Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
Document yangonchronicle2011 Op-Ed

Snapshot of the item below:
yangonchronicle2011 Op-Ed

၅.၁၁.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ေျမစာပင္

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ေျမစာပင္

ကၽြန္ေတာ္တို႔ေျမစာပင္ဟူေသာ အမည္နာမကိုၾကားဖူးၾကေပလိမ့္မည္။ လူႏွစ္ဦး၏ အားၿပိဳင္မႈအၾကား ဆံုး႐ႈံးနစ္နာသြားေသာ တတိယလူကို၊ တတိယအစုအဖြဲ႔ကို ရည္ညႊန္းေသာစကားရပ္ျဖစ္သည္။ ဤစကားလံုးသည္ စကားလံုးအားျဖင့္ သံုးလံုးသာရွိေသာ္လည္း အဆိုပါစကားလံုး၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ထိခိုက္နစ္နာမ်ား၊ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ပါဝင္ေနသည္။

ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ ဤေဆာင္းပါးတြင္ အဆိုပါေျမစာပင္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ရလာေသာ အေတြးအျမင္မ်ားကိုတင္ျပပါမည္။ ကၽြန္ေတာ္အထက္ တြင္ ေရးသားသလို ေျမစာပင္ဟူသည္ ႏွစ္ဦးၾကားကျဖစ္ေပၚေနေသာထိခိုက္မႈေၾကာင့္ သူကရင္ဝယ္ပိုက္ၿပီးခံစားလိုက္ရေသာ တစ္ျခားမသက္ဆိုင္ေသာ သူျဖစ္ေပသည္။ အဆိုပါေျမစာပင္တို႔သည္ အေျခအေန၏ဖန္တီးမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာသည္။ ႏိုင္ငံေရး အားၿပိဳင္မႈေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စစ္ပြဲ ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္းနစ္နာသူမ်ားသည္လည္း ေျမစာပင္မ်ားဟုပင္ဆိုႏိုင္သည္။ သဘာဝေဘးအႏ ၱရာယ္ေၾကာင့္၊ မီးေလာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ေသာ္လည္း ထိခိုက္ခံစားေနရေသာ ေျမစာပင္မ်ား ရွိသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ ကမာၻ႔နယ္ပယ္အမ်ားအျပားတြင္ ေျမစာပင္မ်ားမေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္ရွိေနသည္။ ျမန္မာႏို္င္ငံအေနႏွင့္ ၾကည့္လွ်င္လည္း ျပႆနာႏွင့္ယွဥ္၍ေျမစာပင္မ်ား ေပၚေပါက္လ်က္ရွိ သည္။ ယေန႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အစိုးရႏွင့္ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားေနေသာတိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားသည္ စစ္ေဘးဒဏ္မွလြတ္ရာသို႔ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရသည္။ ထို႔အတြက္ မိသားစုမ်ားၿငိမ္းခ်မ္းစြာမေနရ၊ ကေလးမ်ားေကာင္းစြာစာမသင္ရမႈမ်ား၊ ေဒသတြင္းမတည္ၿငိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရမႈ အဆင္ မေျပ၊ ကုန္သြယ္မႈလမ္းေၾကာင္းမ်ား အဟန္႔အတားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ေဒသ၏ေစ်းကြက္ကို ထိခိုက္မႈမ်ားရွိလာခဲ့သည္။ စစ္ေဘးဒဏ္မ်ား အၾကားျပည္သူတို႔ အတြက္  ဘဝမလံုၿခံဳမႈမ်ား၊ စားနပ္ရိကၡာျပႆနာမ်ားရွိေနခဲ့သည္။ အဆိုပါအခ်က္မ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ အစိုးရႏွင့္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ၾကားက ကခ်င္ျပည္သူ ေျမစာပင္တို႔၏ ဘဝဟုဆိုရေပမည္။ ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ားကေရာ သူတို႔အတြက္ မည္သို႕တာဝန္ယူၾကမည္နည္း။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ရခိုင္ - ႐ိုဟင္ဂ်ာကိစၥကိုၾကည့္လွ်င္လည္း ေဒသခံရခို္င္တို႔ႏွင့္ျပည္ပမွ အေျခခ်ေနထိုင္သူအုပ္စုတို႔အၾကားက ပဋိပကၡျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အဓိက႐ုဏ္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ဘဝလံုၿခံဳမႈမရွိျခင္း၊ က်ီးလန္႔စာစားအေနအထားမ်ိဳးျဖင့္ရွိေနခဲ့သည္။ ႏွစ္ဖက္ အုပ္စုမ်ား၏ပဋိပကၡၾကားတြင္  ေဒသတြင္းရွိျပည္သူမ်ား၏ေနအိမ္မ်ားမီး႐ိႈ႕ခံရသည္။ ေဒသတြင္းမတည္ၿငိမ္မႈ၏ အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ စီးပြားေရး အဆင္ မေျပမႈ၊ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈမ်ားျဖစ္လာရသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သံုးေနခိ်န္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာဒီမိုကေရစီ၏လြတ္လပ္မႈကို အျပည့္အဝမခံစားၾကရရွာျဖစ္ေနရသည္။ အဆိုပါအဓိက႐ုဏ္းကို ျဖစ္ေအာင္ႀကိဳးကိုင္သူမ်ားၾကားတြင္ ေအးေဆးစြာေနလိုေသာျပည္သူတို႔မွာ ေျမစာပင္ ျဖစ္ရရွာသည္။ ေျမစာပင္ျပည္သူတို႔၏ ဘဝကား လံုၿခံဳမႈမရွိ ျဖစ္ရေပသည္။

ေၾကးနီစီမံကိန္းဆိုလွ်င္လည္း ယခင္အစိုးရႏွင့္တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ား၏ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္မႈေၾကာင့္ေဒသခံမ်ား မိမိတို႔လယ္ေျမမ်ားကို စြန္႔ခြာရၾက သည္။ ေၾကနီစီမံကိန္း၏ သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခုိက္သည္။ ဤသို႔ေသာအေျခအေနမ်ားက ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ စီးပြားေရးႏွင့္ အသက္ေမြးမႈကို ထိခိုက္ကာ ေျမစာပင္ဘဝသို႔ေရာက္သြားရေလေတာ့သည္။

ဤဥပမာမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ တာဝန္ရွိသူအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေရွ႕ေနာက္မစဥ္းစားဘဲ ျပဳမူေသာ ကာယကံေျမာက္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားက ျပည္သူ မ်ား၏ဘဝကို ေျမစာပင္အျဖစ္ အက်ပ္အတည္းထဲသို႔ တြန္းပို႔လိုက္သည့္ အေနအထားသို႔ေရာက္ရွိသြားသည္။ ဤသို႔ေသာ ေျမစာပင္မ်ား ထပ္မံ မ်ား ျပားမႈမရွိေစရန္အတြက္ အစိုးရအဖြဲ႕အပါအဝင္ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အားလံုးေသာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားက ကိစၥတစ္စံုတစ္ရာျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက မိမိတို႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ အျခားသူမ်ား၏ ဘဝကိုမည္သို႔ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ၿပီး မည္သို႔ေသာအၾကပ္အတည္းအတြင္သို႔ေရာက္သြားေစႏိုင္သည္ကို မဟာဗ်ဴဟာက်က် ေတြးေတာၿပီးမွျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရေပသည္။

ႏိုင္ေမာ္

***************************************

     


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

yangonchronicle 2011 - (2)
Document yangonchronicle 2011 - (2)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2011 - (2)

၆.၁၁.၂ဝ၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း(၂)

  1. ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားအတြက္ အထူးေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ OIC က်င္းပမည္

(Bernama သတင္းဌာနမွ 5 Oct 2012 ရက္စြဲပါ OIC to Hold Special Meeting on Myanmar Developments ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုးထလာသည္။ သို႕ေသာ္….။

(5 Nov 2012 ရက္စဲြပါ Khaleeju Times မွ ေခါင္းႀကီးပိုင္း ျဖစ္ေသာ Rise Of Myanmar,but……ကို ဘာသာျပန္ပါသည္။)

  1. ေျမာက္ကိုရီးယားအေပၚ ျမန္မာတို႕ အခ်ိဳးေျပာင္းသြားၿပီလား

(Forbes မွ 2 Nov 2012 ရက္စြဲပါ “Burma’s dramatic turn on North Korea?” သတင္းေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

*****************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားအတြက္ အထူးေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ OIC က်င္းပမည္

(Bernama သတင္းဌာနမွ 5 Oct 2012 ရက္စြဲပါ OIC to Hold Special Meeting on Myanmar Developments ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လတ္တေလာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ အစၥလာမစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႕(OIC) မွ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ားေကာင္စီအေနျဖင့္ Djibouti ၿမိဳ႕တြင္ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကုိ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔မွ ၁၇ ရက္ေန႔အထိက်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း IRNA သတင္းဌာနကေရးသားေဖာ္ျပပါသည္။

ႏုိဝင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ထုတ္ျပန္ေသာ OIC ၏ေၾကညာခ်က္တြင္ "OIC သည္ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း တရားဥပေဒဆုိင္ရာ

အခြင့္အေရးမ်ားရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသည့္တုိင္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေရးဇာတ္သြင္း မည္မဟုတ္ေၾကာင္း" ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

"ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ား၏ အေျခခံဥပေဒရပုိင္ခြင့္ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ OIC ၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကုိ တရားဝင္သံတမန္ေရးရာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ လုပ္ကုိင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္လုပ္ကုိင္သြားမည္မဟုတ္ေပ" ဟု ျဖည့္စြက္ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ရုိဟင္ဂ်ာအမႈကိစၥကုိ ကုလသမဂၢလုံၿခံဳေရးေကာင္စီသုိ႔ တင္ျပရန္အသင့္အေနအထားတြင္ရွိေၾကာင္း အဖြဲ႕ဝင္ ၅၆ ႏုိင္ငံပါဝင္သည့္ OIC

ကအသိေပးေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ တမင္သက္သက္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ လူမ်ိဳးျဖဳတ္သတ္ျဖတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားကုိ

ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ရွိေသာ အေရးကိစၥႀကီးတစ္ခုအျဖစ္အေလးအနက္ထားေဖာ္ထုတ္သြားမည္ျဖစ္သည္ဟု OIC ၏ေၾကညာခ်က္ကဆုိသည္။

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုးထလာသည္။ သို႕ေသာ္….။

(5 Nov 2012 ရက္စဲြပါ Khaleeju Times မွ ေခါင္းႀကီးပိုင္း ျဖစ္ေသာ Rise Of Myanmar,but……ကို ဘာသာျပန္ပါသည္။)

ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ မီးေမာင္းထိုးေနမႈမွာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ဗဟိုျပဳလ်က္ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေငြမ်ားစြာေပးေနေသာအလွဴရွင္မ်ားမွာ တန္ဖိုး ႀကီးႀကီး ေပးဆပ္ေနရပါသည္။ ၎တို႔သည္ လူနည္းစုမူဆလင္ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိျခင္းအေပၚ လစ္လ်ဴရႈ ေနၾကပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လြန္ခဲ့သာလအနည္းငယ္အတြင္း ရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာမ်ားအၾကား ပဋိပကၡေၾကာင့္ ရာေပါင္းမ်ားစြာ အသက္ဆံုးရႈံးရၿပီး တစ္သိန္းေက်ာ္အိမ္မ်ားကို စြန္႔ခြာထြက္ေျပးၾကရေၾကာင္းဆိုပါသည္။ မူဆလင္မ်ားမွာ ကမာၻေပၚတြင္ အဆိုးဝါးဆံုးပိုင္ဆိုင္မႈမဲ့လူမ်ိဳးစုဟု အမည္တပ္ၾကၿပီး အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းသည္မွာ အေနာက္ကမာၻက အနည္းငယ္က အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဥေရာပေကာ္မရွင္ အႀကီးအကဲ Jose Manuel သည္ ေနျပည္ေတာ္၌ စေနေန႔က ေဒၚလာသန္း (၁၀၀) ေက်ာ္ အကူအညီေပးခဲ့ရာ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုတစ္ခုႏွစ္ခုတြင္ လက္ရွိျဖစ္ေနေသာကိစၥရပ္မ်ားကိုေမးျမန္းရန္ ဝန္ေလးလိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ထင္ပါသည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ လည္း ဤကိစၥမ်ိဳးသည္၎တို႔ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ိဳးတြင္သာျဖစ္ခဲ့ပါက ျပင္းထန္စြာကန္႔ကြက္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ပို၍စိတ္မေကာင္း စရာျဖစ္ရေသာကိစၥမွာ ထိုသို႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာကစိုးရိမ္ပူပန္ၿပီး ကန္႔ကြက္ေနေသာကိစၥမ်ိဳးကို ႏိုဘယ္ဆုရွင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သူက ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူနည္းစုအုပ္စုမ်ား၏ အေျခအေနဆိုးမ်ားေပၚမွ အျမတ္ထုတ္ရန္မရွိေၾကာင္း၊ သူသည္ သူ၏ ခံစားမႈႏွင့္နီးစပ္ ေသာအေၾကာင္းအရင္းမ်ား၏ တရားမွ်တမႈမရွိေသာအေျခအေနမ်ားအေပၚ ကတိျပဳမႈမ်ားရွိခဲ့ပါသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္မေပးျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ သံသယျဖစ္ဖြယ္ဥပေဒမ်ားကို စစ္အစိုးရအေနျဖင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္တိုက္တြန္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သူ႕အားေထာင္ထဲသို႔ပို႔ခဲ့ဖူးးပါသည္။ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအရ ရိုဟင္ဂ်ာ ရွစ္သိန္းေက်ာ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စိတ္မေကာင္းဖြယ္ ဘဝမ်ားတြင္ေနထိုင္ေနရပါသည္။ ႏိုင္ငံမဲ့အေျခအေနတြင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ လူ႕အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစံမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္စစ္အင္အား ႀကီးမားမႈအတြက္ အကာအကြယ္ယူထားေသာႏိုင္ငံတြင္ ဤမွ်ေလာက္ႀကီးမားေသာလူ႕အသိုင္းအဝိုင္း ဒုကၡေရာက္ေနမႈအေပၚ လစ္လ်ဴရူေနရန္ မျဖစ္ႏိုင္ ေပ။

ကမာၻ႕ဘဏ္၊ ဥေရာပဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ဦးေဆာင္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၿပီး ဆက္ဆံေရးျပဳလုပ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြခဲ့ၾကပါသည္။ ၎တို႔သည္ ရိုဟင္ဂ်ာကိစၥသတင္းမ်ားကိုစိတ္မဝင္စားႏိုင္ေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေဒသတြင္း တြင္ ေနာက္ထပ္ ေပၚထြက္လာမည့္အံ့ၾသဖြယ္ေစ်းကြက္ႀကီးအျဖစ္ အားလံုးကခံယူထားၾကရာ ၎၏ႏိုင္ငံေရးတြင္ လႈိက္စားေနေသာကိစၥမ်ားရွိေနရာ ဂုဏ္ယူမေနသင့္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္မေရရာေသာအနာဂတ္ကို  ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ဤဆနိးျပားေသာညီမွ်ျခင္းကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ လိုအပ္လ်က္ ရွိေနေပသည္။

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ေျမာက္ကိုရီးယားအေပၚ ျမန္မာတို႕ အခ်ိဳးေျပာင္းသြားၿပီလား

(Forbes မွ 2 Nov 2012 ရက္စြဲပါ “Burma’s dramatic turn on North Korea ?” သတင္းေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

အာရွတုိက္၏ အႏၱရာယ္ရွိေသာအဆက္အသြယ္ဟု တစ္ခ်ိန္ကသမုတ္ခဲ့ၾကေသာ ျမန္မာ-ေျမာက္ကိုရီးယား ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးသည္ ယခုအခါ အံ့အားသင့္ဖြယ္အရွိန္အဟုတ္ျဖင့္ ဆက္လက္တိုက္စားပြန္းပဲ့ေနသည္။ ဟုတ္ေကာဟုတ္ပါရဲ႕လား။ အေမရိကန္မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ ေဝဖန္ စစ္ေဆးသူအခ်ိဳ႕ကမူ ေနျပည္ေတာ္သည္ ၿပံဳယမ္းမွ ရန္လိုေသာအစိုးရႏွင့္ဆက္ဆံေရးကိုတစ္ဆစ္ခ်ိဳးေျပာင္းလိုက္ၿပီဟု ခပ္ျမန္ျမန္ မွတ္ခ်က္ေပး ေနၾကသည္။ ယခုလအေစာပိုင္းတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားမူဝါဒဆိုင္ရာ အေမရိကန္အထူးသံတမန္ ဂလင္းေဒးဗီးဒ္က “ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ လမ္းေၾကာင္းမွန္ ေပၚေရာက္သြားၿပီလို႔ ကၽြန္ေတာ္ယူဆပါတယ္။ သူတို႔ဟာ DPRK ေျမာက္ကိုရီးယားနဲက ဆက္ဆံေရးကို အေျခခံက်က်ေျပာင္းလဲၿပီး အဆံုးစြန္ အၿပီးသတ္မယ့္မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုခ်မွတ္ခဲ့ၾကပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေနျပည္ေတာ္က ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္အစီအစဥ္ကို ႀကိဳးပမ္းေနသည္ ဟူေသာေထာက္လွမ္းေရးသတင္း ေပါက္ၾကားမႈႏွင့္ ၿပံဳယမ္းထံမွ တရားမဝင္လက္နက္ဝယ္ယူမႈမ်ားကို  ေဒးဗီးစ္က ရည္ညႊန္း ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ယခုအခါ ျမန္မာအစိုးရက ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ဆက္ဆံေရးအေပၚ သိသိသာသာအခ်ိဳးေျပာင္းျပေနျခင္းကို သံသယရွိဖို႔မလိုေတာ့ပါ။ ျမန္မာ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ၎အစိုးရႏွင့္ အေနာက္အုပ္စုအၾကားဆက္ဆံေရး ျမန္ျမန္ေႏြးေထြးလာေစဖို႔ အမွန္တကယ္စိတ္ပါလက္ပါရွိေနၿပီး ၿပံဳယမ္းႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကိုစြန္႔လႊတ္ျခင္းသည္ အေနာက္အုပ္စုအေပၚ အလြန္လြယ္ကူေသာေခ်ာ့ေမာ့နည္းျဖစ္ေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းသိေနၿပီျဖစ္သည္။ ဦးသိန္းစိန္ သည္ ယခုလအေစာပိုင္းတြင္ ေတာင္ကိုရီးယားသို႔ အလည္အပတ္သြားျခင္းျဖင့္ ဤအခ်က္ကို ျပသထားသည္။

ဤေနရာတြင္ ျပႆနာတစ္ခုမွာ ျမန္မာ-ေျမာက္ကိုရီးယားဆက္ဆံေရးဝင္ရိုးသည္ လက္ေတြ႕ထက္ပို၍ျပႆနာရွိသည့္ပံုေပၚေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အာဏာရွင္ႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ ျငင္းမရႏိုင္ေသာ စစ္ဖက္ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရးသတင္းဖလွယ္မႈမ်ားရွိထားခဲ့ေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေဝဖန္ဆန္းစစ္သူမ်ားေျပာၾကသလို အီရန္-ဆီးရီးယားလက္တြဲမႈႏွင့္ယွဥ္ႏိုင္ေသာဆက္ဆံေရးဟု ေျပာႏိုင္ရန္ အခ်က္အလက္အနည္းငယ္ ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏွင့္ေျမာက္ကိုရီးယားတို႕တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အယံုအၾကည္ပ်က္ခဲ့ၾကသည့္ သမိုင္းေၾကာင္းကိုလည္း ေမ့မထားဖို႔လိုပါသည္။ ဤကိစၥသည္ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္က ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ ခ်န္ဒူးဝမ္အား ရန္ကုန္ခရီးစဥ္တြင္ သတ္ျဖတ္လုပ္ႀကံရန္ ေျမာက္ကိုရီးယားက လွ်ိဳ႕ဝွက္ေအးဂ်င့္မ်ားေစလႊတ္ခဲ့သည့္ သိကၡာအမဲ့ဆံုးႏိုင္ငံတကာ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္တစ္ခုေပၚတြင္အေျခခံသည္။ ထိုစဥ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဗံုးခဲြလုပ္ႀကံမႈတြင္ ခ်န္ဒူးဝမ္ကပ္၍ လြတ္သြားေသာ္လည္း ေတာင္ကိုရီးယား ၁၇ ဦးႏွင့္ျမန္မာအရာရွိ ၄ ဦးတို႔ အသက္ဆံုးရံႈးခဲ့ရသည္။

သို႔ေသာ္ ၿပီးခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ရန္သူပတ္လည္ဝိုင္းေနသည့္ၾကားတြင္ မဟာမိတ္ရွာေဖြေနေသာ ၿပံဳယမ္းထဲမွ လက္နက္ႏွင့္ စစ္ဖက္အကူအညီႀကီးႀကီးမားမားစီးဝင္လာမႈႏွင့္အတူ ျမန္မာႏွင့္ဆက္ဆံေရးကို ျပန္လည္ေပါင္းထုပ္ရန္ ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔က စီမံႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ သမၼတဘြတ္ရွ္အစိုးရက ေျမာက္ကိုရီးယားအား မိစာၦဝင္ရိုးတန္းႏိုင္ငံမ်ားအုပ္စုထဲသို႔ထည့္သြင္းလိုက္ျခင္းက ၿပံဳယမ္းအား ျမန္မာအာဏာ ရွင္မ်ားႏွင့္ ပို၍လက္တဲြျဖစ္ေအာင္ တြန္းပို႕သလိုျဖစ္ေစခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးသည္ လံုးဝဥခြံေပါက္ခါစ အေနအထားသာျဖစ္ၿပီး အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈျဖင့္မဟုတ္ပဲ လက္နက္ႏွင့္ အကူအညီေပၚတြင္ အေျခခံတည္ေဆာက္ထားျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

ယခု အခါျမန္မာတို႔က ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ဆက္ဆံေနမႈမ်ားကို အဆံုးသတ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီဟု ၾကားသိရသည္မွာ အလြန္မဂၤလာရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤအေျခအေနကို ပိုမတြက္မိေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အထူး သတိထားၾကဖို႕လိုသည္။

*****************************************************************************************


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

yangonchronicle 2011- (1)
Document yangonchronicle 2011- (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2011- (1)