Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၉.၇.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. သမုိင္းေကာင္းဖို႔

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

သမုိင္းေကာင္းဖို႔

မိုးျမင့္ၿငိမ္း

သမုိင္းထဲရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားစြာထဲတြင္ သမုိင္းကို ေကာင္းေအာင္ ထုဆစ္သြားခဲ့သည့္သူမ်ားလည္း ရွိသလို သမုိင္းကို အ႐ုပ္ဆိုးအက်ည္းတန္ သြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားခဲ့သူမ်ားလည္း ရွိသည္။ သမုိင္းကိုသိထားလွ်င္ သမိုင္းအမွားထဲမွ သင္ခန္းစာယူႏုိင္သည္။ သမိုင္းသစ္ကို လွလွပပ ထုဆု ႏုိင္မည္။ ထုိေၾကာင့္ သမိုင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာသန္းထြန္းက သမုိင္းသင္တာ “မအေအာင္လို႔” ဟု မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ဖူးသည္။ သမုိင္းထဲတြင္ ေလ့လာစရာ မ်ားစြာ ရွိပါသည္။ သမုိင္းအေထာက္အထားမ်ားကို ရွာေဖြသည့္ ပင္မေရစီးေၾကာင္း သမုိင္းပညာရပ္မွာ ဘာသာရပ္တစ္ခုအေနျဖင့္ အခုိင္အခန္႔ရွိခဲ့ သည္မွာ ၾကာျမင့္ေလၿပီျဖစ္သည္။

သမုိင္းဆုိသည္မွာ လူမႈေရးသိပၸံပညာရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ သမုိင္းကို ဘာသာရပ္မွန္ေျပာင္းမ်ားျဖင့္ ၾကည့္ႏုိင္လွ်င္ အေတြးအေခၚအရ ေရာ၊ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ပါ အသံုးဝင္မည္ျဖစ္သည္။ ပုဂံသမုိင္းကို ဖတ္႐ႈေလ့လာေနေသာသူတစ္ဦးသည္ ပုဂံယဥ္ေက်းမႈ၏ သမုိင္း အေထာက္အထားမ်ားကို ေလ့လာမႈထက္ေက်ာ္လြန္ကာ ပုဂံႏုိင္ငံေရးသမုိင္း၊ စီးပြားေရးသမုိင္း၊ လူမႈေရးသမုိင္းမ်ားကို သ႐ုပ္ခြဲစိစစ္ႏိုင္လွ်င္ ပိုမို အဖိုး တန္မည္။ ပုဂံႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၊ စီးပြားေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား မည္သို႔ ေပၚထြန္းလာပံု၊ လူမႈေရးႏွင့္ ဘာသာရပ္အင္စတီက်ဴး ရွင္းမ်ား ေပၚထြန္းလာပံုတို႔ကို ေလ့လာလွ်င္ အမွန္တကယ္ အဖိုးတန္မည္ျဖစ္သည္။

အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သမုိင္းအစဥ္အလာကို အေလးထားၾကသည္မွာလည္း ဤအခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းရၿပီး ယဥ္ေက်းမႈထြန္းကာလာေလတိုင္းအေရွ႕ေတာင္ အရွႏုိင္ငံမ်ားအား ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏုိင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဂလိုဘယ္လိုက္ ေဇးရွင္းလုိင္းမ်ား ႐ုိက္ခတ္လာသည့္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ေႏွာင္းပိုင္း အာရွႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ ပထမဦးဆံုး စက္မႈႏုိင္ငံကို တည္ေထာင္ႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံလည္း ျဖစ္သည္။ တနည္းဆိုရလွ်င္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမွာ မ်ိဳး႐ုိးဗီဇအားျဖင့္ စြမ္းရည္ရွိသည္ဟု ေယဘူယ် ဆို၍ရႏုိင္ေသာ္လည္း အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနသည္။ အာရွ တြင္ ျမန္မာကုန္းေဘာင္ေခတ္ႏွင့္အၿပိဳင္ ဂ်ပန္ (ေမဂ်ီေခတ္) သည္လည္း စက္မႈထူေထာင္ေရးကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံလို တြန္႔ဆုတ္ တြန္႔ဆုတ္လုပ္ခဲ့သည္မဟုတ္၊ တံခါးက်ယ္က်ယ္ဖြင့္ေပးခဲ့သည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွာစက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ အရွိန္မ်ားစြာရရွိသြားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံကိုစက္မႈထူေထာင္ေရးကိုကုန္းေဘာင္ေခတ္ ေခတ္မီေရး ေရွ႕ေဆာင္ပုဂၢိဳလ္မ်ားက အားတက္သေရာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္ျငားလည္း ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ဘာသာေရးအကန္႔အသတ္မ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ၁၇ရာစုႏွင့္ အဂၤလန္ႏုိင္ငံလို ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ စက္မႈထူေထာင္ေရးအတြက္ ကုန္ ပစၥည္းအသစ္မ်ားတီတြင္ ဖန္တီးႏုိင္သည့္ အရည္အခ်င္းရွိေသာ စြန္႔ဦးတီတြင္သူမ်ား၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအသစ္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ႏုိင္ငံေရးမတည္ မၿငိမ္ ျဖစ္ေပၚလာမည္စိုးရိမ္၍ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။ ေဘာဂေဗဒပညာရွင္ ဂ်ိဳးဇက္ရႊန္းပီတာဆိုခဲ့သလို တီတြင္ဖန္တီးမႈ အဖ်က္စြမ္းအားကို ေၾကာက္ရႊံ႕ျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သူ၏အဆိုအရ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတြင္ ေစ်းကြက္ရွိလွ်င္ စြန္႔ဦးတီတြင္သူမ်ား၏ တီတြင္ဖန္တီးမႈမ်ားလည္း ရွိမည္။ ယင္း တီတြင္ ဖန္တီးမႈမ်ားက တည္ဆဲလူမႈေရးအစီအစဥ္ကို ႐ုိက္ခတ္ႏုိင္သည္။ လူမႈေရးမတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ႏုိင္ငံေရးၾသဇာအေပၚ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိလာႏုိင္ သည္ဟု ဆိုသည္။

ထိုသို႔ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ေခတ္မီေရွ႕ေဆာင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈေၾကာင့္ ရတနာပံုေနျပည္ေတာ္တြင္ မီးခိုးတလူလူ ထြက္ေန ေသာ စက္႐ုံမ်ား ေပၚထြန္းလာခဲ့ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား မေျပာင္းႏုိင္ခဲ့သည့္ (စည္းမ်ဥ္းခံဘုရင္စနစ္) အတြက္ေၾကာင့္ စက္မႈထူ ေထာင္ေရးမွာလည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့သလုိ သူ႔ကၽြန္လည္းျဖစ္ခဲ့သည္။ ေယာင္အတြင္းဝန္ ဦးဘုိးလိႈင္ကဲ့သို႔ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးပညာရွိ အမတ္က သီေပါ ဘုရင္ကိုဆံုးမသည့္ ရာဇသဂၤဟက်မ္းတြင္ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းခံ ဘုရင္စနစ္ ကို က်င့္သံုးရန္တို႔ပါဝင္သည္။ ေနာက္ထပ္ ပညာရွိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအမတ္တစ္ဦးမွာ ကင္းဝန္မင္းႀကီးျဖစ္သည္။ သံတမန္ပရိယာယ္ ၾကြယ္ဝသည့္ ကင္းဝန္မွာ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသို႔ သံတမန္ခရီးသြားခဲ့စဥ္က အေနာက္ႏုိင္ငံ၏ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား အားေကာင္းေကာင္းႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလ်က္ရွိေနသည္ကို ေလ်ာ့ (Shock) ရသြားပံုရွိသည္။ သူတို႔လုိလားသည့္ သီေပါကို နန္းတင္၍ စည္းမ်ဥ္းခံဘုရင္စနစ္ကို က်င့္သံုးရန္တနည္း ႏုိင္ငံေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းကို ဖန္တီး ရန္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္…..ဤသို႔ေသာ္ကပင္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ၾကြယ္ဝဖို႔ အဟန္႔အတား ျဖစ္မည္ထင္သည္။ အာဏာႏုိင္ငံေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လူမ်ိဳး၏ မ်ိဳး႐ုိးဗီဇတြင္ လႊမ္းမိုးေနသည့္ တိုက္ခ်င္ခုိက္ခ်င္သည့္စိတ္တို႔ ပူးေပါင္းလုိက္သည့္အခါ တုိင္းျပည္ကၽြမ္းျပန္သြားခဲ့သည္။ တုိင္းတာမင္းႀကီးလုိ စစ္လိုလား သည့္ ၾသဇာရွိအမတ္ႏွင့္ စုဖုရားလတ္လို ကန္႔လကာေနာက္ကြယ္က အာဏာရွင္တို႔ေပါင္းၿပီး အဂၤလိပ္တို႔ကို စစ္ေၾကညာခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႕ အႀကံဳမရွိေသာ စုဖုရားလတ္မွာ ၿဗိတိသွ်ကို ယိုးဒယားႏုိင္ငံေလာက္ပဲရွိသည္ဟု ထင္မွတ္ခဲ့ပံုရသည္။ အမွန္စင္စစ္တြင္ ကုန္ေဘာင္းေခတ္ေႏွာင္းပိုင္း တိုင္းျပည္ဝန္ကိုထမ္းခဲ့သည့္ ေခတ္မီေရးေရွ႕ေဆာင္ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ တိုင္းျပည္ကို က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ခ်င္ေနသည့္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ယင္းႏုိင္ငံတို႔၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို သေဘာေပါက္နားလည္သည့္အေလွ်ာက္ တိုင္းျပည္ကိုျပဳျပင္ရန္ ေစတနာအျပည့္ျဖင့္ ႀကိဳးစားခဲ့သူမ်ားျဖစ္သည္။ မင္းတုန္းမင္းႀကီးက်င့္သံုးခဲ့သည့္ သံတမန္ပရိယာယ္ေတြအတိုင္း အဂၤလိပ္ႏွင့္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံတို႔ႏွင့္ ျပႆနာအနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္၊ စူပါပါဝါမ်ားၾကား မိမိတို႔ႏုိင္ငံမနစ္နာေစရန္ႏွင့္ ၾကားခံစစ္ပြဲ (Proxy war) မျဖစ္ေပၚေစရန္ သံခင္းတန္မံခင္းနည္းလမ္းမ်ားကို ပါးပါးနပ္နပ္ က်င့္သံုးခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါ။

ဤသည္မွာ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ေႏွာင္းပိုင္းကို ေဖာ္က်ဴးထားသည့္ သမုိင္းတခန္းရပ္ ျပဇတ္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ စီးပြား ေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ ႏုိင္ငံေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၊ စီးပြားေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို တီတြင္ဖန္တီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနရသည့္ ယခုလိုအခါ မ်ိဳးတြင္ သမုိင္းထဲကအမွားမ်ိဳး မျဖစ္ေပၚေအာင္ႏွင့္ သမုိင္းအမွားကိုယူႏုိင္ေအာင္ ေကာင္းမြန္သည့္ သမုိင္းသစ္ကိုဖန္တီးႏုိင္ဖို႔ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား အားလံုးတြင္ တာဝန္ရွိပါေၾကာင္း…….။

*****************************************

 

 

 

 

 


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

Document yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၉.၇.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. 7 July ႏွစ္ ၅၀ျပည့္အခမ္းအနားသတင္း ေဖာ္ျပခြင့္ စာေပစိစစ္ေရးမွ ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္မ်ားအား တားျမစ္
  2. ေတာင္သူလယ္သမားအသင္းႀကီး ဖြဲ႕စည္းေတာ့မည္

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. အၿငိမ္းစား ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအး နာမက်န္းျဖစ္
  2. စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္းမည္
  3. ဒဏ္ေငြမ်ား တိုးျမႇင့္လိုက္သည့္ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းထုတ္ျပန္

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

*************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

7 July ႏွစ္ ၅၀ျပည့္အခမ္းအနားသတင္း ေဖာ္ျပခြင့္ စာေပစိစစ္ေရးမွ ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္မ်ားအား တားျမစ္

ဇူလိုင္ ၇ရက္ေန႔ သကၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ေဝဇယႏၱာလမ္းရွိ ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕ရံုးခန္းတြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပသည့္ 7 July ႏွစ္ ၅၀ျပည့္ အခမ္းအနားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္သတင္းအား ျပည္တြင္းသတင္းမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးသားမႈ မျပဳလုပ္ရန္ စာေပစစ္ေဆးေရးက သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္တစ္ခု၏ သတင္းမီဒီယာတစ္ဦး၏ ေျပာ ျပခ်က္အရ သိရွိရသည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔က သတင္းလိုက္ၿပီး ျပည္သူေတြ ဒီ 7 July နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သိေအာင္လို႔ ေရးသားတယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္လည္း စိစစ္ေရးကို တင္ေရာ သူတို႔က ခဏေလာက္ဆိုင္းငံ့ေပးပါဆိုၿပီး ဖုန္းဆက္ေျပာလာပါတယ္။ သူတို႔ဘက္က ေျပာတာကေတာ့ အခုလိုမ်ိဳး ႏုိင္ငံမွာ အေရးကိစၥေတြျဖစ္ ေနတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဒီ 7 July ကိစၥေၾကာင့္ တစ္ခုခုျဖစ္မွာစိုးလို႔ပါလို႔ ေျပာပါတယ္"ဟု ၎က ဆိုသည္။

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လက္ေအာက္တြင္ တည္ရွိေနဆဲျဖစ္သည့္ စာေပစစိစစ္ေရးအဖြဲ႕မွ အဆိုပါအခမ္းအနားသတင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိတ္ပင္တားျမစ္ျခင္းသည္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ႏိုင္ငံအတြင္း ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုေပၚေပါက္လာမႈ ျဖစ္ပြားမည္စိုးေသာေၾကာင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ ယင္းသတင္းထုတ္ျပန္ရန္ တားျမစ္ရ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယင္းအခမ္းအနားမက်င္းပရန္ ဇူလိုင္လ ၆ရက္ေန႔ ည ၁၀ေက်ာ္ခန္႔မွစ၍ တားျမစ္ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းအပါအဝင္ နယ္အသီး သီးမွ ဗကသေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕အား ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ေန႔ ည ၇နာရီအခ်ိန္၌ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားက ျပန္လည္လႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရၿပီး ျပန္ လြတ္လာသည့္အခ်ိန္၌ပင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည့္ ရန္ကုန္တိုင္းမွ ဗကသေက်ာင္းသား မၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္၊ ဒီၿငိမ္းလင္း၊ စည္သူေမာင္ႏွင့္ ရဲျမတ္ဟိန္း တို႔မွ ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕ရံုး၌ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ယခု ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး၌ ၁၉၆၂ခုႏွစ္ ပံုႏွိပ္ဥပေဒ ေနရာအား ပံုႏွိဥပေဒအသစ္ အစားထိုး၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ တင္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရၿပီး ယင္းပံုႏွိပ္ဥပေဒအသစ္တြင္ စာနယ္ဇင္း သမားမ်ားႏွင့္ ဆိုင္သည့္အခ်က္အလက္မ်ား၊ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းေရး ကိစၥရပ္ႏွင့္ ထုတ္ေဝခြင့္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ပါဝင္တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေဖာ္ျပခ်က္ မ်ားအရ သိရွိရသည္။

ATM

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ေတာင္သူလယ္သမားအသင္းႀကီး ဖြဲ႕စည္းေတာ့မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ဘဝအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ႏိုင္ေစရန္ ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္းမ်ားကို ကူညီေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေတာင္သူလယ္သမားအသင္းႀကီး (Myanmar Farmer Association-MFA) ကို ဖြဲ႕စည္းေတာ့မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေတာင္သူလယ္သမားအစည္းအ႐ံုးျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး၏ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ခုဆို ေတာင္သူေတြ ေတာ္ေတာ္ကို ဒုကၡေရာက္ေနၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔အတြက္ ေတာင္းဆိုးစရာေနရာ မရွိဘူး။ ေျဖရွင္းေပးမယ့္ အဖြဲ႕အစည္း သက္သက္မရွိဘူး။ ဒါၾကာင့္ ေတာင္သူေတြရဲ႕ အခက္အခဲေတြကို အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ေျဖရွင္းမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ေတာင္သူလယ္သမားအသင္းႀကီးကို ဖြဲ႕စည္းေတာ့မွာပါ။ ေတာင္သူေတြအတြက္ နည္းဥပေဒထြက္လာၿပီဆိုတာနဲ႔ ေတာင္သူေတြကို ကိုယ္စားျပဳ မယ့္ ေတာင္သူလယ္သမားအသင္းႀကီးဖြဲ႕စည္းမွာပါ”ပာု အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ဆက္လက္ဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္သူလယ္သမားအစည္းအ႐ံုး၏ ပထမဆံုးသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စီးတီးစတား ပာိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေတာင္သူလယ္သမားအစည္းအ႐ံုး ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီကို ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ အမ်ိဳးသား မပာာမိတ္ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ ညီညႊတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ၊ ေခတ္သစ္ျပည္သူ႔ပါတီ၊ ျမန္မာအမ်ိဳးသားကြန္ကရက္ပါတီတို႔မွ ပါတီဝင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ထားေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ပါတီေတြ၊ ပါတီဝင္ေတြ ဒီ ေတာင္သူလယ္သမားအစည္းအ႐ံုးမွာ ပါတယ္ဆိုေပမယ့္ ပါတီအတြက္၊ ပါတီကုိယ္စားလုပ္ေဆာင္ေန တာ မပာုတ္ပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ ဒီေတာင္သူအေရးကိစၥအတြက္ ပါတီေတြ လိုက္လုပ္ေဆာင္ေနတယ္ဆိုတာ ၾသဇာရရွိဖို႔နဲ႔ မဲဆြယ္တာ လံုးဝမပာုတ္ပါဘူး။ အစိုးရနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြရဲ႕႔ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈေတြကင္းတဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားအစည္းအ႐ံုး ျဖစ္ေျမာက္ေစဖို႔အတြက္ပဲ ရည္ရြယ္ပါတယ္”ပာု ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္တြင္းရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားမွာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈမ်ား၊ လယ္ယာေျမလုပ္သားရွားပါးမႈမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ ေခ်းေငြ အျပည့္အဝမရရွိမႈမ်ားေၾကာင့္ ဘဝအခက္အခဲ အၾကပ္အတည္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

YC

*************************

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏုိင္ငံေရးသတင္း

အၿငိမ္းစား ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအး နာမက်န္းျဖစ္

ဇူလိုင္လ ၈ ရက္ေန႔၌ အသက္ ၇၄ႏွစ္ခန္႔ရွိသည့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(အၿငိမ္းစား) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ဦးေမာင္ေအးသည္ ရုတ္တရက္ နာမက်န္းျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ တပ္မေတာ္စစ္ေဆးရံု၌ ေဆးကုသမႈခံယူခဲ့ေၾကာင္း သတင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ သိရွိရ သည္။

"ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း ေမာင္ေအး နာမက်န္းျဖစ္တယ္ဆိုတာ ဟုတ္ပါတယ္။ ဦးေႏွာက္မွာ အဆီပိတ္ၿပီး ေလျဖန္းသြားတာလို႔ ေျပာ တယ္။ ဒါေပမယ့္ မေန႔က တပ္မေတာ္စစ္ေဆးရံုမွာ သြားကုၿပီး အေျခအေန ျပန္ေကာင္းလာပါၿပီ။ အခု ဇူလိုင္ ၉ရက္ေန႔မွာ စကၤာပူမွာ ေဆးသြားကုမွာပါ။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက တပ္မေတာ္စစ္ေဆးရံုကို လႊတ္ေတာ္လုပ္ေနတုန္း ထမင္းစားခ်ိန္မွာ သြားၿပီးအားေပးတယ္လို႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္အမတ္တစ္ဦးေျပာလို႔ သိရပါတယ္"ဟု ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

၎သည္ ဇူလိုင္လ ၈ ရက္ေန႔၌ ရုတ္တရက္ နာမက်န္းစျဖစ္စဥ္ကတည္းက ေနျပည္ေတာ္ရွိ တပ္မေတာ္စစ္ေဆးရံု၌ အေရးေပၚလူနာအျဖစ္ ေဆးကုသမႈခံယူခဲ့ၿပီး ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ေန႔လည္ ၂နာရီေက်ာ္ခန္႔၌ စကၤာပူႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္၍ ေဆးကုသမႈခံယူေၾကာင္း သိရွိရၿပီး တပ္မေတာ္ စစ္ေဆးရံု၌ ေဆးကုသမႈခံယူေနစဥ္အခ်ိန္တြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းမွ လႊတ္ေတာ္က်င္းပေနစဥ္ ထမင္းစားနားခ်ိန္၌ သြားေရာက္ အားေပးစကား ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ၎သည္ ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္၌ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးရားထူးတြင္ အဆင့္ (၂)ေနရာျဖင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ATM

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္းမည္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမွ ေငြေၾကးအလြဲသံုးစားမႈမ်ားကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး၏ အစီရင္ခံစာမ်ား တင္ျပလာျခင္းမရွိေတာ့သည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို ယခုက်င္းပေနသည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ေငြစာရင္းေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

“ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ မ႑ိဳင္ႀကီး(၃)ခုလံုးပာာ တစ္ခုကိုတစ္ခု အျပန္အလွန္ေစာင့္ၾကည့္ၿပီးေတာ့ အခ်င္းခ်င္း ျပန္လည္ထိန္းေက်ာင္းရ မယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒီတာဝန္ေတြကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီအတြက္ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးရဲ႕ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာေတြပာာ အရမ္းကိုလိုအပ္ပါတယ္။ ခု ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးက အရင္လို ဝန္ႀကီးဌာနေတြရဲ႕ ေငြအလဲြသံုးစားမႈ အစီရင္ခံစာေတြ တက္မလာေတာ့ဘူးဆိုေတာ့ ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းဖို႔ စီစဥ္ေနပါၿပီ”ပာု အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ဆက္လက္ဆိုသည္။

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးသည္ ယခင္က ဆည္ေျမာင္းစီမံကိန္းမ်ား၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ ေငြေၾကးဆိုင္ ရာ အလြဲသံုးစားမႈမ်ားကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရသည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၂  ေဖေဖာ္ဝါရီလ ေနာက္ပိုင္းမွစတင္၍ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးမွ အစီရင္ခံစာမ်ား တင္ျပႏိုင္ျခင္းမရွိေတာ့သည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳ႔္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဝန္ႀကီးဌာနေတြက ဘယ္လို ေငြေၾကးအလြဲသံုးစားလုပ္ေနတယ္ဆိုတာေတြကို လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီေတြရဲ႕ တာဝန္ေပးခ်က္အရ ဒီ႐ံုးက စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ရတာပါ။ ခုေနာက္ပိုင္း ဒီအစီရင္ခံစာေတြ တက္မလာႏိုင္ေတာ့ဘူးဆိုေတာ့ ဝန္ႀကီးဌာနေတြအတြက္ေတာ့ ေကာင္းေပမယ့္ ျပည္သူ ေတြအတြက္ မေကာင္းဘူး။ ႏိုင္ငံဘ႑ာေတြလည္း အလပာႆ ဆံုး႐ံႈးပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္ထိေတာ့ ဒီစစ္ေဆးမႈ(