Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၁၉.၁၂.၂၀၁၁

ေဆာင္းပါးက႑

  1. အေသးစား၊ အလတ္စားစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး

********************************

ေဆာင္းပါးက႑

အေသးစား၊ အလတ္စားစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ က်င့္သံုးသည္မွာ ၾကာျမင့္သည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခင္ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္လူတန္းစားမွ ေစ်းကြက္ကုိ နည္းမ်ိဳးစံု ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္ျဖစ္ရာေစ်းကြက္၏ မျမင္ရေသာလက္မွ ေစ်းကြက္ျပႆနာကို ေျဖရွင္းသြားသည္မဟုတ္ဘဲ ျမင္သာထင္သာေသာ လက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ေစ်းကြက္ကို အပီအျပင္ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရေပသည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်င့္သံုးေနေသာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးသက္တမ္းမွာ ႏွစ္ ၂၀ ခန္႔ရွိၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း သက္ႀကီးပုတစ္ေယာက္လို ျဖစ္ေနပါေသးသည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ပါဝင္ေနေသာ အာဆီယံေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ မိမိတို႔ႏုိင္ငံထက္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေရွ႕ေရာက္ ေနသည္ခ်ည္း ျဖစ္ေလသည္။ လာအို၊ ကေမာၻဒီယားႏုိင္ငံမ်ားသည္ပင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ အရွိန္အဟုန္ျပင္းျပင္းျဖင့္ ခုတ္ေမာင္းေနေလၿပီျဖစ္သည္။ ဗ်ိဳးအုပ္သီအိုရီအရ ဂ်ပန္သည္ ထုတ္ကုန္အဓိကတင္ပို႔ေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဗ်ဴဟာျဖင့္ တတိယကမာၻႏုိင္ငံမွ ပထမကမာၻႏုိင္ငံျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္းသြားႏုိင္ခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္တြင္ အသစ္ျဖစ္ထြန္းလာေသာ စက္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ အာရွက်ားေလးေကာင္ (ေတာင္ကိုရီးယား၊ တုိင္ဝမ္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ စင္ကာပူ)သည္ ဂ်ပန္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဗ်ဴဟာအတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြားခဲ့ရာ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သြားခဲ့ေလသည္။

                အဓိကအားျဖင့္ ယင္းႏုိင္ငံမ်ားသည္ ၎တို႔၏အရင္းအျမစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ပုန္းမ်ားကိုအသံုးခ်ကာကမာၻ ေစ်းကြက္တြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးထိပ္တန္းႏုိင္ငံမ်ားအျဖစ္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေတာင္ကိုရီးယားဆိုလွ်င္ သံႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးတြင္ အရင္းအျမစ္ အားေကာင္းသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စတီးႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ကားထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းစုမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ထြက္ကုန္မ်ားကို ကမာၻ႕ေစ်းကြက္သို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္တင္ပို႔ေရာက္ခ်ႏုိင္သျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈအျမတ္အစြန္းမ်ား ေျမာက္မ်ားစြာပိုရခဲ့ေလသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္လည္း မ်ားမၾကာမီ အထက္ပါႏုိင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ မိမိႏုိင္ငံကုန္ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းအင္ပုန္းမ်ား၊ တနည္းအားျဖင့္  တစ္ျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ စီးပြားေရးအရ ႏႈိင္းရအသာစီးရ(Comparative Advantage) ႏုိင္မည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုမ်ားကို အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းကာ အမ်ိဳးသား ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္မႈစြမ္းရေအာင္ တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္သာ ျဖစ္ေလသည္။ သို႔ေသာ္ ဤကဲ့သို႔ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းကာ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၊ လုပ္ငန္းစုမ်ား ျဖစ္လာရန္ဆိုမွာလည္း အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားပိုမိုမ်ားျပားလာရန္ႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းအားျမင့္မား လာရန္ အစိုးရမွ ေထာက္ပံ့ကူညီဖို႔ လုိအပ္ပါသည္။

အစိုးရသစ္မွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ကို စတင္ယူသည့္ အခ်ိန္အခါေလာက္ကတည္းကအမွတ္(၂) စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးဦးစိုးသိန္းမွ  ျမန္မာ့စက္မႈ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္း (၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အသင္းသားစံုညီ အစည္းအေဝးပြဲ၌ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျမန္မာ့စက္မႈလက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဘဏ္မွ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအတိုးျဖင့္ ေငြထုတ္ေခ်းသြားမည္ဟုလည္း ေျပာၾကားသြားေလသည္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ဒုတိယ ဝန္ႀကီး၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား အပါအဝင္ ၁၄ဦးျဖင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းၿပီး အဆိုပါ ေကာ္မတီသည္ ၁/၂၀၁၁ အစည္း အေဝးတြင္ ျမန္မာ့အေသးစား၊ အလတ္စားစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား (SMEs) ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ဇူလိုင္လတြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းမီဒီယာတစ္ခုတြင္ ေတြ႕လိုက္ရေလသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အလတ္စားလုပ္ငန္းေပါင္း ၆၉၅၀ႏွင့္ အေသးစားလုပ္ငန္းေပါင္း ၃၂၄၂၃ ရွိသည္ျဖစ္ေလရာ ႏုိင္ငံ၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ တိုးတက္ေရးအတြက္ မ်ားစြာအက်ိဳးျပဳသည့္လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ေလသည္။ ထို႔အျပင္ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္ႏွင့္ ၄ ရက္ေန႔မ်ား၌လည္း အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဖာ္ေဆာင္ေရးတြင္ ေတြ႕ႀကံဳရမည့္ အခက္အခဲႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခ်မွတ္သင့္သည့္ မူဝါဒဆိုင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကိုစက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ ဂ်ာမာန္ အေျခစိုက္ ေဖာင္ေဒးရွင္တစ္ခုျဖစ္ေသာ FNF ႏွင့္ Myanmar egress တို႔မွ ပူးေပါင္းက်င္းပခဲ့သည္။

ယင္းပဏာမအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ျပဳလုပ္ရျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရး စနစ္တက် တည္ေဆာက္ရန္ ျပင္ဆင္ထာျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္၂၀၁၅ခုႏွစ္စတင္အသက္ဝင္လာသည့္ AFTA ကို ရင္ဆိုင္ရန္အတြက္လည္း အသင့္အေနအထားရွိသြားရန္ ျဖစ္သည္။ဤကဲ့သို႔ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားမွလည္း အျခားေသာႏုိင္ငံမ်ား ကုန္စည္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေငြေခ်းျခင္း ကဲ့သို႔ ေထာက္ပံ့မႈ မူဝါဒတစ္မ်ိဳးတည္း မက်င့္သံုးဘဲ၊ အထူးျပဳရာက႑အလိုက္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းညွိႏႈိင္းကာ ဖန္တီး ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ အစိုးရႏွင့္ပတ္သက္၍ အလိုလားအပ္ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ား မသင့္ေစျခင္း၊ က႑အလိုက္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စက္မႈ လုပ္ငန္း မ်ားရွင္မ်ား အသင္းမ်ားကို ပူးေပါင္းတည္ေထာင္ရန္ အားေပးျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ လုပ္ငန္းစုအတြင္ ေတြ႕ႀကံဳရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ပူးေပါင္းေျဖရွင္းႏုိင္မည္အျပင္ အစိုးရအတြက္လည္းမူဝါဒေကာင္းမ်ားကိုခ်မွတ္ေပးရန္ ဆြဲေဆာင္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေလသည္။ ၂၀၁၅သည္ မၾကာမီအခ်ိန္တြင္ ေရာက္လာမည္ ျဖစ္ေလသည္။ ယခုအခ်ိန္မွစတင္ကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးၿပိဳင္ပြဲႀကီးတြင္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္တင္ထားရန္လိုပါေၾကာင္း...........။

***************************************************************************************

              


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၁၉.၁၂.၂ဝ၁၁

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. ေစ်းႏႈန္းအရွင္ထား၍ ဓာတ္ဆီေရာင္းခ်မည္
  2. ထိုင္းမွ ျမန္မာလုပ္သားတစ္သိန္းေက်ာ္ကို အလုပ္ျပန္ခန္႔အပ္မည္
  3. သန္လ်င္ႏွင့္ ေက်ာက္တန္းၾကားတြင္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္သစ္ တည္ေဆာက္မည္

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. NLD ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး ေရြးခ်ယ္
  1. ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ထိပ္တိုက္မေတြ႕ေရး မိတ္ေဆြ(၁၀)ပါတီ သေဘာတူ
  2. မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား စည္း႐ံုးေရးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီ

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

                ***********************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

ေစ်းႏႈန္းအရွင္ထား၍ ဓာတ္ဆီေရာင္းခ်မည္

ျပည္တြင္းထုတ္ဓာတ္ဆီမ်ားကို ေရာင္းခ်ရာတြင္ ေစ်းႏႈန္းအရွင္ထား၍ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား လြတ္လပ္စြာ ေရာင္းခ်ခြင့္ ျပဳေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္ ျပည္တြင္းထုတ္ဆီေရာင္းေစ်းႏႈန္း တစ္ဂါလန္လွ်င္ ၂၃၂၂ က်ပ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ရာမွ ယခုအခါ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္အညီ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအတိုင္း ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေပးၿပီး လြတ္လပ္စြာ ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳေပးေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ျပည္တြင္းထုတ္ဓာတ္ဆီမ်ားကို ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းအတိုင္း လြတ္လပ္စြာေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳရာ၌ ပုဂၢလိက စက္သံုးဆီ ေရာင္းခ်ေရးဆိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ျဖစ္သင့္သည့္ ေစ်းႏႈန္းထက္ ပိုမိုေရာင္းခ်ျခင္း၊ အျမတ္မ်ားစြာ တင္၍ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားရွိပါက သက္ဆိုင္ရာ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ တိုင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဌာနမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းထုတ္ဓာတ္ဆီမ်ားကို ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းအတိုင္း ေရာင္းခ်ခြင့္ေပးရာတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေရာင္းခ်ေပးမည့္ အထိုင္ေစ်းႏႈန္း တစ္ဂါလံ ၃၀၀၀ က်ပ္ဝန္းက်င္အေပၚ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ယူပို႔ေဆာင္ေပးမည့္ သယ္ယူစရိတ္ႏႈန္းထားမ်ားကိုပါ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ထပ္ေပါင္း၍ ျပန္လည္ေရာင္းခ် ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ျပည္တြင္းထုတ္ ဓာတ္ဆီမ်ားကို လြတ္လပ္စြာေရာင္းခ်ခြင့္ ျပဳေပးလိုက္ပါက စက္သံုးဆီဆိုင္မ်ား၌ တန္းစီ၍ ဆီထုတ္ယူကာ ျပန္လည္ေရာင္း ခ်မႈမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္ၿပီး ဓာတ္ဆီေမွာင္ခိုေစ်းကြက္မ်ားမွာလည္း ေလ်ာ့နည္းသြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္သံုးဆီဆိုင္တစ္ခုမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လပိုင္း အစိုးရသစ္လက္ထက္မွ စတင္၍ ျပည္တြင္းသို႔ စက္သံုးဆီ တင္သြင္းျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားကို ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ဓာတ္ဆီကို ဒီဇယ္ကဲ့သို႔ အျပည့္အဝကိုင္တြယ္၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ သိုေလွာင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းမ်ား မရွိသည့္အတြက္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ကာ သတ္မွတ္ေစ်းႏႈန္းတစ္ဂါလံ ၂၅၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ တစ္ေျပးညီ ေရာင္း ခ်ေစခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၀ ဇြန္လမွ ၂၀၁၁ ႏိုဝင္ဘာလကုန္ထိတိုင္ က်ပ္ ၃၁.၈၈ ဘီလီယံ အ႐ႈံးခံခ့ဲရေၾကာင္း သိရသည္။

YC          

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ထိုင္းမွ ျမန္မာလုပ္သားတစ္သိန္းေက်ာ္ကို အလုပ္ျပန္ခန္႔အပ္မည္

ထိုင္းႏုိင္ငံ၏ ေရလႊမ္းမိုးမႈကာလအတြင္း ျပန္ေတာ္ျပန္သည့္ ႏိုင္ငံျခားအလုပ္သမားမ်ား မ်ားျပားခဲ့သည့္အတြက္ ၎ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ား ေနရာတြင္ ျမန္မာလုပ္သားတစ္သိန္းေက်ာ္ကို ျပန္လည္အစားထိုးခန္႔အပ္၍ လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္မည္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ-ထိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ား၏ နားလည္သေဘာတူညီမႈမ်ားအရ ျမန္မာလုပ္သားတစ္သိန္းေက်ာ္ကို ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း အလုပ္ျပန္လည္ ခန္႔ထား ႏိုင္ရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ျပန္လည္ေခၚယူခဲ့ေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန အလုပ္သမားခန္႔ထားေရး႐ံုးမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရလႊမ္းမိုးမႈ ႀကံဳေတြ႕ေနရစဥ္ကာလမ်ားအတြက္ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ အလုပ္လာေရာက္ လုပ္ကိုင္ေသာ ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမား ၂၀၀၀၀၀ တို႔မွာ ဇာတိႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ျပန္သြားခဲ့သည့္အတြက္ ၎ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ားေနရာတြင္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားကုိ ျပန္လည္အစားထိုးခန္႔အပ္ႏိုင္ရန္ ေခၚယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ အလုပ္သမားခန္႔ထားေရးဌာနက ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္အတူ သုဝဏၰဘူမိေလဆိပ္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ အသစ္ ေရာက္ရွိလာေသာ အလုပ္သမားမ်ား၏ အေထာက္အထားစာရြက္မ်ားကို ထုတ္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ-ထိုင္းႏွစ္ႏိုင္ငံ အစိုးရမ်ား၏ နားလည္မႈစာခ်ဳပ္(MOU)အရ ထိုင္းအစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာလုပ္သား တစ္သိန္းေက်ာ္ကို ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း အလုပ္ခန္႔ ထားႏိုင္ေရးအတြက္ ေခၚေဆာင္ရန္ရွိၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာလုပ္သား ၃၀၀၀၀ ခန္႔ ကို ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ျပန္လည္ေခၚေဆာင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

                Ref:Flower News

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

သန္လ်င္ႏွင့္ ေက်ာက္တန္းၾကားတြင္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္သစ္ တည္ေဆာက္မည္

သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အသစ္ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ သန္လ်င္ႏွင့္ေက်ာက္တန္းအၾကား ဒလၿမိဳ႕နယ္ အေရွ႕ဘက္တြင္ ထပ္မံ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အသစ္ႏွင့္ ပူးတြဲ၍ လက္ရွိအသံုးျပဳေနသည့္ တန္ခ်ိန္ ၂၀,၀၀၀ ခန္႔ရွိ သေဘၤာမ်ားသာ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ရန္ကုန္ ျမစ္ေၾကာင္းအား ေနာင္ကာလမ်ားတြင္ တန္ခ်ိန္ ၁၀၀,၀၀၀ ခန္႔ရွိ သေဘၤာမ်ား ဝင္ထြက္ႏိုင္သည့္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းကိုပါ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အသစ္ႏွင့္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ဘက္ပိုင္းနယ္ေျမအား ျမန္မာႏိုင္ငံ သားမ်ားပါဝင္ေသာ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီထူေထာင္၍ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီအျဖစ္ ဖက္စပ္ေဆာင္ရြက္ေစမည့္အျပင္ ယခင္သီလဝါစက္မႈဇုန္အျဖစ္ လ်ာထားသည့္ နယ္ေျမအတြင္း ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ တ႐ုတ္၊ စကၤာပူ၊ ထိုင္း၊ မေလးရွားႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသူမ်ားကိုပါ ၎တု႔ိကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ အက်ိဳးတူပူးေပါင္း၍ ျဖစ္ေစ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသူဦးေရေပၚ မူတည္၍ ႏိုင္ငံအုပ္စုအလိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုကဲ့သို႔ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အသစ္ႏွင့္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ရာတြင္ လြတ္ကင္းမႈမရွိသည့္ က်ဳးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားကို ဖယ္ရွား ေျပာင္းေရႊ႕ေစမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်းရြာမ်ားကိုမူ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းမျပဳဘဲ သီးျခားလြတ္ကင္းသည့္ ေနရာမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အထူး စီးပြားေရးဇုန္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမွသာ အဆိုပါကေက်းရြာမ်ားကို အဆင့္ျမင့္တိုက္တာေနအိမ္မ်ားျဖင့္ လူေနရပ္ကြက္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အသစ္ႏွင့္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္မႈတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး သဘာဝတ္ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္းအတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနက စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေပးထားသည့္ ၾကားခံ တတိယအဖြဲ႕အစည္း(Third Party) )