Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

စင္ကာပူသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပုိ႔ကုန္ အမ်ားဆုံး တင္ပုိ႔ရာ ႏုိင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ ေနခ်ိန္မွာပင္ ျမန္မာႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း အိႏိၵယ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ကုန္သြယ္မႈမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း ၂၆ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း စုံစမ္း သိရွိရသည္။

ျမန္မာ၊ အိႏၵိယ ႏွစ္ႏုိင္ငံမွ ရရွိေသာ စာရင္းဇယားမ်ားအရ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢတို႔က ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈမ်ား တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ျပဳလုပ္ထားသည့္တုိင္ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးတြင္ ႏုိင္ငံျခား အက်ိဳးစီးပြား ပါဝင္မႈမွာ ႀကီးထြားလ်က္ ရွိသည္။

Xinhua သတင္းဌာန၏ သတင္း ေပးပုိ႔ခ်က္အရ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏွင့္ အိႏၵိယ ကုန္သြယ္မႈ တန္ဖုိးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒႆမ ၁၉ သန္းအထိ ေရာက္ရွိလာသည္။ သုိ႔ေသာ္ အဓိက ကုန္သြယ္ဘက္မ်ား ျဖစ္ေသာ စင္ကာပူ၊ တရုတ္၊ ထုိင္း စသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ တန္ဖုိးကုိ အမီလုိက္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေပ။ ထုိင္းႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စစ္အစုိးရ၏ ႏုိင္ငံျခား ကုန္သြယ္ေရး အခန္းက႑ကုိ အဓိက အေထာက္အကူ ျပဳေနသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္သလုိ တရုတ္ႏုိင္ငံကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ တင္းၾကပ္ေသာ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈမ်ားအား ကာကြယ္ ဟန္႔တားေပးေနသည့္ ႏုိင္ငံႀကီးတစ္ခု အဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာၿပီ ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လအတြင္း ေဘဂ်င္း အစုိးရႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ အစုိးရအၾကား ကုန္သြယ္မႈ သေဘာတူညီခ်က္ အသစ္မ်ားကုိ လက္မွတ္ ေရးထုိးႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္း သေဘာ တူညီမႈမ်ားထဲတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံမွ လက္နက္ အဓိက ထုတ္လုပ္ေသာ Norinco ေကာ္ပုိေရးရွင္းလည္း ပါဝင္သည္။ Norinco က မုံရြာ ေၾကးနီသတၱဳ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ လုပ္ကုိင္ရန္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္း သေဘာ တူညီခ်က္အရ Norinco သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အရည္အေသြး ျပည့္ဝၿပီး မ်ားျပားလြန္းေသာ ေၾကးနီသတၱဳမ်ားကို တူးေဖာ္ခြင့္ ရရွိေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ပုိ၍ဆုိပါက ျမန္မာႏွင့္ တရုတ္အၾကား သြယ္တန္းရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိသည့္ ေရႊဓာတ္ေငြ႕ ပုိက္လုိင္း စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီ (SPDC) သည္ လာမည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၀ ဘီလီယံ အထိ အသားတင္ ရရွိေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ယင္း ဓာတ္ေငြ႕ ပုိက္လုိင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနာက္ဘက္မွ တရုတ္ႏုိင္ငံ ေတာင္ပုိင္း ေဒသသုိ႔ သြယ္တန္းမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ တင္ပုိ႔ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ပိတ္ပင္မည့္ ဥပေဒကုိ သက္တမ္း တုိးရန္ အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္၌ ဇူလုိင္လ ၁ ရက္ေန႔က မဲေပး ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း အေမရိကန္ ေရနံတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီႀကီး ျဖစ္ေသာ Chevron အေနျဖင့္ ရတနာ ဓာတ္ေငြ႕ တူးေဖာ္ေရး စီမံကိန္း၌ ဆက္လက္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ ရရွိေနသည့္ ကိစၥမွာ အျငင္းပြားစရာ ျဖစ္လ်က္ ရွိသည္။ ျမန္မာ စစ္အစုိးရ၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားမႈ တုိ႔အေပၚ တုံ႔ျပန္ အေရးယူမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းေနသည္ကုိ ေဖာ္ျပလ်က္ ရွိသည္။

ရတနာ ဓာတ္ေငြ႔ပုိက္လုိင္း စီမံကိန္းသည္ စြမ္းအင္ ဆာေလာင္လ်က္ ရွိေသာ ထုိင္းႏုိင္ငံအတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳမည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အဆုိပါ ဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လုိင္းသည္ စစ္ေရးျဖင့္ လုံၿခံဳေရး တင္းၾကပ္ထားေသာ ေတာင္ပုိင္း ေဒသမွ တစ္ဆင့္ ကီလိုမီတာ ၄၀ ခန္႔ ျဖတ္သန္းသြားရန္ လုိအပ္ေနေသာေၾကာင့္ အျငင္းပြားစရာမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံက သဘာဝ စြမ္းအင္ တူးေဖာ္ရွာေဖြေရး အခန္းက႑အား တုိးခ်ဲ႕ လုပ္ကုိင္ျခင္းသည္ အိမ္နီးခ်င္း အိႏိၵယအတြက္ မ်ားစြာ မ်က္စိက်စရာ ျဖစ္လာသည္။ အိႏိၵယသည္ ႏုိင္ငံတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး ျပႆနာမ်ားႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ကိစၥမ်ားေၾကာင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္ အခက္ေတြ႕လ်က္ ရွိရာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ေဒၚလာ ၅ ဒႆမ ၆ ဘီလီယံတန္ဖုိးရွိ ေရကာတာ စီမံကိန္းႀကီး ႏွစ္ခု၌ ဝင္ေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္
နည္းလမ္း ရွာေဖြလ်က္ ရွိသည္။

ျမန္မာအစုိးရ၏ ဗဟုိ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရုံး (CSO) က ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းဇယားမ်ားအရ ေဒၚလာ ၁၃၇ သန္း တန္ဖုိး ရွိေသာ အိႏိၵယႏုိင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ တူးေဖာ္ေရး အခန္းက႑သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ လက္ရွိ စာရင္းမ်ားအရ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း အိႏိၵယႏုိင္ငံ၏ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၈၉ သန္းအထိ ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ ျမန္မာ့ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ အဓိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမွာ တရုတ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္သည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေသာ ေရကာတာ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ မဲေခါင္ျမစ္ေရ ေလ်ာ့က်မ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္ဟု သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အုပ္စုမ်ားက ျပစ္တင္ ေျပာဆုိလ်က္ ရွိသည္။

DVB သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ျမန္မာႏုိင္ငံ လူဦးေရမွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ၅၇ ဒႆမ ၃၇ သန္း ရွိခဲ့ရာမွ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ကုန္ပုိင္းသုိ႔ အေရာက္တြင္ ၅၉ ဒႆမ ၁၂ သန္းအထိ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းဇယားအရ သိရသည္။

၁၉၈၈ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ လူဦးေရမွာ ၃၉ ဒႆမ ၃ သန္းသာ ရွိခဲ့သည္။ လူဦးေရ စုစုေပါင္းတြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ သုိ႔မဟုတ္ ၁၈ ႏွစ္ အထက္ရွိသူ သန္း ၃၀ ခန္႔ ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။ အမ်ိဳးသား ဦးေရမွာ ၂၉ ဒႆမ ၃၉ သန္းရွိၿပီး အမ်ိဳးသမီး ဦးေရမွာ ၂၉ ဒႆမ ၇၃ သန္း ျဖစ္သည္ ဟု ဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္က ဆုိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူဦးေရသည္ ႏွစ္စဥ္ ၂ ဒႆမ ၀၂ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လ်က္ ရွိသည္။

လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး ဌာနသည္ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ တြင္ရွိခဲ့ေသာ သန္းေခါင္ စာရင္းမ်ားကုိ အေျခခံၿပီး ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ လူဦးေရ သန္းေခါင္ စာရင္းမ်ားကုိ ျပဳစုခဲ့သည္။ ၂၀၀၇ လူဦးေရ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ ကုလသမဂၢ လူဦးေရ ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (UNFPA) ၏ နည္းပညာပုိင္း ဆုိင္ရာ ကူညီပံ့ပုိးမႈျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ UNFPA ၏ အကူအညီ အေထာက္ပံ့ေၾကာင့္ပင္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ လူဦးေရ တုိးတက္ ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ေမြးဖြားမႈ စစ္တမ္း ေကာက္ယူျခင္းကုိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တုိ႔တြင္ မ်ိဳးဆက္ပြားမႈ ဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး စစ္တမ္းကုိလည္း ေကာက္ယူႏုိင္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၀ အတြင္း လယ္ယာ စုိက္ပ်ိဳးေျမဆုိင္ရာ စာရင္းဇယားမ်ား ေကာက္ယူမႈကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လမွ စတင္ကာ ကမာၻ႔ စားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႕ (FAO)၏ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိသည္။ အဆုိပါ စီမံကိန္းမွာ တစ္ႏွစ္ခြဲခန္႔ ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္ၿပီး၂၀၁၁ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ၿပီးဆုံးမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းစီမံကိန္း ၿပီးဆုံးပါက ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ လယ္ယာ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေျမယာဆုိင္ရာ စာရင္းဇယားမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

စတုတၳေျမာက္ ျမန္မာ့ လယ္ယာ စုိက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ စာရင္းဇယားမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ FAO က အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄၁၀၀၀၀ ကူညီ ေထာက္ပံ့ခဲ့ရုံ သာမက ထုိင္း၊ ဖိလစ္ပုိင္ အစရွိေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ပညာရပ္ပုိင္း ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကုိလည္း ေစလႊတ္ေပးကာ ျပည္တြင္းမွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေစခဲ့သည္။

ထုိမွ်မကေသး၊ FAO သည္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃ ဒႆမ ၁ သန္းရရွိရန္ ႏုိင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ားကုိ ရွာေဖြေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ားထံမွ ေဒၚလာ ၂ ဒႆမ ၁၉ သန္း၊ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ FAO ထံမွ စုိက္ပ်ိဳးေရး စာရင္းဇယား ေကာက္ယူႏုိင္ရန္ ေဒၚလာ ၂၉၇၀၀၀ လက္ခံ ရရွိခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ စုိက္ပ်ိဳးေရးကုိ အဓိက အေျခခံၿပီး လူဦးေရ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ စီးပြားေရးကို လုပ္ကုိင္လ်က္ ရွိသည္။

Xinhua သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိေသာ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္အတြင္း ေရပုိင္နက္ အျငင္းပြားမႈ ျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစုိးရက ႏုိင္ငံတကာ ေရပုိင္နက္ ဆုိင္ရာ တရားရုံး (ITLOS) သုိ႔ အေရးပါေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ေပးပုိ႔ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

"ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ၊ ဟမ္းဘဂ္ၿမိဳ႕ အေျခစုိက္ ITLOS အဖြဲ႕ဆီကုိ ဇူလုိင္လ ၁ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး အေရးႀကီးတဲ့ မွတ္တမ္း စာရြက္ေတြ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေပးပုိ႔လုိက္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ အမည္ မေဖာ္လုိသူ အရာရွိႀကီး တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ အဆုိပါ စာရြက္စာတမ္းကုိ တုံ႔ျပန္ ေျဖရွင္းခ်က္ ေပးပုိ႔ရမည့္ ေနာက္ဆုံး သတ္မွတ္ရက္မွာ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ ျဖစ္သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစုိးရသည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ မွ်ေဝခံစားမႈ စနစ္ကုိ အေျခခံၿပီး ITLOS သုိ႔ ေျဖရွင္းခ်က္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ေပးပုိ႔ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အဆုိပါ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အရာရွိႀကီးက ဆုိသည္။

ျမန္မာႏွင့္ အိႏၵိယ ႏုိင္ငံတုိ႔ႏွင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အဆုိပါ ေရပုိင္နက္ ျပႆနာအေပၚ ကုလသမဂၢ အေနျဖင့္ ဝင္ေရာက္ ေျဖရွင္းေပးရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစုိးရက နည္းလမ္း ရွာေဖြခဲ့သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတုိ႔သည္ လာမည့္ႏွစ္ မတ္လႏွင့္ ဇူလုိင္လတုိ႔တြင္ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး အဆုိပါ ကိစၥအတြက္ တုံ႔ျပန္ ေျဖရွင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။  ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေလွ်ာက္လဲ ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ ေခ်ပရာတြင္ ITLOS မွ တရားသူႀကီး ၂၁ ဦးမွ ၂၃ ဦးအထိ ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ စလုံးမွ ဥပေဒ အက်ိဳးေဆာင္ တစ္ဦးစီ ေစလႊတ္ခြင့္ ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢ၏ ႏုိင္ငံတကာ ေရပုိင္နက္ ဆုိင္ရာ ဥပေဒ (UNCLOS) အရ ကမ္းရုိးတန္းႏွင့္ ထိစပ္ေသာ မည္သည့္ ႏုိင္ငံမဆုိ အဆုိပါ ကမ္းရုိးတန္းမွ ေရမုိင္ ၂၁ မိုင္ အကြာအေဝးအထိ ႏုိင္ငံ အခ်ဳပ္အျခာ ပုိင္နယ္နိမိတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခြင့္ ရွိၿပီး ၂၄ မိုင္အကြာကို ထိစပ္ေနေသာ နယ္နိမိတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခြင့္ ရွိသည္။ ေနာက္ထပ္ ပူးတြဲ ယွဥ္ကပ္လ်က္ ရွိေသာ ေရမုိင္ ၂၀၀ ကုိ စီးပြားေရးဇုန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ပုိင္ခြင့္ ရွိသည္။

ယခု ျမန္မာ၊ အိႏၵိယ ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တုိ႔ အၾကားရွိ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္နက္ (ေရပုိင္နက္) နယ္နိမိတ္မ်ားမွာ အျပန္အလွန္ တစ္ထပ္တည္း က်သည့္ အေနအထားမ်ိဳးတြင္ ရွိေသာေၾကာင့္ ေရပုိင္နက္ အျငင္းပြားမႈမွာ ေျဖရွင္းရန္ လြန္စြာ ခက္ခဲလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

The Star သတင္းစာမွ သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ေျမာက္ကုိရီးယား အစုိးရက ေတာင္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံႏွင့္ တုိက္ရုိက္ စစ္ေရး ေဆြးေႏြး ေျပာဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္လုိသည္ဟု အဆုိျပဳလုိက္ၿပီး ခ်ိဳနန္စစ္သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္မႈအတြက္ ေျမာက္ကုိရီးယား စုံစမ္း စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ေစလႊတ္ရန္ ေတာင္းဆုိမႈကုိ လက္သင့္ခံ ေပးရန္ ကုလသမဂၢ လုံၿခံဳေရး ေကာင္စီသုိ႔ ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။

ဇူလုိင္လ ၂ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ကုလသမဂၢသုိ႔ ေပးပုိ႔ေသာ စာတြင္ "ခ်ိဳနန္ စစ္သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕၏ သုံးသပ္ခ်က္ကုိ ေျမာက္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ လုံးဝကန္႔ကြက္သည္" ဟု ေရးသားထားသည္။ ႏုိင္ငံတကာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕က ခ်ိဳနန္ စစ္သေဘၤာသည္ ေျမာက္ကုိရီးယား ေတာ္ပီတုိျဖင့္ တုိက္ခိုက္ခံရျခင္းေၾကာင့္ နစ္ျမဳပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အကဲျဖတ္ထားသည္။

အဆုိပါ သုံးသပ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျမာက္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံက ထပ္ခါတလဲလဲ ျငင္းဆိုထားၿပီး အဆုိပါ ကိစၥအတြက္ ေျမာက္ကုိရီးယား အထူးအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ေစလႊတ္ကာ စုံစမ္း စစ္ေဆးခြင့္ ျပဳရန္လည္း ေတာင္းဆုိထားသည္။

"ယခုကိစၥအတြက္ က်ိဳးေၾကာင္းဆက္စပ္မႈ ရွိေသာ ေျဖရွင္းျခင္းသည္သာ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္သည္ဟု မိမိတုိ႔ ရႈျမင္သည္။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ေျမာက္ႏွင့္ေတာင္ ကုိရီးယား ႏွစ္ႏုိင္ငံ အတူ ပူးေပါင္းၿပီး အမွန္တရားကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္ လုိအပ္သည္" ဟု ကုလသမဂၢ ဆုိင္ရာ ေျမာက္ကုိရီးယား သံအမတ္ႀကီး Sin Son Ho က ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

ဇြန္လ ေနာက္ဆုံးပတ္တြင္ ေတာင္-ေျမာက္ ကုိရီးယား ႏွစ္ႏုိင္ငံ စစ္ေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ အလုပ္အတူ ပူးတြဲ လုပ္ကိုင္ရန္ ေျမာက္ကုိရီးယားက အဆုိျပဳခဲ့သည္။

လက္ရွိ ေျမာက္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံ၏ အဆုိျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီ အေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံေပးရန္ မစၥတာ Sin Son Ho က တုိက္တြန္း ေျပာဆုိထားသည္။ "ခ်ိဳနန္ စစ္သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္မႈ ျဖစ္ရပ္မွန္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ဓမၼဓိ႒ာန္ က်က် အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးေစလုိသည္။ ေတာင္ကုိရီးယားႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု တုိ႔၏ တစ္ဖက္သတ္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ ရလဒ္ကုိ အသိအမွတ္ မျပဳမီ ေျမာက္ကုိရီးယား၏ အဆုိျပဳခ်က္ကုိ အသိအမွတ္ ျပဳေစလုိသည္" ဟု သံအမတ္ႀကီး Sin Son Ho က လုံၿခံဳေရးေကာင္စီသုိ႔ ေပးပုိ႔ေသာ စာတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

ကုိရီးယား ကၽြန္းဆြယ္ေဒသ တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနစဥ္အတြင္း အေမရိကန္ႏွင့္ ေတာင္ကုိရီးယားတုိ႔ ပူးတြဲျပဳလုပ္မည့္ စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈသည္ အလုံးစုံေသာ စစ္ပြဲကုိ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္ ဟု ၿပဳံးယမ္းအစုိးရက သတိေပးမႈတစ္ရပ္ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ သံအမတ္ႀကီး Sin Son Ho က ကုလ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီသုိ႔ စာေပးပုိ႔ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ႏွင့္ ေတာင္ကုိရီးယား ႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ ခ်ိဳနန္စစ္သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္သည့္ ကိစၥကို တုံ႔ျပန္သည့္ အေနျဖင့္ ေရတပ္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္လ်က္ ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ မည္သည့္ေန႔တြင္ ေလ့က်င့္မႈ ျပဳလုပ္မည္ ဟူသည္ကုိ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုျခင္း မရွိေသးေပ။

ေတာင္ကုိရီးယား အစုိးရက ခ်ဳိနန္စစ္သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္မႈကုိ လက္တုံ႔ျပန္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီ အေနျဖင့္ ေျမာက္ကုိရီးယား၏ လုပ္ရပ္ကုိ လုံၿခံဳေရး ေကာင္စီက ျပစ္တင္ ရႈတ္ခ်ေပးေစလုိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိထားသည္။ ေျမာက္ကုိရီးယားက ခ်ိဳနန္စစ္သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္မႈသည္ မိမိတုိ႔တြင္ တာဝန္မရွိေၾကာင္း ျငင္းပယ္ခဲ့ၿပီး အကယ္၍ လုံၿခံဳေရး ေကာင္စီက ျပစ္တင္ ေဝဖန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာပါက မိမိတုိ႔စစ္တပ္က တုံ႔ျပန္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိထားသည္။

ေျမာက္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံအေပၚ လုံၿခံဳေရး ေကာင္စီ၏ အေရးယူ ေျပာဆုိမႈမ်ား အားလုံးကုိ တရုတ္ႏုိင္ငံက ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳျခင္း မရွိေပ။ ထု႔ိအတူ အစဥ္အလာ မဟာမိတ္ ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ ေျမာက္ကုိရီးယားအေပၚ တရုတ္က ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈ တစ္စုံတရာ မျပဳလုပ္ေပ။

ကေနဒါႏုိင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဂ်ီ-၂၀ ထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲ၌ အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္အုိဘားမားက တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ မဟာမိတ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ေသာ ေျမာက္ကုိရီးယား၏ လက္ခံႏုိင္စရာ မရွိေသာ လုပ္ရပ္ကုိ မသိက်ိဳးႏြံ ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း စြပ္စြဲေျပာဆုိသည္။

AFP သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Christian Science Monitor, 2nd July 2010

ျပင္ပကမာၻႏွင့္ အဆက္ျပတ္လုနီးပါး၊ အိပ္ငိုက္ေနေသာ ျမန္မာေက်း႐ြာေလးတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး အဖြဲ႕ကို ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္မွာ လြန္ခဲ့ေသာ ၆လက ျဖစ္သည္။ စြမ္းအင္ ဆာေလာင္ မြတ္သိပ္ေနေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္း ရန္ကုန္ တည္႐ွိရာ ေျမာက္ဖက္သို႔ သြားရာလမ္းေပၚ႐ွိ လယ္ကြင္းမ်ား၏ ေအာက္သို႔ ေဆာက္လုပ္ေရးအဖြဲ႕က အနက္ေရာင္ ပိုက္လိုင္းခ်ေနသည္ကို ႐ြာသားမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည္။

တစ္ရက္လွ်င္ လွ်ပ္စစ္မီး ၆ နာရီ ရ႐ွိ၍ ကံေကာင္းေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား႐ွိရာ အႀကီးဆံုး ၿမိဳ႕ေတာ္ (ရန္ကုန္) တြင္ ခ်ီးက်ဴးမႈခံယူရန္ အဆိုပါ ပိုက္လိုင္းကို ဇြန္လ ၁၂ ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ပိုက္လုိင္း လမ္းေၾကာင္းေပၚ႐ွိ ႐ြာသားမ်ား အတြက္မူ အက်ိဳးအျမတ္ မ႐ွိသည္မွာ အထင္အ႐ွားပင္ ျဖစ္သည္။ ေက်း႐ြာ႐ွိ အိမ္ဆိုင္ေလးတြင္ ကားဘက္ထရီ အေဟာင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ မီးသီးတစ္လံုးမွ အလင္းေရာင္သာ ထြက္ေပၚေနသည္။ အိမ္တြင္ လွ်ပ္စစ္မီး ရ႐ွိသူ တစ္ဦးမွ မ႐ွိပါ။ "ဓါတ္ေငြ႕က ကၽြန္ေတာ္တို႔ အတြက္ မဟုတ္ပါဘူး'' ဟု လယ္သမား တစ္ဦးက ဆိုသည္။