Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၂၁.၆.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. စြမ္းအင္မူဝါဒႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ အခန္းက႑

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

စြမ္းအင္မူဝါဒႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ အခန္းက႑

မုိးျမင့္ၿငိမ္း

သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္ ၁၉ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း၊ ေဒသဥကၠ႒မ်ား၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား တနည္းဆိုရလွ်င္ အစိုးရအဖြဲ႕တစ္ခုလံုးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္သြားမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ ထိုမိန္႔ခြန္းသည္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ပဥၶမကာလတို အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဥပေဒကို ေရးဆြဲၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပမႈ အပါအဝင္ အစိုးရမွ ယခုလက္ရွိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ မူဝါဒမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္သြားျခင္းျဖစ္သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ႏုိင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈမ်ားသည္ စီးပြားေရးအရ အဆင္မေျပမႈမ်ား၊ ပိတ္ပင္ထားမႈမ်ား ႀကီး မားေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္နားလည္သြား၍လားမသိ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားကို အဓိက ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ ေရာဂါေတြထူေျပာၿပီး လူမမာျဖစ္ေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးကို တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံကိုတည္ေဆာက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း ငါးႏွစ္တာ ကာလကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ခဲ့ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေရာက္လာေတာ့မည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ စီးပြား ေရးအသိုက္အဝန္း (Asian Economic Community) အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနမွာ ျဖစ္မည္။ သို႔ေသာ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈကို အေလးမထားပါက၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းမရွိပါက အထေျမာက္ေအာင္ျမင္ဖို႔ေတာ့ မလြယ္။ ဤေနရာတြင္ ေတာင္ကိုရီးယား ႏုိင္ငံကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ထြန္းေအာင္ စြမ္းေဆာင္သြားခဲ့သည့္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပတ္ေခ်ာင္ဟီး အၿမဲတမ္း ေျပာသည့္ “အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ” ဆိုသည့္ စကားကို သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ ႏွလံုးသြင္းသတိမူရန္ ျဖစ္သည္။

ယင္းမိန္႔ခြန္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စြမ္းအင္မူဝါဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားသြားမႈမွာ စိတ္ဝင္စားစရာပင္ျဖစ္သည္။ စာဖတ္သူမ်ား သိၾကၿပီးသည့္ အတိုင္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လြန္ခဲ့သည့္ တစ္လနီးပါးက လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေသးငယ္သည့္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ျဖစ္ ပြားခဲ့ရသည္။ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ယခင္အစိုးရ၏ အမွားအယြင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ မိမိႏုိင္ငံမွ အလွ်ံပယ္ထြက္ေနသည့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို ျပည္ပ ႏုိင္ငံသို႔ ျပည္တြင္းျပည္ပအခ်ိဳးအစားမညီစြာ ေရာင္းခ်ခဲ့မႈအေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိ။ အစိုးရဘက္မွ ၾကည့္လွ်င္လည္း ယင္းတို႔၏ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈအမွားမ်ား တနည္း တရားမဝင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ားစုျဖင့္ လည္ပတ္ေနရသည့္ စီးပြားေရးေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး ၿပိဳလဲသြားျခင္းမရွိေအာင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ သဘာဝရင္းျမစ္မ်ား ေရာင္းခ်၍ ရသည့္ဝင္ေငြျဖင့္ တစ္ပြဲထိုးေျဖရွင္းခဲ့သည္သာ ျဖစ္သည္။

ယခုအခါတြင္ေတာ့ ထိုသို႔ေျဖရွင္းျခင္းသည္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း သိရွိနားလည္သြားၿပီဟု စာေရးသူ ယံုၾကည္ပါသည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ႏုိင္ငံေတာ္၏ စြမ္းအင္အရပ္ရပ္အတြက္ အမ်ိဳးသားစြမ္းအင္ေကာ္မတီ (National Energy Manage -ment Committee) ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ေရတိုေရရွည္ အစီအမံမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း (National Electricity Plan) ကို အမ်ိဳးသား စြမ္းအင္မူဝါဒ (National Energy Policy) ႏွင့္အညီ ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္သြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ စြမ္းအင္မူဝါဒ ထည့္သြင္းေျပာၾကား သြားသည့္ ေနာက္ထပ္အေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုလည္း ရွိပါေသးသည္။ စာဖတ္သူမ်ား သိၾကၿပီးသည့္အတိုင္း ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ကမာၻ႔စီးပြားေရးဖိုရိမ္၌ ေျပာၾကားသြားသည့္ မိန္႔ခြန္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လက္ရွိ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးဆႏၵျပပြဲမ်ားသည္ အစိုးရ၏ စြမ္းအင္မူဝါဒမရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအေနျဖင့္ စြမ္းအင္မူဝါဒ တစ္ရပ္ လုိအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပညာရွင္မ်ားက ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမႈ ရွိ၊ မရွိေပၚ မူတည္ၿပီး ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို တုိင္းတာၾကျခင္းမ်ိဳးလည္း ရွိပါ သည္။ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံအား ၿဂိဳလ္တုမွ ႐ုိက္ယူထားသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ားအရေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံသည္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမႈ ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ၏ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ျဖဴေဖြးေနၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယားမွာမူ ၿမိဳ႕ေတာ္ ၿပံဳးယမ္းတစ္ေနရာတည္းသာ ကြက္ၿပီး ျဖဴေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ယင္းပံုကိုၾကည့္ၿပီး စာေရးသူစဥ္းစားမိသည့္တစ္ခုမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံကိုလည္း ထိုသို႔ ၿဂိဳလ္တုမွ ဓာတ္ပံု႐ုိက္လွ်င္ မည္သုိ႔ရွိမည္နည္းဟူ၍ ျဖစ္ပါ သည္။ စာဖတ္သူမ်ားလည္း ျမင္ေယာင္မွန္းဆၾကည့္ေစလိုပါသည္။

တစ္ဆက္တည္းလိုလိုပင္ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္တစ္ခုကို ဆင္ျခင္စရာ ရွိပါေသးသည္။ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ေျမာက္ ကိုရီးယား ႏွစ္ႏုိင္ငံဥပမာကိုဘဲ ၾကည့္ၾကပါဆို႔။ ယင္းႏွစ္ႏုိင္ငံစလံုးမွာ သမုိင္းေၾကာင္းအရ တူညီသလို၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးတမ္းအရလည္း တူညီၾက သည္။ သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံ၏ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားမွာ မတူညီၾက။ ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမွာ တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားမွာ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ယင္း၏ အသံကို ေဖာ္ထုတ္ခြင့္မရၾကသလို၊ စီးပြားေရးတြင္လည္း အမိန္႔ေပးစီးပြားေရးစနစ္ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားမွာ စီးပြားေရးကို စြန္႔စြန္႔စားစား လုပ္ေဆာင္ရန္ မက္လံုးေပးထားျခင္းလည္း မရွိပါ။ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံမွာေတာ့ ယင္းႏွင့္ ေျပာင္းျပန္ပင္ျဖစ္သည္။ ေတာင္-ေျမာက္ ကိုရီးယားစစ္ပြဲအၿပီး ၁၉၅၀ ခုႏွစ္ကတည္းက ႏုိင္ငံကို စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ရာ ယခုအခါတြင္ ရင့္က်က္ခိုင္မာ သည့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ႏွင့္ စီးပြားေရးအရ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားနည္းတူ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ရယူႏုိင္ခဲ့သည္။ ယင္းႏွစ္ႏုိင္ငံ၏ အဓိက ကြာျခား ခ်က္မွာ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

ယခုအခါတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္လည္း ႏုိင္ငံေရးအရဒီမိုကေရစီအင္စတီက်ဴးမ်ားျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္သစ္ကို ျဖတ္သန္းေနၿပီျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားကလည္း အင္စတီက်ဴးရွင္းဆုိင္ရာအေျပာင္းအလဲကို (Institutional Change) ကို အေလးထား ေျပာၾကားေနၿပီျဖစ္သည့္ အတြက္ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အားရစရာပင္ ျဖစ္သည္။ သမၼတေျပာၾကားသြားသည့္ မိန္႔ခြန္းပါ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ဖို႔ဆိုလွ်င္ စီးပြားေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို ခုိင္ခန္႔ေအာင္ တည္ေဆာက္ႏုိင္မွ ျဖစ္မည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မရွိခဲ့ရျခင္းမွာ ယခင္ အစိုးရအဆက္ဆက္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ဟန္႔တားသည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ ရလဒ္(outcome) ပင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

*****************************************

 

 

 

 

 


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

Document yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

 ၂၁.၆.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. ၿမိဳ႕ရြာစီမံကိန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အဓိကအခက္အခဲမွာ ေျမကစားမႈျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတေျပာၾကား
  1. ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားၿပီး လူဦးေရ ၁၂ဦးခန္႔ ေသဆံုး
  2. လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား၏ အခြန္ေဆာင္ႏႈန္း သိရွိႏိုင္ေစရန္ ကိုယ္တိုင္အခြန္ထမ္းေဆာင္မႈမွတ္တမ္းကတ္ ထုတ္ေပးမည္

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. အားေကာင္းေသာ မီဒီယာဥပေဒေပၚေပါက္လာႏိုင္ေစရန္ မီဒီယာသမားမ်ားႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးမည္
  2. NNDP ပါတီမွ ျပည္သူႈ႕အသံ နာခံျခင္းအခမ္းအနား က်င္းပျပဳလုပ္

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

*****************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

ၿမိဳ႕ရြာစီမံကိန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အဓိကအခက္အခဲမွာ ေျမကစားမႈျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတေျပာၾကား

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ၿမိဳ႕ရြာစီမံကိန္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အဓိက ခက္ခဲလ်က္ရွိသည့္ ကိစၥရပ္မွာ ေျမအသံုးခ်မႈ (Land Use)၊ ေျမကစားမႈ (Land Speculation) စသည့္ ေျမယာျပႆနာမ်ားပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔၌ ေနျပည္ေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။

“ၿမိဳ႕ရြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာမွာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ မတူဘဲ အခက္အခဲေတြ႕ေနရတဲ့ ကိစၥ ရပ္တစ္ခုကေတာ့ ေျမအသံုးခ်မႈ (Land Use)၊ ေျမကစားမႈ(Land Speculation) စသည့္ ေျမယာျပႆနာမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္”ပာု သမၼတဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ၿမိဳ႕ျပေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္းႏွင့္ လူမႈစီးပြားေရးဘဝ ျမင့္မားတိုးတက္မႈအေျခ အေနမ်ား နိမ့္က်လ်က္ရွိသည့္အတြက္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ ရင္ေဘာင္တန္းနိုင္ရန္ ေဒသႏၱရဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းမ်ား၊ ၿမိ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းမ်ား၊ ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းတို႔ကို အစီအစဥ္ေရးဆြဲ၍ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရ သည္။

“အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕ကိုၾကည့္လွ်င္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံထက္သာတဲ့ ၿမိဳ႕ျပေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္းေတြနဲ႔ လူေနမႈအဆင့္အတန္းနဲ႔ လူမႈစီးပြား ေရးဘဝ ျမင့္မားတိုးတက္မႈအေျခအေနေတြကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔ ရင္ေပါင္တန္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေဒသႏၱရဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရး၊ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း၊ ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းတို႔ကို ၿမိဳ႕နယ္မွစ၍ ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္”ပာု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ သစ္ေတာေျမႏွင့္ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းမ်ားတြင္ တရားမဝင္ က်ဳးေက်ာ္ေနထိုင္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားအစား ၿမိဳ႕ကြက္၊ ရြာကြက္မ်ား စနစ္တက် ထူေထာင္ေနရာခ်ထားေပးျခင္း၊ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရန္ လယ္ယာေျမမ်ား စီမံေပးျခင္းတို႔ကို ႏိုင္ငံ ေတာ္မွ ျပဳလုပ္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီးျပည္သူတို႔၏ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းႏွင့္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ၊ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ျမင့္မားမႈအတြက္ ေျမယာစနစ္ တက်စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ေရးအတြက္ ေျမယာစနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ေရးအတြက္ ေျမယာစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး (Land Reform) ကို ေဆာင္ရြက္ရေတာ့ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတမိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

YC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားၿပီး လူဦးေရ ၁၂ဦးခန္႔ေသဆံုး

ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔၌ ရခုိင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးတို႔၏ အၾကမ္းဖက္မႈတစ္ခုျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေသဆံုးသူ ၁၂ ဦးရွိေၾကာင္း သိရွိရၿပီး ေသဆံုးသူမ်ား၏ အေလာင္းမ်ားအား ျပန္မေပးဘဲ ဝွက္ထားမႈမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း ယင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သည့္ ေဒသခံတစ္ဦး၏ ေျပာၾကား ခ်က္အရ သိရသည္။

"ပထမဦးဆံုး အေနာက္ျပင္ေက်းရြာမွာေနတဲ့ ဘဂၤါလီေတြက ကူေတာင္းေက်းရြာက ရခုိင္ေတြေနတဲ့အိမ္ကို မီးအရင္ရိႈ႕တယ္။ အဲဒီေတာ့ ရခုိင္ ေတြက တုတ္ေတြ ဓားေတြနဲ႔ အရင္ ရိုက္ၾကခုတ္ၾကနဲ႔။ ဘဂၤါလီေတြကလည္း တူမီးေသနတ္ေတြနဲ႔ ျပန္ပစ္တယ္။ ေသတာက ၁၂ ေယာက္။ အဲဒီ ၁၀ ေယာက္မွာ ဘဂၤါလီက ၂ေယာက္၊ ရခုိင္တိုင္းရင္းသားက ၁၀ ေယာက္ ပါတယ္"ဟု ၎က ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ယင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးသြားခဲ့သည့္ ရခုိင္တိုင္းရင္းသားတို႔၏ အေလာင္းရုပ္အား ယူသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည့္အတြက္ စစ္တပ္မွ အင္အား ၄၀ နီးပါးႏွင့္ ရခုိင္လူႀကီးအခ်ိဳ႕မွ ယင္းေသဆံုးသူမ်ား၏ အေလာင္းမ်ားအား သြားေရာက္ေတာင္းခံရာ အေလာင္းတစ္ေလာင္းသာ ျပန္ေပး၍ က်န္အေလာင္းရုပ္မ်ားအား ဝွက္ထားေၾကာင္း အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္း ျဖစ္ပြားေနသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခုအခ်ိန္အထိ ေသနတ္သံတစ္ခ်ိဳ႕ ၾကားေနရေသး ေၾကာင္း ယင္းအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္တြင္းေနထုိင္ေနသည့္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနလ်က္ရွိၿပီး ရခုိင္ ျပည္နယ္အတြင္း၌ ဒုကၡသည္ဦးေရ တစ္သိန္းနီးပါးခန္႔ရွိကာ ဒုကၡသည္စခန္းေပါင္း ၆၀ နီးပါးရွိေၾကာင္း သတင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ATM

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား၏ အခြန္ေဆာင္ႏႈန္း သိရွိႏိုင္ေစရန္ ကိုယ္တိုင္အခြန္ထမ္းေဆာင္မႈမွတ္တမ္းကတ္ ထုတ္ေပးမည္

ယခင္ အစိုးရလက္ထက္ကတည္းကပင္ အခြန္ေရွာင္တိမ္းခဲ့ၾကသည့္ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား၏ အခြန္ေဆာင္မႈႏႈန္းထားမ်ားသိရွိႏိုင္ေစရန္ ယခု ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္မွစတင္၍ ကိုယ္တိုင္အခြန္ထမ္းေဆာင္မႈမွတ္တမ္းကတ္မ်ားကုိ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“အရင္ႏွစ္အတြက္ အခြန္ထမ္းထိပ္ဆံုး ၁၀ ဦးစာရင္းကိုထုတ္ျပန္လိုက္တာမွာ ကုမၸဏီႀကီးေတြနဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြရဲ႕ အမည္စာရင္းေတြ ပါဝင္လာျခင္းမရွိပါဘူး။ အရင္အစိုးရလက္ထက္တုန္းက အခြန္ေရွာင္လို႔ရေပမယ့္ ဒီအစိုးရသစ္လက္ထက္မွာေတာ့ အခြန္ေရွာင္လို႔မရေအာင္ ကိုယ္တိုင္ အခြန္ထမ္းေဆာင္မႈ မွတ္တမ္းကတ္ေတြကို ထုတ္ေပးသြားမွာပါ”ပာု အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ဆက္လက္ဆိုသည္။

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ ကိုယ္တိုင္အခြန္ထမ္းေဆာင္မႈမွတ္တမ္းျဖင့္ အခြန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းျဖင့္ လစဥ္မည္မွ်အခြန္ထမ္းေဆာင္ ထားသည္ကို သိရွိႏိုင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္မွ အခြန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ျပန္ေပးမည္ဆိုပါက အဆိုပါကတ္ျဖင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိႏိုင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ အခြန္ေပးသြင္းမႈမ်ားတြင္ စနစ္တက်ႏွင့္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အခု ထုတ္ေပးမ&