Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏုိဝင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ ရရွိသြားေသာ စစ္အစုိးရ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP)သည္ လာမည့္ အစုိးရ အဖြဲ႕သစ္တြင္ ထိပ္ပုိင္း ေခါင္းေဆာင္ ခန္႔အပ္ေရးအတြက္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္၌ တံခါးပိတ္ အစည္းအေဝး က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရင္းျမစ္မ်ားက ဆုိသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါလီမန္ လႊတ္ေတာ္ ေနရာ စုစုေပါင္း ၇၇ ရာခုိင္ႏႈန္း အႏုိင္ရရွိခဲ့ေသာ USDP ပါတီ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေနျပည္ေတာ္၌ အစုိးရ အဖြဲ႕သစ္ ရာထူးမ်ား ခန္႔ေရးအတြက္ သုံးရက္တာ တံခါးပိတ္ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

"ဒီေဆြးေႏြးပြဲဟာ မၾကာမီ ေပၚေပါက္လာမယ့္ ပါလီမန္ လႊတ္ေတာ္ အတြက္ ျပင္ဆင္မႈ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ အစည္းအေဝးမွာ အစုိးရသစ္ရဲ႕ ထိပ္ပုိင္း ရာထူးေတြ အတြက္ လူေရြးခ်ယ္တာေတြ လုပ္ၾကမယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္" ဟု အမည္ မေဖာ္လုိသူ အစုိးရ အရာရွိႀကီး တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ စစ္အစုိးရသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏုိဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လႊတ္ေတာ္ သုံးရပ္အတြက္ ပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးကုိ က်င္းပေပးခဲ့သည္။ ထုိေရြးေကာက္ပြဲသည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေနာက္ပုိင္း ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ပထမဆုံး ေရြးေကာက္ပြဲလည္း ျဖစ္သည္။

စစ္အစိုးရ၏ ကုိယ္စားလွယ္ ပါတီ ျဖစ္ေသာ USDP က လႊတ္ေတာ္ႀကီး သုံးရပ္၌ အမတ္ ေနရာ စုစုေပါင္း ၈၄၂ ေနရာ ရရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒအရ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံရသူ ပါလီမန္ အမတ္မ်ား အေနျဖင့္ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယ သမၼတ ရာထူးေနရာ ရယူမည့္ သူမ်ား နာမည္ကုိ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီး သုံးလအတြင္း ဆႏၵျပဳ ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိေနာက္ သမၼတ ႏွင့္ ဒုတိယ သမၼတ တုိ႔က အစုိးရ အဖြဲ႕သစ္ ဝန္ႀကီးမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ပါလီမန္ ေခၚယူရမည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းသုိ႔ ေရြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ေသာ USDP ပါတီ၏ ဦးေဆာင္မႈ ေအာက္တြင္ ရွိမည္ ျဖစ္သည္။ USDP ပါတီသည္ စစ္ဘက္ အရာရွိ ေဟာင္းႀကီးမ်ား၊ စစ္အစုိးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ ၿပီးခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ USDP ပါတီ ကုိယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ား အမ်ားအျပား အႏုိင္ မရရွိခဲ့လွ်င္ ေသာ္လည္း အသစ္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ပါလီမန္ လႊတ္ေတာ္ သုံးရပ္သည္ စစ္တပ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္မွ ကင္းလြတ္မည္ မဟုတ္ေပ။ အေၾကာင္းမွာ စစ္အစုိးရ ဦးေဆာင္ ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံ ဥပေဒအရ ပါလီမန္ လႊတ္ေတာ္၏ အမတ္ ေနရာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကုိ စစ္ဘက္မွ တုိက္ရုိက္ ခန္႔အပ္မည္ ျဖစ္၍ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ပါလီမန္ လႊတ္ေတာ္တြင္း မည္သုိ႔ေသာ သေဘာ မတူညီမႈမ်ိဳး ကုိမဆုိ ဗီတုိအာဏာ သုံးႏုိင္သည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိသည္။

ျမန္မာ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္း၏ ျပစ္တင္ ေဝဖန္မႈ မ်ားစြာ ရရွိခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ႏုိဗယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါဝင္ခြင့္ မရရွိျခင္း၊ လြတ္လပ္ၿပီး မွ်တမႈ မရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၇ ႏွစ္ ဆက္တုိက္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္း ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။

Monster and Critics မွ သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

တရုတ္ အစုိးရ အေနျဖင့္ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈကို ေကာင္းစြာ ထိန္းခ်ဳပ္ ထားႏုိင္မည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း တရုတ္ႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဝမ္က်ားေပါင္က သုံးသပ္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

တရုတ္ ဗဟုိဘဏ္က အတုိးႏႈန္းထားမ်ား ျမႇင့္တင္ေပးလုိက္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဝမ္က်ားေပါင္းက ယင္းသုိ႔ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိျခင္း ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ အေနျဖင့္ ျပည္တြင္း အိမ္ယာေျမ ေဈးႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိလည္း အရွိန္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ လမ်ားအတြင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ တင္းၾကပ္မႈမ်ား၊ ေဈးႏႈန္း ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အပါအဝင္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ အက်ိဳး ရလဒ္မ်ားကုိ စတင္ ရရွိေတာ့မည္ ျဖစ္သည္ဟုလည္း မစၥတာ ဝမ္က်ားေပါင္က ဆုိသည္။

တရုတ္ ျပည္သူ႔ဘဏ္ (ဗဟုိဘဏ္) က ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ အတုိးႏႈန္းမ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ ေပးလုိက္သည္။ ယင္းသုိ႔ အတုိးႏႈန္း ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းသည္ အခ်ိန္ကာလ ႏွစ္လ အတြင္း ဒုတိယ အႀကိမ္ ျဖစ္ၿပီး ၎မွာ ေဘဂ်င္း အစိုးရ၏ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္ တစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည္။

ေလ့လာ သုံးသပ္သူမ်ား အဆုိအရ ယခု ေနာက္ဆုံး အတုိးႏႈန္း ျမႇင့္တင္ ေပးလုိက္မႈသည္ တရုတ္ ဘဏ္မ်ား၏ အရန္ေငြေၾကး လုိအပ္ခ်က္ ျမင့္တက္လာမႈကုိ ျပသရာ ေရာက္သည္ဟု ဆိုသည္။ "ဗဟုိဘဏ္သည္ အရန္ေငြေၾကး လုိအပ္မႈ အခ်ိဳးကုိ ေျခာက္ႀကိမ္ ဆက္တုိက္ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး အတုိးႏႈန္းကုိလည္း ႏွစ္ႀကိမ္ ဆက္တုိက္ ျမႇင့္တင္ေပးခဲ့သည္။ ယင္းသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ေဈးကြက္အတြင္း ေငြေပၚလာေစေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ျဖစ္သည္" ဟု မစၥတာ ဝမ္က်ားေပါင္က ေျပာသည္။

"ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ ေဈးႏႈန္းေတြကုိ အက်ိဳးအေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္မႈ ရွိတဲ့ အဆင့္တစ္ခုမွာ ေကာင္းစြာ ထိန္းသိမ္း ထားႏုိင္မယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ယုံၾကည္ပါတယ္။ အစုိးရ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုရဲ႕ အေရးပါတဲ့ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး အေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္မွာ တာဝန္ ရွိပါတယ္။ ထုိ႔အတူ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေအာင္ျမင္မယ္ လုိ႔လည္း ယုံၾကည္မႈ ရွိပါတယ္" ဟု မစၥတာ ဝမ္က်ားေပါင္က မွတ္ခ်က္ေပး ေျပာဆုိသည္။

ဒီဇင္ဘာ လဆန္းပုိင္းတြင္ တရုတ္ အစုိးရက ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္ ရွိမည့္ ေငြေၾကး ေပၚလစီ တစ္ရပ္ ေျပာင္းလဲ က်င့္သုံးမည္ဟု ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ အတုိးႏႈန္း ျမႇင့္တင္လုိက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း Xinhua သတင္း ဌာန အဆိုအရ သိရသည္။

ဗဟုိဘဏ္ အေနျဖင့္ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈႏွင့္ အိမ္ယာေျမ အပါအဝင္ အက္ဆက္မ်ား ေဈးႏႈန္း အဆမတန္ ျမင့္တက္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ထိထိ ေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ ျဖစ္သည္ဟု ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလႏွင့္ စက္တင္ဘာလတုိ႔တြင္ ပုိင္ဆုိင္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးတုိ႔ကုိ တုိးျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္လာသည္။ အေၾကာင္းမွာ အိမ္ယာေျမ ေဈးႏႈန္းမ်ား အဆမတန္ ျမင့္တက္သြားမႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ လုိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

"အခုခ်ိန္ ထိေတာ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ေကာင္းေကာင္း မၿပီးျပတ္ေသးပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကုိ ပုံစံ ႏွစ္မ်ိဳးနဲ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု မစၥတာ ဝမ္က်ားေပါင္က ဆုိသည္။

တရုတ္ အစုိးရက ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ေဈးႏႈန္း ခ်ိဳသာသည့္ အိုးအိမ္ တုိက္ခန္းေပါင္း ၁၀ သန္းအထိ ေဆာက္လုပ္သြားရန္ စီစဥ္လ်က္ ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။ အိမ္ၿခံေျမ ေဈးကြက္ထဲတြင္ ေဈးႏႈန္းမ်ား အဆမတန္ ျမင့္တက္မႈကို ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ေပၚလစီမ်ား က်င့္သုံးၿပီး ေလ်ာ့က်သြားေအာင္ ျပဳလုပ္မည္ဟု မစၥတာ ဝမ္က်ားေပါင္က အေသးစိတ္ ေျပာဆုိသည္။

"စိန္ေခၚမႈေတြ ရွိေနတယ္ ဆုိတာ မွန္ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ေတြေၾကာင့္ အိမ္ၿခံေျမ ေဈးႏႈန္းေတြ သင့္ေတာ္တဲ့ အဆင့္တစ္ခုကုိ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိသြားမယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ယုံၾကည္ပါတယ္" ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသြားသည္။

Reuters သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္း ဒီမုိကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရး ကိစၥ ဆိတ္သုဥ္းေနမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လြန္စြာ စိတ္ပ်က္ အားေလ်ာ့မိေၾကာင္း ႏုိဗယ္လ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုရွင္ တစ္ဦး ျဖစ္ေသာ အမရာဆင္းက ဒီဇင္ဘာ လကုန္ပုိင္းတြင္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိလုိက္သည္။ ထုိ႔အတူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ နယူးေဒလီ အစုိးရက ေျပာဆုိ ဆက္ဆံမႈ မျပဳဘဲ ေနသည့္အေပၚ အေမရိကန္ သမၼတ ဘားရက္ အုိဘားမားက ေဝဖန္ ျပစ္တင္ခဲ့မႈကုိလည္း ၎က ေထာက္ခံ ေျပာဆုိသည္။

"အိႏၵိယႏိုင္ငံ အေနနဲ႔ စကားေျပာရပါမယ္။ အိႏၵိယက ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ တက္ၾကြစြာ လႈပ္ရွားျပရပါ့မယ္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုဆုိရင္ ျမန္မာ့ အေရး အတြက္ ႏုိးၾကားေနပါတယ္။ အိႏၵိယ အေနနဲ႔ ဒီထက္ပုိၿပီး အေရးယူ ေဆာင္ရြက္တာကို ကၽြန္ေတာ္ လုိလားပါတယ္။ ျမန္မာ့ အေရးအတြက္ အိႏၵိယနဲ႔ အေမရိကန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံစလုံး ဖိအားေပး ေျပာဆုိတာေတြ၊ အလုပ္လုပ္ ေပးၾကတာေတြကုိ ျမင္ခ်င္ပါတယ္" ဟု အမရာဆင္းက ဆုိသည္။

ထုိ႔ျပင္ အိႏၵိယက အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ၊ ျမန္မာ နယ္စပ္အနီးမွ ဘုိဒုိႏွင့္ မီဇုိသူပုန္မ်ား ႏွိမ္နင္းႏုိင္ေရး အတြက္ ျမန္မာ စစ္အစုိးရကုိ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံ ေပးေနမႈကိုလည္း အမရာဆင္းက ျပစ္တင္ ေဝဖန္သည္။ အဆုိပါ ကိစၥသည္ "နားလည္ႏုိင္၍ ရေသာ ကိစၥ မဟုတ္၊ ေၾကာက္မက္စရာ ေကာင္းေသာ အေပးအယူ - အေလွ်ာ့အတင္း ကိစၥတစ္ခုသာ ျဖစ္သည္" ဟု ၎က သုံးသပ္သည္။

ႏုိဗယ္လ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုရွင္ အမရာဆင္းသည္ Devil's Advocate အမည္ရ အစီအစဥ္တြင္ ျမန္မာ့ အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယင္းသုိ႔ သုံးသပ္ ေျပာဆုိျခင္း ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္မိုဟန္ဆင္း က်င့္သုံးေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ သားသတ္ သမားမ်ားကုိ ႀကိဳဆုိျခင္း ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ရေသာအခါ လြန္စြာမွ ရင္ထုမနာ ျဖစ္မိေၾကာင္း အမရာဆင္းက ဆုိသည္။

အကယ္၍ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္မုိဟန္ဆင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီး ျမန္မာ့ အေရးကိစၥ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိမည္ ဆုိပါက မည္သုိ႔ အႀကံျပဳမည္နည္းဟု ေမးျမန္းရာတြင္ ၎က "ကၽြန္ေတာ္ သူ႕ကုိ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ သူကၽြန္ေတာ္ ေျပာတာကို နားေထာင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘာမွ ျပန္မေျပာဘူး။ ကၽြန္ေတာ္က အခု ခ်က္ခ်င္းႀကီး ေပၚလစီ ေျပာင္းလဲ က်င့္သုံးဖုိ႔ မေျပာခဲ့ပါဘူး။ သူ႔အေနနဲ႔ တစ္စုံတစ္ခု စဥ္းစားလာႏုိင္မယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ေမွ်ာ္လင့္တာပဲ။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အစုိးရသစ္ မေပၚေပါက္ခင္ သူ႔အေနနဲ႔ တစ္စုံတစ္ခု စဥ္းစားၿပီး လုပ္ကုိင္သြားမယ္လုိ႔ ထင္တယ္" ဟု ၎က ဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ စစ္အာဏာရွင္ႀကီးမ်ား ေနာက္ဆုံးတြင္ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္မႈ ရွိေၾကာင္း အသက္ ၇၇ ႏွစ္အရြယ္ အမရာဆင္းက ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိေသးသည္။

သုိ႔ေသာ္ အိႏၵိယႏွင့္ အျခားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားက ေရငုံ ႏႈတ္ပိတ္ လုပ္ေနမႈသည္ ျမန္မာ စစ္အာဏာရွင္မ်ား ဆက္လက္ အသက္ ဆက္ႏုိင္ေအာင္ ဖန္တီး ေပးေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က မွတ္ခ်က္ေပး ေျပာဆိုသည္။

Hindustan Times မွ သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

The straits times, 28th December, 2010

ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ လတ္တေလာ လြတ္ေျမာက္လာေသာ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား သူမ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ထိန္းသိမ္းခံရသည့္ ကာလအတြင္း ခ်ီးျမႇင့္ခံရေသာ ဂုဏ္ျပဳဆုမ်ား အနက္မွ တစ္ဆု ျဖစ္သည့္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ႏိုင္ငံသား ဆုကို လက္ခံရန္ အတြက္ လာေရာက္ ေပးပါရန္ ကေနဒါ ႏိုင္ငံက တနလၤာေန႔တြင္ ဖိတ္ၾကားလိုက္သည္။

ဖိတ္ေခၚမႈကို ျပဳလုပ္သူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Stephen Harper က သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ ကေနဒါ ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လိမ့္မည္ ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ယခု အခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံတြင္းမွ အလုပ္ အေပၚ သူမ အာရံုစိုက္ အေလး ေပးေနရသည္ ကိုလည္း အသိအမွတ္ ျပဳခဲ့သည္။

ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ႏိုင္ငံသားဆုကို ကိုယ္တိုင္ လက္ခံရန္ ဖိတ္ၾကားေသာ ေၾကညာခ်က္တြင္ Mr.Harper က "ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ အေရး အတြက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္ေနၾကတဲ့ သူေတြနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ဘက္ကေန ခိုင္ခိုင္မာမာ ရပ္တည္ ေနရတာကို ကေနဒါ ႏိုင္ငံက ဂုဏ္ယူပါတယ္" ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာ ျပည္သူမ်ား အတြက္ ၎တို႔၏ အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားခံရမည့္ ၎တို႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေတာင့္တ ေနခဲ့သည့္ ဒီမိုကေရစီ ျပန္လည္ ထြန္းကားေရးကို ျဖစ္ေပၚလာေစမည့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္ ေပၚေပါက္ လာေစရန္ အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ အျခား ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား အားလံုးႏွင့္ စစ္မွန္၍ အားလံုး ပါဝင္  သက္ဆိုင္သည့္ ဒိုင္ယာေလာ့ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးရန္ Stephen Harper က ျမန္မာ အစိုးရကို တိုက္တြန္း လိုက္သည္။

ကေနဒါ ပါလီမန္က ၂၀၀၇ တြင္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းခဲ့ေသာ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ႏိုင္ငံသားဆုမွာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အတြက္ ဂုဏ္ျပဳ ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ရရွိခဲ့ဖူးသူ ၄ ဦးသာ ရွိကာ ယင္းတို႔မွာ ဆြီဒင္မွ Raul Wallenberg၊ ေတာင္အာဖရိက သမၼတေဟာင္း နယ္လဆင္ မင္ဒဲလား၊ တိဘက္ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ ဒလိုင္းလားမားႏွင့္ ကမၻာ့ အစၥမာလီ မြတ္ဆလင္မ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္ ေအဂါခန္းတို႔ ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပါတီသည္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အႏိုင္ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း အာဏာ လႊဲေျပာင္းယူခြင့္ မရခဲ့ဘဲ ထိုအစား စစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက သူမအား ၁၅ ႏွစ္ခန္႔ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ထိန္းသိမ္း ထားခဲ့သည္။ သူမကို ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔က လႊတ္ေပးခဲ့ ေသာ္လည္း စစ္အစိုးရ အာဏာ တည္ၿမဲေစမည့္ အတုအေယာင္ လွည့္စားမႈ အျဖစ္ အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား အစိုးရ မ်ားက ဝိုင္းဝန္း ေဝဖန္ခဲ့ၾကေသာ အျငင္းပြားဖြယ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို စစ္အစိုးရက က်င္းပေပးၿပီး တစ္ပတ္ခန္႔ အၾကာတြင္မွ လႊတ္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Seattle Times, 25th December 2010

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ကာလ အတန္ၾကာကပင္ သူမ၏ အိႏၵိယႏိုင္ငံ အေပၚ ခ်စ္ခင္မႈအား ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

သူမ၏ မိခင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ သံအမတ္ႀကီး အျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္စဥ္က သူမသည္ နယူးေဒလီတြင္ ေကာလိပ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး သူမ၏ ခင္ပြန္း၊ သားႏွစ္ဦး ႏွင့္အတူ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း ဟိမဝႏၲာ ေတာင္ေျခတြင္ အေပ်ာ္ဆံုး အခ်ိန္မ်ား ရွိခဲ့ဖူးသည္ဟု ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ အိႏၵိယ အစိုးရမွာမူ ဝမ္းနည္းစရာ ေကာင္းေၾကာင္း သူမက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

နယူးေဒလီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သူမ အလြန္ ဝမ္းနည္းရေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ "အိႏၵိယနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက ျပည္သူေတြဟာ ၿဗိတိသွ် အင္ပါယာ လက္ေအာက္က လြတ္ေျမာက္ဖို႔ အတူတကြ တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အခုေတာ့ ေငြရဖို႔ကိုပဲ ၾကည့္တဲ့ ဆက္ဆံေရးကို ဦးစား ေပးလိုက္ရၿပီ။ ကၽြန္မ အသဲႏွလံုးထဲမွာ ဝမ္းနည္းေစပါတယ္" ဟု သူမက ဆိုသည္။

၁၉၈၀ ေႏွာင္းပိုင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ထင္ရွားလာစဥ္ကပင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံတကာ ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္း ပါဝင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ စစ္တပ္က ႏွိမ္နင္းမႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္ ေျပာဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယေန႔ အခ်ိန္တြင္မူ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္၍ နယူးေဒလီ၏ အေရးႀကီးဆံုး ကိစၥမ်ားမွာ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး သာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္၏ အင္အားႀကီး မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတြင္ စံမ်ားထက္ စာလွ်င္ လက္ေတြ႕ က်ေသာ ႏိုင္ငံေရး စဥ္းစားမႈက ျပ႒ာန္းပံုကို အိႏၵိယက ေျပာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖိႏွိပ္ေသာ အစိုးရကို ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝုိင္းက အေပၚလႊာမ်ား ခရီး သြားလာမႈကို ကန္႔သတ္ျခင္း၊ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ထားျခင္းမ်ားျဖင့္ အဆက္ အသြယ္ ျဖတ္ေတာက္ထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္ အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ၾကားတြင္ ရွိေနျခင္း၊ ႀကီးမားေသာ စြမ္းအင္သိုက္ႀကီးမ်ား ရွိေနျခင္း၊ ကမ္း႐ိုးတန္း မိုင္ေထာင္ ခ်ီ၍ ရွိေနျခင္း၊ အဆိုပါ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ရွည္လ်ားေသာ နယ္စပ္မ်ား ထိစပ္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မဟာဗ်ဴဟာ အရ အေရးပါေသာ အေျခအေနကို ျဖစ္ေစသည္။

ရလဒ္အားျဖင့္ အပယ္ခံ ႏိုင္ငံသည္ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ား ၾကားတြင္ ေရပန္းစားလာျခင္း ျဖစ္သည္။

"ထိုင္း၊ တ႐ုတ္၊ စကၤာပူ၊ အိႏၵိယ၊ မေလးရွား၊ ေတာင္ကိုရီးယားနဲ႔ အင္ဒိုနီးရွား တို႔ေပါ့" ဟု ျပည္ပေရာက္ အစိုးရ ဆန္႔က်င္သူ London School of Economics မွ သုေတသန ေမာင္ဇာနည္က ရန္ကုန္၏ ေဒသတြင္း မဟာမိတ္မ်ားကို စာရင္း ျပဳစု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ "အဲဒီ ႏိုင္ငံေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို သယံဇာတ ထုတ္ယူစရာ ေနရာ။ သူတုိ႔ အမ်ဳိးသား အက်ဳိး စီးပြား အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ က်တဲ့ေနရာ အျဖစ္ စဥ္းစား ဆက္ဆံတာထက္ မပိုပါဘူး" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ထိုအထဲမွ အိႏၵိယကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေရြးထုတ္၍ ေဝဖန္ခဲ့သည္။ "ကၽြန္