ရြယ္သည္ဟု အတိုက္အခံမ်ားက သုံးသပ္ထားသည္။

"အေမရိကန္ အေနနဲ႔ အႏၱရာယ္ေတြကုိ ႀကိဳတင္ သိရွိထားရမည္။ စစ္အစိုးရက အေမရိကန္၏ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းမႈ မူဝါဒကုိ အသုံးခ်ၿပီး ၎ကုိယ္တုိင္ အကြက္ဆင္ထားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ အေမရိကန္က ေထာက္ခံသည္ ဟူေသာ အခ်က္ကုိ ျပည္သူမ်ား လက္ခံလာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေကာင္း ႀကိဳးပမ္းႏုိင္သည္" ဟု ျပင္းျပင္းထန္ထန္ သတိေပးထားသည္။ အကယ္၍ ေဖာ္ျပပါ အခ်က္ကုိ သတိမမူမိပါက ျမန္မာႏုိင္ငံအေရးတြင္ စစ္တပ္ ျခယ္လွယ္ေနသည့္ ကိစၥအား အေမရိကန္က အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံလုိက္သလုိ ျဖစ္သြားႏုိင္သည္။

အဆိုပါ အစီရင္ခံစာကုိ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီမွ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သူ အၿငိမ္းစား ၾကည္းတပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Wesley Clark ႏွင့္ ယခင္ သမၼတေဟာင္း ေဂ်ာ့ဒဗလ်ဴဘြတ္ရွ္တုိ႔က ပူးတြဲ ႀကီးၾကပ္ခဲ့သည္။ သမၼတေဟာင္း ဘြတ္ရွ္သည္ ယခုအခါ ႏုိင္ငံတကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာ အေမရိကန္ ေအဂ်င္စီ၏ အႀကီးအကဲအျဖစ္ လုပ္ကုိင္လ်က္ ရွိသည္။

အေမရိကန္ သမၼတ အိုဘားမားက ကာလ ၾကာရွည္စြာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ က်င့့္သုံးခဲ့သည့္ အထီးက်န္ျဖစ္ေစေရး မူဝါဒကုိ ေျပာင္းလဲၿပီး စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းသည့္ မူဝါဒကုိ စတင္ က်င့္သုံးမည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ထားသည္။ အဆိုပါ မူဝါဒသစ္ ထုတ္ျပန္ၿပီး ေျခာက္လခန္႔ အၾကာတြင္ Asia Society Think Tank က အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ သတိေပးခဲ့ဲဲျခင္း ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ အစုိးရ၏ မူဝါဒသစ္သည္ ယခုအခ်ိန္အထိ ျမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီ အေရးအတြက္ အနည္းငယ္သာ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ ရွိေစသည္။ ယခု ရက္သတၱပတ္ အတြင္း၌ အတုိက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က စစ္အစုိးရ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေပးမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ သပိတ္ေမွာက္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေၾကညာလိုက္သည္။ NLD အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္တြင္ မွတ္ပုံတင္မည္ မဟုတ္သကဲ့သို႔ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္လည္း မဟုတ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

ယင္းသုိ႔ ေၾကညာလုိက္ျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ မၾကာမီ ကာလအတြင္း ပါတီအျဖစ္မွ တရားဝင္ ဖ်က္သိမ္းခံရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

အုိဘားမား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕က ျမန္မာအေရးတြင္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာေၾကာင့္ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ရွိရမည္ဟု ဆုိျပန္သည္။ ဤ အေတာအတြင္း မွာပင္ အေမရိကန္ အစုိးရ အရာရွိမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ထားရွိသည့္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈ ဝါဒကုိ ဖယ္ရွားေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အသိေပးလုိက္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ စစ္အစုိးရက လႊတ္ေပးျခင္း၊ ဒီမုိကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ ျပည္သူလူထုအေပၚ ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္ဆံျခင္း အစရွိသည္တုိ႔ ျပဳလုပ္မွသာ ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈကို ဖယ္ရွားေပးမည္ဟု ဆုိသည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ ျမန္မာ့အေရးကုိ ကုိင္တြယ္ရာတြင္ အခ်ိန္ႏွင့္ ေငြေၾကး ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွိလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းမွာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ အျခားေသာ ကမာၻ႕ အေရးကိစၥမ်ားလည္း ရွိေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအစီရင္ခံစာက ဆုိသည္။ အာဖဂန္နစၥတန္ႏွင့္ အီရတ္မွ စစ္ပြဲမ်ားကိစၥ၊ တရုတ္ႏွင့္ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ အေရးကိစၥမ်ား၊ အီရန္၊ ေျမာက္ကုိရီးယား၏ ႏ်ဴကလီယာ ကိစၥမ်ားမွာ အေမရိကန္ ရင္ဆုိင္ ေျဖရွင္းေနရေသာ ကမာၻ႕အေရး ကိစၥမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ အုိဘားမား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏွင့္ အေမရိကန္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ အထူးသံတမန္တစ္ဦး ခန္႔အပ္ထားသင့္သည္ဟု အစီရင္ခံစာက တုိက္တြန္းထားသည္။

က်င္းပရန္ ရွိသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ အေမရိကန္က တုိက္ရုိက္ ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ၾကည့္မႈ မျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းမွာ ယင္းသုိ႔ ေစာင့္ၾကပ္ ေလ့လာမႈ ျပဳျခင္းသည္ အားနည္း ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ား ရွိသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ အသိအမွတ္ျပဳသည္ဟု ထင္မွတ္ သြားႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သတိေပးထားသည္။

AP သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

The Irrawaddy, By Saw Yan Naing, 30th March 2010

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ဖက္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ မူလကတည္းက ေနထိုင္ၾကေသာ မူစလင္ လူမ်ိဳးစု ျဖစ္ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီတစ္ခု ဖြဲ႕စည္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရိုဟင္ဂ်ာ အဖြဲ႕အစည္း၏ ထင္ရွားေသာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္ေသာ အသိုင္းအဝုိင္းမွ လာေသာ သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။

"သူတို႔ ပါတီတစ္ခု ဖြဲ႕ပါလိမ့္မယ္။ သူတို႔က ဆက္သြယ္လာတယ္ ဆိုေတာ့ အခ်င္းခ်င္း ကူညီရမွာေပါ႔" ဟု အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရး  မဟာမိတ္ပါတီမွ ေခါင္းေဆာင္ ဦးအုန္းလြင္က ေျပာသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ပါတီအသစ္တြင္ ေခါင္းေဆာင္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္ေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာတစ္ဦး ျဖစ္သူ ဦးအုန္းတင္ ျဖစ္သည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာ ပါတီ အသစ္သည္ အမည္ေရြးရျခင္း၊ မွတ္ပံုတင္ရျခင္းလည္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။ "သူတို႔ ပါတီ နာမည္က ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ နာမည္ မထည့္ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ႔ လက္ရွိအစိုးရက သူတို႔ကို တရားဝင္ တိုင္းရင္းသားလို႔ အသိအမွတ္မျပဳေသးဘူးေလ" ဟု ဦးအုန္းလြင္က ေျပာသည္။ အခ်ိဳ႕သတင္းမ်ားအရ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ပါတီအသစ္ကို "ျမန္မာ ဘဂၤါလီ" ဟု အမည္ ေပးလိမ့္မည္ဟု ဆိုသည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာ အမ်ားစုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌သာ ေနထိုင္သည္ ဆိုေသာ္လည္း ဦးအုန္းလြင္၏ အဆိုအရ ႐ိုဟင္ဂ်ာပါတီသည္ ႏိုင္ငံအႏံွ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ စစ္ေတြ၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္းေတာ၊ ရေသ့ေတာင္၊ မႏၱေလးတိုင္းတြင္ ေက်ာက္ဆည္၊ မိတၳီလာႏွင့္ ရမည္းသင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔၊ သကၤန္းကၽြန္းႏွင့္ တာေမြ၊ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ေမာ္လၿမိဳင္တို႔၌ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္မည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသား မဟုတ္ေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ ဖြဲ႕ရန္ ခက္ခဲေကာင္း ခက္ခဲႏိုင္သည္။ စစ္အစိုးရကလည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ယခင္က ရက္ရက္စက္စက္ ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခါ ေရြးေကာက္ပြဲ ရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္မည္ ထင္ရၿပီး ႏိုင္ငံသား ျပႆနာ ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ အကူအညီမ်ား ေတြ႕လာရသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ အသစ္အရ ယာယီ မွတ္ပံုတင္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားသည္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ေက်ာ္လွ်င္ မဲေပးခြင့္ ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ လဆန္းပို္င္းက ရခိုင္ျပည္နယ္ ေဒသဆိုင္ရာ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးမွ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား အစိုးရ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ ၾကံ့ခိုင္ေရး အသင္း (USDA) ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး ပါတီ (NUP) တို႔၏ အကူအညီျဖင့္ ယာယီမွတ္ပံုတင္မ်ား ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ယာယီ မွတ္ပံုတင္အတြက္ ၃၅ဝဝ က်ပ္ (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃.၅) ေပးရၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ၆ဝ % သည္ ယာယီ ကတ္ျပားမ်ား ထုတ္ယူၿပီး ျဖစ္သည္။

သတင္းမ်ားက ဧရာဝတီသို႔ ေျပာၾကားရာတြင္ မတ္လလယ္ခန္႔က ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး ဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ဖုန္းေဆြသည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ အခ်ိဳ႕ႏွင့္အတူ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားေနထိုင္ရာ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္းေတာသို႔ တစ္ပတ္ၾကာ စည္းရံုးေရး ဆင္းခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာပါတီ အသစ္သည္ မည္သည့္ လမ္းစည္ကို ေရြးမည္ ဆိုသည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္ကာ ေလ့လာသူမ်ားကမူ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို အစိုးရဘက္မွ မဟာမိတ္အျဖစ္ ပါဝင္ရန္ စည္း႐ံုးလိမ့္မည္ဟု ဆိုသည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ ႏွစ္ဦး ျဖစ္ေသာ ဦးေအာင္ေဇာ္ဝင္းႏွင့္ ဦးေအာင္ႏိုင္တို႔ကမူ အစိုးရ၏ မဟာမိတ္ပါတီမ်ား အျဖစ္ သီးျခားစီ ပါတီေထာင္၍ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု သိရွိရသည္။ ၎တို႔ ႏွစ္ဦးသည္ အစိုးရ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳထားေသာ ပါတီမ်ား ျဖစ္ေသာ USDA ႏွင့္ NUP ပါတီမ်ားႏွင့္အတူ စည္းရံုးေရး ဆင္း မဲဆြယ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ႐ိုဟင္ဂ်ာ အသိုင္းအဝုိင္းႏွင့္ နီးစပ္ေသာ သတင္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ၿပီး ရခိုင္လူမ်ိဳးၿပီးလွ်င္ ဒုတိယ အမ်ားဆံုး လူမ်ဳိးစု ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း ေမာင္းေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္တို႔တြင္ အမ်ားဆံုး ေနထိုင္ၾကၿပီး ျပည္နယ္ လူဦးေရ၏ ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း (၂.၇၅ သန္း) ခန္႔ရွိသည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ အစိုးရ၏ ျပင္းထန္ေသာ ႏွိပ္ကြပ္မႈကို ခံရၿပီး ၎တို႔ကို ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပင္ပသို႔ ခရီးသြားလာခြင့္ကို ကန္႔သတ္ထားၿပီး အျခား တရားမွ်တမႈ မရွိေသာ ဥပေဒမ်ားျဖင့္လည္း ကန္႔သတ္ထားသည္။ သာမန္အားျဖင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေနာက္ေျမာက္ဘက္တြင္ ေမြးဖြားၾကၿပီး ေသသည္အထိ ထိုအရပ္တြင္ပင္ ေနထိုင္ၾကေသာ္လည္း အစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံသား အျဖစ္ အသိအမွတ္ မျပဳခဲ့ပါ။

႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရကတည္းက သမိုင္းေၾကာင္းအရ ဖိႏွိပ္ခံလာရေသာ္လည္း အစိုးရသည္ ၎တို႔အတြက္ အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္လာပါက အသိအမွတ္ ျပဳလာရျခင္း ျဖစ္သည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ပထမဆံုး အသိအမွတ္ ျပဳခဲ့သူမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုျဖစ္သည္။

ဦးႏုႏွင့္ ၎၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ဖဆပလမွ ဦးဗေဆြတို႔သည္ ၎တို႔၏ မဲဆြယ္ စည္းရံုးေရး ဆင္းရာတြင္ ဘဂၤါလီ မူဆလင္မ်ားအား ႐ိုဟင္ဂ်ာ အမည္ျဖင့္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုတစ္စု အျဖစ္ လူသိရွင္ၾကား အသိအမွတ္ ျပဳခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ထိုေဒသရွိ ဖဆပလ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အသစ္ဝင္ေရာက္လာေသာ ဘဂၤါလီမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း ႏိုင္ငံသား အျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳခဲ့ၿပီး ၎တို႔ ပါတီအတြက္ မဲေပးေစခဲ့သည္။

ယခု လက္ရွိ အစိုးရကလည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ထိုနည္းအတိုင္းပင္ အသံုးခ်ဖြယ္ ရွိေနသည္။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္က အစိုးရက ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ေဒသမရွိသူမ်ား အျဖစ္ ေၾကညာခဲ့သည္။

၁၉၉ဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို မဲေပးခြင့္ ေပးခဲ့ၿပီး ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္းေတာတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ေလးဦး အႏိုင္ရခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ကလည္း အေျခခံ ဥပေဒ အတြက္ ဆႏၵခံယူပြဲ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ယာယီ မွတ္ပံုတင္မ်ားကို အသံုးျပဳေစခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ယခု ႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ က်င္းပမည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလအတြင္း ျမန္မာ စစ္အစုိးရအေနျဖင့္ အေမရိကန္ သမၼတ ဘားရက္အုိဘားမား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕၏ မူဝါဒသစ္ ျဖစ္ေသာ အျပန္အလွန္ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းမႈ မူဝါဒကုိ အသုံးျပဳကာ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ တရားမွ်တမႈ ရွိသည္ ဟူေသာ ပုံစံမ်ိဳး ျပသႏုိင္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ တစ္ရပ္က သုံးသပ္လုိက္သည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ အေျခစုိက္ Asia Society Think Tank တစ္ခုက အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ထားရွိသည့္ မူဝါဒ အေျပာင္းအလဲတြင္ သတိထားရမည့္ ကိစၥမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္က ေတာင္းဆုိထားမႈမ်ားကုိ စစ္အစုိးရက အျပဳသေဘာ ေဆာင္စြာ တုံ႔ျပန္မည့္ အရိပ္အေယာင္မ်ား မေတြ႕ရေၾကာင္း အဆိုပါ Think Tank က ဆုိသည္။

ျမန္မာအစုိးရ အာဏာပိုင္မ်ား၏ တစ္ကိုယ္တည္း ထင္ရာစိုင္းေနမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေစ့စပ္ ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု အေမရိကန္ အစုိးရက ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ အတြင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္ သမၼတ အုိဘားမား ကုိယ္တုိင္က ခက္ထန္ၾကမ္းတမ္းေသာ ႏုိင္ငံမ်ားကုိ ဒုိင္ယာေလာ့ခ္နည္းျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိခဲ့သည္။

Asia Society အဆိုအရ အေစာပိုင္း ကာလမ်ားတြင္ ထင္သာျမင္သာ ရွိသည့္ အေထာက္အထားမ်ား အနည္းငယ္သာ ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ေစ့စပ္ ညႇိႏႈိင္းမႈေၾကာင့္ အာဆီယံတြင္ အထီးက်န္ေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တုိးတက္ ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္ဟု ဆုိႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္အစိုးရက လတ္တေလာ ထုတ္ျပန္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမွာ အဓိက အတုိက္အခံ ပါတီ ျဖစ္ေသာ NLD အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ဖိအားေပး သပိတ္ေမွာက္ခုိင္း ေစသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္&#