Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၁.၆.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. စိတ္ရွည္စြာျဖင့္

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

စိတ္ရွည္စြာျဖင့္

မိုးျမင့္ၿငိမ္း

ေနျပည္ေတာ္အစိုးရသစ္၏ ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားမွာ ႏုိင္ငံေရးလြတ္လပ္မႈအေပၚ ပီတိျဖာေနရသည့္အျပင္ ယင္းတို႔လို လားခ်က္မ်ားကို ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေတာင္းဆိုခြင့္ရရွိေနၿပီလည္း ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ား၏ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားကို အေပၚယံေၾကာၾကည့္ၿပီး အစိုးရအေပၚ ဖိအားေပးေတာင္းဆိုမႈမ်ား လုပ္ေနသည္ဟု လက္တန္းၾကည့္ျမင္လို႔ေတာ့မျဖစ္ေပ။ အဓိကျပႆနာမွာ ယင္းထက္ ပိုမို႐ႈပ္ေထြးသည့္ သ ေဘာေဆာင္သလို ပါဝင္သည့္ Stakeholder မ်ား၏ ႐ႈေထာင့္သေဘာထားမွာလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကံၾကမၼာအေကာင္း၊ အဆိုးကို ျပ႒ာန္းသြားမွာ ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၏ ရလဒ္ကိုၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားမွာ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္သစ္ႏွင့္ မည္သို႔မွ အသားမက်ႏုိင္ေသးသည့္ သေဘာမွာရွိပါသည္။ ဤသည္မွာလည္း ဒီမိုကေရစီက်င့္သံုးမႈ ႏုနယ္သည့္ ႏုိင္ငံတိုင္းတြင္ ေတြ႕ရွိရတတ္သည့္ သေဘာထားလည္းျဖစ္သည္။ တနည္း ဆိုရလွ်င္ အေျပာင္းအလဲအေပၚ လူထုတစ္ရပ္လံုးက အၾကြင္းမဲ့ ေျပာင္းလဲလိုျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီသေဘာတရားအရ အာဏာကို ျပည္သူမ်ားထံ အပ္ႏွင္းၿပီး အစိုးရကို ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ကာ ယင္းတို႔၏ လိုလားခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးေစျခင္းဟု ေယဘူယ်အားျဖင့္ သိမွတ္နားလည္၍ ရပါ သည္။ သို႔ေသာ္ ဒီမိုကေရစီက်င့္သံုးမႈ ရင့္က်က္ေနၿပီဆုိသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ပင္ ထိုသေဘာတရားအတိုင္း အတိအက်ျဖစ္ထြန္းေနသည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ သူ႔အရပ္ႏွင့္ သူ႔ဇာတ္ဆိုသလို ျပႆနာအနည္းအမ်ားရွိမည္သာျဖစ္သည္။ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကို တစ္ကမာၻလံုးက်င့္သံုးဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ အေမရိကန္လူ႔အ ဖြဲ႕အစည္းတြင္ေတာင္ ဒီမိုကေရစီဆန္မႈေနာက္ကြယ္တြင္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား ကိန္းေအာင္းေနသည္ဟု ေရးသားေျပာဆိုမႈမ်ားရွိေနသည္။ အဓိကပါတီႀကီး ႏွစ္ခုတည္းသာရွိေသာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ ရီပါပလီကန္ပါတီမွာ ေရနံႏွင့္စြမ္းအင္ကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို အေျခခံ၍လည္းေကာင္း၊ ဒီမိုကရက္ တစ္ပါတီမွာ ေဝါလမ္းမ ေငြေၾကးႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို အေျခခံ၍လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည္ဟု ေဝဖန္ေရးသားမႈမ်ား လည္း ရွိေနသည္။ တနည္းဆိုရလွ်င္ စီးပြားေရးအေျခခံအေၾကာင္းတရားေပၚမူတည္၍ ႏုိင္ငံေရးရာသီဥတုမ်ား လိုက္ပါေျပာင္းလဲေနျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔၏ အာဏာကို ကိုယ္လုိလားသည့္သူထံ ပံုေအာေပးအပ္သည့္ ႏုိင္ငံေရးဓေလ့မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ ျပန္လည္ ျပသလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ ဤနည္းႏွင့္ဆင္ေသာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားလည္း ဆက္တိုက္ဆိုသလို ႀကံဳေတြ႕ရမည္သာျဖစ္သည္။ ဤသည္ ကို လက္ရွိအစိုးရသစ္မွ ႏုိင္ငံလံုၿခံဳေရး႐ႈေထာင့္မွ မၾကည့္ျမင္ဖို႔ တိုက္တြန္းခ်င္ပါသည္။ ယင္းမွာ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးဓေလ့ ျဖစ္သည္ကို သေဘာ ေပါက္ နားလည္ေစခ်င္ပါသည္။ တံခါးပိတ္ထားဖုိ႔ရာ ခက္ခဲသည့္ ကမာၻျပဳမႈျဖစ္စဥ္ႀကီးတြင္ အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ လူမႈစီးပြားေရး အဆင့္အတန္းျမင့္မႈအေပၚ သိရွိသေဘာေပါက္၍ မိမိႏုိင္ငံကိုလည္း ဤသို႔ ျဖစ္ေစခ်င္သည့္ ဆႏၵမ်ားရွိေနၾကသည္သာျဖစ္သည္။ အေရးႀကီးအခ်က္မွာ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားေရး ဘဝျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးအရဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားသည္ စီးပြားေရးအဆင္မေျပလည္မႈေပၚတြင္ မ်ားစြာ မူတည္သည္။ “စစ္ပြဲမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ကို ဖန္တီး သည္” (wars make state) ဟူေသာ ႏုိင္ငံေရးေဘာဂေဗဒ သေဘာတရားတစ္ခုရွိပါသည္။ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးအရင္းအျမစ္မ်ားကို အက်ိဳးစီးပြားအုပ္စု မ်ားက စစ္ေရးအသြင္ျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းမွ တျဖည္းျဖည္း ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ယဥ္ေက်းမႈနိမ့္ သည့္ အင္အားႀကီးသူႏုိင္ စိုးမိုးမႈ (Rule of Jungle) သေဘာတရားမွ ယဥ္ေက်းမႈျမင့္သည့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ (Rule of Law) ဆီသို႔ ကူးေျပာင္းလာ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုအစိုးရသစ္မွ ျပည္သူမ်ား ဖိအားေပးေတာင္းဆိုေနမႈမ်ားကို သေဘာထားႀကီးသူမ်ားပီပီ နားလည္သေဘာေပါက္ လက္သင့္ခံ၍ ျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို တစိုက္မတ္မတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးေစခ်င္ပါသည္။ ကိုယ္မွ အေကာင္အထည္မေဖာ္လွ်င္လည္း ျပည္သူမ်ားမွာ အျခား အေရြးခ်ယ္စရာ ရွိေနၿပီဆုိသည္ကို သိနားလည္ေစခ်င္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၿငိမ္းေတာ့မည့္ ျပည္တြင္းမီးတြင္လည္း ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ လူမ်ိဳးစုမ်ား လူမႈ စီးပြားေရးဘဝကို အစြမ္းကုန္ျမႇင့္တင္ေပးဖို႔ျဖစ္သည္။ လက္နက္ကိုင္၍ ေနရျခင္းမွာ လူမ်ိဳးေရးမာန္မာနအတြက္ ျဖစ္ႏုိင္သလုိ၊ စီးပြားေရးအက်ိဳးစီးပြား ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ DKBA မွ ဗိုလ္ႏႈတ္ခမ္းေမြးမွာ ဘိန္းအေရာင္းအဝယ္လုပ္သည္ဟု နာမည္ထြက္လာစရာ အေၾကာင္းမရွိ။ ေရႊႀတိဂံနယ္ေျမတြင္ လြန္ဆြဲေနသည့္ အက်ိဳးစီးပြားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈတစ္ေလွ်ာက္ ထင္ထားသည္ထက္ ရင္ဆုိင္ရမွာျဖစ္သလို ကခ်င္ျပည္ နယ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အစိုးရစီမံကိန္းမ်ားသည္လည္း KIA ႏွင့္ ကခ်င္လူမ်ိဳးတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ တစ္စံုတစ္ရာ ျဖည့္တင္ႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ အတြက္ မေအာင္ျမင္ႏုိင္။ ထို႔အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ ယင္းမဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ အေရးကိစၥမ်ားကို အဓိကထား ေဆာင္ရြက္ရမည္သာ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျပႆနာမ်ားစြာ ေျဖရွင္းေနရသည့္အျပင္ ေနာက္ထပ္လည္း စိန္ေခၚမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕လာမည္သာျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ ႀကံဳေတြ႕လာ လွ်င္ ပါဝင္သည့္ stakeholder အားလံုးမွ ပူးေပါင္းၿပီး အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားေရးအတြက္ ႀကံႀကံခုိင္ခုိင္ရင္ဆိုင္ဖုိ႔အေရးမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကံၾကမၼာကို အဆံုးအျဖတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

*****************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

Document yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၁.၆.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းဆရာမ်ားအား အေရအတြက္ အကန္႔သတ္မဲ့ ခြင့္ျပဳမည္
  2. ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦး အိုးအိမ္ရံုးဌာနေရွ႕ ဆႏၵျပေတာင္းဆို
  3. မီးေလာင္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ CCTV ကင္မရာမ်ား တပ္ဆင္၍ ေစာင့္ၾကည့္မည္

 ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏုိင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. ဦးေအာင္မင္းအား သမၼတရံုးဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္မည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚ
  1. ရိုဟင္ဂ်ာသည္ ျမန္မာတိုင္းရင္းႏိုင္ငံသားမဟုတ္ဟု ဦးခင္ရီေျဖရွင္း

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္ပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား

****************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းဆရာမ်ားအား အေရအတြက္ အကန္႔သတ္မဲ့ ခြင့္ျပဳမည္

ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း တည္ေထာင္လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းဆရာ လုပ္ကိုင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုပါက အေရအတြက္ အကန္႔အသတ္မရွိ စိစစ္ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာ ၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

“ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း တည္ေထာင္လုပ္ကိုင္လိုသူေတြကို သတ္မွတ္စည္းကမ္းေတြနဲ႔ ျပည့္စံုတယ္ဆိုရင္ အကန္႔အသတ္မရွိ ခြင့္ျပဳေပးသြားမွာပါ။ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း ေလွ်ာက္ထားခ်င္တယ္ဆိုရင္ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴး႐ံုးေတြမွာ ေလွ်ာက္လႊာေတာင္းယူလို႔ရပါတယ္။ ၿပီးရင္ ေလွ်ာက္ လႊာေတြကို ႐ံုးေတြကို အခ်ိန္မီ တင္ျပရမွာပါ”ပာု အထက္ပါ ပုဂၢိဳလ္က ဆက္လက္ဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခု ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၂ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားကာ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴး႐ံုးမ်ားတြင္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွ စတင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာႏိုင္ေစရန္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း တည္ေထာင္ဖြင့္ လွစ္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ယင္းကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမွတ္ပံုတင္ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ဧၿပီ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း မွတ္ပံုတင္နည္းဥပေဒမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း မွတ္ပံုတင္ဥပေဒတြင္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္သူမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ဦး တည္း တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္လိုျခင္းျဖစ္ပါက ၎သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းဆရာ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ရရွိရန္ ေလွ်ာက္ထား ရာတြင္လည္း ျပည္တြင္း (သို႔မဟုတ္) ျပည္ပတကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ပါရဂူဘြဲ႕ (သို႔မဟုတ္) ပညာေရးဘြဲ႕ရရွိသူ၊ ျပည္တြင္း(သို႔မဟုတ္) ျပည္ပတကၠသိုလ္ တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရွိၿပီး ဆရာအတတ္ပညာဆိုင္ရာ ဒီပလိုမာ(သို႔မဟုတ္) လက္မွတ္ရရွိသူ၊ ျပည္တြင္း (သို႔မဟုတ္) ျပည္ပတကၠသိုလ္ တစ္ခုခုမွဘြဲ႕ရရွိၿပီး ဆရာ အတတ္ပညာ ရက္တိုသင္တန္းဆင္း လက္မွတ္ရရွိသူမ်ား၊ ျပည္တြင္း(သို႔မဟုတ္) ျပည္ပတကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရွိၿပီး ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ သင္ၾကားမႈ အေတြ႕အၾကံဳသက္တမ္း အနည္းဆံုး ငါးႏွစ္ရွိသူမ်ားသာ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းဆရာအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

YC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦး အိုးအိမ္ရံုးဌာနေရွ႕ ဆႏၵျပေတာင္းဆို

လိူင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ အျပင္ပဒံေက်းရြာရွိ အေနာ္ရထာစက္မူဇုန္တည္ေဆာက္ရန္ သိမ္းယူထားေသာ လယ္ယာေျမမ်ားအတြက္ လယ္သမားမ်ား ကိုယ္စား ဦးဝင္းခ်ိဳမွ ဗိုလ္တေထာင္ရွိ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနရံုးေရွ႕တြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ နံနက္ပိုင္းမွ မြန္းလြဲပိုင္းအထိ ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

၁၉၉၇-၉၈ ခုႏွစ္ကတည္းကပင္ သိမ္းယူျခင္းခံခဲ့ရေသာ လယ္ယာေျမမ်ားျဖစ္ၿပီး ေတာင္သူဦးႀကီး ၆၁ ဦးပိုင္ဆိုင္ေသာ လယ္ေျမ ၆၀၀ ဧကေက်ာ္ အတြက္လည္း ကိုယ္စားလွယ္လႊဲထားေၾကာင္း၊ သိမ္းစည္းထားေသာ လယ္ယာေျမမ်ားမွာ ၁၄ ႏွစ္နီးပါး ၾကာၿပီျဖစ္ၿပီး သက္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္ကာလ အတြင္း အေဆာက္အဦးမေဆာက္လုပ္ပါက ျပန္လည္သိမ္းယူႏိုင္ခြင့္ သေဘာတူညီခ်က္ရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရျခင္းမွာ အဆိုပါ သေဘာတူညီခ်က္အေပၚတြင္ ေဖာက္ဖ်က္သူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို အေရးယူျခင္းမရွိျခင္းေသာ ေၾကာင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မူမ်ားကို ေမလ ၃၀ရက္ေန႔မွစတင္ခဲ့ၿပီးမွာ ဇြန္္လ ၁ ရက္ေန႔သည္ တတိယေန႔ ျဖစ္ၿပီး တရားဥပေဒ ကို ေဖာက္ဖ်က္သူမ်ားအား အေရးယူျခင္းမရွိသ၍ အိုးအိမ္၀န္ႀကီးရံုးတြင္ ဆက္လက္ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

စီးပြားေရးသမားမ်ားက ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္သာမက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အနီး၀န္းက်င္ရွိ လယ္ေျမမ်ားကို စီမံကိန္းမ်ားအား ေဆာက္ လုပ္မည္ဟု အေၾကာင္းျပ၍ သိမ္းယူမူမ်ားေၾကာင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေတာင္းတိုမူမ်ား ျမန္မာျပည္အႏွ႔ံအျပားတြင္ ျဖစ္ေပၚလာၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ နစ္နာ သူ အဖိႏွိပ္ခံေတာင္သူဦးႀကီးမ်ားဘက္မွ ရပ္တည္ေျဖရွင္းေပးသင့္ေၾကာင္း ဥပေဒပညာရွင္တစ္ဦးက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

PL

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

မီးေလာင္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ CCTV ကင္မရာမ်ား တပ္ဆင္၍ ေစာင့္ၾကည့္မည္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း မီးေလာင္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ လာမယ့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ စတင္၍ တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုလံုးတြင္ ၃၆၀ ဒီဂရီ လွည့္ႏိုင္ေသာ CCTV ကင္မရာမ်ား တပ္ဆင္၍ ၂၄ နာရီ ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္႐ႈသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ မီးသတ္ဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရွိရသည္။

“လာမယ့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္က စၿပီးေတာ့ မီးေလာင္မႈေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ႕နယ္လံုးမွာ CCTV ကင္မ ရာေတြ တပ္ဆင္ၿပီးေတာ့ ၂၄ နာရီ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈသြားမွာပါ။ ဒီကင္မရာေတြကို တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုလုံးကို ၾကည့္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ စီစဥ္ထားပါတယ္”ပာု အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ဆိုသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း မီးေလာင္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ယခုကဲ့သို႔ CCTV ကင္မရာမ်ား တပ္ဆင္ျခင္းျဖင့္ မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခရွိ သည္မ်ားကို ယင္းစက္မွ ျပသေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး မီးေလာင္ရာတြင္ အျငင္းပြားေလ့ရွိေသာ ႐ိႈ႕မီး၊ ေပါ့ဆမီး စသည္တို႔ကိုလည္း အခ်ိန္တိုအတြင္း သိရွိႏိုင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“တစ္ေနရာရာမွာ မီးေလာင္ၿပီဆိုရင္ မီးသတ္ကားေတြက အခ်ိန္မီ ဘယ္ေတာ့မွေရာက္ေလ့မရွိဘူး။ ခုဒီစက္က မီးေလာင္မႈ အစပိ်ဳးေနၿပီဆိုတာနဲ႔ အခ်က္ျပမီးေလးေတြနဲ႔ျပၿပီ။ ဒီေတာ့ မီးေလာင္ရာကို မီးသတ္ေတြက အခ်ိန္မီေရာက္သြားႏိုင္တာနဲ႔ ဆံုး႐ံႈးမႈက နည္းပါးသြားၿပီ။ ၿပီးေတာ့ အၿမဲျငင္းေနရတဲ့ ႐ႈိ႕မီး၊ ေပါ့ဆမီး ျပႆနာေတြလည္း ေျပလည္သြားႏိုင္မွာပါ”ပာု မီးသတ္ဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မီးသတ္ကားမ်ားမွတစ္ဆင့္ မီးေလာင္မႈအေျခအေနမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ (Live) ၾကည့္႐ႈ ကြပ္ကဲႏိုင္မည့္ စနစ္ကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ယင္းစနစ္မွာ မီးသတ္ကားမ်ားေပၚတြင္ Mcwill တယ္လီဖုန္းစနစ္ႏွင့္ ကင္မရာမ်ားတပ္ဆင္ထားၿပီး Net Work မွတစ္ဆင့္ မီးေလာင္မႈအေျခအေနမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ (Live) ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည့္ စနစ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

                YC

*****************************************

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

ဦးေအာင္မင္းအား သမၼတရံုးဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္မည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚ

ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းမႈေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည့္ ရထားပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္မင္းအား သမၼတရံုးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန္ရွိေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ ေပၚေနသည္။

ယင္းသို႔ ခန္႔အပ္ရျခင္းမွာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ယခုထက္ပို၍အရွိန္အဟုန္ျမင့္ ေဆာင္ရြက္ေစလိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ နီးစပ္သည့္အသိုင္းအဝိုင္းက ေျပာၾကားသည္။

ဦးေအာင္မင္းအား ရထားပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေျပာင္းေရႊ႕ခ်ိန္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ အျခားေသာဝန္ႀကီးမ်ားကိုလည္း လက္ရွိရာထူးမွ ေျပာင္းေရႊ႕ မႈမ်ားရွိႏိုင္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူ အသိုင္းအဝုိင္းက တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း သံုးသပ္ၾကသည္။

လက္ရွိကာလ၌ ဦးေအာင္မင္းသည္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္င