Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Human Rights Watch, 14th October 2010

အင္ဒိုနီးရွား အစိုးရ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚ ကုလသမဂၢ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းေရးကို လူသိရွင္ၾကား ေထာက္ခံသင့္ေၾကာင္း Human Rights Watch က ယေန႔ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး Dr.R.M.Marty M. Natalegawa ထံသို႔ စာေရးသား ေပးပို႔ရာတြင္ ထည့္သြင္း ေရးသားခဲ့သည္။

"ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ စိုးရိမ္ဖြယ္ က်ဴးလြန္ေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ကိုင္တြယ္ရန္ အင္ဒိုနီးရွား အေနျဖင့္ အာရွ ႏိုင္ငံမ်ား အၾကားတြင္ တာ၀န္ယူေသာ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ႀကိဳးစား ျပသင့္ပါတယ္" ဟု Human Rights Watch မွ အာရွ ဒုတိယ ဒါ႐ိုက္တာ Elaine Pearson က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ "ႏိုင္ငံတကာ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕ဖို႔ ေထာက္ခံျခင္းဟာ အခု အင္ဒိုနီးရွား တက္တက္ၾကြၾကြ ခ်ဥ္းကပ္ေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ တိုးတက္ ျဖစ္ေပၚေရး အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ တစ္မ်ိဳးတည္းပါပဲ" ဟု Pearson က ေျပာသည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၀၂ ကတည္းက ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာေသာ ဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားကို စံုစမ္း အစီရင္ခံစာ တင္ရန္ ကုလသမဂၢ ေကာ္မရွင္အား ထူေထာင္ အခြင့္အာဏာ ေပးေရး ကိစၥကို ေထာက္ခံရန္ Human Rights Watch က Dr.Natalegawa အား တိုက္တြန္းထားသည္။

Dr. Natakgawa သည္ ယခင္က စိုးရိမ္ဖြယ္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ အျခား စြပ္စြဲခ်က္မ်ား အေပၚ ႏိုင္ငံတကာ စံုစမ္းေရး အဖြဲ႕ ဖြဲ႕ေရး ႀကိဳးပမ္းခဲ့ဖူးသည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇြန္လက ယင္းသည္ ေမလ (၃၁) ရက္ေန႔က ဂါဇာသို႔ လာေသာ အကူအညီ ေပးေရး သေဘၤာအား အစၥေရး လံုၿခံဳေရးတပ္မ်ားသည္ အင္အား သံုး ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း စြပ္စြဲခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ ကုလသမဂၢသို႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ဖူးသည္။

"အင္ဒိုနီးရွားဟာ ႏိုင္ငံတကာမွာ တာ၀န္ ယူတတ္မႈနဲ႔ ေျပာရဲ ဆိုရဲသည့္ နည္းတူ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စိုးရိမ္ဖြယ္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအေပၚ အေရးယူေရးကိုလည္း ေျပာဆိုဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္" ဟု Pearson က ေျပာပါသည္။ "အင္ဒိုနီးရွား ေပၚလစီ ခ်မွတ္သူမ်ား အေနျဖင့္ အာရွတိုက္ ျပင္ပ က်ဴးလြန္မႈေတြကို ေထာက္ခံ အေလးထားသည့္ နည္းတူ ျမန္မာႏိုင္ငံက က်ဴးလြန္မႈေတြ အေပၚမွာလည္း ေရွ႕တစ္လွမ္း တိုးၿပီး တာ၀န္ယူ ေျပာဆိုသင့္ပါတယ္" ဟု ယင္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ အရပ္သားမ်ားအေပၚ တမင္ ရည္ရြယ္ တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ လိင္မႈဆိုင္ရာမ်ား က်ဴးလြန္ျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ကေလး စစ္သားမ်ား အသံုးျပဳျခင္း၊ အစာေရစာမ်ား ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ လူမ်ားကို အတင္း ေရႊ႕ေျပာင္းေစျခင္း၊ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္းတို႔ကို က်ဴးလြန္ခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားသည္လည္း သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ကေလးစစ္သား အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္းမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။ ထိုက်ဴးလြန္မႈမ်ားကို ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ ခ်ီ အေရးယူ အျပစ္ေပးျခင္း မခံရဘဲ လုပ္ကိုင္ က်ဴးလြန္ေနၾကသည္။

"ႏိုင္ငံတကာ စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈဟာ အေရးႀကီးလွၿပီး၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာ တရား ဥပေဒ စိုးမိုးေရး အတြက္ လုပ္ေပးသင့္သည္မွာ အခ်ိန္လြန္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္"ဟု Pearson က ေျပာသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

UPI, 13th October 2010

ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ မည္သည့္ အစိုးရမဆို လမ္းေၾကာင္းသစ္ တစ္ခုသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းလိမ့္မည္ဟု ၀ါရွင္တန္ အေနျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ အရပ္သား အစိုးရ ဦးေဆာင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းသို႔ ဦးတည္ေၾကာင္း ျမန္မာ စစ္အာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ လက ႏိုဘယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အပါအ၀င္ ပါတီ (၂၀) ခုအား ဖ်က္သိမ္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ စစ္အစိုးရ အေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

စစ္အစိုးရသည္ လာမည့္ ပါလီမန္တြင္ ၂၅ % ေသာ ေနရာအတြက္ ေသခ်ာၿပီး ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ P.J Crowley က ေျပာၾကားရာတြင္ ၀ါရွင္တန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျဖစ္ေပၚ တုိးတက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ မ်ားစြာ စိုးရိမ္ ပူပန္မႈမ်ား ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ စိုးရိမ္မႈေတြကို ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ လြတ္လပ္ၿပီး တရား မွ်တလိမ့္မယ္လို႔ မယံုၾကည္ပါဘူး" ဟု ယင္းက ေျပာသည္။

ဥေရာပ အမတ္မ်ားကလည္း လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲေပၚ ယံုၾကည္မႈမ်ား ထားရွိမိခဲ့ပါက မွားလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ လႊတ္ေပးမည္ဟု ေျပာခဲ့ေသာ္လည္း ကမၻာ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကမူ အဆိုပါ ေျပာၾကားမႈအား သံသယ ရွိေနသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

အာရွ-ပစိဖိတ္ ပင္လယ္ျပင္ အတြင္း နယ္နိမိတ္ ပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္းသည္ ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္မႈအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ေရာဘတ္ဂိတ္စ္က ေအာက္တုိဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ သတိေပး ေျပာၾကားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎ႏွင့္ ရာထူးအဆင့္ တူသူ တရုတ္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးက တရုတ္ စစ္အင္အား ႀကီးထြားလာမႈသည္ ကာကြယ္ေရး အတြက္သာ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ သဘာဝ သံယံဇာတ ေပါၾကြယ္ဝေသာ သုိ႔မဟုတ္ မဟာဗ်ဴဟာ အရ အေရးပါေသာ ကၽြန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အာရွ ပစိဖိတ္ ေဒသမွ ႏုိင္ငံ အေတာ္ မ်ားမ်ားႏွင့္ သေဘာ မတူညီမႈ၊ အျငင္းပြားမႈမ်ား ကာလ ၾကာရွည္စြာ ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိသည္။

"နယ္ေျမ ပုိင္ဆုိင္မႈနဲ႔ ပင္လယ္ ေရေၾကာင္း အသုံးျပဳမႈ ဆုိင္ရာ သေဘာ မတူညီမႈေတြ တုိးပြား လာတာဟာ ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္ေရးနဲ႔ သာယာ စည္ပင္ေရး အတြက္ ၿငိမ္းေျခာက္မႈ တစ္ခုပါပဲ" ဟု အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ေရာဘတ္ဂိတ္စ္က ဆုိသည္။

ဗီယက္နမ္ႏုိင္္ငံ၊ ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေသာ အာရွ ေဒသတြင္း ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးမ်ား ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲ မိန္႔ခြန္း ေျပာဆုိရာ၌ ေရာဘတ္ဂိတ္စ္က ေဒသတြင္း ပင္လယ္ ေရေၾကာင္းဆုိင္ရာ သေဘာ မတူညီမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္း၏ ခ်ဥ္းကပ္မႈအား ေထာက္ခံေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။ တရုတ္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး Liang Guanglie က ႏုိင္ငံတကာ၏ ခ်ဥ္းကပ္ ဝင္ေရာက္မႈကုိ ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အေမရိကန္ ေရတပ္ အေနျဖင့္ ပစိဖိတ္ သမုဒၵရာ အတြင္း သြားလာမႈ မျပဳဘဲ ေနမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။

အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးမ်ား နာမည္စဥ္အလုိက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး တရုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ႏွစ္ဦးမွာ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ အေနအထား ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ေရတပ္ အင္အား တုိးခ်ဲ႕ထားၿပီး စစ္သေဘၤာ အသစ္မ်ားႏွင့္ ေရငုပ္သေဘၤာ အသစ္မ်ားလည္း ပုိင္ဆုိင္ထားရာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပိုမုိ ယုံၾကည္မႈ ျပည့္ဝေသာ ပုံစံမ်ိဳးျဖင့္ ပါဝင္ ေဆြးေႏြးသည္။ ေတာင္တရုတ္ ပင္လယ္ျပင္ အတြင္း အေမရိကန္ စစ္သေဘၤာမ်ား သြားလာေနျခင္းႏွင့္ ပင္လယ္ဝါအတြင္း အေမရိကန္ႏွင့္ ေတာင္ကုိရီးယား ေရတပ္တုိ႔ ပူးေပါင္း စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈမ်ား အေပၚ မေက်နပ္ေၾကာင္းလည္း တရုတ္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးက ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိသည္။

တရုတ္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး Ligang "တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ကာကြယ္ေရး အင္အား ဖြံ႕ၿဖိဳး ေကာင္းမြန္လာျခင္းသည္ မည္သူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ကုိမွ် ၿခိမ္းေျခာက္ရန္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ တရုတ္ျပည္ လုံၿခံဳေရး၊ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးတုိ႔ကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါေၾကာင္း" ေျပာဆုိသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ေရရွည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ထား ပါသည္ဟုလည္း ၎က ဆုိသည္။

"တရုတ္ျပည္ဟာ ကာကြယ္မႈ ျပဳလုိတဲ့ သေဘာတရား ရွိတဲ့ ကာကြယ္ေရး မူဝါဒ တစ္ရပ္ကုိ က်င့္သုံးလ်က္ ရွိပါတယ္" ဟု ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာဆုိၿပီး အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားက ဦးေဆာင္ က်င္းပသည့္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးမ်ား ဖုိရမ္၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ေထာက္ခံမႈ ျပဳသည္ဟု ဆုိသည္။ အဆုိပါ ဖုိရမ္သည္ သေဘာ တူညီခ်က္မ်ား တည္ေဆာက္ရန္ အဓိက ဦးတည္ထားသည္။

တရုတ္ ႏုိင္ငံသည္ ေဒသတြင္း လုံၿခံဳေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အေပၚ အျပဳသေဘာ ေဆာင္သည့္ အျမင္ရွိေၾကာင္း၊ ဖုိရမ္တြင္ အာဆီယံကုိ ဗဟုိျပဳ ေဆြးေႏြးမႈ အေပၚ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံ ျပဳပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

အာရွေဒသတြင္း သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ား အဓိက ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အေရးကိစၥမ်ားမွာ ပင္လယ္ ေရေၾကာင္း သြားလာမႈ က်ပ္တည္းၿပီး တရုတ္၊ ဗီယက္နမ္၊ ထုိင္ဝမ္၊ မေလးရွား၊ ဘရူႏုိင္း၊ ဖိလစ္ပုိင္တုိ႔က သူပုိင္ထုိက္ ကုိယ္ပုိင္ထုိက္ အျငင္းပြားေနေသာ ပါရာဆဲလ္ ႏွင့္ စပါတလီ ကၽြန္းစု ေဒသမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

တရုတ္က အဆုိပါ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း အျပန္အလွန္ အေပးအယူ လုပ္မည့္ နည္းလမ္းကုိ အလုိရွိေသာ္လည္း အာဆီယံ ႏုိင္ငံမ်ားက ညီညီညြတ္ညြတ္ ေျဖရွင္းမည့္ နည္းလမ္းကုိ ေရြးခ်ယ္ထားသည္။ အဆုိပါ အျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ ဝါရွင္တန္ အစိုးရက မည္သည့္ ဘက္ကမွ ဝင္ေရာက္ ရပ္တည္မႈ မျပဳေပ။ သို႔ေသာ္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ တုိက္တြန္းထားသည္။

"ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္မႈ ပါဝင္ၿပီး သံတမန္ ဆန္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ နဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒ နည္းလမ္းအရ ေျဖရွင္းသင့္ပါတယ္" ဟု ေရာဘတ္ဂိတ္စ္က ဆုိသည္။ အေမရိကန္ မူဝါဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ မစၥတာ ေရာဘတ္ဂိတ္စ္က ေျပာဆုိရာတြင္ ေတာင္တရုတ္ ပင္လယ္ျပင္အတြက္ လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား အေပၚ အာဆီယံ ႏုိင္ငံမ်ား သေဘာ တူညီမႈ ရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမႈအား ခ်ီးက်ဴးေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေနျဖင့္ အဆိုပါ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ အကူအညီ ေပးရန္ အသင့္ အေနအထားတြင္ ရွိသည္ဟုလည္း ဆုိသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ စစ္ေရး အင္အား ႀကီးထြားလာမႈႏွင့္ ေတာင္တရုတ္ ပင္လယ္ျပင္ အတြင္း နယ္နိမိတ္ ပိုင္ဆုိင္မႈ ဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈ အေပၚ တင္းမာစြာ ျပဳမူဆက္ေနမႈေၾကာင့္ တစ္ခ်ိန္က (စစ္အတြင္းက) ရန္သူေတာ္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကေသာ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ အေမရိကန္ ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးမႈကုိ ပုိမုိ ႀကီးထြားလာေစသည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ေရာ ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံကပါ စုိးရိမ္ ထိတ္လန္႔ေနသည္။

အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံမ်ားက ဖုိရမ္တြင္ အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းေရး၊ သေဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရး၊ ပင္လယ္ ေရေၾကာင္း လုံၿခံဳေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ရွာေဖြေရး အစရွိသည္တုိ႔ကုိ ထည့္သြင္းရန္ အဆုိ ျပဳၾကသည္။ အဆုိပါ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ အာဆီယံ ၁၀ ႏုိင္ငံမွ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္း မိတ္ဖက္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ တရုတ္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ဂ်ပန္၊ နယူးဇီလန္၊ ရုရွား၊ ေတာင္ကိုရီးယား ႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အၾကား ပထမဆုံး ေဆြးေႏြး ျဖစ္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တရုတ္ ႏုိင္ငံတုိ႔သည္ ယခင္က စစ္ေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလအတြင္း ဝါရွင္တန္က ထုိင္ဝမ္သုိ႔ စစ္လက္နက္ ေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္လုိက္ရာ တရုတ္က ဆက္ဆံမႈမ်ား အားလုံးကုိ ျဖတ္ေတာက္လုိက္သည္။ အေမရိကန္က ထုိင္ဝမ္သုိ႔ ေရာင္းခ်မည့္ လက္နက္မ်ားသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၆ ဘီလီယံခန္႔ တန္ဖုိးရွိၿပီး ဒုံးခြင္း ဒုံးက်ည္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

AFP သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Reuters, 14th October 2010

ၾသဂုတ္လ အတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသို႔ တင္သြင္းေသာ ကုန္စည္မ်ား စံခ်ိန္တင္ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ၿပီး ေနာက္တြင္ အိုဘားမား အစုိးရက ေဘဂ်င္းအား ေငြေၾကးမူ၀ါဒႏွင့္ ပတ္သက္ ဆက္လက္ ဖိအား ေပးသြားမည္ဟု အိမ္ျဖဴေတာ္က ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

"သမၼတႀကီး၊ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးနဲ႔ အျခား တာ၀န္ရွိသူ ေတြက တ႐ုတ္အစိုးရ ေစာင့္ထိန္းရမယ့္ ၀တၱရားေတြကို လိုက္နာေအာင္ ဆက္လက္ ဖိအား ေပးသြားမယ္ ဆိုတာ သံသယ ရွိစရာ မလိုပါဘူး" ဟု အိမ္ျဖဴေတာ္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ Robert Gibbs က သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီး Timothy Geithne ကလည္း ေတာင္ကိုးရီးယားတြင္ က်င္းပမည့္ စက္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအုပ္စု G 20 ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ ပိုမို ေျဖေလွ်ာ့ေရး၊ တိုးတက္မႈ ရရွိရန္ တြန္းအား ေပးမည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားကလည္း "ေဘဂ်င္းသည္ ယင္း၏ ပို႔ကုန္ လုပ္ငန္းကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္ အတြက္ ေဒၚလာႏွင့္ လဲလွယ္သည့္ ယြမ္ေငြ တန္ဖိုးကို တမင္တကာ ခ်ထားျခင္းေၾကာင့္ အေမရိကန္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ထိခိုက္ နစ္နာရသည္" ဟု စြပ္စြဲ ေျပာၾကားလ်က္ ရွိသည္။

တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံမွ တင္သြင္းေသာ ပစၥည္းမ်ား ၾသဂုတ္လ အတြင္း ေမွ်ာ္မွန္းသည္ထက္ ပိုမို မ်ားျပား ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရး လိုေငြ ျပမႈ ၈.၈ % တိုးကာ ေဒၚလာ ၄၆.၄ ဘီလ်ံ ရွိခဲ့သည္ဟု ၾကာသပေတးေန႔ အေစာပိုင္းက ထုတ္ျပန္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး ဌာန ကိန္းကဏန္းမ်ားက ေဖာ္ျပေနသည္။

က်န္ ကမၻာ့ ႏိုင္ငံမ်ားက ယင္းတို႔၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အေမရိကန္ စားသံုးသူမ်ားက ဆက္လက္ ၀ယ္ယူမည္ ဆိုသည့္အေပၚ ယံုၾကည္ႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ ဆိုသည္ကို ယခု ကိန္းဂဏန္းမ်ားက သတင္း ေပးျခင္း ျဖစ္သည္ဟု Gibbs က ဆိုသည္။

အေမရိကန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္က တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံအေပၚ ယင္း၏ ေငြေၾကး မူ၀ါဒႏွင့္ ပတ္သက္ လတ္တေလာ တုန္႔ျပန္ အေရးယူခဲ့ၿပီး ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ စိုးရိမ္ ပူပန္မႈမ်ားကို ေဘဂ်င္းက ၀ါရွင္တန္ ႏွင့္အတူ ေျဖရွင္းျခင္း မရွိပါက အထက္ လႊတ္ေတာ္ကလည္း မၾကာမီ ဆက္လက္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မည့္ လကၡဏာ ရွိသည္။

တ႐ုတ္ ေငြေၾကးအေပၚ စိုးရိမ္ ပူပန္မႈကို ျပသသည့္ လတ္တေလာ ဥပေဒ ျပဌာန္းမႈကို ရီပတ္ဘလစ္ကန္ႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ ၂ ပါတီ စလံုးက ပါ၀င္ ေထာက္ခံခဲ့ၾကၿပီး ကြန္ကရက္ႏွင့္ အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္လည္း ေထာက္ခံမႈ ရရွိသည္ဟု သိရွိရသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Reuters, 14th October 2010

သံမဏိႏွင့္ ဘိလပ္ေျမ ထုတ္လုပ္သူမ်ား အပါအဝင္ အဓိက စက္မႈ လုပ္ငန္း (၉) ခုမွ တ႐ုတ္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ဘ႑ာေငြ ပိုမို ႐ွာေဖြေရး အတြက္ စီစဥ္ရန္ သင့္မသင့္ National Development and Retorm Commission ႏွင့္ တိုင္ပင္ညႇိႏႈိင္း အႀကံဥာဏ္ ယူရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း မီဒီယာက ေသာၾကာေန႔က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ေျမႏွင့္ အိမ္ရာ အေျခပစၥည္း ကုမၸဏီမ်ားသည္လည္း ဘ႑ာေငြ ႐ွာေဖြရာတြင္ ေျမႏွင့္ သယံဇာတ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အႀကံဥာဏ္ကို ေတာင္းခံရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း China Securities ဂ်နယ္က သတင္း ပို႔ခဲ့သည္။

အမည္ မေဖာ္လိုသူ သတင္းရင္းျမစ္ တစ္ခုက ေျပာရာတြင္ နည္းဥပေဒ အသစ္မ်ား၏ သက္ေရာက္မႈကို ခံရမည့္ စက္မႈလုပ္ငန္း (၉) ခုတြင္ သံမဏိ၊ ဘိလပ္ေျမ၊ ေက်ာက္မီးေသြး ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ အလ်ဴမီနီယမ္၊ သေဘၤာ ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ေလအား အသံုးျပဳ ကိရိယာမ်ား၊ ေပၚလီ ဆီလီကြန္ႏွင့္ ကြန္ရည္ကိ်ဳ လုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္သည္ဟု ဆိုသည္။

ယခု လုပ္ေ